so 0 trong phep cong

12 388 3
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2013, 01:25

Lôùp : 1A 4 Giaùo vieân : Hoaøng Thò Thanh Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Môn Môn : Toán : Toán 4 1 - Kiểm tra bài cũ 5 3 - 2 3 Thửự ba, ngaứy 28 thaựng 10 naờm 2008 Thửự ba, ngaứy 28 thaựng 10 naờm 2008 Moõn Moõn : Toaựn : Toaựn 5 _ 1 = 4 25 5 19 Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Môn Môn :Toán :Toán Số 0 trong phép trừ 1 - 1 = 0 Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Môn Môn : Toán : Toán 3 – 3 = 0 1 – 1 = 0 Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Môn Môn : Toán : Toán 4 0 4 4 – 0 =4 5 0 5 5 – 0 =5 Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Môn Môn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừ Bài 1 1 - 0 = 1 2 - 0 = 2 3 - 0 = 3 4 - 0 = 4 5 - 0 = 5 1 - 1 = 0 2 - 2 = 0 3 - 3 = 0 4 - 4 = 0 5 - 5 = 0 5 - 1 = 4 5 - 2 = 3 5 - 3 = 2 5 - 4 = 1 5 - 5 = 0 Thứ ba , ngày 28 tháng 10 năm 2008 Thứ ba , ngày 28 tháng 10 năm 2008 Môn Môn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừ Bài 2 4 + 1 = 4 + 0 = 4 – 0 = 2 + o = 2 - 2 = 2 – 0 = 3 + o = 3 - 3 = 0 + 3 = 5 4 4 3 0 2 0 3 2 Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Môn Môn :Toán :Toán Số 0 trong phép trừ Bài 3 a 3 – 3 = 0 Thư ùba, n Thư ùba, n g g ày 28 thán ày 28 thán g g 10 năm 2008 10 năm 2008 Môn Môn :Toán :Toán Số 0 trong phép trừ Bài 3b 2 – 2 = 0 [...]...Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn:Toán Số 0 trong phép trừ 5–4= 5–5= 4 0= 2+3= 3-3= 3 +0= 1-1= 2 -0= . 10 năm 200 8 Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn Môn : Toán : Toán 4 0 4 4 – 0 =4 5 0 5 5 – 0 =5 Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8. tháng 10 năm 200 8 Môn Môn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừ Bài 1 1 - 0 = 1 2 - 0 = 2 3 - 0 = 3 4 - 0 = 4 5 - 0 = 5 1 - 1 = 0 2 - 2 = 0 3 - 3 = 0 4 - 4 = 0
- Xem thêm -

Xem thêm: so 0 trong phep cong, so 0 trong phep cong, so 0 trong phep cong

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn