LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM

143 254 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 19:23

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM    TRN TH THIÊN HNG C CH TRUYN DN CHÍNH SÁCH TIN T TI VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP.H Chí Minh - Nm 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM    TRN TH THIÊN HNG C CH TRUYN DN CHÍNH SÁCH TIN T TI VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mƣ s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS NGUYN KHC QUC BO TP. H Chí Minh – Nm 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan rng lun vn ―C ch truyn dn chính sách tin t ti Vit Nam‖ là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các thông tin d liu đc s dng trong lun vn là trung thc và các kt qu trình bày trong lun vn cha đc công b ti bt k công trình nghiên cu nào trc đây. Nu phát hin có bt k gian ln nào, tôi xin chu toàn b trách nhim trc Hi đng. TP.HCM, ngày 12 tháng 11 nm 2013 Tác gi lun vn Trn Th Thiên Hng MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các t vit tt Danh mc bng v Tóm tt 1. Gii thiu 1 2. Tng quan các nghiên cu trc đây 5 2.1. Khung lý thuyt v các kênh truyn dn chính sách tin t 5 2.1.1. Kênh lãi sut 5 2.1.2. Kênh t giá hi đoái 7 2.1.3. Kênh giá tài sn khác 8 2.1.4. Kênh tín dng 9 2.2. Kt qu các nghiên cu thc nghim 10 2.2.1. Các nghiên cu thc nghim trên th gii 10 2.2.2. Các nghiên cu thc nghim ti Vit Nam 14 3. Phng pháp nghiên cu 19 3.1. Các bin nghiên cu và d liu 19 3.1.1. Các bin nghiên cu 19 3.1.2. Cách tính toán REER 20 3.2. Mô hình nghiên cu 24 3.2.1. Mô hình VAR c bn 24 3.2.2. Các mô hình m rng 26 4. Kt qu nghiên cu 28 4.1. Kim đnh tính dng 28 4.2. Kt qu mô hình VAR c bn 30 4.3. Kt qu mô hình VAR m rng 35 4.3.1. Kênh lãi sut 35 4.3.2. Kênh t giá hi đoái 41 4.3.3. Kênh tín dng ngân hàng 48 4.3.4. Kênh giá chng khoán 54 5. Kt lun 60 Danh mc tài liu tham kho Ph lc DANH MC CÁC T VIT TT - ADF: Augment Dickey – Fuller. - AIC: Tiêu chun thông tin Akaike. - SIC: Tiêu chun Schwaz. - AUD: ô la Úc. - CNY: Nhân dân t Trung Quc. - CPI: Ch s giá tiêu dùng. - CSTT: Chính sách tin t. - EURO: ng tin chung châu Âu. - GPB: ng Bng Anh. - GDP: Tng sn phm quc ni. - GSO: Tng cc thng kê Vit Nam. - HKD: ô la Hng Kông - HQIC: Tiêu chun thông tin Hannan – Quinn. - IDR: ng Rupiah ca Indonesia. - IFS: Thng kê ca qu tin t quc t. - IMF: Qu tin t quc t. - INR: ng Rupee ca n . - JPY: ng Yên Nht. - KRW: Won Hàn Quc. - LR: Likelihood Ratio. - MYR: ng Ringgit ca Malaysia. - NEER: T giá hi đoái danh ngha hiu dng. - NHTW: Ngân hàng trung ng. - NHNN: Ngân hàng nhà nc. - PHP: ng Peso Phillippine. - PP: Phillips – Perron. - RUB: ng Rub ca Nga. - REER: t giá hi đoái thc hiu dng. - SBIC: Tiêu chun thông tin Bayes ca Schwaz. - SGD: ô la Singapore. - TGH: T giá hi đoái. - THB: ông Baht ca Thái Lan. - USD: ô la M. - VAR: Mô hình véc t t hi quy. DANH MC BNG Bng 4.1: Kim đnh nghim đn v theo tiêu chun ADF Bng 4.2: Kim đnh nghim đn v theo tiêu chun PP Bng 4.3 : Kt qu la chn đ tr cho mô hình VAR c bn Bng 4.4: kt qu kim đnh nhân qu Granger ca mô hình VAR c bn. Bng 4.5. Kt qu phân tách phng sai D(GDP) mô hình VAR c bn Bng 4.6: kt qu phân tích phng sai D(CPI) mô hình VAR c bn Bng 4.7: Kt qu la chn đ tr cho mô hình VAR kênh lãi sut. Bng 4.8: Kt qu kim đnh nhân qu Granger ca mô hình VAR kênh lãi sut. Bng 4.9: Kt qu phân tách phng sai D(GDP) mô hình VAR kênh lãi sut Bng 4.10: Kt qu phân tách phng sai D(CPI) mô hình VAR kênh lãi sut Bng 4.11: Kt qu la chn đ tr cho mô hình VAR kênh TGH Bng 4.12: Kt qu kim đnh nhân qu Granger ca mô hình VAR kênh TGH. Bng 4.13: Kt qu phân tách phng sai D(GDP) mô hình VAR kênh TGH Bng 4.14: Kt qu phân tách phng sai D(CPI) mô hình VAR kênh TGH Bng 4.15: Kt qu phân tách phng sai D(REER) mô hình VAR kênh TGH Bng 4.16: Kt qu la chn đ tr cho mô hình VAR kênh tín dng Bng 4.17: Kt qu kim đnh nhân qu Granger ca mô hình VAR kênh tín dng Bng 4.18: Kt qu phân tách phng sai D(GDP) mô hình VAR kênh tín dng. Bng 4.19: Kt qu phân tách phng sai D(CPI) mô hình VAR kênh tín dng Bng 4.20: Kt qu la chn đ tr cho mô hình VAR kênh giá chng khoán. Bng 4.21: Kt qu kim đnh nhân qu Granger ca mô hình VAR kênh giá chng khoán. Bng 4.22: Kt qu phân tách phng sai D(GDP) mô hình VAR kênh giá chng khoán. Bng 4.23: Kt qu phân tách phng sai D(CPI) mô hình VAR kênh giá chng khoán. DANH MC HÌNH V Hình 4.1: Kim đnh s n đnh ca mô hình VAR c bn (AR Roots) Hình 4.2: Phn ng ca GDP đi vi cú sc trong lm phát và cung tin (mô hình c bn) Hình 4.3: Phn ng ca CPI đi vi cú sc trong sn lng và cung tin (mô hình c bn) Hình 4.4: Kim đnh s n đnh ca mô hình VAR kênh lãi sut (AR Roots). Hình 4.5: Hàm phn ng đy ca mô hình VAR kênh lãi sut Hình 4.6: Kim đnh s n đnh ca mô hình VAR kênh TGH (AR Roots) Hình 4.7: Hàm phn ng đy ca mô hình VAR kênh TGH. Hình 4.8: Kim đnh s n đnh ca mô hình VAR kênh tín dng (AR Roots) Hình 4.9:Hàm phn ng đy ca mô hình VAR kênh TGH Hình 4.10: Kim đnh s n đnh ca mô hình VAR kênh giá chng khoán (AR Roots). Hình 4.11:Hàm phn ng đy ca mô hình VAR kênh giá chng khoán Tóm tt Lun vn này xem xét c ch tác đng ca chính sách tin t lên lm phát và tng trng kinh t Vit Nam. Lun vn s dng phng pháp mô hình t hi quy véc t (VAR) vi các bin giá du th gii, giá go th gii và lãi sut c bn ca M đi din cho các cú sc ngoi sinh; tng sn phm quc ni, lm phát, cung tin, lãi sut thc, t giá hi đoái thc hiu dng, tng tín dng nn kinh t và giá chng khoán đi din cho nn kinh t Vit Nam. Kt qu nghiên cu cho thy chính sách tin t tác đng mnh nht đn nn kinh t sau 4 quý. Kênh truyn dn lãi sut và tín dng ngân hàng là hai kênh quan trng trong c ch truyn dn chính sách tin t. T khóa: chính sách tin t, c ch truyn dn, lm phát, mô hình t hi quy véc t. 1 1. Gii thiu Chính sách tin t là công c điu hành kinh t quan trng ca ngân hàng trung ng, do đó vic hiu rõ các kênh truyn dn ca chính sách tin t là ht sc quan trng. Lý thuyt tin t cho rng mt s gia tng trong cung tin dn đn gia tng trong tng cu và do đó thông qua các kênh khác nhau làm gia tng tng sn lng ca nn kinh t. Nhng kênh này bao gm kênh lãi sut, kênh tín dng, kênh t giá hi đoái và kênh giá tài sn (Mishkin, 1995). Khung phân tích c ch lan truyn tin t đc thit lp  vài bài nghiên cu trc đó, nhng đáng chú ý nht là nghiên cu ca Taylor (1995), trong đó ông đ xut mt khuôn kh thc nghim cho phân tích c ch này và ch ra mt s gi ý chính sách. Ngày càng có nhiu nghiên cu thc nghim v c ch lan truyn tin t, ch yu tp trung vào c ch truyn dn chính sách tin t ti M (nh nghiên cu ca Poddar, Sab và Khantrachyan, 2006). Thêm vào đó, hin nay có mt s tác gi áp dng tin trình tng t cho phân tích chính sách ti chính quc gia ca h. Ví d nh nghiên cu ca Morsink và Bayoumi (2001) ti Nht Bn; Disyatat và Vongsinsirikul (2003) phân tích chính sách tin t và c ch lan truyn ti Thái Lan; và Poddar, Sab và Khatrachyan (2006) nghiên cu c ch lan truyn tin t ti Jordan. Abdul Aleem (2010) khng đnh chính sách tin t nh hng đn nn kinh t thc ít nht trong ngn hn. Các quyt đnh ca nhà hoch đnh chính sách đc truyn dn đn nn kinh t thc thông qua các c ch khác nhau. Các c ch này không ging nhau gia các quc gia do đc đim lut l và cu trúc tài chính. Abdul Aleem (2010) cng cho rng, ngân hàng trung ng ca các nn kinh t mi ni thc hin mc tiêu n đnh t giá hi đoái. Vi đc đim th trng tài chính kém phát trin, ngân hàng trung ng cn thc hin can thip đ n đnh t giá. Chính vì điu này, đ hiu bit tt hn v c ch truyn dn chính sách tin t đòi hi các [...]... su t (chính sách ti n t th t ch t), l WTO, tuy nhiên sau khi gia nh p WTO hi n d n t giá h VN nh y c m nhi u c khi gia nh p ng này h n m t Bên c nh n WTO H n ch c a bài nghiên c u là m i ch p ng c a chính sách ti n t qua kênh lãi su t và t giá h Nguy n Kh c Qu c B ng c a chính sách ti n t lên n n kinh t Vi t Nam Bài nghiên c chính sách ti n t c pt i Vi t Nam và s ng c a a các bi ng c a chính sách ti... khoán và t giá h d n chính sách ti n t truy n n n n kinh t ng c a chính sách ti n t n th ng ch T i Singapore, Hwee (2004) s d ng t giá h chính sách ti n t và tìm th cs nl c hi u d ng ph n ng ngay t c thì và có ý ng kê v i m t cú s c chính sách ti n t th t ch kênh t giá h u qu kinh t so v i kênh lãi su t c c truy n d n chính sách ti n t c nn n 14 2.2.2 Các nghiên c u th c nghi m t i Vi t Nam Le Viet Hung... kh u hành chính sách ti n t su t ng n h i ngo i t c gia này thi t l p lãi c g i là lãi su t chính sách) và cho phép th m c lãi su t khác nhau Nghiên c u cho bi t chính sách ti n t m in ng t o ra các các n n kinh t i nh p tài chính v i n n kinh t th gi hi n nh ng thách th c trong vi u hành chính sách ti n t Nguyên nhân ch y u là do s kém phát tri n c a th nh ch tài chính V i m t h th ng tài chính t t... t t thì nh t i t ng c u, t t i trong chính sách ti n t s n giá c ng u này hàm ý vai trò c a chính sách ti n t trong n n kinh t là h t s c c n thi t T i Vi t Nam, có nghiên c u c a Le Viet Hung và Wade Pfau (2008) s d nghiên c truy n d n chính sách ti n t t i Vi t Nam, tuy nhiên d li nghiên c u c a Tr n Ng d n H u Tu n (2013), bài nghiên c u s ng truy n d n chính sách ti n t t i Vi c và sau gia nh p... (2008) áp d d ng rút g h i quy VAR truy n d n chính sách ti n t Vi t Nam trong nt n, bài nghiên c u này còn ch y các mô hình m r ng cho các kênh truy n d n chính sách ti n t t, tín d ng ngân hàng và t giá h nghiên c th truy n d n ti n t qua kênh giá tài s n vì t i m nghiên c u th ng ch ng khoán Vi t Nam ch m K t qu cho th y chính sách ti n t ng c a chính sách ti n t n l m phát và s ns ng ng M ng m nh... c a chính sách ti n t n b ng ic l a ch i ngh ch và r M t chính sách ti n t th t ch t làm gi m giá ch ng khoán (Pe l a ch i ngh ch và r c K t qu dòng ti m l a ch i ngh ch và r cho vay Chính sách ti n t th t ch l a ch i su i ngh ch và r t th t ch 2.2 c K t qu là khi ban hành m t chính sách ti n m, d ns ng gi m K t qu các nghiên c u th c nghi m 2.2.1 Các nghiên c u th c nghi m trên th gi i Chính sách. .. n t kh o cho các NHTM thi t l p lãi su a, nó là lãi su t tham ng và lãi su t i di n cho chính sách ti n t t i Vi t Nam V i m ng c a chính sách ti n t , tác gi s s d ng ti n m r ng c chính sách ti n t b m c tiêu ho ng chính th c và ng c xem là nh c a CSTT c a NHTW Vi t Nam (SBV, 2003) Bên c i v i n n kinh t m nh t Nam, luôn ch ng b i các cú s c bên ngoài kinh t Nh m ki m soát các cú s c bên ngoài, mô... và ng c a chính sách ti n t ch y u thông qua kênh cung ng ti n và tín d ng cho n n kinh t chính Vi kinh t pv u ki n th ng tài c s phát tri n, h th ng NHTM còn nhi u h n ch , n n c ta b t ph qu c t Nh i, h i nh p ng kênh tín d ng gi t giá m nh d n lên M c tiêu c a lu phát và s ng c a chính sách ti n t ng t i Vi t Nam Ngoài ra, lu nl m u qu c a các kênh truy n d n chính sách ti n t t i Vi t Nam B ng... kênh truy n d n chính sách ti n t Chính sách ti n t là công c quan tr ng c a vi n n n kinh t c a chính sách ti n t là quan tr trong c hi u rõ các kênh truy n d n iv im i ti n t cho r ng m t s Lý thuy t nd ng c u và ng s ng c a n n kinh t Nh ng kênh này bao g m kênh lãi su t, kênh tín d ng, kênh t giá h giá tài s n (Mishkin, 1995) 2.1.1 Kênh lãi su t Theo Mishkin (2006), m t chính sách ti n t m r... ng c a t giá h c cú s c chính sách ti n t Catik và Martin (2012) cho bi t nhi p trung vào phân truy n d n chính sách ti n t Các nghiên c u t p trung vào kênh truy n d n chính sách ti n t vì hi n nay có quá nhi u kênh truy n d n và s ph c t p c a trong vi u hành Theo th ng kê c a Mohanty và Phillip (2008) t i các n n kinh t m i n i, h u h t các qu c gia s d ng công c chính sách ti n t gián ti p v . hành chính sách tin t. Nguyên nhân ch yu là do s kém phát trin ca th trng tài chính và các đnh ch tài chính. Vi mt h thng tài chính tt thì nhng thay đi trong chính sách tin. chính sách tin t. Catik và Martin (2012) cho bit nhiu phân tích v mô tp trung vào phân tích c ch truyn dn chính sách tin t. Các nghiên cu tp trung vào kênh truyn dn chính sách. trng trong c ch truyn dn chính sách tin t. T khóa: chính sách tin t, c ch truyn dn, lm phát, mô hình t hi quy véc t. 1 1. Gii thiu Chính sách tin t là công c điu
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM, LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM, LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan