Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ

84 467 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 08:45

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM BÙI VN LONG C CH TRUYN DN CHÍNH SÁCH TIN T  VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP.H CHÍ MINH – NM 2014 TRANG PH BỊA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC Kụ HIU, CÁC CH VIT TT DANH MC BNG DANH MC HỊNH V,  TH Tóm tt…………………………………………………………………………… 1 1 - Gii thiu……………………………………………………………………………. 2 2 - Tng quan nghiên cu trc đây……………………………………………………. 4 2.1. Lý thuyt…………………………………………………………… 4 2.1.1 Kênh lưi sut………………………………………………………… 4 2.1.2. Kênh tín dng……………………………………………………… 5 2.1.γ. Kênh giá c phn…………………………………………………… 7 2.1.4. Kênh t giá…………………………………………………………. 8 2.2. Mt s nghiên cu c ch truyn dn chính sách tin t trc đây……… 8 3 - Phng pháp nghiên cu………………………………………………………… 22 3.1. Mô t d liu……………………………………………………………. 22 3.2. Cu trúc mô hình……………………………………………………… 24 3.3. Kim đnh nghim đn v……………………………………………… 24 3.4. Kim đnh đng liên kt………………………………………………… 25 3.5. Mô hình ECM đng tng quát………………………………………… 26 4 - Kt qu nghiên cu………………………………………………………………… 28 4.1. Kt qu kim đnh tính dng và xác đnh đ tr ti u………………… 28 4.2. Kt qu kim đnh đng liên kt………………………………………… 29 4.3. VECM đi vi GDP………………………………………………………. 31 4.4. VECM đi vi CPI……………………………………………………. … 33 4.5. VECM đi vi M2……………………………………………………… 34 4.6. VECM đi vi IR…………………………………………………………. 36 4.7. VECM đi vi REER…………………………………………………… 37 4.8. VECM đi vi VNIDEX…………………………………………………. .39 4.9. Phân tích mi quan h nhân qu theo cp……………………………… …40 4.10.  mnh ca phng trình c lng………………………………… ….43 4.11. Hàm phn ng sung……………………………………………… ………45 4.12. Phân rư phng sai………………………………………………………. 56 Kt lun……………………………………………………………………………… 62 Tài liu tham kho Ph lc LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn thc s ― C ch truyn dn chính sách tin t  Vit Nam‖ là kt qu ca quá trình hc tp, nghiên cu khoa hc đc lp và nghiêm túc ca cá nhân tôi. Các s liu đc nêu trong lun vn đc trích ngun rõ ràng và đc thu thp t thc t có đ tin cy nht đnh và đc x lý trung thc, khách quan. Kt qu nghiên cu trong lun vn là trung thc và cha đc công b trong bt k công trình nghiên cu nào khác. TP. H Chí Minh, ngày tháng 11 nm 2014 Tác gi lun vn DANH MC CÁC Kụ HIU, CÁC CH VIT TT ADB: Asian Development Bank CPI: Consumer Price index CSTT: Chính sách tin t ECB: Europe Central Bank FFR: Federal Funds Rate GDP: Gross Domestic Product HQ: Hunnan –Quinn Information Criterion IMF: International Monetary Fund IR: Lưi sut cho vay 12 tháng. M2: Cung tin m rng OLS: Ordinary Least Squares REER: Real Effective Exchange Rate SBIC: Schawarzs Bayesian Information Criterion SC: Schwarz Information Criterion SVAR: Structural Vector Autoregresstion VAR: Vector Autoregresstion VECM: Vector Error Correction Model WTO: World Trade Organization DANH MC CÁC BNG Bng 3.1: Các bin trong mô hình………………………………………………… 22 Bng 4.1: Kt qu kim đnh nghim đn v…………………………………… 28 Bng 4.2: Xác đnh đ tr ti u………………………………………………… 29 Bng 4.3: Kim đnh Trace và Max. Eigenvalue………………………………… 29 Bng 4.4: H s biu din tc đ điu chnh v cân bng ……………………… 30 Bng 4.5: H s và P-Value VECM đi vi GDP………………………………… 31 Bng 4.6: H s và P-Value VECM đi vi CPI…………………………………. 33 Bng 4.7: H s và P-Value VECM đi vi M2………………………………… 34 Bng 4.8: H s và P-Value VECM đi vi IR…………………………………… 36 Bng 4.9: H s và P-Value đi vi REER……………………………………… 37 Bng 4.10: H s và P-Value VECM đi vi VNIDEX………………………… 39 Bng 4.11: Kt qu kim đnh nhân qu trong môi trng VECM……………… 41 Bng 4.12: Kt qu phng trình mô hình c lng…………………………… 44 Bng 4.13: Kt qu kim đnh tng quan chui phn d……………………… 45 Bng 4.14: Kt qu kim đnh phng sai thay đi……………………………… 45 Bng 4.15: Phân rư phng sai ca LOG(GDP)………………………………… 56 Bng 4.16: Phân rư phng sai ca LOG(CPI)……………………………………. 57 Bng 4.17: Phân rư phng sai ca LOG(M2)……………………………………. 57 Bng 4.18: Phân rư phng sai ca IR……………………………………………. 58 Bng 4.19: Phân rư phng sai ca LOG(REER)………………………………… 58 Bng 4.20: Phân rư phng sai ca LOG(VNIDEX)……………………………… 59 Bng 4.21: Các trng hp xut hin puzzle trong kt qu nghiên cu………… 59 DANH MC HỊNH V,  TH Hình 4.1: Phn ng ca GDP trc cú sc giá du, FFR,CPI, M2, REER, IR, VNIDEX………………………………………………………………………… 47 Hình 4.2: Phn ng ca CPI trc cú sc giá du, FFR, GDP, M2, REER, IR, VNIDEX………………………………………………………………………… 49 Hình 4.3: Phn ng ca M2 trc cú sc giá du, FFR, GDP, CPI, IR, REER, VNIDEX………………………………………………………………………… 51 Hình 4.4:Phn ng ca IR trc cú sc giá du, FFR, GDP, CPI, M2, REER, VNIDEX………………………………………………………………………… 52 Hình 4.5: Phn ng ca REER trc cú sc giá du, FFR, GDP, CPI, M2, IR, VNIDEX………………………………………………………………………… 54 Hình 4.6: Phn ng ca VNIDEX trc cú sc giá du, FFR, GDP, CPI, M2, IR, REER……………………………………………………………………………… 55 1 Tóm tt Trong bài phân tích c ch truyn dn chính sách tin t  Vit Nam tác gi s dng mô hình VECM. Trong bài s dng ln lt các bin giá du, lưi sut cc d tr liên bang M (FFR) đ kim đnh mc đ nhy cm ca nn kinh t Vit Nam vi các cú sc bên ngoài. Tng sn lng quc gia, lm phát, cu tin m rng M2, lưi sut, t giá hi đoái thc đa phng là các bin đi din cho nn kinh t trong nc. Kt qu tìm thy mi cân bng dài hn gia các bin v mô (GDP, CPI, M2, IR, REER, VNIDEX), kinh t Vit Nam chu tác đng ca din bin kinh t th gii c trong ngn và dài hn. Kt qu nghiên cu cho thy tn kênh truyn dn chính sách tin t: kênh lưi sut, kênh t giá  Vit Nam. Trong khi đó kênh giá c phiu mc dù không tn ti, tuy vy tác gi tìm thy có mi liên h dng gia cung tin M2 và ch s chng khoán VNIDEX có ý ngha thng kê, tuy nhiên VNIDEX tác đng dng lên GDP nhng không có ý ngha thng kê. T khóa: Truyn dn chính sách tin t, VECM, OLS. [...]...2 1 k , 3 n Nam C ? Ph là n 3 là là 4 2 t 2.1 Mô hình lý c là không giá trái phi 2.1.1 5 trong hàng tru Taylor n chi tiêu 2.1.2 T 6 7 Irving Fisher (1983) 2.1.3 s Q và tá giàu có lên tiêu dùng i 8 công ty so... (2000) 14 50 - - qu Mudabber Ahmed (2000) Information Criterion h , gladesh so Tan và Baharumshah (1999) 15 Vector và Stephen (2000) giá Mehmood Khan Kakar, Wakeel Khan, Wa 16 - giá - ng 9 17 Malaysia - sách quan 18 -10 quý Các n nghiên trong bài phân tích các ông 19 ch - bên - 20 - 10 tháng - - n (2013), ông (VECM) và giai g 1/2001 2012 Puzzle), trong 21 , nh VECM M VECM là VECM cho tr (2014) 22 . ý ngha thng kê. T khóa: Truyn dn chính sách tin t, VECM, OLS. 2 1. Gii thiu Lý do chn đ tài Chính sách tin t là chính sách v mô quan trng trong điu hành kinh. gian. Chính vì nhng khó khn hin nay ca nn kinh t Vit Nam cng nh tm quan trong ca chính sách tin t đi vi kinh t, tác gi quyt đnh chn la đ tài ―C ch truyn dn chính sách. t  Vit Nam. Mc tiêu nghiên cu 3 Mc tiêu nghiên cu ca tác gi là tìm ra c ch truyn dn chính sách tin t  Vit Nam nhm h tr cho vic la chn công c điu hành chính sách tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ, Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ, Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ

Từ khóa liên quan