1. Trang chủ >
 2. Kinh Tế - Quản Lý >
 3. Quản lý dự án >

CH NG ƯƠ V KẾ HOẠCH HÓA PHÁT TRIỂN , BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN MỖI VÙNG LÃNH THỔ pptx

CH NG ƯƠ V KẾ HOẠCH HÓA PHÁT TRIỂN , BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN MỖI VÙNG LÃNH THỔ. pptx

CH NG ƯƠ V KẾ HOẠCH HÓA PHÁT TRIỂN , BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN MÔI TRƯỜNG TRÊN MỖI VÙNG LÃNH THỔ. pptx

... THỔ.I. Kế ho ch phát triển, bảo v tài nguyên thiên nhiên trên mỗi v ng lãnh thổ. I. Kế ho ch phát triển, bảo v tài nguyên thiên nhiên trên mỗi v ng lãnh thổ. 1. Vai trò của tài nguyên thiên nhiên ... cho nhân dân thấy rõ giá trị của hải thủy sản v kinh t , v dinh dư ng, v môi trư ng v. v CH NG V KẾ HO CH HÓA PHÁT TRIỂN , BẢO V TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN V MÔI TRƯ NG TRÊN MỖI V NG LÃNH THỔ.I. ... venbiển miền Trung13. Bàn v vai trò v nội dung của kế ho ch khai thác bảo v các d ng n ng ng trên mỗi v ng lãnh thổ 14. Bàn v vai trò v nội dung của kế ho ch khai thác bảo v r ng trên...
 • 23
 • 849
 • 0
Kế hoạch hoá phát triển lực lượng lao động cho Việt Nam giai đoạn 2001-2005.DOC

Kế hoạch hoá phát triển lực lượng lao động cho Việt Nam giai đoạn 2001-2005.DOC

... đ ng 0,1 2 0,1 6 0,5 9 2,6 7 1,0 4 0,3 1 0,2 3 1,0 23 4,4 34 1,8 86 5,8 65 6,7 29 1,9 97 5,5 54 4,2 52 8,2 76 8,1 5 4,0 0 0,1 1 0,1 6 1,1 3 2,8 1 0,8 1 0,2 7 0,2 8 1,6 52 4,9 63 7,6 66 9,7 95 1,7 25 2,0 07 3,0 15 8,5 23 3,8 35 6,3 2 2,7 1 0,1 1 0,2 1 1,1 4 2,7 8 0,8 2 0,7 2 0,2 8 1,6 693 9,6 68 1,6 34 4,2 15 3,1 07 4,4 95 7,2 43 3,7 25 4,9 1 2,7 8 0,1 1 0,2 1 1,1 1 2,7 0 0,8 0 0,2 6 0,2 7 1,6 17 9,6 34 4,1 35 7,6 07 7,7 55 8,5 13 4,7 26 4,6 6 3,6 8Nguồn: ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Đề án kế ho ch hoá phát triển 2 .V ng Đ ng Bắc 6,4 2 6,3 4 6,6 0 8,7 2Qu ng Ninh 9,6 3 7,0 6 6,8 0 9,2 93 .V ng Tây Bắc 4,5 1 4,7 3 5,9 2 6,5 84 .V ng Bắc Trung Bộ 6,9 6 6,6 8 7,2 6 ... đ ng 0,1 2 0,1 6 0,5 9 2,6 7 1,0 4 0,3 1 0,2 3 1,0 23 4,4 34 1,8 86 5,8 65 6,7 29 1,9 97 5,5 54 4,2 52 8,2 76 8,1 5 4,0 0 0,1 1 0,1 6 1,1 3 2,8 1 0,8 1 0,2 7 0,2 8 1,6 52 4,9 63 7,6 66 9,7 95 1,7 25 2,0 07 3,0 15 8,5 23 3,8 35 6,3 2 2,7 1 0,1 1 0,2 1 1,1 4 2,7 8 0,8 2 0,7 2 0,2 8 1,6 693 9,6 68 1,6 34 4,2 15 3,1 07 4,4 95 7,2 43 3,7 25 4,9 1 2,7 8 0,1 1 0,2 1 1,1 1 2,7 0 0,8 0 0,2 6 0,2 7 1,6 17 9,6 34 4,1 35 7,6 07 7,7 55 8,5 13 4,7 26 4,6 6 3,6 8Nguồn:...
 • 47
 • 689
 • 1
vai trò của kế hoạch hoá phát triển trong nền kinh tế thị trường và những vấn đề đổi mới, trong công tác kế hoạch hoá ở Việt Nam hiện nay.DOC

vai trò của kế hoạch hoá phát triển trong nền kinh tế thị trường những vấn đề đổi mới, trong công tác kế hoạch hoá ở Việt Nam hiện nay.DOC

... trong v m , kế ho ch hoá định h ng v kế ho ch hoá dới d ng ch nh s ch, nó bao gồm một hệ th ng cả chiến lợc phát triển, quy ho ch phát triển, kế ho ch phát triển, ch ng trình phát triển v ... ch kế ho ch hoá tập trung nội dung kế ho ch hoá đợc phân thành kế ho ch dài hạn, kế ho ch trung hạn, kế ho ch dài hạn, tuy c ng kế ho ch 5 năm v kế ho ch h ng năm, song phạm vi ch bao quát ... quan tr ng của c ng tác kế ho ch hoá nhng v í pham vi, ph ng pháp v nội dung khác nhau Chuyển từ cơ ch kế ho ch hoá tập trung sang cơ ch kế ho ch hoá định h ng kế ho ch 5 năm v h ng năm...
 • 35
 • 1,499
 • 5
Môn học kế hoạch hóa phát triển - đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2006 - 2010 tỉnh sơn la.doc

Môn học kế hoạch hóa phát triển - đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2006 - 2010 tỉnh sơn la.doc

... của c ng đ ng địa phư ng v o quá trình xây d ng v thực hiện kế ho ch. Theo phư ng thức KHH hiện nay thì các địa phư ng v n có ý tr ng ch v o sự hỗ trợ của trung ư ng, v v y v n ch a phát huy ... tươi thanh tr ng t ng 3 8,9 %, ch ch biến t ng 3 2,9 %, đư ng mật t ng 10 %, xi m ng t ng 3,3 %, bê t ng trộn sẵn t ng 2 8,5 %, đá các loại t ng 4 4,6 %, cát sỏi t ng 25 %, nước máy thư ng phẩm t ng ... suất, ch t lư ng cao như ch , cà ph , cao su, ch n nuôi bò thịt v bò sữa; t ng ng áp d ng tiến bộ khoa học v c ng nghệ mới; phát triển mạnh các doanh nghiệp c ng nghiệp v d ch v nhỏ v ...
 • 28
 • 749
 • 1
Tiểu luận môn kế hoạch hóa phát triển - lập kế hoạch gắn với nguồn lực.doc

Tiểu luận môn kế hoạch hóa phát triển - lập kế hoạch gắn với nguồn lực.doc

... PHÁT TRIỂN Đề tài: V sao cần phải đổi mới c ng tác kế ho ch hóa theo hư ng lập kế ho ch gắn v i nguồn lực? Phân t ch việc đổi mới c ng tác kế ho ch hóa theo hư ng lập kế ho ch gắn v i nguồn ... lập KH, ch ng ta ch quan tâm đến nguồn lực tự nhiên v tài ch nh v trong nguồn lực tài ch nh c ng ch yếu đề cập đến nguồn lực từ NS. Tuy v y, soạn lập NS v n thiếu mối liên kết ch t ch giữa ... lực, trong đó kh ng ch nguồn lực tự nhiên, v t ch t v tài ch nh mà tất cả các nguồn lực v con ng ời, xã hội – thể ch c ng phải được phát huy tối đa. Do đ , lập KH gắn v i nguồn lực nói chung...
 • 10
 • 1,106
 • 9
Kế hoạch hoá phát triển nguồn nhân lực ở VN thời kỳ 2000- 2010 và các Giải pháp thực hiện

Kế hoạch hoá phát triển nguồn nhân lực ở VN thời kỳ 2000- 2010 các Giải pháp thực hiện

... cho các kế ho ch v ch nh s ch phát triển nguồn nhân lực, đặcbiệt cho quy ho ch, kế ho ch v các ch nh s ch phát triển giáo dục đào tạo nhằm đảm bảo các loại hình lao đ ng có nhu cầu. Ch nh phủ ... bộ v khoa học c ng nghệ v ng mạnh, đủ sức giải quyết nh ng v n đề đặt ra trong ch ng trình phát triển khoa học v ngh của đất nớc trong hiện nay c ng nh mai sau. Phát triển v chuyển d ch ... giữa kế ho ch hoá nguồn nhân lực v i kế ho ch t ng tr ng kinh tế 82. Kế ho ch hoá nguồn nhân lực v i kế ho ch hoá v n đề đầu t 9 Đề án môn học Kế ho ch hoá phát triển kinh tế xà hộiTuy v y...
 • 42
 • 623
 • 1
Kế hoạch hóa phát triển nguồn nhân lực ở VN thời kỳ 2000 -2010 - các Giải pháp thực hiện

Kế hoạch hóa phát triển nguồn nhân lực ở VN thời kỳ 2000 -2010 - các Giải pháp thực hiện

... ng nghiệp% 6 2,5 6 5 6,5 - 1,2 60.04 - 0,5 3,5 4 0,7 C ng nghiệp v ng nghiệp% 13.15 20.0 1,4 1 7,9 8 1,0 - 2,0 2 - 0,4 D ch v % 2 4,2 9 2 3,5 - 0,1 6 2 1,9 8 - 0,5 - 1,5 2 0,3 5. Lao đ ng kh ng có việc làm th ng xuyên1000 ... xuyên chia theo nhóm ng nh- N ng, lâm, ng nghiệp 6 9,8 0 6 2,5 6- C ng nghiệp, xây d ng 1 0,5 5 1 3,1 5- d ch v 1 9,6 5 2 4,2 9 Đề án môn học Kế ho ch hoá phát triển kinh tế xà hội4) Tạp ch Kinh tế v ... v ng tại địa ph ng nhất là các v ng sâu, v ng xaCó nh ng ch nh s ch ng n ng a các tệ nạn xà hội nh nghiện hút ma tuý. Khuyến kh ch phát đ ng các phong trào v môi tr ng xanh, s ch đẹp trong...
 • 42
 • 460
 • 0
Kế hoạch hóa phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam thời kỳ 2000- 2010 và các giải pháp thực hiện

Kế hoạch hóa phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam thời kỳ 2000- 2010 các giải pháp thực hiện

... tạo nguồn nhân lực cho phù hợp tránh tình tr ng thừa thiếu trong mỗi giai đoạn phát triển. Song song bên cạnh có v i mỗi v ng, lÃnh th , mỗi ng nh cần phải ch ý đến cơ cấu lÃnh th , v ng, để ... cấu lao đ ng làm việc trong các ng nh kinh tế quốc dân. GDP /ng i c ng cao thì tỷ tr ng lao đ ng làm việc trong n ng nghiệp c ng giảm, trong c ng nghiệp v d ch v t ng v ng c lại. V v y ta cần ... ph ng h ng chuyển d ch cơ cấu nguồn nhân lực theo h ng giảm lao đ ng trong n ng nghiệp v t ng du l ch trong c ng nghiệp v dc.- Cơ cấu tổ ch lao đ ng theo h ng hình thành bộ máy v ch v n...
 • 43
 • 534
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số minh họa về tổ chức hoạt động giáo dục về tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển đảotrình khoa học cấp nhà nước kx 09 điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong định hướng phát triển không gian thủ đô hà nộikế hoạch hóa phát triểnbáo cáo kế hoạch hóa phát triểntiểu luận kế hoạch hóa phát triểntài liệu kế hoạch hóa phát triểnkế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hộitài liệu môn kế hoạch hóa phát triểnhệ thống kế hoạch hóa phát triểnđề thi kế hoạch hóa phát triểnbài tập môn kế hoạch hóa phát triểngiáo trình kế hoạch hóa phát triểnbài tập kế hoạch hóa phát triểnkế hoạch hóa phát triển giáo dụckế hoạch hóa phát triển kinh tếNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM