Só 0 trong phép cộng (trang 51)

15 428 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 06:10

Phòng giáo dục và đào tạo núi thành Trường Tiểu học lê thị hồng gấm LớP 1a TOAN LễP 1 SO O TRONG PHEP CONG GV: Nguyễn Thị Kim Luyến Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Kiểm tra bài cũ: 1) 1 2 + 3 1 + TOÁN 3 4 2) 2 + 1 + 1 = 4 Thửự saựu ngaứy 15 thaựng 10 naờm 2010 TOAN S O trong phộp cng TOAÙN Số O trong phép cộng 3 + 0 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 0 + 3 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 + … = 3 0 + … = 3 3 + 0 = 0 + … TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 1: Tính 1 + 0 = 0 + 1 = 5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 = 2 + 0 = 4 + 0 = 0 + 4 = 1 1 5 5 2 2 4 4 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 2 5 0 + 3 0 + 4 1 0 2 + 0 4 + 1 0 + Bài 2: Tính 5 0 + 5 5 [...]...TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 3: Số? Dãy 1 Dãy 2 Dãy 3 1+…=1 0 1 1+…=2 2 …+2=4 …+3=3 0 0 2+…=2 0 0+… =0 TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp: a) 3 + 2 = 5 TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp: b) 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 TOÁN Số O trong phép cộng Dặn dò: Về nhà học thuộc bảng cộng. Chuẩn bị bài Luyện tập (Trang 52) KÝnh chµo quý thÇy c« gi¸o . 10 naờm 201 0 TOAN S O trong phộp cng TOAÙN Số O trong phép cộng 3 + 0 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 0 + 3 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 3 0 3 + 0. 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 + … = 3 0 + … = 3 3 + 0 = 0 + … TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 1: Tính 1 + 0 = 0 + 1 = 5 + 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Só 0 trong phép cộng (trang 51), Só 0 trong phép cộng (trang 51), Só 0 trong phép cộng (trang 51)