1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

T1 so 0 trong phep cong

T1 so 0 trong phep cong

T1 so 0 trong phep cong

... TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGBài 1:Tính : 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 1 = 0 + 5 = 0 + 2 = 4 + 0 = 2 + 0 = 0 + 4 = 1122 4455 3 + 0 = 3TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 ... 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Tạm biệt, hẹn gặp lại ! 0 + 3 = 3SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGSỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGTOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG TOÁN: Ôn bài ... cũ:2+21+43+24+1 4 5 5 5Tính: TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGBài 2 :5+ 0 3+ 0 0+2 0 +41+ 0 5 3 2 4 1 TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGBài 4:Trò chơi:AI NHANH...
 • 13
 • 446
 • 0
so 0 trong phep cong

so 0 trong phep cong

... 3 = 0 1 – 1 = 0 Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : ToánSố 0 trong phép trừBài 11 - 0 = 12 - 0 = 23 - 0 = ... 10 năm 200 8Thứ ba , ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : ToánSố 0 trong phép trừBài 24 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + o =2 - 2 =2 – 0 =3 + o =3 - 3 = 0 + 3 = 5443 0 2 0 32 ... 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán4 0 44 – 0 =45 0 55 – 0 =5Số 0 trong phép trừ Thư ùba, nThư ùba, nggày 28 thánày 28 thángg 10 năm 200 8...
 • 12
 • 410
 • 3
so 0 trong phép cộng

so 0 trong phép cộng

... + 0 = 3 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNSè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNBµi: Sè 0 trong phÐp céng 4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 ... TON4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 = 427815 Bµi 2: TÝnh+ 0 5+ 0 3+2 0 +4 0 +4 0 + 0 153 2 4 4 1 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNBµi: Sè 0 trong phÐp ... 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =115522 44Bµi: Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN 0 + 3 = 3Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8...
 • 13
 • 353
 • 2
bai : so 0 trong phep cong

bai : so 0 trong phep cong

... phÐp céngsè 0 trong phÐp céng1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 0 + 1 = 5 + 0 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 5 = 0 + 2 = 0 + 2 =2 + 0 =2 + 0 =4 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 = 0 + 4 =1144222255551144 ... th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n :3 + 0 = 3 + 0 = 0 + 3 = 0 + 3 =sè 0 trong phÐp céngsè 0 trong phÐp céng3333????3 + 0 = 0 + 33 + 0 = 0 + 3Gi¸o viªn ... n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸nTo¸n : :Sè 0 trong phÐp céngSè 0 trong phÐp céng3 3 0 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n :sè 0 trong...
 • 14
 • 773
 • 8
Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng

... + 0 = 0 + 1 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =11552244 Bài 3: Số?1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 12TOAÙNSố O trong phép cộngDãy ... O trong phép cộng325 0 +3 0 +4 1 0 2+ 0 4+1 0 +Bài 2: Tính TOAÙNSố O trong phép cộngBài 4: Viết phép tính thích hợp:2 53 +=a) TOAÙNSố O trong phép cộngBài 1: Tính1 + 0 = 0 ... O TRONG PHÉP CỘNG GIÁO VIÊN: HÀ THỊ HỒNG THOA TOAÙNSố O trong phép cộngBài 4: Viết phép tính thích hợp:b) 03 + 3= 30 + 3= TOAÙNSố O trong phép cộng33 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 33 + 0...
 • 10
 • 485
 • 0
Só 0 trong phép cộng (trang 51)

0 trong phép cộng (trang 51)

... TOAÙNSố O trong phép cộng33 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 33 + 0 = 0 + 3 TOAÙNSố O trong phép cộng325 0 +3 0 +41 0 2+ 0 4+1 0 +Bài 2: Tính5 0 +55 TOAÙNSố O trong phép cộngBài ... 52)Số O trong phép cộng TOAÙNSố O trong phép cộng3 + … = 3 0 + … = 33 + 0 = 0 + … Bài 3: Số?1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 12TOAÙNSố O trong phép ... phép cộngBài 1: Tính1 + 0 = 0 + 1 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =11552244 KÝnh chµo quý thÇy c« gi¸o . Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 201 0Kiểm tra bài cũ:1)12+31+TOÁN3...
 • 15
 • 437
 • 0
số 0 trong phép cộng

số 0 trong phép cộng

... 0 4?4Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán4 – 0 = 4 5 – 5 = 0 3 + 0 = 34 – 4 = 0 5 – 0 = 55 + 0 = 54 – 0 = 44 + 0 = 43 – 0 = 3 0 + 0 = 0 Sè Bµi 3:Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán ... năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Bµi 2: TÝnh 0 + 2 =2 + 0 = 3 - 0 = 0 + 3 = 2 - 0 = 3 + 0 = 2 - 2 = 3 - 3 = 0 + 4 = 2 32 0 32 0 0 34 + 0 = 4 - 4 = 4 - 0 = 44 ... -1= 0 - Bµi 1: TÝnh1 0 = 1–2 0 = 2–3 3 = 0 5 3 = 2–2 2 = 0 5 2 = 3–5 1 = 4–1 1 = 0 5 5 = 0 4 4 = 0 5 5 = 0 5 4 = 1–3 0 = 3–4 0 = 4–5 0 = 5–Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán...
 • 15
 • 369
 • 1
Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép cộng pps

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép cộng pps

... giáo viên nêu câu hỏi để học sinh nhận biết : 3 +0= 3 , 0+ 3=3 -Tức là : 3 +0= 0+3=3 -Giáo viên hỏi miệng : 4 + 0 = ? , 0 + 4 = ? , 2+ 0 = ? 0 + 2 = ? -Cho học sinh nhận xét rút kết luận ... 2.Kiểm tra bài cũ : + Một số cộng với 0 thì kết quả thế nào ? 0 cộng với 1 số kết quả thế nào ? + Học sinh lên bảng : H1 : 4 + 0 = H2 5 0 H3 : 2 + 0 …. 0 + 2 + + cộng -Giáo viên treo ... cũ : H1 : H2: H3 : + Gọi 3 học sinh lên bảng : 5 + 0 = 0 2 1 3 + 2 …. 2 + 3 2 + 3 = 4 3 4 2 + 1 3 + 0 + + + 0 + 4 = 0 5 1 + 0 … 2 + Giáo viên sửa bài – Nhận xét bài cũ - Ktcb bài...
 • 15
 • 1,298
 • 10
Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

... tiêu : Số 0 nhân với số 0 cũng bằng 0. Cách tiến hành :Dựa vào ý nghóa phép nhân, GV hướng dẫn HS viết phép nhân thành các số hạng bằng nhau. 0 x 2 = 0 + 0 = 0 Vậy 0 x 2 = 0 2 x 0 = 0 Cho HS ... 0 : 2 = 0 0 x 2 = 0 GV nhấn mạnh : không có phép chia cho 0. 20 3. Hoạt động 3: Thực hành.+ Bài 1 : Nhẩm+ Bài 2 : Tính nhẩm. Hai nhân 0 bằng 0 0 nhân hai bằng 0 - HS nói số 0 chia cho ... ToánBài : SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA.Tuần : 27Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS biết.- Số 0 nhân với số nào hoặc số nào nhân với số 0 cũng bằng 0. - Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng...
 • 3
 • 16,077
 • 46
Số 0 trong phép nhân , phép chia

Số 0 trong phép nhân , phép chia

... bằng 0 .Vậy 0 x 2 =ta có 2 x 0 = 0 Vậy 0 x 3 =ta có 3 x 0 = 0 0 0 0 x 4 = 0 3/ Thực hành :Bài 3 : Số ?: 5 = 0 x 5 = 0 3 x = 0 : 3 = 0 0 0 0 0 0 : 2 = 0 : 1 = 0 : 3 = 0 : ... 0 x 3 =3 x 0 = 0 x 1 =1 x 0 = 0 x 2 =2 x 0 = 0 x 4 =4 x 0 =3/ Thực hành : 0 0 0 0 0 0 0 0 Bài 1 : Tính nhẩm : * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. * Số nào nhân với 0 cũng ... bằng 0. * Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Kết luận : 1/ Phép nhân có thừa số 0 0 x 2 = = 0 0 + 0 0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 . Số nào nhân với 0...
 • 14
 • 356
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử số 0 trong phép cộngtoán lớp 1 số 0 trong phép cộnggiáo án điện tử bài số 0 trong phép cộngbài giảng số 0 trong phép cộngsố 0 trong phép cộng violetgiáo án lớp 1 môn toán tên bài dạy số 0 trong phép cộng potNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM