1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kinh tế >

LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM

... h Nguy n Kh c Qu c B ng c a sách ti n t lên n n kinh t Vi t Nam Bài nghiên c sách ti n t c pt i Vi t Nam s ng c a a bi ng c a sách ti n t c a M lên n n kinh t Vi t Nam Bài 16 nghiên c u s d u ... c tiêu c a lu phát s ng c a sách ti n t ng t i Vi t Nam Ngoài ra, lu nl m u qu c a kênh truy n d n sách ti n t t i Vi t Nam B ng cách s d mô hình VAR, tác gi ng c a sách ti n t n cú s c bên n ... lãi su t i di n cho sách ti n t t i Vi t Nam V i m ng c a sách ti n t , tác gi s s d ng ti n m r ng c sách ti n t b m c tiêu ho ng th c ng c xem nh c a CSTT c a NHTW Vi t Nam (SBV, 2003) Bên...
 • 143
 • 254
 • 0
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam giai đoạn 1999 - 2013

Luận văn thạc Nghiên cứu truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam giai đoạn 1999 - 2013

... 1 Oil -1 .689641 -6 .044090* FFR -1 .932219 -3 .547998** IR -1 .974474 -6 .056331* M2 -1 .535697 -4 .169004* VNI -0 .328787 -1 5.05497* CPI 1.356452 -3 .963500* Y -1 .249354 -7 .676395* EX -0 .066763 -4 .336005* ... 1.21e-22 5.28e-24* -2 3.43366 -2 4.85911 -2 5.82880 -2 8.67330 -3 3.38675* -2 3.12179* -2 2.05231 -2 0.52706 -2 0.87662 -2 3.09514 -2 3.31581 -2 3.79842 -2 3.82526 -2 5.72692 -2 9.49753* * indicates lag order ... 0.0 -. 01 -0 .5 -. 02 -1 .0 -1 .5 -. 03 10 12 14 16 10 12 14 16 Response of DCPI to Shock3 Ch s giá CPI Responseng khoán VNI Giá ch of DVNI to Shock3 015 03 010 02 005 01 000 00 -. 005 -. 01 -. 010 -. 02...
 • 97
 • 255
 • 0
Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại việt nam

chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại việt nam

... TMCP NGO T NAM CSM CTCP CÔNG NGHI P CAO SU MI N NAM CII PVD OGC MBB IJC DPM T NG K THU T TP HCM VIETCOMBANK CSM CII 23 PVT T NG CTCP V N T I D U KHÍ PVT PPC CTCP NHI PPC N PH L I CTG T NAM BVH T ... SHB PVS TCT CP K THU T D U KHÍ VI T NAM PVS KLS CTCP CH NG KHOÁN KIM LONG KLS VCG TCT XNK VÀ XÂY D NG VI T NAM LAS CTCP SUPE PHOTPHAT LÂM THAO SCR NTP A T NAM VND CTCP CH NG KHOÁN VNDIRECT PGS ... sánh hai hay nhi u t khóa khác i v i công ty có nhi u tên g i bên c nh mã c phi h Gia Lai Vi t Nam ch sách cho phép ch n l a t c nhi i quan tâm nh t 2.3 B ng ch ng th c nghi m t nghiên c D li u...
 • 63
 • 256
 • 0
Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ

chế truyền dẫn chính sách tiền tệViệt Nam Luận văn thạc

... 51 M2, REER, 52 Hình 4.5 VNIDEX 54 Hình 4.6 REER 55 cú s , CPI, M2, IR, REER, VNIDEX), kin k , n Nam C ? Ph n t 2.1 Mô hình lý c không giá trái phi 2.1.1 5 hàng tru Taylor n chi tiêu 2.1.2 ... (1999) 15 Vector Stephen (2000) giá Mehmood Khan Kakar, Wakeel Khan, Wa 16 - giá - ng 17 Malaysia - sách quan 18 -10 quý Các n nghiên phân tích ông 19 ch - bên - 20 - 10 tháng - - n (2013), ông...
 • 84
 • 467
 • 0
CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆVIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

... mô Việt Nam có nghiên cứu định lượng truyền dẫn sách tiền tệ chủ yếu phân tích vai trò kênh truyền dẫn sách tiền tệ cung tiền, lãi suất, tỷ giá tín dụng Lê Việt Hùng (2008) cho thấy sách tiền ... truyền sách tiền tệ mức độ dẫn truyền dẫn từ lãi suất sách đến lãi suất bán lẻ Do đó, tác giả nghiên cứu chế truyền dẫn lãi suất sách Việt Nam cách đánh giá mức độ truyền dẫn từ lãi suất sách mà ... tỷ giá hối đoái cho thấy Việt Nam lạm phát nhạy cảm nhiều -7 - TỒNG QUAN VỀ CÁC KÊNH TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Chính sách tiền tệ, thông qua công cụ qua kênh truyền dẫn tác động đến mức sản...
 • 78
 • 931
 • 0
Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở việt nam

