Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx
... 0 44 5xk,k xm2x m2loại,m 44 4 π⇔=+ π ∈xm2,m 4 Bài 140 : Giải phương trình ()π⎛⎞+=⎜⎟⎝⎠21 8 sin 2x.cos 2x 2 sin 3x * 4 + Ta có : (*) 22sin 3x 0 4 1 8sin 2x cos 2x 4 sin 3x 4 ⎧π⎛⎞+≥⎜⎟⎪⎪⎝ ... x 0 4 sin 2x 1xk,k 4 ⎧π⎛⎞+≥⎜⎟⎪⎪⎝⎠⇔⎨ππ⎪+=+π∈⎪⎩sin x 0 4 xk,k 42 ⎧π⎛⎞+≥⎜⎟⎪⎪⎝⎠⇔⎨ππ π π⎪+=+ π += + π∈⎪⎩sin x 0 4 3xh2hayx h2,h 42 4 2 π⇔=+ π∈xh2,h 4 ... 2x 1 nhận và ()cos x cos 0 nhận 44 ππ⎛⎞+= >⎜⎟⎝⎠ Do đó (*) π⇔=− + π∨ = π ∈xkxk2,k 4 Chú ý : Tại (**) có thể dùng phương trình lượng giác không mực ()cos x cos 2x 2**sin...
 • 13
 • 602
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc
... ()28cos4x.cos 2x 1 cos3x 1 0 *+− += Ta có: () ( )⇔+++−* 4cos4x 1 cos4x 1 1 cos3x 0= ()()⇔+++−⇔++−=⎧⎧=− =−⎪⎪⇔⇔⎨⎨⎪⎪==π∈⎩⎩224cos 4x 4cos4x 1 1 cos3x 02cos4x 1 1 cos3x 011cos 4x ... 6cos4x cos6x 1 4 =+++ Do đó: () ()()⇔++= ++⇔++=19* cos 2x cos 4x cos 6x cos2x cos 4x cos6x 44 39cos2x cos4x cos6x 44 + ⇔++===π∈⎧⎧⎪⎪⇔=⇔=⎨⎨⎪⎪==⎩⎩cos2x cos4x cos6x 3cos ... 4x 24 2 ()()+ = +=+ =22 22 242 22221Vaọy: * sin x sin 3x sin x sin 3x vaứ sin 4x 0 4 111sin 3x sin x sin 3x sin 3x 0 vaứ sin 4x 0 244 11sin 3x sin x sin 3x 1 sin 3x 0 vaứ sin 4x...
 • 11
 • 520
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx
... 0sin x cos x sin y cos y 2 22sin x 2sin y 0 44 2sin x 2sin y 2 2 44 sin sin 0 44 sin sin 0 44 sin 1 4 sin sin 2 44 sin 1 4 2 42 2 42 sin sin 0 44 xyxyxxyyxkyhxy⎧π π⎛⎞⎛⎞−+−=⎜⎟⎜⎟⎪⎧π ... ∈⎪⎪⎩⎩tgx 1 tgx 1sin y 1 sin y 1 44 x k,k x k,k 44 (I) (II)3yh2,h y h2,h 44 thay (I) vào (2): π⎛⎞+⎜⎟⎝⎠tgy cotgy=2sin x - 4 ta thấy không thỏa 22sink 0=π=thay (II) vào (2) ... 1sin y 1 sin y 1 44 − ππ⎧⎧=+π∈ =−+π∈⎪⎪⎪⎪⇔∨⎨⎨ππ⎪⎪=+ π∈ =− + π∈⎪⎪⎩⎩xk,k x k,k 44 3yh2,h y h2,h 44 Thay π⎧=+π∈⎪⎪⎨π⎪=+ π∈⎪⎩xk,k 4 yh2,h 4 vào (2) ta được...
 • 14
 • 505
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf
... c 4S 4S 4S3a b c =4S2 Cách khác : Ta có ()222 222abc3m m m a b c (*) 4 ++= ++ Δ+−+−α= =222222aaABMacm4c 4m a 4 cotg (a)4S 8S Tương tự 222 222bc4a 4m b 4b 4m ... 22 22 2222Ta có: a b c 2ab cos A1abc4bcsinA.cotgA2abc4ScotgAbcaDo đó cotgA4Sacb abcTương tự cotgB , cotgC4S 4Sbca abc acbDo đó: * 24S 4S 4S2b a c Bài 188: Cho ABCΔ có ... Cabc2bccosAbc4S.cotgbac2accosBac4S.cotgBcab2abcosCab4S.cotgAC Bài 1 84 Cho ABCΔ. Chứng minh: 22A2B a b bc=⇔=+ Ta có: 2 2 22 22 2a b bc 4R sin A 4R sin B 4R sinB.sinC=+⇔...
 • 16
 • 553
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc
... 2BC BC2cos A 4 2 cos cos 4 22+−+− ⇔ M = 2ABC2cos A 4 2sin cos 4 22−+− Do Asin 02> vàB - Ccos 12≤ Nên 2AM2cosA42sin 4 2≤+− Mặt khác: ABCΔkhông tù nên 0A2π<≤ ... ≤⇒≤20cosA1cos A cos ADo đó: AM2cosA42sin 4 2≤+ − 222AAM12sin 42 sin22AAM4sin 42 sin 222AM22sin 1 02⎛⎞⇔≤− + −⎜⎟⎝⎠⇔≤− + −⎛⎞⇔≤− − ≤⎜⎟⎝⎠ 4 Do giả thi t (*) ta có M=0 Vậy: 200cos ... ABCΔ vuông tại C. Bài 220: ABCΔlà tam giác gì nếu: 22a sin 2B b sin 2A 4ab cos A sin B (1)sin 2A sin 2B 4 sin A sin B (2)⎧+=⎨+=⎩Ta có: (1) 22 22 2 24R sin A sin 2B 4R sin...
 • 17
 • 533
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc
... )()(2 242 24 sin x cos x si n x sin x cos x cos x=+ − + () 44 21sin x cos x sin 2x 4 =+− ()31 1cos 4x 1 cos 4x 44 8⎛⎞=+ − −⎜⎟⎝⎠ ( do kết quả câu a ) 35cos 4x88=+ ()+= + −288 44 ... 33sinx 4sinxsinx 4cosx 3cosxcosx=− + − 46 64 s3sin x 4 sin x 4 cos x 3co x=−+− ()() 44 663sin x cos x 4sin x cos x=−−− ()()22223 sin x cos x sin x cos x=− + ()()2 242 24 4 sin x ... ()881sin x cos x 35 28 cos 4x cos 8x 64 += + + ()2 44 22 2sin x cos x sin x cos x 2sin x cos x+= + − 2a/ Ta có:221sin2 4 =− x ()111cos4 4 =− − x 31cos 4x 44 =+ b/ Ta có : sin6x...
 • 21
 • 482
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx
... 33sin 4x sin 4x 4 = ⇔ 33sin 4x 4sin 4x 0−= ⇔ sin12x = 0 ⇔ ⇔ 12x k=π()kxk12Zπ=∈ Bài 34 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối B, năm 2002) Giải phương trình : ()22 22sin 3x cos 4x ... 0≠⎧⎨≠⎩n 4x 0≠ Lúc đó (*) ()2 4 16 1 cos4xsin 2x⇔=+ ()()()()()()⇔= +⇔= + −⇔= − =⇔=≠⇔− =ππ⇔=⇔=+∈2222 141 cos4xsin2x1 2 1 cos 4x 1 cos 4x121cos4x 2sin4x1sin 4x nhận ... : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối D, năm 2002) []x0, 14 nghiệm đúng phương trình Tìm ()cos 3x 4cos 2x 3cos x 4 0 *−+−= Ta có (*) : ⇔ ()()32 4 cos x 3cos x 4 2 cos x 1 3cos x 4 0−−−+−=...
 • 16
 • 556
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx
... 02sin xcosx 2sin x+=++=== ≠ Lúc đó (*) 44 11 48 0cos x sin x⇔−− = 4 44 44 11sinxcos 48 cos x sin x sin x cos x+⇔= + = 4 x 44 4 4 42 2 42 48 sinxcosx sinx cosx3sin 2x 1 2sin xcos x13sin ... 1 4 4 1 tgx 1 tgxππ−+⎛⎞⎛⎞−+=⎜⎟⎜⎟+−⎝⎠⎝⎠ =Khi cos2x 0 thì :≠ ()()()() 44 4 22 4 24 24 42222* sin 2x cos 2x cos 4x12sin2xcos2x cos4x11sin4xcos4x2111cos4xcos4x22cos 4x ... Cách 4: +−=⇔+cos 8x cos 4x 2 0 cos8x cos 4x 2= ⇔==cos 8x cos 4x 1⇔=cos 4x 1 Bài 58: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối D, năm 2005) Giải phương trình: 44 3cos x sin x cos x sin 3x 0 44 ππ⎛⎞⎛...
 • 23
 • 523
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx
... 211h26hay ( k, h )5 84 7 7 5 84 7 7 ⇔< + < < + < ∈25k26 211h26hay ( k, h )5 84 7 7 5 84 7 7 Suy ra k = 2, =h1,25 4 53 11 2 35Vậy x x 84 7 84 84 7 84 11 4 59x 84 7 84 ππππ=+=π∨= ... () 44 1cos x sin x * 44 π⎛⎞++=⎜⎟⎝⎠ Ta có : (*) ()22111 cos2x 1 cos 2x 44 2⎡π⎤⎛⎞1 4 ⇔++−+⎜⎟⎢⎥⎝⎠⎣⎦= ()()221 cos2x 1 sin2x 1cos2x sin2x 113cos 2x cos 44 232x k2 44 xkx ... =ππ⎛⎞⇔−=⎜⎟⎝⎠ππ⇔−=±+πcos4x 3 sin 4x 1131cos4x sin 4x222cos 4x cos3324x k233−2 4x k2 hay 4x k2 ,k3xkhayx k,k 42 122π⇔=π+π =−+π∈ππ π π⇔=+ =− + ∈¢¢ Cách khác : ()(*)22 1 sin 2x 3 sin 4x 0⇔−...
 • 11
 • 407
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx
... ⇔+=±+π∈⎜⎟⎝⎠2cos x x k2 , k 42 44 π⇔= π∨=−+ π∈xk2 x k2,k2 b/ Nếu x, 44 ππ⎡⎤∈−⎢⎥⎣⎦thì 0x 42 ππ≤+≤ nên 0cosx 1 4 π⎛⎞≤+⎜⎟⎝⎠≤ 0t 2cosx 2 4 π⎛⎞⇔≤= + ≤⎜⎟⎝⎠ nhận xét ... 22x()1cosx 0haycosx 44 π⎛⎞ ⎛⇔−=⎜⎟ ⎜⎝⎠2x2k1hayx k2,k 42 44 π⎞−=⎟⎝⎠ππππ⇔− = + − =±+ π∈¢ 3xk 4 π⇔= +π hay x k2 x k2 , k2π=+π∨=π∈¢ b/ Ta ()()cóg32 2' t 4t 6t 2t 2t 2t ... ππππ⎡⎤⎡∈⇔+∈⎤⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣3x0, x , 2444 vậy 22cos x 24 π⎛⎞−≤ +≤⎜⎟⎝⎠2 1t1⇒− ≤ ≤ Do nghiệm ππ⎡⎤=−+π∉ ∀∈⎢⎥⎣⎦xk0,,k 42 Nên yêu cầu bài toán ()**⇔có nghiệm trên []1,1− Xét []2yt4t1thìy'2t40t...
 • 19
 • 466
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn toán tích phântài liệu ôn thi đại học môn toán hình họctài liệu ôn thi đại học môn toán haytài liệu ôn thi đại học môn toán 2011tài liệu ôn thi đại học môn toán 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán khối dtài liệu ôn thi đại học môn toán khối atài liệu ôn thi đại học môn toán 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán khối a 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán khối btài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán cấp tốcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam