bai tap chuong 6 ke hoach hoa tai chinh

CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH HÓA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH HÓA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chuyên ngành kinh tế

... 255 ,6 Phát hành cổ phiếu (CF) 0 Tổng nguồn 470 ,6 Sử dụng Tăng vốn lu động ròng (TVLĐR) 60 ,0 Đầu t (ĐT) 344,0 Trả cổ tức (CT) 66 ,6 Tổng sử dụng 470 ,6 Bảng cân đối kế toán 1997 19 96 ... ròng (VLĐR) 260 ,0 200,0 60 ,0 Tài sản cố định (TSCĐ) 1040,0 800,0 240,0 Tổng tài sản 1300,0 1000,0 300,0 Nợ và vốn của chủ Nợ (N) 65 5 ,6 400,0 255 ,6 Vốn chủ sở hữu (VCSH) 64 4,4 60 0,0 44,4 ... Tài sản cố định (TSCĐ) 200,0800,0 160 ,0 740,0 40,0 60 ,0d Tổng tài sản 1000,0 900,0 100,0Nợ và vốn chủ sở hữu Nợ 400,0 400,0 0 Vốn chủ sở hữu (VCSH) 60 0,0 500,0 100,0e Tổng nguồn vốn...
 • 15
 • 833
 • 5
Kế hoạch hóa tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Kế hoạch hóa tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Cao đẳng - Đại học

... của Tập đoàn Société Générale).đoàn Société Générale).www.cpv.ogr.vnwww.cpv.ogr.vn - 16/ 10/2007 - 16/ 10/2007Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi Công ty tài chính là loại...
 • 21
 • 659
 • 1
Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tại bưu điện tỉnh yên bái

Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tại bưu điện tỉnh yên bái

Kinh tế

... Tổng hợp tin nhanh các số năm 2005-20 06 20. Vũ Phƣơng Thảo (2005), Giáo trình Nguyên Lý Marketing, NXB Đại học quốc gia Hà Nội. 21. PGS.TS. Nguyễn Tiệp (20 06) , Giáo trình Kế hoạch nhân lực, Đại ... 100% 3 Trƣởng đơn vị trực thuộc 50% 40% 10% 4 Chuyên viên làm KH ở phòng chức năng 66 .6% 33.4% 5 Chuyên viên làm KH ở phòng đơn vị trực thuộc 40% 40% 20% (Nguồn trích: Phụ ... dân, NXB Khoa học và Kỹ thuật. 3. Bƣu điện Yên Bái, Kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm từ 2002-20 06. 4. Bƣu điện Yên Bái, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các năm từ 2002-20 06 5. Bộ Bƣu...
 • 18
 • 455
 • 1
Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... nguyên tử Độ âm điệnOxi (O) 2s22p 6 0 ,66 3,5Lưu huỳnh (S) 3s23p 6 1,04 2 ,6 Selen (Se) 4s24p 6 1,14 2,5Telu (Te) 5s25p 6 1,32 2,3Polonium (Po) 6s26p 6 1,90 2,0Các nguyên tố nhóm oxi ... oxi ; 80% ozon B. 50% oxi ; 50% ozon C. 40% oxi ; 60 % ozon D. 66 ,67 % oxi ; 33,33% ozonCâu 36 : Phân tích chất X người ta nhận thấy có 40% S và 60 % O về khối lượng. X là :A. SO2B. SO3C. SO4D. ... nóng, dư thu được 6, 72 lít khí SO2 duy nhất (đktc). Khối lượng Fe và Cu có trong hỗn hợp lần lượt là :A. 11,2 g và 6 g B. 12 g và 5,2 g C. 2,8 g và 14,4 g D. 6, 6 gam và 10 ,6 gCâu 28 : Cho...
 • 13
 • 2,453
 • 28
Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá tại công ty cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông.docx

Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá tại công ty cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông.docx

Quản trị kinh doanh

... trình.8 9 Chấn lưu 1793 2420 160 220 1 160 160 1130 160 180 200 230 250 270Trong đó: - Điện từ 68 9 800 60 60 7 60 60 6 0 60 60 70 80 80 80 - Điện tử1103 162 0 100 100 1 120 100 100100 ... 28033 2259 27 86 2 264 3 260 8 151 6 22458 25 36 25012428 161 3 1335Trong đó: - Nội địa5 465 14 363 845 1295 1 1295 1 260 6 7831110 1300 1 26 51305 1 265 1335 + 2U5890 350 530 6 530 510 440 ... khẩu 13.255 1.2 36 7 86 1.491 1. 460 1.348 1.348 1.348 1.2 36 1.2 36 1.123 64 39 Chấn lu 2.310 230 166 207 191 184 163 191 194 191 194 198 201Trong đó: - Điện từ 924 80 68 81 78 75 66 78 78 78 78 81...
 • 74
 • 812
 • 4
Công tác kế hoạch hoá tại Việt nam

Công tác kế hoạch hoá tại Việt nam

Quản trị kinh doanh

... trình đổi mới kế hoạch hoá ở Việt Nam 6 2.1. Thực trạng đổi mới công tác kế hoạch hoá ở Việt Nam 6 2.1.1. Xây dựng chiến lợc phát triển kinh tế - xà hội 6 2.1.2. Về công tác quy hoạch phát triển ... năm tiếp theo 16 3.1. Định hớng đổi mới kế hoạch hoá trong những năm tiếp theo 16 3.1.1. Kế hoạch hoá trong cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định h-ớng XHCN 16 3.1.2. Kế hoạch ... hoạch hoá nền kinh tế quốc dân trong cơ chế thị trờng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về đổi mới kế hoạch hoá; Hà Nội 1995. 6. Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 299, tháng 4/2003.7. Đảng Cộng Sản ViệtNam:...
 • 29
 • 420
 • 1
Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá tại công ty cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông

Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá tại công ty cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông

Quản trị kinh doanh

... khẩu 13.255 1.2 36 7 86 1.491 1. 460 1.348 1.348 1.348 1.2 36 1.2 36 1.123 64 39 Chấn lu 2.310 230 166 207 191 184 163 191 194 191 194 198 201Trong đó: - Điện từ 924 80 68 81 78 75 66 78 78 78 78 81 ... 12. 562 2. 160 2.283 2. 268 2.310 2. 268 1.430Trong đó: - Nội địa 12.0 26 899 969 889 834 810 492 4.893 812 1.047 1.032 1.187 1 .62 5 1.430 - 2U 5.188 4 26 419 3 76 351 338 188 338 450 435 511 7 26 630 ... 78.400 6. 203 5.357 6. 801 6. 466 6. 998 7.231 39.0 56 4.801 3.703 7.031 7.441 7.885 8.4835 Đầu đèn huỳnh quang 43.700 4.000 3.000 4.050 3.900 3. 360 3.380 21 .69 0 2.400 3. 460 3.900 4.100 4.000 4.1506...
 • 75
 • 514
 • 0
Quy trình công tác kế hoạch hóa tại Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

Quy trình công tác kế hoạch hóa tại Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... 8.072 2.008 .60 0 1. 869 .700- Trực tiếp sản xuất 7.137 1.972.400 1.830.700- Gián tiếp + quản lý 755 2.359.200 2.247.900Hệ đầu máy 1.820 2.328.300 2.1 96. 800- Trực tiếp sản xuất 1 .60 8 2.3 46. 700 2.212300- ... 2.188.900 2.079 .60 0Hệ toa xe và trên tàu 2. 467 1.930.900 1.754.400- Trực tiếp sản xuất 2.301 1.909200 1.728.800- Gián tiếp + quản lý 166 2.231.100 2.108.800Hệ ga và xí nghiệp vận tải 3 .61 1 1.855.100 ... 2.818.300 1 .69 8.300- Gián tiếp + quản lý 232 2.391.700 2.274.700Cơ quan công ty 174 2 .65 4 .60 0 2. 560 .100- Trực tiếp sản xuất 29 2.304.100 2.201.200- Gián tiếp + quản lý 145 2.724.700 2 .63 1.900Lao...
 • 46
 • 546
 • 1
Công tác kế hoạch hoá tại Việt Nam

Công tác kế hoạch hoá tại Việt Nam

... hoạch hoá nền kinh tế quốc dân trong cơ chế thị trường, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về đổi mới kế hoạch hoá; Hà Nội 1995. 6. Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 299, tháng 4/2003.7. Đảng Cộng Sản ViệtNam: ... báo đã và đang được nhiều tổ chức quan tâm, song sự phối hợp giữa các tổ chức còn chưa tốt.2.2 .6. Về bộ máy tổ chức và cán bộ:Nhìn chung là trình độ cán bộ và bộ máy tổ chức vẫn chưa đáp ứng ... hoạch trong nền kinh tế thị trường của cán bộ nói chung là chưa đáp ứng được đòi hỏi mới.Trang 16 thật tương xứng, chưa cụ thể hoá được chiến lược, chưa bao quát được các thành phần kinh tế,...
 • 34
 • 325
 • 1
Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 6 các tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 6 các tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam

Kế toán

... làmtrung tâm có phốihợpvới các chương trình về kinh tế và khoahọckĩ thuậttrựcthuộc đạihội đồng liên hợpquốc.  Hoạt động từ 1 966 . Các thành viên của liên hiệpquốc đều được tham gia UNDP ... tếCompany Logo 6 6/3/2010www.themegallery.coI. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGSự cầnthiết khách quan các quan hệ tàichính quốctếMặt kinh tếMặt chính trị Tài chính quốc tếCompany Logo24 6/ 3/2010www.themegallery.coĐẦU ... TrựcTiếp Tài chính quốc tếCompany Logo8 6/ 3/2010www.themegallery.coI. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGĐặc ĐiểmCủaTàiChínhQuốcTế Tài chính quốc tếCompany Logo35 6/ 3/2010www.themegallery.coVIỆN TRỢ QUỐC...
 • 53
 • 962
 • 2
Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá tại công ty cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông

Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá tại công ty cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông

Quản trị kinh doanh

... địa5 465 14 363 833 845 1295 1255 1295 1 260 67 83 1110 1300 1 265 1305 1 265 1335 + 2U 5890 390 350 530 63 0 530 510 440 530 510 530 510 550 + 3U 7070 410 530 64 0 870 64 0 62 0 540 64 0 62 0 64 0 62 0 65 0 ... 1348 12 36 12 36 12 36 1123 348 + 3 U 13483 1 368 1289 1491 1348 1348 1348 8280 1348 12 36 12 36 12 36 1123 348 + 4 U 67 22 44 + Xoắn 121 40 819 Chấn lưu 1793 2420 250 160 220 180 160 160 1130 160 180 ... từ 68 9 800 60 60 60 70 60 60 60 60 60 70 80 80 80 - Điện tử 1103 162 0 190 100 100 150 120 100 100 100 120 130 150 170 190II Bán thành phẩm1 Vỏ bóng các loại 30 164 2128 2100 2542 2292 24 16 2706...
 • 73
 • 379
 • 0
CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC

CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC

Quản trị kinh doanh

... (+,-)I.Doanh thu Trđ 44.549 75.000 30.451 68 .35II. Chi phí quản lý (bao gồm cả lãI tiền vay)Trđ 1.079 1.200 121 11,21III. Lợi nhuận trước thuế Trđ 1. 064 1.220 1 56 14 ,66 IV. Lao động và tiền lương Trđ1. ... công ty trong 2 năm tới (NĂM 20 06, 2007)Đơn vị: triệu ĐồngTên chỉ tiêu Năm 20 06 Năm 2007I. Doanh thu 120,000 130,000II. Giá vốn + Chi phí trực tiếp 1 16, 850 1 26. 600III. Lợi nhuận gộp 3,150 3,400IV. ... 2008TT Danh mục Đvị 20 06 2007 20081 Tổng số cán bộ công nhân viênNgười 200 210 2402 Lao động gián tiếp Người 35(17,5%)40(19%)40( 16, 67%)3 Lao động trực tiếp Người 165 170 200(Phòng TC_HC...
 • 28
 • 248
 • 0
Bài tập chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư

Bài tập chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư

Kế toán - Kiểm toán

... HĐ thuê tài sản số 01 ngày 2/10/N,tổng số tiền thuê: 13.200, số tiền thuê trả trước 5 năm là: 6. 600, thuế GTGT 10%; yêu cầu công ty phải nâng cấp, sửa chữa các phòng cho thuê đảm bảo yêu cầu ... TK214 1.400TK1121 15.000 TK331 7.000TK1 567 12.000 TK333 580TK217 50.000 TK334 50TK241 20.000 TK311 2.500TK211 5.000 TK341 50.000TK242 1.500 TK411 60 .000TK131 28.300 TK421 900II- Trong quí ... trong tháng 12/2009.- Số dư đầu năm của TK217 là Giá trị quyền sử dụng đất của dự án khu A, TK1 567 là HH Bất động sản của khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp. Yêu cầu:1- Tính toán và...
 • 3
 • 4,936
 • 73
Bài tập chương 5 - Đồng bộ hoá tiến trình doc

Bài tập chương 5 - Đồng bộ hoá tiến trình doc

Phần cứng

... 12/09/2007 Khoa KTMT10Bài kiểm tra 30’Bài 1. Xét giải pháp đồng bộ hoá sau :while (TRUE) {int j = 1-i;flag[i]= ... thể tổ chức truy xuất độc quyền không ? Nếu có, xây dựng cấu trúc chương trình tương ứng. Bài 6 : Một biến X được chia sẻ bởi hai tiến trình cùng thực hiện đoạn code sau :doX = X +1;if ... đúng nếu có nhiều tiến trình loại A và B cùng thực hiện? Bài 1 : Xét giải pháp phần mềm do Dekker đề nghị để tổ chức truy xất độc quyền cho hai tieán trình . Hai tieán trình P0, P1 chia sẻ...
 • 10
 • 4,191
 • 50

Xem thêm