chế truyền dẫn chính sách tiền tệviệt nam

... (2.9) 12 (2.10) t - 13 M Ps 14 Lãi Lý q có Chính sách Chính sách Chính sách Chính sách Lãi Lãi Giá Kênh cho vay ngân hàng Kênh Chính sách Chính sách Chính sách Giá Lãi Giá khoán khoán q có ngân Kênh ... sách Giá Lãi Giá khoán khoán q có ngân Kênh dòng Kênh giá khoán Ngân hàng cho vay danh Chính sách gia Chính sách Giá giá không khoán Dòng có Ho t ng cho vay L a ch n i ngh ch &r i Ho t ng cho vay ... nghiên c ng th i c a ho truy n d n t p trung vào cú s c di n ng sách ti n t M t lý quan tr ng khác n a mô hình VAR t p trung vào v sách ti n t Trong mô hình VAR cú s c gi nh ho c không l n ho...
 • 68
 • 299
 • 3
Luận văn thạc sĩ Kiểm định cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ đến nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012

Luận văn thạc Kiểm định chế truyền dẫn chính sách tiền tệ đến nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012

... ính sách -4 : , - 05 cung VND 12 a IMF, FED NHNN Các 3.4 sau WCPI 2000: 1-2 012: 12 IFS-IMF USSL 2000: 1-2 012: 12 IFS-IMF USCPI 2000: 1-2 012: 12 IFS-IMF USLS 2000: 1-2 012: 12 FED SL 2000: 1-2 012: ... 2000: 1-2 012: 12 FED SL 2000: 1-2 012: 12 IFS-IMF CPI 2000: 1-2 012: 12 IFS-IMF M2 2000: 1-2 012: 12 IFS-IMF LS 2000: 1-2 012: 12 IFS-IMF EX 2000: 1-2 012: 12 IFS-IMF 18 : Y t Y,t Y,t , Y ,t WCPI t ,USSLt ... 19,95% - , thêm 0.24%, 0. 6-0 .8% T d 9-1 0 tháng, sau -0 .3%) ây 4.2.2 Hình 4.2: -0 .8%) c - ãi g Thành (2011) 25 phát, VND 4.2.3 Hình 4.3 - cung t - g5 26 N cú 4.2.4 Hình 4.4: cung 0. 2-0 .4%)...
 • 62
 • 215
 • 0
Luận văn Thạc sĩ Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nến kinh tế Trường hợp ở Việt Nam

Luận văn Thạc chế truyền dẫn tiền tệ của một nến kinh tế Trường hợp ở Việt Nam

... kinh tế nào? - Chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến kinh tế thực thông qua biến kinh tế nào? Kênh dẫn truyền đóng vai trò quan trọng chế dẫn truyền sách tiền tệ Việt Nam? - Hướng tác động sách tiền tệ ... i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN TIỀN TỆ CỦA MỘT NỀN KINH TẾ: TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM kết nghiên cứu thân Các tài liệu nội dung nghiên cứu ... sách tiền tệ Vì để có sách tiền tệ phù hợp, đòi hỏi nhà hoạch định sách phải có hiểu biết rõ ràng chế truyền dẫn tiền tệ tầm quan trọng kênh truyền dẫn, ảnh hưởng kênh truyền dẫn đến khu vực kinh...
 • 78
 • 432
 • 1
NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUA KÊNH CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUA KÊNH CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

... ứng dụng vào điều hành sách, nhóm nghiên cứu thực đề tài Nghiên cứu chế truyền dẫn sách tiền tệ qua kênh chấp nhận rủi ro tổ chức tín dụng: Kinh nghiệm quốc tế gợi ý sách cho Việt Nam nhằm ... CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUA KÊNH CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM 148 3.2.1 Đề xuất mô hình vĩ mô đo lường chế truyền dẫn sách tiền tệ qua kênh chấp ... tiền tệ qua kênh chấp nhận rủi ro 34 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến truyền dẫn sách tiền tệ qua kênh chấp nhận rủi ro 36 1.4 MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ...
 • 25
 • 1,291
 • 9
SỬ DỤNG MÔ HÌNH SVAR TRONG PHÂN TÍCH CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUA KÊNH TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM.PDF

SỬ DỤNG MÔ HÌNH SVAR TRONG PHÂN TÍCH CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUA KÊNH TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM.PDF

... danh m ài li ã xây - sách ti qua kênh tín d d Th sách ti M truy qua kênh tín - qua kênh tín d t sách ti LÝ LU N V TRUY N D N CHÍNH SÁCH TI N T QUA KÊNH TÍN D NG 1.1 Chính sách ti n t 1.1.1 Khái ... nghiên c a kênh tín d kênh tín d c 1.5 hình nghiên c u: Trong ph gi ày, tác gi ình SVAR cho Vi ên c n nghiên c n kinh t v ình SVAR CSTT qua kênh tín d (2006) áp d ình SVAR ên c t hình SVAR s ... CSTT qua kênh tín d ênh tín ên c ãs – 2011 (d ình VAR (có kênh tín d không có) 21 - tín d àng chi ênh tín d - ò quan tr thu ì tác hi Tín d Tuy nhiên, kênh tín d T t ên c ên, có th àm ênh tín d kênh...
 • 113
 • 461
 • 1
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Các công cụ của chính sách tiền tệViệt nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện doc

... vụ tiền tuyến hoàn cảnh Tuy nhiên việc đưa nông dân vào HTX thực trở thành phong trào rộng lớn từ năm 1958 Sau Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, thực thị TW 5-1 955 việc hình thành tổ đổi công trở ... HTX Việt Nam, hội liên minh phụ nữ, hội cựu chiến binh …sự tác động nhóm nhân tố thực chủ yếu thông qua hệ thống sách vĩ mô trình đạo thực máy Nhà nước từ trung ương đến sở 11 PHẦN HAI THỰC TRẠNG ... HTX làm thủ tục giải thể chiếm 16,2% Một số tỉnh tình trạng giải thể HTX nông nghiệp: Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam Hà Tây - Bắc Trung Bộ: Thanh Hoá tỉnh có số HTX nông nghiệp giải thể nhiếu 87,5%...
 • 47
 • 610
 • 0
Nghiên cứu thực nghiệm về kênh lãi suất trong truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Nghiên cứu thực nghiệm về kênh lãi suất trong truyền dẫn chính sách tiền tệViệt Nam

... tiền tệ kênh lãi suất, kênh tín dụng, kênh tỷ giá hối đoái, kênh giá tài sản Trong đó, lãi suất công cụ sách tiền tệ mạnh có nhiều tài liệu nghiên cứu thực nghiệm truyền dẫn sách tiền tệ nghiên cứu ... sách tiền tệ mạnh có nhiều tài liệu nghiên cứu thực nghiệm truyền dẫn sách tiền tệ nghiên cứu thực nghiệm kênh lãi suất nghiên cứu nhiều nước phát triển giới, nhiên Việt Nam tài liệu thực nghiệm ... cung tiền Hình 4.6 Phản ứng tăng trưởng GDP CPI trước thay đổi lãi suất tái cấp vốn Nghiên cứu thực nghiệm kênh lãi suất truyền dẫn sách tiền tệ Việt Nam Tóm tắt: Chính sách tiền tệ ngày trở thành...
 • 52
 • 1,151
 • 14
Luận văn thạc sĩ Mối quan hệ giữa giá vàng và chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Luận văn thạc Mối quan hệ giữa giá vàng và chính sách tiền tệ tại Việt Nam

... Mục tiêu nghiên cứu luận văn xác định mối quan hệ điều chỉnh qua lại biến động giá vàng sách tiền tệ Việt Nam thập niên vừa qua từ đánh giá vai trò giá vàng biến động sách tiền tệ Để giải mục tiêu ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HCM -- Nguyễn Thị Ánh Loan MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ VÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN ... yếu biến giá vàng sách 18 CHƯƠNG : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 XU HƯỚNG ĐIỀU HÀNH GIÁ VÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY: 4.1.1 Xu hướng điều hành giá vàng nước:...
 • 89
 • 820
 • 0
TIỂU LUẬN: Xung đột chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tại Việt Nam doc

TIỂU LUẬN: Xung đột chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tại Việt Nam doc

... cập đến xung đột hai sách Chính sách tiền tệ tài khóa song hành mà trái lại thường xuyên xung đôt nối tiếp kìm hãm Khi sách tiền tệ phát huy hiệu lại làm ảnh hưởng đến mục tiêu sách tài khóa ngược ... vận hành sách tài khóa với sách tiền tệ thời gian qua Thứ sáu: Sự thiếu phối hợp, trao đổi thông tin điều hành sách tiền tệ sách tài khóa ảnh hưởng tới việc điều hành sách sách tiền tệ ngắn hạn ... vọng tài khóa , Hội thảo khoa học: Chính sách tài khóa tiền tệ phát triển thị trường tài Việt Nam 2011 ThS Nguyễn Thị Diễm Hiền, “Dự báo tác động sách tiền tệ đến hoạt động Ngân Hàng Việt Nam...
 • 29
 • 2,155
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực nghiệm về kênh lãi suất trong truyền dẫn chính sách tiền tệ ở việt namcơ chế điều hành chính sách tiền tệđánh giá tình hình các kênh dẫn truyền chính sách tiền tệ ở việt namsự vận dụng chính sách tiền tệ ở việt namtiểu luận phân tích chính sách tiền tệ được việt nam sử dụng trong giai đoạn 2010 2011tiểu luận chính sách tiền tệ của việt namtiểu luận chính sách tiền tệ của việt nam trong giai đoạn khủng hoảng tcqt hiện naytiểu luận về chính sách tiền tệ ở việt namnhững hạn chế trong điều hành chính sách tiền tệ ở việt namphần b sự vận dụng chính sách tiền tệ ở việt namluận văn thạc sĩ cơ khíđề tài luận văn thạc sĩ cơ khínhận xét luận văn thạc sĩ của người hướng dẫnluận văn thạc sĩ cơ điệnluận văn thạc sĩ hạn chế rủi ro tín dụng vietinbank đống đaBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP