ke toan von bang tien va cac khoan phai thu

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁNVỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁN “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

Quản trị kinh doanh

... bộ khoa học kỹ thu t vào việc xây dựng các công trình để tạo vị thế uy tín với khách hàng , tìm kiếm nguồn vật tư , nguyên vật liệu rẻ để giảm chi phí tăng thu nhập để thu được lợi nhuận ... nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu rất thu n lợi cho quá trình kiểm tra đối chiếu .- Về sổ sách kế toán : Các sổ sách dùng theo ... thiện công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ty như sau: - Giải quyết khó khăn về vốn kinh doanh : Vốn kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh...
 • 7
 • 11,548
 • 97

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

Quản trị kinh doanh

... Đai Thu n Hành lang bệnh việnKBNN Huyện Sông CầuBV Đồng XuânCH xăng dầu số 16CH xăng dầu số 14Trường Nguyễn thị ĐịnhPhải thu khách hàngPhải thu khách hàngPhải thu khách hàngPhải thu ... hàngPhải thu khách hàngPhải thu khách hàngPhải thu khách hàngPhải thu khách hàngPhải thu khách hàngPhải thu khách hàngPhải thu khách hàng126.917.000167.800.000225.986.000150.000.00028.483.00013.502.7949.200.00075.618.300126.917.000167.800.000225.986.000150.000.00028.483.00013.502.7949.200.00075.618.300Tổng ... tháng 11năm 2007N,T STT TRÍCH YẾU TK Có TK Nợ311 111130/1130/1112Vay ngắn hạn_Lê văn HoàngVay ngắn hạn_Nguyễn thị Thu 300.000.000200.000.000300.000.000200.000.000Tổng cộng 500.000.000...
 • 28
 • 5,616
 • 47

47 Kế toán vốn bằng tiển các khoản phải thu phải trả

47 Kế toán vốn bằng tiển và các khoản phải thu phải trả

Kế toán

... TK 3334 – “ Thu thu nhập Doanh nghiệp” + TK 3335 – “ Thu thu nhập cá nhân” + TK 3336 – “ Thu tài nguyên” + TK 3337 – “ Thu nhà đất, tiền thu đất” + TK 3338 – “ Các loại thu khác” + TK ... như chưa thu được hàng.- Các khoản phải thu bao gồm: phải thu của khách hàng phải thu khác • Phải thu của khách hàng: là các khoản phải thu phát sinh trong nội bộ công ty.• Phải thu khác: ... PHẢI TRẢ16 311 Vay ngắn hạn17 331 Phải trả người bán18 333 Thu các khoản phải nộp Nhà Nước3331 Thu GTGT phải nộp33311 Thu GTGT đầu ra33312 Thu GTGT hàng nhập khẩu - Số thu GTGT đã...
 • 50
 • 1,244
 • 7

56 Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại Công ty TNHH Song Trà

56 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Song Trà

Kế toán

... có biện pháp thu hồi khoản khoản nợ phải thu sử dụng vào sản xuất kinh doanh tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn.Nợ phải thu bao gồm:phải thu nội bô,phải thu khác,phải thu khách hàng ,thu GTGT được ... 511C 333 +Thu tiền từ hoạt động tài chính,hoạt động khácN 111C 711C 515C 333+Tăng do nguyên nhân khácN 111:Số tiền thu nhập qC 141 :thu tạm ứngC 136 :thu các khoản nội bộC 144,244 :Thu các ... hàng,số đã thu nhiều hơn số phải thu .3/Phân loại:-Tài khoản:131”phải thu khách hàng”-Tài khoản:136”phải thu nội bộ”-Tài khoản: 138”phải thu khác”-Tài khoản:133 thu gtgt được khất trừ”-Kế...
 • 83
 • 1,514
 • 12

27 Kế toán vốn bằng tiển các khoản phải thu phải trả

27 Kế toán vốn bằng tiển và các khoản phải thu phải trả

Kế toán

... TK 3334 – “ Thu thu nhập Doanh nghiệp” + TK 3335 – “ Thu thu nhập cá nhân” + TK 3336 – “ Thu tài nguyên” + TK 3337 – “ Thu nhà đất, tiền thu đất” + TK 3338 – “ Các loại thu khác” + TK ... “ Thu GTGT phải nộp” + TK 33311 – “ Thu GTGT đầu ra” + TK 33312 – “ Thu GTGT hàng nhập khẩu” + TK 3332 – “ Thu tiêu thụ đặc biệt” + TK 3333 – “ Thu suất , nhập khẩu” + TK 3334 – “ Thu ... khoản 341 – “vay dài hạn” 311 - Số tiền vay còn phải trả đầu kỳ- Các khoản vay đã trả trong kỳ - Các khoản vay trong kỳ- Số tiền giảm nơ vay ngắn hạn do tỷ giá - Số tiền tăng nợ vay ngắn hạn...
 • 50
 • 854
 • 3

Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong

Kế toán

... khu thanh toán. C tc li nhun đc chia - Thu nhp v đu t mua, bán chng khoán - Thu nhp v thu hay thanh lý các khon góp vn liên doanh. - Thu nhp v các khon đu t khác. - Lãi t ... khon thu chi, theo dõi các khon công n phi thu, phi tr, các khon thanh toán ni b, kim tra đôn đc thu hi công n. Th qu: - Qun lý qu tin mt ca công ty, lp phiu thu, chi ... cp di phi np cp trên D phòng phi thu khó đòi Chi phí dch v mua ngoài Chi phí bng tin khác TK 331,338 Thu GTGT Thu môn bài, tin thu đt phi np NSNNHUTECHChuyên đ tt...
 • 106
 • 973
 • 0

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

Kế toán

... phải thu, nội dung phải thu, tình hình thanh toán khả năng thu hồi nợ. Kết cấu của tài khoản Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng Có SDĐK: số tiền còn phải thu khách hàng - Số tiền phải thu ... toán các khoản phải thu khác 3.3.2.1. Đặc điểm kế toán khoản phải thu khác tại công ty KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU SVTH: NGUYỄN MINH XUÂN AN 22 - Phiếu thu (khi thu tiền hoặc nhận ... là ngoại tệ (1) Doanh thu bán chịu phải thu bằng ngoại tệ: Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng (theo tỷ giá thực tế tại thời điểm ghi nhận nợ phải thu) Có TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp...
 • 47
 • 905
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP - Đề tài:" KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU" potx

BÁO CÁO THỰC TẬP - Đề tài:

Tài chính - Ngân hàng

... thu về cổ phần hóa Nợ TK 1388 – Phải thu khác Có SDĐK: Khoản phải thu khác hiện có Các khoản phải thu khác phát sinh Các khoản phải thu khác đã được thu hồi SDCK: Khoản phải thu ... phải thu, nội dung phải thu, tình hình thanh toán khả năng thu hồi nợ. Kết cấu của tài khoản Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng Có SDĐK: số tiền còn phải thu khách hàng - Số tiền phải thu ... là ngoại tệ (1) Doanh thu bán chịu phải thu bằng ngoại tệ: Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng (theo tỷ giá thực tế tại thời điểm ghi nhận nợ phải thu) Có TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp...
 • 47
 • 7,853
 • 25

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu khách hàng tại công ty xây dựng công trình 686

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu khách hàng tại công ty xây dựng công trình 686

Kế toán

... 131 – Phải thu khách hàng 635Doanh thu Tổng giá Chiết khấu thanh toánchưa thu tiền phải thanh toán3331 521, 531, 532 Thu GTGT Chiết khấu thương mại, giảm giáhàng bán bị trả lại711 Thu nhập ... Kiểm soát khoản phải thu - Như chúng ta đã biết việc quản lý các khoản phải thu hình thành khi giai đoạnphát sinh các khoản thu kết thúc, bắt đầu giải quyết khi các khoản thu cho đến khicó ... Ngày 05/05/2009, doanh thu bán cát đá, số tiền: 118.225.800 đồng (giá trước thu : 107.478.000 đồng, thu GTGT: 10.747.800 đồng) Cty Minh Phúc ghi nợ.- Ngày 06/05/2009, doanh thu san lắp mặt bằng,...
 • 71
 • 1,024
 • 4

Luận văn:Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong potx

Luận văn:Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong potx

Tài chính - Ngân hàng

... cung cp 1.3 K toán n phi thu khách hàng, phi tr ngi bán 1.3.1. K toán n phi thu khách hàng  N phi thu khách hàng.  N phi thu ni b.  N phi thu khác. a. Nguyên tc hch ... ngoi t) (1) Thu năbngăngoiăt (1a)ăLãiăvătăgiá (1b)ăLăvătăgiá (2) Thanhătoánănăbngăngoiăt (2a)ăLãiăvătăgiá (2b)ăLăvătăgiá (3) Doanh thu, ăDoanh thu tàiăchính, Thu nhpăkhác ... Kimătra,ăđiăchiuătheoăđnhăkăhocăcuiămiăniênăđătngăkhonăphi thu, ăphiătrăphátăsinh,ăsăđã thu, ăđãătr;ăsăcònăphi thu, ăphiătr;ăđcăbitălàăđiăviăcácăđiătngăcóăquanăhăgiaoădch,ămuaăbánăthngăxuyên,ăcóăsădăphi thu, ăphiătrăHUTECH...
 • 106
 • 872
 • 9

công tác kế toán Vốn bằng tiền các khoản phải thanh toán ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.pdf

công tác kế toán Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.pdf

Kế toán

... & thu Nhập khác nhờ thu hộ TK 414,415,431,451 Phải thu về các quỹ TK 412 TK 336 Lãi phải thu Lỗ được cấp bù Bù trừ các khoản phải thu phải trả nội bộ TK 512 Doanh thu ... dựng cơ bản. Mức lãi tiền vay phải căn cứ vào các quy định của ngân hàng Nhà nước. Mọi khoản vay ngân hàng phải được phản ánh riêng biệt các khoản vay khác nhau. + Vay đối tượng khác: TK 341 ... các khoản phải thu khác được phản ánh trên TK 138 * Nội dung kết cấu TK 138 như sau : - Bên Có : + Giá trị tài sản thiếu cần được xử lý + Số tiền đã thu được thu c nợ phải thu khác - Bên...
 • 82
 • 943
 • 9

Xem thêm