so 0 trong phép cộng

13 334 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:26

Người thực hiện: Đào Thị Chiên Trường Tiểu học Kim Đồng – Đăk Hà – Kon Tum KiÓm tra bµi cò: Tæ 1: Tæ 2 : Tæ 3 : 3 + 1 +1 = 1 + 2 + 2 = 2 + 2 + 1= Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008 TOÁN Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008 TOÁN Bµi: Sè 0 trong phÐp céng 3 + 0 = 3 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008 TOÁN Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008 TOÁN 0 + 3 = 3 Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008 TOÁN Sè 0 trong phÐp céng 03 3 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 0 + 3 = Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008 TOÁN Bµi: Sè 0 trong phÐp céng 4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 = 4 2 7 8 1 5 Thùc hµnh Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008 TOÁN Bµi 1 : TÝnh 1 + 0 = 0 + 1 = 5 + 0= 0 + 5 = 0 + 2 = 2 + 0 = 4 + 0 = 0 + 4 = 1 1 5 5 2 2 4 4 Bµi: Sè 0 trong phÐp céng Bµi 2: TÝnh + 0 5 + 0 3 + 2 0 + 4 0 + 4 0 + 0 1 5 3 2 4 4 1 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008 TOÁN Bµi: Sè 0 trong phÐp céng 1 + … = 1 … + 3 = 3 1 + … = 2 2 + … = 2 … + 2 = 4 0 + … = 0 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008 TOÁN B i 3: S ?à ố Sè 0 trong phÐp céng 0 0 1 0 2 0 [...]...Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Số 0 trong phép cộng Bài 4 b : Viết phép tính thích hợp 3 + 0 = 3 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Trò chơi củng cố 4 +0= 4 1 +0= 1 0+ 7= 7 0+ 2= 2 5 +0= 5 8 +0= 8 . 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN 0 + 3 = 3 Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Sè 0 trong phÐp céng 03 3 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 0. ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Bµi: Sè 0 trong phÐp céng 3 + 0 = 3 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Sè 0 trong
- Xem thêm -

Xem thêm: so 0 trong phép cộng, so 0 trong phép cộng, so 0 trong phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn