T1 so 0 trong phep cong

13 442 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 19:00

TOÁN: Ôn bài cũ: 2 + 2 1 + 4 3 + 2 4 + 1 4 5 5 5 Tính: TOÁN: Ôn bài cũ: > < = ? 3 + 2 …5 3 + 1 …5 4 … 3 + 2 4 …2 + 1 = < < > TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 3 + 0 = 3 TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 0 + 3 = 3 SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Bài 1: Tính : 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 1 = 0 + 5 = 0 + 2 = 4 + 0 = 2 + 0 = 0 + 4 = 1 1 2 2 4 4 5 5 TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Bài 2 : 5 + 0 3 + 0 0 + 2 0 + 4 1 + 0 5 3 2 4 1 Cùng giải lao nhé! Hí! Hí! Hí!!! [...]...TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: SỐ ? 0 1+…= 1 …+3 = 3 0 1 1+…= 2 0 2+…= 2 2 …+2 = 4 0 0+…= 0 TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Trò chơi: AI NHANH HƠN Bài 4: Viết phép tính thích hợp 3 3 + +2 0 = 5 = 3 Tạm biệt, hẹn gặp lại ! . TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 3 + 0 = 3 TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 0 + 3 = 3 SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 TOÁN:. + 3 TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Bài 1: Tính : 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 1 = 0 + 5 = 0 + 2 = 4 + 0 = 2 + 0 = 0 + 4 = 1 1 2 2 4 4 5 5 TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Bài. : 5 + 0 3 + 0 0 + 2 0 + 4 1 + 0 5 3 2 4 1 Cùng giải lao nhé! Hí! Hí! Hí!!! Bài 3: SỐ ? TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 1 + … = 1 … + 3 = 3 1 + … = 2 2 + … = 2 … + 2 = 4 0 + … = 0 0 1 2 0 0 0
- Xem thêm -

Xem thêm: T1 so 0 trong phep cong, T1 so 0 trong phep cong, T1 so 0 trong phep cong