Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế

Nghiên cứu về hình thống học sâu ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế

Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế
... chương Luận văn Nghiên cứu hình thống học sâu ứng dụng nhận dạng chữ viết tay hạn chế thực với mục đích giải lớp toán nhận dạng chữ viết tay mà cụ thể nhận dạng kí tự đơn lẻ chữ số từ đến ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG MAI VĂN THỦY NGHIÊN CỨU VỀ MƠ HÌNH THỐNG KÊ HỌC SÂU VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY HẠN CHẾ Chuyên ngành : Khoa Học ... nhận dạng chữ viết tay trực tuyến chưa biết đến nhiều nhắc đến nhận dạng chữ viết tay thường hiểu hình thức nhận dạng offline Các kết nhận dạng chữ viết tay offline hạn chế Các kết nghiên cứu...
 • 70
 • 1,203
 • 2

Nghiên cứu về hình thống học sâu ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế

Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế
... mơ hình SVM mơ hình thống học sâu, đưa kết đánh giá nhận dạng chữ viết tay hạn chế hình SVM mơ hình thống học sâu 3 Chương GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu toán nhận dạng Nhận dạng chữ ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THƠNG MAI VĂN THỦY NGHI£N CøU VỊ MÔ HìNH THốNG HọC SÂU ứNG DụNG TRONG NHậN DạNG CHữ VIếT TAY HạN CHế Chuyờn ngnh : Khoa Học ... sâu ứng dụng nhận dạng chữ viết tay hạn chế thực với mục đích giải lớp tốn nhận dạng chữ viết tay mà cụ thể nhận dạng kí tự đơn lẻ chữ số từ đến 9, bước cần thiết tốn nhận dạng chữ viết tiếng...
 • 70
 • 467
 • 1

Nghiên cứu về hình thống học sâu ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế

Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế
... mơ hình SVM mơ hình thống học sâu, đưa kết đánh giá nhận dạng chữ viết tay hạn chế hình SVM mơ hình thống học sâu 3 Chương GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu toán nhận dạng Nhận dạng chữ ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THƠNG MAI VĂN THỦY NGHI£N CøU VỊ MÔ HìNH THốNG HọC SÂU ứNG DụNG TRONG NHậN DạNG CHữ VIếT TAY HạN CHế Chuyờn ngnh : Khoa Học ... sâu ứng dụng nhận dạng chữ viết tay hạn chế thực với mục đích giải lớp tốn nhận dạng chữ viết tay mà cụ thể nhận dạng kí tự đơn lẻ chữ số từ đến 9, bước cần thiết tốn nhận dạng chữ viết tiếng...
 • 70
 • 387
 • 0

Nghiên cứu về hình thống học sâu ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế (Luận văn thạc sĩ)
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG MAI VĂN THỦY NGHIÊN CỨU VỀ MƠ HÌNH THỐNG KÊ HỌC SÂU VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY HẠN CHẾ Chuyên ngành : Khoa Học ... Nghiên cứu hình thống học sâu ứng dụng nhận dạng chữ viết tay hạn chế làm luận văn tốt nghiệp với mong muốn phần áp dụng vào toán thực tế Bài toán đặt phải giải yêu cầu sau:  Nhận dạng ... bày kết thực nghiệm hai mơ hình SVM mơ hình thống học sâu, đưa kết đánh giá nhận dạng chữ viết tay hạn chế hình SVM mơ hình thống học sâu Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/...
 • 70
 • 235
 • 1

Nghiên cứu hình học sâu (deep learning) ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay

Nghiên cứu mô hình học sâu (deep learning) và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay
... Xuất phát từ u cầu thực tế, đang rất cần có nhưng nghiên cứu về vấn  đề này. Chính vì vậy học viên đã chọn đề tài  Nghiên cứuhình học sâu (deep- learning) ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay  làm luận văn tốt  ... ở trên, trả lại kết quả cho người dử dụng.    1.3 Kết luận chương Luận văn  Nghiên cứu hình học sâu (deep- learning) ứng dụng nhận dạng chữ viết tay  được thực hiện với mục đích giải quyết một  lớp con các bài tốn nhận dạng chữ viết tay mà cụ thể nhận dạng các kí tự đơn  ... các máy tính cầm tay điện thoại cầm tay dựa trên các bàn phím, chuột nhiều dạng thiết bị định vị khác. Nhận dạng chữ viết tay được thực hiện qua  hai hình thức là nhận dạng online nhận dạng offline. Nhận dạng online có  nghĩa là máy tính sẽ nhận dạng các chữ được viết lên màn hình ngay sau khi ...
 • 72
 • 1,176
 • 13

Nghiên cứu hình học sâu (deep learning) ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay

Nghiên cứu mô hình học sâu (deep learning) và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay
... Xuất phát từ u cầu thực tế, đang rất cần có nhưng nghiên cứu về vấn  đề này. Chính vì vậy học viên đã chọn đề tài  Nghiên cứuhình học sâu (deep- learning) ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay  làm luận văn tốt  ... ở trên, trả lại kết quả cho người dử dụng.    1.3 Kết luận chương Luận văn  Nghiên cứu hình học sâu (deep- learning) ứng dụng nhận dạng chữ viết tay  được thực hiện với mục đích giải quyết một  lớp con các bài tốn nhận dạng chữ viết tay mà cụ thể nhận dạng các kí tự đơn  ... các máy tính cầm tay điện thoại cầm tay dựa trên các bàn phím, chuột nhiều dạng thiết bị định vị khác. Nhận dạng chữ viết tay được thực hiện qua  hai hình thức là nhận dạng online nhận dạng offline. Nhận dạng online có  nghĩa là máy tính sẽ nhận dạng các chữ được viết lên màn hình ngay sau khi ...
 • 72
 • 1,195
 • 3

Nghiên cứu mạng nơron ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến

Nghiên cứu mạng nơron và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến
... Ý, Ỳ} Nhận dạng chữ viết tay đƣợc chia thành hai lớp toán lớn nhận dạng chữ viết tay trực tuyến (online) nhận dạng chữ viết tay ngoại tuyến (offline) Trong nhận dạng chữ viết tay ngoại tuyến, ... khiển robot, Trong toán nhận dạng này, nhận dạng chữ viết toán đƣợc ứng dụng phổ biến Nhận dạng chữ viết bao gồm hai kiểu nhận dạng chữ in nhận dạng chữ viết tay Cho đến toán nhận dạng chữ in đƣợc ... 2: Ứng dụng mạng nơron nhận dạng chữ viết tay trực tuyến Giới thiệu nhận dạng, toán nhận dạng, nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt Phƣơng pháp nhận dạng chữ viết tay mạng nơron, phát biểu toán,...
 • 74
 • 709
 • 2

NGHIÊN CỨU HIDDEN MARKOV MODEL ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY

NGHIÊN CỨU HIDDEN MARKOV MODEL VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY
... Model ứng dụng nhận dạng chữ viết tay 2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu Hidden Markov Model ứng dụng nhận dạng chữ viết tay Đối tượng phạm vi nghiên cứu o Đối tượng: - Mô hình HMM - Chữ viết tay ... tay - Các kỹ thuật nhận dạng chữ viết tay o Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu mơ hình HMM - Ứng dụng mơ hình HMM nhận dạng chữ viết tay số mẫu chữ Phương pháp nghiên cứu o Nghiên cứu lý thuyết: - ... o Nhận dạng chữ viết tay: người viết tay có kiểu chữ, cách viết khác nhau, với mức độ ràng buộc khác nhằm phục vụ ứng dụng đọc chứng từ, hóa đơn, thảo viết tay Đến thời điểm việc nhận dạng chữ...
 • 84
 • 741
 • 0

NGHIÊN CỨU HIDDEN MARKOV MODEL ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY

NGHIÊN CỨU HIDDEN MARKOV MODEL VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY
... đích: Nghiên cứu ứng dụng HMM nhận dạng chữ viết tay  Ý nghĩa khoa học:  Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng chữ viết tay  Đánh giá kỹ thuật nhận dạng Hiểu vận dụng HMM nhận dạng chữ viết tay  ... việc nhận dạng để đọc liệu tự động vào máy tính cần thiết - Nhận dạng chữ in - Nhận dạng chữ viết tay  Đã có số phương pháp nhận dạng chữ viết tay, phương pháp Hidden Markov Model (HMM) sử dụng ... thức nhận dạng xử lý ảnh  Nắm thao tác đề tài  Tìm hiểu nhiều mẫu chữ viết tay phục vụ nhận dạng Nhiệm vụ đề tài  Nghiên cứu mơ hình Hidden Markov Model Nghiên cứu chữ viết tay Nghiên cứu...
 • 25
 • 851
 • 2

Nghiên cứu mạng nơron ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến

Nghiên cứu mạng nơron và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến
... Nhận dạng chữ viết tay chia thành hai lớp toán lớn nhận dạng chữ viết tay trực tuyến (online) nhận dạng chữ viết tay ngoại tuyến (offline) Trong nhận dạng chữ viết tay ngoại tuyến, liệu đầu vào ... khiển robot, Trong toán nhận dạng này, nhận dạng chữ viết toán ứng dụng phổ biến Nhận dạng chữ viết bao gồm hai kiểu nhận dạng chữ in nhận dạng chữ viết tay Cho đến toán nhận dạng chữ in giải ... chữ viết tay trực tuyến Giới thiệu nhận dạng, toán nhận dạng, nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt Phương pháp nhận dạng chữ viết tay mạng nơron, phát biểu toán, bước giải tốn Trình bày lý thuyết mạng...
 • 73
 • 515
 • 1

