Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm

12 1,039 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2014, 08:31

Thủy lực công trình_Bài tập chương Thấm Thí dụ 6.1 : Một tầng chứa nước không bò chặn hệ số chứa nước S = 0,13, diện tích 30 km 2 . Nếu vào mùa nắng mực nước ngầm sụt xuống 1,5 m.Xác đònh lượng nước bò mất từ tầng chứa nước. Giải : Thể tích nước mất đi do sự hạ thấp mực nước ngầm là: 30 x 10 6 x 1,5 x 0,13 = 5,85. 10 6 m 3 Thí dụ 6.2: Xét ống hình trụ thẳng đứng (hình 6.3), nước được cung cấp vào ống để giữ mực nước mặt thoáng cố đònh và cách lớp đất thấm một đoạn là y=6cm. Lớp đất thấm chiều dài L=2m, hệ số thấm k=1,1x10 -3 cm/s. cuối ống hình trụ đặt một ống tháo nước miệng vòi ngang với mặt đáy của lớp đất thấm. tính vận tốc thấm. Giải: Chọn mặt đáy lớp thấm làm mặt chuẩn và áp suất tại đây bằng không vì miệng của ống tháo nước ngang với mặt đáy. Cột nước đo áp tại mặt trên của lớp đất thấm là: H 1 = 2 + 0,06 = 2,06 m p dụng phương trình (6.12), vận tốc thấm qua lớp đất là : V = 2 06,20 101,1 3    x = 1,13 x 10 -3 cm/s Thí dụ 6.3: Một dòng thấm áp qua môt lớp đất đồng chất và đẳng hướng hệ số thấm k = 3x10 -4 m/s như hình 6.6. Biết y 1 = 6 m, y 2 = 4 m, H 1 = 10 m, H 2 = 7 m và L=400 m. Xác đònh đường cột nước đo áp và lưu lượng thấm trên 1m dài (thẳng góc với trang giấy ) của lớp đất. Giải: H 1 H 2 y 2 y 1 L x b Hình 6.6 Tầng không thấm Đưởng cột nước th ủy lực Tầng không thấm h Tầng thấm k dx y = 6cm L = 2 m Lớp đất thấm Hình 6.3 Bề dầy lớp đất thấm xxb 005,06 400 )46( 6    Phương trình (6.23) cho trường hợp dòng chảy ổn đònh qua lớp đất đồng chất và đẳng hướng theo phương x hay 0)005,06(         dx dh x dx d (6.25) tích phân (6.25) A dx dh x  )005,06( )005,06( x Adx dh   => Bx A h  )005,06ln( 005,0 trong đó A và B là 2 hằng số được xác đònh từ điều kiện biên: x= 0, H 1 = 10 m và x=400 m, H 2 =7m cho A = -0,037 và B = -3,26 m Phương trình của đường cột nước đo áp : 26,3)005,06ln( 005,0 037,0  xh (6.26) Xét một mặt cắt cách gốc một đọan x, lưu lượng thấm q qua 1m dài của lớp đất là q = -k u x b =         26,3)005,06ln( 005,0 037,0 )005,06.(103 4 x dx d xx dx dh kb smxxq /10111,0)037,0.(103 244   Thí dụ 6.4: Một dãi đất rộng L = 1 Km, đồng chất và đẳng hướng nằm giữa hai con kênh song song với nhau. Độ sâu trong hai kênh là H 1 = 12 m và H 2 = 10 m. Dãi đất hệ số thấm k = 12 m/ngày, cả dãi đất và hai kênh đều nằm trên một tầng đất không thấm nằm ngang ( hình 6.7). Biết lượng mưa rơi trên dãi đất cường độ P = 0,24 m/ ngày. Xác đònh đường bão hoà của dòng thấm trong dãi đất và lưu lượng thấm trên một mét dài của kênh. Giải: Chọn gốc tọa độ và phương ox như hình 6.7, phương trình (6.24) cho trường hợp dòng thấm ổn đònh, đồng chất đẳng hướng được viết lại : H 1 H 2 Hình 6.7 h h o x Đường bảo hòa L P dx x q 0 dx dh b dx d        0       P dx dh h dx d k (6.27) Tích phân lên : BAxx k P h  22 (6.28) Trong đó A và B là hằng số Với điều kiện biên : h (0) = H 1 và h (L) = H 2 , các hằng số được xác đòmh k PL L HH A    2 1 2 2 và 2 1 HB  Thay vào (6.28)     xL k Px L x HHHh  2 2 2 1 2 1 2 (6.29) thay các giá trò của H 1 , H 2 , L , P và k vào (6.29) , phương trình bão hoà   x x xh  1000 12 24,0 1000 44 144 2 (6.30) Xét một đoạn vi phân dx cách gốc o một dọan x, lưu lượng thấm qua đọan nầy là :          2 2 h dx d k dx dh khukhq x (6.31) trong đó u x là vận tốc thấm qua tại mặt cắt cách gốc đoạn x Thay (6.29) vào (6.31) và lấy đạo hàm            x L P L HH kq 22 2 2 2 1 (6.32) Thay các giá trò của H 1 , H 2 , L , P và k vào (6.32), lưu lượng thấm qua dãi đất là :   xq  50024,0 2000 44 12 (m 2 /ngày) (6.33) Phương trình (6.23) ứng với x = 0 sẽ cho lưu lượng thấm vào kênh độ sâu H 1 = 12 m trên 1m dài q 1 = -119,74 m 2 /ngày và ứng với x = 1000 m sẽ cho lưu lượng thấm vào kênh độ sâu H 2 = 10 m trên 1m dài q 2 = 120,26 m 2 /ngày Lưu lượng q 1 dấu âm vì chảy ngược chiều và vò trí mặt phân chia chiều dòng thấm được xác đònh bằng cách cho 0 dx dh hoặc q = 0, suy ra: x = 498,9 m và h = 71,57 m Thí dụ 6.5 : Một giếng phun đường kính d =30 cm được đào vào một tầng đất thấm bò chặn sâu 30m. Sau một thời gian dài bơm với lưu lượng Q = 1200 lít/ phút, dòng thấm vào giếng ổn đònh. Người ta quan sát mực nước 2 giếng cách giếng bơm một bán kính r 1 = 20m và r 2 = 45m thấy chiều sâu hút nước lần lượt là s 1 = 2,2 m và s 1 = 1,8 m. Xác đònh hệ số dẫn nước T và mực nước hạ thấp trong giếng bơmh o Giải Từ (6.35) có:        12 2 12 r r Ln T Q hh  hay        12 2 21 r r Ln T Q ss  suy ra           12 2 21 r r Ln ss Q T  Thay số vào :            20 45 8,12,22 10.1200 3 LnT  = 0,387 m 2 /s Thí dụ 6.6: Xác đònh độ hạ thấp cột nước đo áp trong một lớp đất bò chặn tại vò trí cách tâm giếng r 1 = 0,3m và r 2 = 25m sau 7 giờ bơm với lưu lượng không đổi Q = 0,0315 m 3 /s . Lớp đất thấm hệ số chứa nước S= 0,001 và hệ số dẫn nước T = 0,0094 m 2 /s. Giải: Từ (6.48) : 8 2 1 10.499.9 3600.7.0094,0.4 001.0.3,0  u 4 2 2 10.596.6 3600.7.0094,0.4 001.0.25  u p dụng (6.49) và chỉ cần lấy 2 số hạn đầu tiên vì u 1 và u 2 khá nhỏ (< 0,01), độ hạ thấp cột nước đo áp sau 7 giờ bơm là : s 1 = H – h 1 = 16,45772,0 10.499,9 1 ln 0094,0.4 0315,0 8                   m s 2 = H – h 2 = 8,15772,0 10.596,6 1 ln 0094,0.4 0315,0 4                   m Ví dụ 6.7 : Một đập đất hệ số thấm k = 2m/ngày đêm. Mái dốc thượng lưu m = 4 và hạ lưu m 1 = 1. Thượng lưu chứa nước ở độ sâu H = 15m. Biết đáy đập rộng l = 110 m và hạ lưu đập không nước. Xác đònh lưu lượng thấm qua một đơn vò chiều dài đập. Giải: Từ (6.54) :    1 4 . 2 4  0,444 Khoảng cách L o từ vò trí nước thấm vào mái dốc thượng lưu đến chân mái dốc hạ lưu : L 0 = 110 – 4 . 15 = 50 m Chiếu cao a 0 của dòng thấm ra ở mái dốc hạ lưu (6.60) 1 15.1)15.444,050()15.444,050( 222 0  a = 2,02 m Lưu lượng thấm trên một đơn vò chiều dài đập (6.58) 1 02,2.2 q = 4,04 m 2 /ngày đêm Ví dụ 6.8: Một đập bêtông bề rộng 60m, thượng lưu chứa nước độ sâu 10m, hạ lưu không nước. Đập được xây trên một tầng đất thấm nước đồng chất dầy 80m, với hệ số thấm là k = 10 -4 m/s . Một hàng cừ được đóng ở giữa đáy đập sâu 35m để giảm lưu lượng thấm qua đập. Xác đònh lưu lượng thấm qua đáy đập nếu xem dòng thấm chỉ ảnh hưởng trong phạm vi 105m về phía thượng lưu đập và 135m về phía hạ lưu đập. Giải: Miền thấm được rời rạc hóa thành ô lưới theo phương x 31 điểm và theo phương z 9 điểm, khoảng cách giữa các điểm x = z = 10m Ta giá trò cột nước đo áp h tại các điểm trên biên như sau: Trên AB =11 0 m h = 10m Trên BC = 30 m và EF =30 m: 00     z h u z Trên CD = 35 m và DE = 35 m: 00     x h u x Trên FG = 135 m và GH = 80 m: h = 0 Trên IH = 300 m tầng không thấm: 00     z h u z Trên IA = 80 m được xem như cột nước thủy lực bằng H 1 : h = 10 m H=10 m B A C D E F G H I Hình 6.13 p dụng phương pháp sai phân hữu hạn theo sơ đồ sai phân trung tâm để giải phương trỉnh (6.55) . Các giá trò đạo hàm riêng phần được viết dưới dạng sai phân như sau: x hh x h jiji ji ji       2 ,1,1 , , (6.66)               2 ,1,,1 2 , , 2 2 x hhh x h jijiji ji ji (6.67) Tương tự               2 1,,1, 2 , , 2 2 z hhh z h jijiji ji ji (6.68) Thay (6.58) và (6.59) vào (6.55): 0 22 2 1,,1, 2 ,1,,1                        z hhh x hhh jijijijijiji (6.69) Sắp xếp lại 0 11 2 2 1,1, , 222 ,1,1                  z hh h zxx hh jiji ji jiji (6.70) Từ (6.61) rút ra được giá trò cột nước thủy lực tại các nút i, j   0 2 2 1,1, 2 ,1,1 22 22 ,                   z hh x hh zx zx h jijijiji ji (6.71) Tại mỗi điểm (i,j) ta phương trình tuyến tính dạng (6.61) với các ẩn số là các cột nước thủy lực, như vậy với tất cả các điểm trong miền tính toán ta một hệ phương trình tuyến tính, kết hợp với điều kiện biên ta thể giải hệ phương trình này cho giá trò h tại các điểm trong miền thấm. Hệ phương trình tuyến tính này thể giải bằng nhiều cách, ở đây dùng phương pháp lặp Gauss-Seidel để giải. Trình tự như sau : (i) Giả sử một giá trò h i,j trong toàn miền tính toán, ngoại trừ các điểm trên biên đã biết giá trò h. Thí dụ cho h 1 i,j = 0 ( chỉ số 1 trong ký hiệu chi bước tính 1) (ii) Dùng (6.58) để tính lại giá trò h 2 i,j cho toàn miền (iii) So sánh h 2 i,j và h 1 i,j , tại tất cả các điểm, nếu h 2 i,j xấp xỉ h 1 i,j ,thì dừng lại, (iv) Nếu h 2 i,j và h 1 i,j không xấp xỉ thì thay h 2 i,j vào (6.58) và lập lại bước (ii) cho đến khi đạt được điều kiện ở (iii). Vận tốc thấm tại điểm (i,j) được tính từ công thức Darcy, bằng cách xấp xỉ: x hh k x h ku jiji ji ji x        2 ,1,1 , , (6.72) z hh k z h ku jiji ji ji z        2 1,1, , , (6.73) Để xác đònh lưu lượng thấm dưới đáy đập, ta xác đònh lưu lượng thấm đi qua mặt cắt dưới hàng cừ, trên mặt cắt này chỉ vận tốc thấm theo phương ngang. Kết quả tính toán vận tốc thấm tại các điểm trên mặt cắt này là: u 1 = 0,159x10 -4 m/s u 2 = 0,101x10 -4 m/s u 3 = 0,810x10 -4 m/s u 4 = 0,743x10 -4 m/s u 5 = 0,101x10 -4 m/s Lưu lượng thấm trong 1 ngày đêm là: q = 39,006 m 3 /m ngàêm Chương trình tính thí dụ trên được viết bằng ngôn ngữ Fortran và trình bày trong phụ lục Thí dụ 6.9: Thể tích đất trung bình của một lớp đất bò chặn trên một diện tích 1 km 2 là 3x10 -7 m 3 . Hệ số chứa nước đo đạc tại vò trí của lớp đất chiều dầy b = 50 m là S = 3,4.10 -3 . Xác đònh thể tích nước được trử vào trong lớp đất bò chặn diện tích bề mặt 1 km 2 khi cột nước áp suất giảm đi 25 m. Nếu độ rỗng của đất là n = 0,30, tính tỉ lệ thể tích nước trử vào so với phần rỗng. Giải: Hệ số chứa nước riêng S s :   50 10.4,3 3 b S S s 6,8 . 10 -5 m -1 Thể tích nước trử vào lớp đất diên tích bề mặt 1 km 2 là : 25.10.3.10.8,6 75 w = 5,1 . 10 4 m 3 (Chú ý rằng nếu chấp nhận S = 3,4x10 -3 áp dụng cho toàn bộ lớp đất bò chặn, thì khối nước trử vào lớp đất diện tích bề mặt 1 km 2 sẽ là : 3,4.10 4 x 1 km 2 x 25 = 8,5.10 4 m 2 . Kết qủa nầy sai vì đã không kể đến ảnh hưởng của bề dầy của lớp bò chặn đến hệ số chứa nước S) Thể tích phần rỗng của lớp đất bò chặn bề mặt diện tích 1 km 2 : W = 3.10 7 . 0, 30 = 0,9. 10 7 m 3 Tỉ lệ thể tích nước trử vào so với phần rỗng:  7 4 10.9,0 10.1,5 W w p 56,66% Thí dụ 6.10: Hệ số thấm của nước đo được của một loại đất là k = 4,8.10 -4 cm/s . Xác đònh hệ số thấm thực của loại đất đó và hệ số thấm khi chất lỏng là dầu. Biết nước trọng lượng riêng là 1g/cm 3 và độ nhớt độg lực là 1 centi-poise. Dầu trọng lượng riêng là 0,73 g/cm 3 và độ nhớt động lực là 1,8 centi-poise. Giải: Từ phương trình (6.10) , hệ số thấm thực của đất:   )/(981)./(1 ))/((01,0 )/(10.8,4 23 4 scmcmg cmsg scm g kk i   4,89 . 10 -9 cm 2 Hệ số thấm đối với dầu (6.10) :   018,0 981.73,0 10.89,4 9 dau k 1,95 . 10 -4 cm/s Thí dụ 6.11 : Ống đo áp như hình vẽ được dùng để đo cột nước đo áp trong lớp đất 3, mực nước trong ống đo áp cao 6,1 m. Lớp đất 1 mực nươcù ngầm cao 2 m, lớp đất 2 bề dầy 3m và hệ số thấm k = 7,2 . 10 -5 cm/s. Xác đònh lưu lượng thấm qua lớp đất 2 trên một đơn vò diện tích bề mặt. Giải : Từ (6.12) , vận tốc thấm qua lớp đất 2 là : 3 1 , 6 ) 3 2 ( )/(10.2,7 7     smV = 2,64.10 -7 m/s 3m 2m Mực nước ngầm 6,1m Lớp 2 Lớp 1 Lớp 3 k Hình 6.14 Vậy lưu lượng thấm qua một đơn vò diện tích bề mặt sẽ là 2,64 . 10 -7 m 3 /(s m 2 ) theo chiều từ dưới lên. Thí dụ 6.12: Xem một dòng thấm ngang trên n lớp đất song song hệ số thấm khác nhau như hình. Chứng tỏ rằng thể thay hệ số thấm k td tương đương cho n lớp:      n i i n i ii td a ka k 1 1 Giải: Lưu lượng thấm trên một đơn vò bề rộng là: L hh ka L hh ka L hh kaq nn 1212 22 12 11            n i ii ka L hh q 1 12 Nếu gọi k td là hệ số thấm tương đương thì lưu lượng thấm trên một đơn vò bề rộng là : td n i i ka L hh q          1 12 So sánh ta :      n i i n i ii td a ka k 1 1 Thí dụ 6.13. Hai con kênh song song mực nước chênh nhau 1,3 m và cách nhau 10m. Người ta thấy lưu lượng thấm giữa 2 kênh qua một lớp đất thấm đồng chất dầy 4m trên một đơn vò chiều dài kênh là 1,82. 10 -5 m 3 /(ms). Để giảm lưu lượng thấm giữa 2 kênh, trên thành kênh bò thấm người ta đắp một lớp đất dầy 4 cm hệ số thấm k = 1,4.10 -5 cm/s. ( hình vẽ). Xác đònh lưu lượng thấm giảm được trên 1 km dài của kênh. Giải : Vận tốc thấm khi chưa đắp lớp đất chống thấm : V = 1,82.10 -5 / 4 = 4,55 . 10 -6 m/s Hệ số thấm của lớp đất giữa hai kênh   3,1 10.10.55,4 6 d k 3,5. 10 -5 m/s Tầng không thấm Tầng không thấm a 1 a 2 a n L h 2 h 1 Hình 6.15 k 1 k 2 k n 1,3m Tầng không thấm 10 m 10 cm Hình 6.16 4 m k d Vì tiết diện thấm không đổi nên vận tốc thấm qua lớp đất chống thấm và qua lớp đất giữa 2 kênh bằng nhau. Gọi h là độ chênh cột nước đo áp qua lớp đất chống thấm, ta vận vốc thấm qu a lớp đất nầy là : 04,0 .10.4,1 7 h v    (m/s) và vận tốc thấm qua lớp đất giữa hai kênh là: 10 )3,1( .10.5,3 5 h v     Hay 10 )3,1( .10.5,3 04,0 .10.4,1 57 hh      Suy ra        10 10.5,3 04,0 10.4,1 10/.10.5,3.3,1 57 5 h 0,65 m Vận tốc thấùm qua lớp đất chống thấm : 04,0 65,0 .10.4,1 7 v = 22,75 .10 -7 m/s Lưu lượng thấm qua chiều 1 km chiều dài kênh q = 22,75 .10 -7 . 4 . 1000 = 9,1 . 10 -3 m 3 /(s km) Vậy lưu lượng thấm giảm được là : q = 1,82. 10 -5 . 1000 - 9,1 . 10 -3 = 9,1 . 10 -3 m 3 /(s km) BÀI TẬP 6.1 : Chứng tỏ rằng độ rỗng n thể tính theo công thức sau: s b n   1 Trong đó  b và  s là khối lượng riêng của phần đặc và khối lượng riêng của toàn khối. Xác đònh độ rỗng của vật liệu  b = 1,42 g/cm 3 và  s = 2,68 g/cm 3 . ĐS : n = 0,74 6.2 Để xác đònh hệ số thấm trong phòng thí nghiệm, người ta dùng một dụng cụ như hình vẽ. Trong đó h 0 là mực nước ở lúc bắt đầu thí nghiệm ( t = 0), h là mực nước sau thời gian t, L là chiều dầy lớp đất cần xác đònh hệ số thấm. Chừng tỏ rằng hệ số thấm được suy ra từ biểu thức : h h At aL k 0 ln 6.3. Hai bình chứa hình trụ nối với nhau bằng một ống chứa đầy cát, đường kính 3cm và dài 2m, hệ số thấm của cát k = 9,1 x 10 -4 cm/s. Tiết diện ngang của bình lớn và bình nhỏ lần lượt là 1000 cm 2 h o h Tiết diện A Tiết diện a L Hình 6.17 và 250 cm 2 . Nếu chiều sâu của nước trong bình lớn 40cm và trong bình nhỏ là 10cm vào thời điểm t=0, tìm thời gian để mực nước trong bình lớn còn lại 35cm. ĐS: 129 ngày 6.4 Một dòng thấm qua hai lớp đất chiều dài L a , L b và hệ số thấm k a , k b như hình vẽ. Chứng tỏ rằng thể thay bằng một lớp đất đồng chất hệ số thấm tương đương k td b b a a ba td k L k L LL k    6.5: Làm lại thí dụ 6.13 bằng cách dùng hệ số thấm tương đương của bài 6.4 6.6 Một dòng thấm qua một lớp đất thấm không đồng chất, thẳng đứng, trong đó hệ số thấm thay đổi dọc theo dòng chảy với k(x) = k o e (x/L) , k o là hệ số thấm tại x = 0. và L là chiều dài của lớp đất thấm. cho k 0 = 0,019 cm/s, L=1,3m và sự khác biệt cột nước thủy lực trên chiều dài L là 3m. Tính vận tốc thấmvẽ sự phân bố cột nước áp suất dọc theo lớp đất thấm biết vận tốc thấm không đổi dọc theo chiều dài thấm. ĐS: V=2,55x10 -2 cm/s 6.7 Một giếng nước ngầm thường đường kính d=30cm độ sâu hút nước s=4m, độ sâu nước bão hòa H=14m, bán kính ảnh hưởng R=400m, hệ số thấm k=10m/ngày đêm. Xác đònh lưu lượng của giếng. ĐS: Q = 4,42 lít/s 6.8 Một giếng nước ngầm thường đường kính d=30cm, độ sâu nước bão hòa H =16m khi chưa bơm , Biết bán kính ảnh hưởng R=300 m, hệ số thấm k=10m/ngày đêm. Khi lưu lượng của giếng lấy lên là 10l/s. xác đònh độ sâu lớp nước bão hòa h cách giếng bán kính r=100m. ĐS: h = 13,96 m/s 6.9 Để xác đònh hệ số thấm, người ta khoan một giếng tiêu nước ngầm thường d=0,2m. người ta đổ vào giếng một lưu lượng Q=0,87 lít/s thì mực nước trong giếng nâng cao lên một đoạn s=5,66m. Cách giếng các khoảng r 1 = 2,5 m và r 2 = 10 m người ta khoan hai lỗ kiểm tra và đo thấy mực nước ngầm dâng cao thêm một đoạn s 1 = 1,51 m và s 2 = 0,37 m m. Biết mực nước ngầm bão hòabình thường bề dầy H=5,75m. xác đònh hệ số thấm của đất và bán kính ảnh hưởng. 6.10 Người ta đào một hố móng hình tròn đường kính a=20m, đáy hố móng nằm trên một tầng không thấm mực nước ngầm trong hố sâu h=0,3m. Tính lưu lượng nước thấm vào hố và vẽ đường bão hòa ứng với các khoảng cách x=3m, 10m, 25m, 75m, 150m, kể từ mép hố trở ra. Cho biết độ sâu tầng bão H=4m và giới hạn ảnh hưởng thấm của hố là L=150m kể từ mép hố móng. Hệ số thấm của đất là k=15m/ngày đêm. L b L a k b k a Hình 6.18 [...]... phun lấy nước từ một lớp đất thấm nước nằm ngang bề dầy là t, hệ số thấm là k giếng bán kính ro Lúc không hút nước độ sâu giếng là H khi bơm ra một lưu lượng Q thì mực nước trong giếng tụt xuống một đoạn là s Hãy xác đònh vận tốc thấm tại từng điểm trong tầng thấm nước và vẽ lưới thủy động của dòng thấm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1 Hệ số thấm của đất : a) Là vận tốc thấm khi cột nước đo áp thay... trên một đơn vò chiều dài thấm b) Phụ thuộc vào độ rỗng của đất c) Thay đổi theo loại chất lỏng thấm trong đất d) Cả 3 đều đúng Câu 2 Điều kiện để phương trình thấm Laplace hai chiều trong môi trường thấm dạng 2H 2 H  0 2x 2 y thoả mãn là ( trong đó H : cột nước đo áp): a) Dòng thấm xem như không qua ma sát b) Môi trường thấm đồng chất và đẳng hướng c) Môi trường thấm độ rỗng lớn d) Cả... lượng Q lấy từ giếng xuống c) Đào thêm một giếng bên cạnh để tập trung thêm nước ngầm về đó d) Cả b và c đều đúng Câu 5: Đối với dòng thấm ổn đònh, liên tục, không nén với hệ số thấm k không đổi, chiều cao cột nước đo áp H: a) Thỏa phương trình liên tục b) Thỏa phương trình động lượng c) Thỏa phương trình Laplace d) Cả a và b đều đúng Câu 6: Khi người ta làm hạ thấp mực nước ngầm trong nền đất thì... b) Giá trò (  z ) tại mọi điểm trên mặt cắt ngang đều bằng nhau  c) Vận tốc thấm tại các điểm trong mặt cắt ngang tỉ lệ với độ sâu d) Cả ba câu trên đều đúng Câu 8: Để giảm lưu lượng thấm qua công trình, giải pháp thể là: a) Tăng chiều dài đường thấm b) Tăng hệ số thấm, k, bằng cách thay loại đất khác c) Giảm hệ số thấm, k, bằng cách tăng độ rỗng của đất d) Tất cả đều đúng ... chất và đẳng hướng c) Môi trường thấm độ rỗng lớn d) Cả a) và b) điều đúng Câu 3 Xét một dòng thấm với mặt chuẩn như hình vẽ thì cột nước đo áp tại diểm M (điểm giữa của z ) là : a) h b) z + h h Đường bão hòa c) z/2 *d) Cả 3 đều sai Tầng thấm M z Mặt chuẩn Hình câu 3 Tầng không thấm Câu 4: Trong dòng thấm ổn đònh vào giếng thường với bán kính r0 hằng số Nếu muốn tăng mực nước trong giếng lên, ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm, Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm, Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm

Từ khóa liên quan