thuc trang doi ngu can bo cong chuc vien chuc va qui trinh dao tao phat trien nguon nhan luc bhxh vn

Thực trạng và giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng số 1 để đáp ứng yêu cầu hội nhập

Thực trạng giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng số 1 để đáp ứng yêu cầu hội nhập

Kinh tế

... trình quản trị ngu n nhân lực” Th.S Nguyễn Văn Điềm PGS TS Nguyễn Ngọc Quân, xuất năm 2005; “ Quản trị ngu n nhân lực ” Trần Kim Dung, xuất năm 2001… Các tác giả đưa khái niệm, vai trò, phương ... dụng hiệu ngu n nhân lực người Việt Nam” tác giả Nguyễn Hữu Dũng… nêu lên thực trạng ngu n nhân lực Việt Nam giải pháp nâng cao chất lượng ngu n nhân lực đáp ứng yêu cầu Trong đó, đào tạo ngu n nhân ... triển ngu n nhân lực tổ chức, vai trò đào tạo phát triển ngu n nhân lực yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo phát triển ngu n nhân lực tổ chức - Khảo sát đánh giá thực trạng đào tạo, phát triển ngu n...
 • 87
 • 1,123
 • 6
Quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây XDCT 545

Quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây XDCT 545

Kinh tế - Thương mại

... PHÁT TRIỂN NGU N NHÂN LỰC 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGU N NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm Quản trị ngu n nhân lực việc trì, phát triển, điều phối sử dụng cách hợp lý có hiệu ngu n tài nguyên ... khác Tổng ngu n vốn 138,070 121,548 443,461 -16,522 -11.97 321,912.9 264.85 SVTH: Thân Lai Trang 44 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Nguyên Khoa * Tổng ngu n vốn : - Năm 2007, tổng ngu n vốn ... PHÁT TRIỂN NGU N NHÂN LỰC 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGU N NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò .8 1.1.3 Nội dung Quản trị ngu n nhân lực...
 • 75
 • 1,756
 • 3
Quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây XDCT 545 trong thời gian đến

Quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây XDCT 545 trong thời gian đến

Kinh tế - Thương mại

... Quản trị ngu n nhân lực việc trì, phát triển, điều phối sử dụng cách hợp lý có hiệu ngu n tài nguyên nhân lực tổ chức để hình thành mục tiêu mà tổ chức đặt 1.1.2 Vai trò - Sử dụng có hiệu ngu n ... SVTH: Thân Lai Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Nguyên Khoa CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGU N NHÂN LỰC 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGU N NHÂN LỰC 1.1.1 ... NGU N NHÂN LỰC 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGU N NHÂN LỰC _ 1.1.1 Khái niệm _ 1.1.2 Vai trò 1.1.3 Nội dung Quản trị ngu n...
 • 77
 • 350
 • 0
Thực trạng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ngành chế tạo máy tại Hà Nội hiện nay

Thực trạng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ngành chế tạo máy tại Hà Nội hiện nay

Xã hội học

... cứu đƣợc sử dụng luận văn phƣơng pháp luận vật lịch sử Mác-Lênin, chủ yếu dựa hai nguyên lý: Nguyên lý phát triển nguyên lý mối liên hệ phổ biến C Mác nhận định rằng: Quá trình phát triển xã hội ... đạo cân xứng giới” [69, 72] Tác giả Nguyễn Thị Ninh nghiên cứu “Công tác cán nữ nghiệp CNH-HĐH đất nƣớc” Tạp chí Cộng sản số 778, tháng 6/2008 ý phân tích nguyên nhân khiến cán nữ chiếm tỷ lệ ... NLĐ) tự nguyện lập ra” [38, 1] Còn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X định nghĩa: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trị - xã hội rộng lớn giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức NLĐ tự nguyện...
 • 130
 • 1,225
 • 0
Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và chế độ chính sách nhà giáo đối với ngành giáo dục sơn la

Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục chế độ chính sách nhà giáo đối với ngành giáo dục sơn la

Tài liệu khác

... đức nghề nghiệp - Qui mô giáo dục phát triển nhanh, song điều kiện đảm bảo sở vật chất kỹ thuật, ngân sách, đội ngũ giáo viên… chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Công tác đào tạo ngu n nhân lực cấu, ... khăn, mâu thuẫn: Qui mô giáo dục phát triển nhanh, song điều kiện đảm bảo sở vật chất kỹ thuật, ngân sách, đội ngũ giáo viên… chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Công tác đào tạo ngu n nhân lực cấu, ... nghề nghiệp Đó ngu n nhân lực mà đất nước cần Phát triển nghiệp giáo dục trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân toàn xã hội, đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục lực lượng nòng cốt, giữ vai trò định...
 • 11
 • 2,762
 • 17
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức tại sở nội vụ tỉnh vĩnh phúc

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức tại sở nội vụ tỉnh vĩnh phúc

Thạc sĩ - Cao học

... bày luận văn đƣợc ghi rõ ngu n gốc Thái Nguyên, tháng 06 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Mạnh Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu .vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong ... SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Công THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu .vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu ... viên hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng 06 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Mạnh Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu .vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...
 • 105
 • 1,505
 • 25
sáng kiến Quản lý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã

sáng kiến Quản lý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cán bộ không chuyên trách cấp xã

Khoa học xã hội

... nêu có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu do: sách sử dụng ngu n nhân lực, đãi ngộ, thu hút nhân tài huyện chưa thật phù hợp; Huyện chưa xây dựng quy hoạch phát triển toàn diện ngu n nhân lực ... chiếm 22,75%; 60 tuổi người, chiếm 2,99% 3.2.Nguyên nhân dẫn đến thực trạng 3.2.1 Nguyên nhân đạt Do có chủ trương, sách đào tạo, bồi dưỡng thu hút ngu n nhân lực cụ thể nên tạo động lực thúc ... soát lại đội ngũ cán chuyên trách, công chức, cán không chuyên trách cấp xã dự ngu n đưa đào tạo gắng với qui hoạch tạo ngu n cho cấp xã, song cần tránh lãng phí nhân sự, kinh phí đào tạo -Phối hợp...
 • 16
 • 513
 • 0
Thực trạng đội ngũ cán bộ nữ ở CHDCND Lào và một số vấn đề đặt ra

Thực trạng đội ngũ cán bộ nữ ở CHDCND Lào một số vấn đề đặt ra

Khoa học xã hội

... Nữ giới Sỗ nữ Tỷ lệ % 8,9 6,3 9,4 21 21,2 25 22,9 Ngu n: Quốc hội CHDCND Lào (1975-2002); Tạp chí Phou Then Pasaxon năm 2002, tr.6,8,10,32,33 trang 11, tháng 6-2005 Tỷ lệ cán nữ tham gia vào Quốc ... tịch ủy ban nhân dân cấp, ngành xuống sở thấp Vì tỷ lệ cán nữ thấp vậy? Có nhiều nguyên nhân Song, theo có ba nguyên nhân chủ yếu: Trước hết là, nhiều cấp ủy đảng chưa thực coi trọng công tác ... bộ, đảng viên nhân dân nguyên nhân tác động tiêu cực tới trình hình thành phát triển đội ngũ cán nữ Tư tưởng Êy dẫn đến khắt khe, hẹp hòi đào tạo, đánh giá, đề bạt cán nữ Nguyên nhân thứ ba, thân...
 • 14
 • 574
 • 0
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơquan chuyên môn thuộc Uy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơquan chuyên môn thuộc Uy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội

... 1.1.3 Vai trò ngu n nhân lực Ngu n nhân lực ngu n lực người ngu n lực quan trọng phát triển kinh tế- xã hội Vai trò bắt ngu n từ vai trò yếu tố người Bất phát triển cần có động lực, có ngu n ... niệm, cấu vai trò ngu n nhân lực 1.1.1 Khái niệm ngu n nhân lực Ngu n nhân lực ngu n lực người nghiên cứu nhiều khía cạnh, có nhiều khái niệm khác ngu n nhân lực Ngu n nhân lực hiểu ngu n lực ... tếxã hội, ngu n nhân lực hiểu theo nghĩa hẹp hơn, khả lao động xã hội Với cách hiểu ngu n nhân lực tương đương với ngu n lao động hay ngu n lực xã hội Có hai loại ngu n nhân lực: 1.1.1.1 Ngu n nhân...
 • 83
 • 607
 • 2
Thực trạng Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex

Thực trạng Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex

Quản trị kinh doanh

... +6,39 +30,36 +30,28 +11,67 +1,63 +3,40 +0,89 (Ngu n: Báo cáo tài năm 2005-2007 PLC kiểm toán) II Thực trạng Quản lý Nhà nước công tác đào tạo phát triển ngu n nhân lực Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex ... Hóa dầu Petrolimex Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển ngu n nhân lực Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex Đặc điểm ngu n nhân lực Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex Quy mô Tổng số lao ... lớn cho thấy NNL có tiềm cao, động, nhanh chóng thích nghi với xu thời đại Tỷ lệ lao động 40 tuổi chiếm 28.64% lao động toàn Công ty, đội ngũ lao động đóng vai trò quan trọng Công ty, họ tảng...
 • 35
 • 552
 • 0
Thực trạng & giải pháp trong công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp & khu chế xuất

Thực trạng & giải pháp trong công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp & khu chế xuất

Kinh tế - Thương mại

... triển ngu n nhân lực doanh nghiệp I Khái niệm, mục tiêu ý nghĩa đào tạo phát triển ngu n nhân lực Sự cần thiết đào tạo phát triển ngu n nhân lực Khái niệm Mục tiêu ý nghĩa đào tạo phát triển ngu n ... phát triển ngu n nhân lực II Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển ngu n nhân lực: Mục tiêu đào tạo phát triển ngu n nhân lực 2.Các giải pháp thực mục tiêu công tác đào tạo phát triển ngu n nhân ... trình đào tạo phát triển ngu n nhân lực III Những điều kiện đảm bảo hiệu công tác đào tạo phát triển ngu n nhân lực doanh nghiệp IV Những yêu cầu công tác đoà tạo phát triển ngu n nhân lực doanh...
 • 68
 • 562
 • 6
9 Thực trạng về đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của Công ty Techconvina

9 Thực trạng về đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của Công ty Techconvina

Quản trị kinh doanh

... ln l ngun nhõn lc cht lng cao TI ngun nhõn lc lI cú tỏc dng ln n nh vyh ? BI l ngun nhõn lc l ngun lc ngI v l mt nhng ngun lc quan trng nht ca s phỏt trin kinh t xó hI Vai trũ ú bt ngun t vai ... hi c da trờn nhiu ngun lc : nhõn lc (ngun lc ngi ) Vt lc (Ngun lc vt cht, cụng c lao ng i tng lao ng, ti nguyờn thiờn nhiờn ), Ti lc (ngun lc v ti chớnh tin t ) vv song ch cú ngun lc ngi mi to ... nhu cu ln v ngun nhõn lc, cú cht lng ỏp ng nhu cu phỏt trin Chuyờn tt nghip CHNG I : Lí LUN CHUNG V O TO V PHT TRIN NGUN NHN LC Ngun nhõn lc 1 Khỏi nim v phõn loi ngun nhõn lc Ngun nhõn lc...
 • 64
 • 626
 • 1
541 Thực trạng & Giải pháp trong công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại Khu công nghiệp & Khu chế xuất

541 Thực trạng & Giải pháp trong công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại Khu công nghiệp & Khu chế xuất

Quản trị kinh doanh

... triển ngu n nhân lực doanh nghiệp I Khái niệm, mục tiêu ý nghĩa đào tạo phát triển ngu n nhân lực Sự cần thiết đào tạo phát triển ngu n nhân lực Khái niệm Mục tiêu ý nghĩa đào tạo phát triển ngu n ... phát triển ngu n nhân lực II Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển ngu n nhân lực: Mục tiêu đào tạo phát triển ngu n nhân lực 2.Các giải pháp thực mục tiêu công tác đào tạo phát triển ngu n nhân ... trình đào tạo phát triển ngu n nhân lực III Những điều kiện đảm bảo hiệu công tác đào tạo phát triển ngu n nhân lực doanh nghiệp IV Những yêu cầu công tác đoà tạo phát triển ngu n nhân lực doanh...
 • 68
 • 412
 • 1
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG &AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP : THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG &AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA

Kinh tế - Thương mại

... 1.3.2 Các nguyên tắc phương pháp đào tạo phát triển ngu n nhân lực doanh nghiệp 1.3.2.1.Các nguyên tắc đào tạo phát triển ngu n nhân lực doanh nghiệp Một công tác cần phải thực dựa nguyên tắc ... lực chất lượng xã hội 1.1.2.Vai trò công tác đào tạo phát triển ngu n nhân lực doanh nghiệp Ngày nay, nhu cầu đào tạo phát triển ngu n nhân lực doanh nghiệp tăng nhanh với phát triển hợp tác ... trọng hàng đầu đến công tác đào tạo phát triển ngu n nhân lực vai trò vô quan trọng công tác Bởi lẽ, vai trò quan trọng hàng đầu đào tạo phát triển ngu n nhân lực doanh nghiệp giúp doanh nghiệp...
 • 53
 • 693
 • 13
Báo cáo đề tài:

Báo cáo đề tài:" thực trạng kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty Sông Thu" potx

Quản trị kinh doanh

... động SVTH: Nguyễn Duy Hiếu Lớp:28k02.2 Trang 36 Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Duy Hiếu Lớp:28k02.2 GVHD: ThS Nguyễn Phúc Nguyên Trang 37 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Phúc Nguyên * ... – 622902 Fax ( 0511) 621964 Email: : Songthu@dng.vnn .vn SVTH: Nguyễn Duy Hiếu Lớp:28k02.2 Trang 21 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Phúc Nguyên Chức nhiệm vụ công ty: 2.1 Chức năng: Về quốc ... SVTH: Nguyễn Duy Hiếu Lớp:28k02.2 Trang 31 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Phúc Nguyên Như trình cung cấp nguyên vật liệu cho công ty phụ thuộc nhà cung cấp Vì phận cung ứng công ty phải nhanh...
 • 79
 • 656
 • 1
Tiểu luận quản trị nguồn nhân lực đề tài thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp nhà nước TPHCM

Tiểu luận quản trị nguồn nhân lực đề tài thực trạng giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp nhà nước TPHCM

Kinh tế - Thương mại

... doanh nghiệp II NGUYÊN TẮC, MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGU N NHÂN LỰC: Nguyên tắc công tác đào tạo phát triển ngu n nhân lực: Đào tạo phát triển ngu n nhân lực dựa bốn nguyên tắc ... NGHIỆP NHÀ NƯỚC I KHÁI NIỆM, VAI TRÒ TÁC DỤNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGU N NHÂN LỰC: Khái niệm đào tạo phát triển ngu n nhân lực: Đào tạo phát triển ngu n nhân lực loại hoạt động ... nghiệp Xác định nhu cầu đào tạo ngu n nhân lực doanh nghiệp: Xác định nhu cầu đào tạo ngu n nhân lực doanh nghiệp bước quy trình đào tạo ngu n nhân lực Nếu đào tạo ngu n nhân lực không hợp lý phù...
 • 45
 • 858
 • 4
Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH NAKASHIMA thực trạng và giải pháp

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH NAKASHIMA thực trạng giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... t o Hình 1.1: Quy trình t o phát tri n ngu n nhân l c Ngu n: Giáo trình Qu n tr nhân l c - PGS.TS Nguy n Ng c Quân ThS Nguy n Vân i m 11 t o phát tri n ngu n nhân l c công ty Nakashima: Th c ... tri n ngu n nhân l c vi c t o phát tri n ngu n nhân l c t i Công ty thành công m t y u t gi vai trò quan tr ng u tiên ó b máy làm công tác t o phát tri n ngu n nhân l c Chính b máy sau c vào ngu ... nh ng vai trò ý nghĩa c a công tác t o phát tri n ngu n nhân l c ó nên m i doanh nghi p c n thi t ph i quan tâm nhi u t i công tác t o phát tri n ngu n nhân l c 1.4 N i dung t o phát tri n ngu...
 • 80
 • 280
 • 0
Luận văn quản trị nhân sự công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thực trạng và giải pháp tại công ty TNHH nam dương

Luận văn quản trị nhân sự công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thực trạng giải pháp tại công ty TNHH nam dương

Quản trị kinh doanh

... đất nớc là: Ngu n lực ngời Việt Nam Ngu n lực tự nhiên Cơ sở vật chất kĩ thuật tiềm lực khoa học kĩ thuật vốn có Ngu n lực nớc (vốn,thị trờng công nghệ kinh nghiệm quản lý) Các ngu n lực phần ... kế hoạch ngu n nhân lực Bởi kế hoạch ngu n nhân lực bớc chuẩn bị lực lợng lao động để thực mục tiêu hoạt động kinh doanh đề Các định hớng phát triển ngu n nhân lực cần nắm vững : - Ngu n nhân ... đạo thấy cần phải trang bị cho ngời kiến thức kĩ để theo kịp với thay đổi Nhu cầu giáo dục, đào tạo phát triển ngu n nhân lực vấn đề trở nên cấp bách hết Đào tạo phát triển ngu n nhân lực có...
 • 30
 • 251
 • 1

Xem thêm