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế bằng hình SVM (Support Vector Machines)

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế bằng mô hình SVM (Support Vector Machines)
... mềm tƣơng tự Còn nhận dạng chữ viết tay offline nghiên cứu nhận dạng chữ viết tay tự nhiên nhận dạng chữ viết tay hạn chế Nhận dạng chữ viết tay tự nhiên dùng để xử lý văn viết tay thơng thƣờng, ... VỀ CHỮ VIẾT VÀ NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT 1.1 Trình bày lịch sử nhận dạng chữ viết tay 1.2 Giới thiệu hƣớng tiếp cận việc nhận dạng chữ viết tay 1.2.1 Nhận dạng chữ in 1.2.2 Nhận ... phát triển: nhận dạng chữ viết tay trực tuyến (online) chữ viết tay ngoại tuyến (offline) Trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến viết lên hình máy tính chuyển hình ảnh viết tay thành dạng text...
 • 77
 • 672
 • 2

Nhận dạng chữ viết tay hạn chế dựa trên hình mạng nơron kết hợp với thống ngữ cảnh

Nhận dạng chữ viết tay hạn chế dựa trên mô hình mạng nơron kết hợp với thống kê ngữ cảnh
... thích hợp cho nhận dạng kí tự viết tay • Đe xuất mơ hình nhận dạng từ dira kết hợp nhận dạng kí tự với m ột thống nofr cảnh • Xây d ự n g hệ thốne; nhận dạng chữ viết tay hạn chế Với nội dung trên, ... (a->z) 26 chữ viết hoa (A — >Z) ■ M ạng dùng để nhận dạng chữ viết tay, số nơron lớp 52 nơron tương ứng với 26 chữ viết thường 26 chữ viết hoa ■ M ạng dùng để nhận dạng chữ số viết tay, số nơron ... cải tiến kết hợp với thống ngữ cảnh để giải vấn đề dính chữ nhận dạng chữ viết tay v ề bản, mơ hình nhận dạng đề xuất gồm ba thành phần chính: • M ạn g nơron bốn lớp cải tiến (bộ nhận dạng kí...
 • 103
 • 597
 • 0

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế bằng hình SVM (support vector machines)

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế bằng mô hình SVM (support vector machines)
... mềm tương tự Còn nhận dạng chữ viết tay offline nghiên cứu nhận dạng chữ viết tay tự nhiên nhận dạng chữ viết tay hạn chế Nhận dạng chữ viết tay tự nhiên dùng để xử lý văn viết tay thông thường, ... phát triển: nhận dạng chữ viết tay trực tuyến (online) chữ viết tay ngoại tuyến (offline) Trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến viết lên hình máy tính chuyển hình ảnh viết tay thành dạng text ... Đợt nhận xét góp ý để luận văn em hồn thiện 4 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế hình SVM (Support Vector Machines) tự nghiên cứu...
 • 71
 • 1,519
 • 2

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế bằng hình SVM (support vector machines)

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế bằng mô hình SVM (support vector machines)
... mềm tương tự Còn nhận dạng chữ viết tay offline nghiên cứu nhận dạng chữ viết tay tự nhiên nhận dạng chữ viết tay hạn chế Nhận dạng chữ viết tay tự nhiên dùng để xử lý văn viết tay thông thường, ... phát triển: nhận dạng chữ viết tay trực tuyến (online) chữ viết tay ngoại tuyến (offline) Trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến viết lên hình máy tính chuyển hình ảnh viết tay thành dạng text ... Đợt nhận xét góp ý để luận văn em hồn thiện 4 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế hình SVM (Support Vector Machines) tự nghiên cứu...
 • 71
 • 577
 • 2

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế bằng hình SVM (support vector machines) ( Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế bằng mô hình SVM (support vector machines) ( Luận án tiến sĩ)
... Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế hình SVM (Support Vector Machines) tơi tự nghiên cứu hồn thành dƣới hƣớng dẫn PGS-TS Ngô Quốc Tạo Các kết đạt đƣợc q trình nghiên cứu ... VỀ CHỮ VIẾT VÀ NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT 1.1 Trình bày lịch sử nhận dạng chữ viết tay 1.2 Giới thiệu hƣớng tiếp cận việc nhận dạng chữ viết tay 1.2.1 Nhận dạng chữ in 1.2.2 Nhận ... truyền thông nguyễn quang huy nghiên cứu ph-ơng pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế hình svm (support vector machines) Chuyên ngành: KHOA HC MY TÍNH M· sè: 60 48 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY...
 • 77
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP