Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

11 506 7
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 15:20

CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩ thì A = B = 0 Bài 156 Giải phương trình: 224cos x 3tg x 4 3cosx 2 3tgx 4 0 (*)+− + += Ta có: ()()⇔−++⎧=⎪⎪⇔⎨⎪=−⎪⎩π⎧=± + π ∈⎪⎪⇔⎨⎪=−⎪⎩π⇔=−+ π ∈22(*) 2 cos x 3 3tgx 1 03cos x21tgx3xk2,k61tgx3xk2,k6= Bài 157 Giải phương trình: ()28cos4x.cos 2x 1 cos3x 1 0 *+− += Ta có: () ( )⇔+++−* 4cos4x 1 cos4x 1 1 cos3x 0= ()()⇔+++−⇔++−=⎧⎧=− =−⎪⎪⇔⇔⎨⎨⎪⎪==π∈⎩⎩224cos 4x 4cos4x 1 1 cos3x 02cos4x 1 1 cos3x 011cos 4x cos 4x22cos 3x 1 3x k2 , k= ⎧=−⎪⎪⇔⎨π⎪=∈⎪⎩1cos 4x2k2x , k (có 3 đầu ngọn cung)3 == = = + = + 1cos 4x222x +m2hay xm2hayxm2,m 332xm2,m3 (ta nhaọn =k1 vaứ loaùi k = 0 ) Baứi 158 Giaỷi phửụng trỡnh: ()()2233sin 3xsin x cos 3xsin x sin 3x cos x sin x sin 3x *3sin4x++=2 Ta coự: 33cos 3x.sin 3x sin 3x.cos x+()()()= += + = ==33 3333 24cosx 3cosxsinx 3sinx 4sinxcosx3cos x sin x 3sin x cos x 3sin x cos x cos x sin x33sin 2x.cos 2x sin 4x242 ()()+ = +=+ =22 2224222221Vaọy: * sin x sin 3x sin x sin 3x vaứ sin 4x 04111sin 3x sin x sin 3x sin 3x 0 vaứ sin 4x 024411sin 3x sin x sin 3x 1 sin 3x 0 vaứ sin 4x 024 +=== =222211sin 3x sin x sin 6x 0 vaứ sin 4x 0216sin 4x 01sin 3x sin x2sin3x0cos3x0 ====sin 4x 0sin 4x 01sin 3x 0 sin x2sin x 0 (VN)sin 3x 1 ==3sin 4x 01sin x23sinx 4sin x 1 ≠⎧⎪⇔⎨=⎪⎩≠⎧⎪⇔ππ⎨=+ π∨ + π∈⎪⎩ππ⇔=+π∨= +π∈sin 4x 01sin x2sin 4x 05xk2 k2,k665xk2x k2,k66 Trường hợp 2 Phương pháp đối lập Nếu AMBAB≤≤⎧⎨=⎩ thì ABM== Bài 159 Giải phương trình: −=+44sin x cos x sin x cos x (*) Ta có: (*) ⇔−=+22sin x cos x sin x cos x ⇔− = +≤⎧⎪⇔⎨=+⎪⎩≤⎧≤⎧⎪⇔⇔⎨⎨==±−=⎪⎩⎩⇔=−π⇔=+π∈22cos 2x sin x cos xcos 2x 0cos 2x 1 2 sin x cos xcos 2x 0cos 2x 0sin 2x 0 (cos 2x 1)sin 2x 2 sin 2xcos 2x 1xk,k2 Cách khác Ta có −≤ ≤≤+44 4x cos x sin x sin x sin x cos xsin Do đó =⎧⎪⇔⇔=⎨=⎪⎩4cos x 0(*) cos x 0sin x sin xπ=+π∈xk,k2 ⇔ Bài 160: Giải phương trình: () 2cos 2x cos 4x 6 2sin 3x (*)−=+ Ta có: (*) 224 sin 3x.sin x 6 2sin 3x⇔=+• Do: và 2sin 3x 1≤2sin x 1≤ nên 224sin 3xsin x 4≤ • Do nên 62≥−sin 3x 1 sin3x4+≥ Vậy 224 sin 3x sin x 4 6 2sin 3x≤≤+ Dấu = của phương trình (*) đúng khi và chỉ khi ⎧=⎧⎪==⇔⎨⎨=−⎩⎪=−⎩222sin 3x 1sin x 1sin x 1sin 3x 1sin 3x 1 π⎧=± + π ∈π⎪⇔⇔=+⎨⎪=−⎩π∈xk2,kxk2,k22sin 3x 1 Bài 161 Giải phương trình: 33cos x sin x2cos2x(*)sin x cos x−=+ Điều kiện: si n x 0 cos x 0≥∧ ≥Ta có: (*) ()( )()()22cos x sin x 1 sin x cos x 2 cos x sin x sin x cos x⇔− + = − + ()()−=⎡⎢⇔+=+ +⎢⎣cos x sin x 0 (1)1 sin x cos x 2 cos x sin x sin x cos x (2) Ta có: (1) π⇔=⇔=+π∈tgx 1 x k , k4  Xét (2) Ta có: khi si thì n x 0≥≥≥2sin x sin x sin x Tương tự ≥≥2cos x cos x cos x Vậy si và n x cos x 1+≥sin x cos x 1+≥ Suy ra vế phải của (2) thì 2≥ Mà vế trái của (2): 131sin2x22+≤ Do đó (2) vô nghiệm Vậy: (*) π⇔=+π∈xk,k4 Bài 162: Giải phương trình: 3 cos x cos x 1 2(*)−− += Ta có: (*) 3cosx 2 cosx1⇔− =+ + ()3cosx 5cosx4cosx12cosx 1 4 cosx 1⇔− =+ + +⇔− + = + Ta có: ()2cosx 1 0 x−+≤∀ mà 4cosx 1 0x+≥∀ Do đó dấu = của (*) xảy ra cos x 1⇔=− ⇔=π+ π ∈xk2,k Bài 163: Giải phương trình: ()22cos3x 2 cos 3x 2 1 sin 2x (*)+− = + Do bất đẳng thức Bunhiacốpski: 222 2AXBY A B.X Y+≤ + + nên: ()2221cos3x 1 2 cos 3x 2. cos 3x 2 cos 3x 2+− ≤ +− = Dấu = xảy ra 2cos3x 2 cos 3x⇔=− 22cos3x 0cos 3x 2 cos 3xcos3x 0cos3x 1cos3x 1≥⎧⇔⎨=−⎩≥⎧⇔⇔⎨=±⎩=Mặt khác: ()221 sin 2x 2+≥ dấu = xảy ra sin 2x 0⇔=Vậy: ()22cos3x 2 cos 3x 2 2 1 sin 2x+− ≤≤ + dấu = của (*) chỉ xảy ra khi: =∧ ==⎧⎪⇔⎨π=∈⎪⎩⇔= π ∈cos 3x 1 sin 2x 0cos 3x 1kx,k(có4đầungọncun2x2m,mg) Bài 164: Giải phương trình: 22 5tg x cotg x 2sin x (*)4π⎛⎞+= +⎜⎟⎝⎠ Điều kiện: sin 2x 0≠ • Do bất đẳng thức Cauchy: 22tg x cotg x 2+≥ dấu = xảy ra khi tgx cotgx= • Mặt khác: sin x 14π⎛⎞+≤⎜⎟⎝⎠ nên 52sin x 24π⎛⎞+≤⎜⎟⎝⎠ dấu = xảy ra khi sin x 14π⎛⎞+=⎜⎟⎝⎠ Do đó: 22 5tg x cotg x 2 2sin x4π⎛⎞+≥≥ +⎜⎟⎝⎠ Dấu = của (*) xảy ra tgx cotgxsin x 14=⎧⎪⇔π⎨⎛⎞+=⎜⎟⎪⎝⎠⎩ ⎧=⎪⇔⎨π=+π∈⎪⎩π⇔=+ π∈2tg x 1xk2,k4xk2,k4 Trường hợp 3: Áp dụng: NếuAMvàB M A MthìABMN BN≤≤⎧⎧⎨⎨+= + =⎩⎩= =⎧+=⇔⎨=⎩sin u 1sin u sin v 2sin v 1 =⎧−=⇔⎨=−⎩sin u 1sin u sin v 2sin v 1 =−⎧+=−⇔⎨=−⎩sin u 1sin u sin v 2sin v 1 Tương tự cho các trường hợp sau ±=± ±=±sin u cos v 2 ; cos u cos v 2 Bài 165: Giải phương trình: ()3xcos 2x cos 2 0 *4+−= Ta có: ()3x*cos2xcos4⇔+ 2= 3xDo cos 2x 1 và cos 14≤≤ nên dấu = của (*) chỉ xảy ra ()=π ∈=⎧⎧⎪⎪⇔⇔ ⇔=ππ⎨⎨=∈=⎪⎪⎩⎩ππ= ⇔ ==∈Ζ =∈xk,kcos 2x 1x8m,m8h3xx,hcos 1348h 8hDo : k k33để k nguyên ta chọn h 3m m ( thì k 8m ) Cách khác ==π∈⎧⎧⎪⎪⇔⇔=π∈⎨⎨π==⎪⎪⎩⎩cos 2x 1 x k , kx8m,m3x 3kcos 1 cos 144 Bài 166: Giải phương trình: ()cos2x cos4x cos6x cosx.cos2x.cos3x 2 *++= + ()2cos2x cos 4x cos6x 2cos 3x cos x 2 cos 3x 12cos3x cosx cos3x 14 cos 3x.cos 2x.cos x 1++ = + −=+−=− Vậy: ()1cos3x.cos2x.cos x cos2x 6cos4x cos6x 14=+++ Do đó: () ()()⇔++= ++⇔++=19* cos 2x cos 4x cos 6x cos2x cos 4x cos6x4439cos2x cos4x cos6x44+ ⇔++===π∈⎧⎧⎪⎪⇔=⇔=⎨⎨⎪⎪==⎩⎩cos2x cos4x cos6x 3cos 2x 1 2x k2 , k (1)cos 4x 1 cos4x 1 (2)cos 6x 1 cos 6x 1 (3) ⇔ = π∈⇔=π∈2x k2 ,k x k ,k ( Thế (1) vào (2) và (3) ta thấy hiển nhiên thỏa) Bài 167: Giải phương trình: ()cos2x3sin2x3sinxcosx40*−−−+= Ta có: ()⎛⎞⎛⇔=− + + +⎜⎟⎜⎜⎟⎜⎝⎠⎝13 31* 2 cos2x sin 2x sin x cos x22 22⎞⎟⎟⎠ ππ⎛⎞⎛⇔= − + +⎜⎟⎜⎝⎠⎝2sin2x sinx66⎞⎟⎠ ⎧π⎛⎞ππ⎧−=−=+ π∈⎜⎟⎪⎪⎪⎝ ⎠ ⎪⇔⇔⎨⎨πππ⎛⎞⎪⎪+=+ π∈+=⎜⎟⎪⎪⎩⎝⎠⎩π⎧=+π∈⎪π⎪⇔⇔=+π⎨π⎪=+ π∈⎪⎩∈sin 2x 12x k2 ,k662xh2,hsin x 1626xk,k3xh,h3xh2,h3 Cách khác ⎧π⎛⎞⎧π⎛⎞−=−=⎜⎟⎪⎜⎟⎪⎪⎝ ⎠ ⎪⎝⎠⇔⇔⎨⎨πππ⎛⎞⎪⎪+=+=+ π∈⎜⎟⎪⎪⎩⎝⎠⎩sin 2x 1sin 2x 166(*)sin x 1xh2,h662 ⎧π⎛⎞−=⎜⎟⎪π⎪⎝⎠⇔⇔=+⎨π⎪=+ π∈⎪⎩π∈sin 2x 16xh,h3xh2,h3 Bài 168: Giải phương trình: ()4cosx2cos2xcos4x1*−−= Ta có:()()()⇔−−−−22* 4 cos x 2 2cos x 1 1 2sin 2x 1= ⇔− + =⇔= −+ =22224cosx 4 cos x 8sin x cos x 0cos x 0 hay 1 cos x 2sin x cos x 0 ()⇔= + −=⇔= − =2cos x 0 hay 1 cos x 2 sin x 1 0cos x 0 hay 1 cos x cos 2x 0 ( * *) ()⇔= − + =⇔=∨ +=1cos x 0 hay 1 cos 3x cos x 02cos x 0 cos 3x cos x 2 =⎧⇔=∨⎨=⎩cos 3x 1cos x 0cos x 1 =⎧⇔=⇔⎨−=⎩⇔=∨=π⇔=+π∨= π∈3cos x 1cos x 04cos x 3cosx 1cos x 0 cos x 1xkxk2,k2 Cách khác ⇔= =( * *) cos x 0 hay cos x cos 2x 1− ==⎧⎧⇔=∨ ∨⎨⎨==−⎩⎩cos x 1 cos x 1cos x 0cos2x 1 cos2x 1 =π∈ =π+ π∈⎧⎧π⇔=+π∈∨ ∨⎨⎨==−⎩⎩xk2,k x k2,k (loạixk,kcos 2x 1 cos 2x 12) π⇔=+π∨= π∈xkxk2,k2 Bài 169: Giải phương trình: ()1tg2x tg3x 0 *sin x cos 2x cos 3x++ = Điều kiện: sin 2x cos 2x cos 3x 0≠ Lúc đó: ()⇔++sin 2x sin 3x 1*0cos2x cos 3x sin x.cos2x.cos 3x=+== ()⇔+⇔++sin2xsinxcos3x sin3xsinx.cos2x 1 0sin x sin 2x cos 3x sin 3x cos 2x 1 0 ()⇔=−⇔− − =−⇔−===⎧⎧=⎧⎪⎪⇔⇔−=⇔−⎨⎨ ⎨=−⎩⎪⎪=−=−⎩⎩332sin x.sin 5x 11cos6x cos4x 12cos 6x cos4x 2tcos2x tcos2xcos6x 14t 3t 1 4t 3t 1cos4x 1t02t 1 1= Do đó: (*) vô nghiệm. Cách khác ==−⎧⎧⇔=−⇔⎨⎨=−=⎩⎩sin x 1 sin x 1sin x.sin 5x 1 haysin 5x 1 sin 5x 1 ππ⎧⎧=+ π∈ =−+ π∈⎪⎪⇔⎨⎨⎪⎪=− =⎩⎩xk2,k x k2,khay22sin 5x 1 sin 5x 1 x⇔∈∅ Bài 170: Giải phương trình: ()22cos 3x.cos2x cos x 0 *−= Ta có: () () ()⇔+−+11* 1 cos 6x cos2x 1 cos 2x 022= ()⇔=⇔+=⇔+==⎧⇔⎨=⎩⎧−=⇔⎨=⎩⎧=⇔⎨=⎩⇔=⇔=π∈π⇔= ∈22cos 6x cos 2x 11cos 8x cos 4x 12cos 8x cos 4x 2cos 8x 1cos 4x 12cos 4x 1 1cos 4x 1cos 4x 1cos 4x 1cos 4x 14x k2 ,kkx,k2 Cách khác ⇔=cos 6x cos 2x 1 ==−⎧⎧⇔⎨⎨==−⎩⎩cos2x 1 cos2x 1haycos6x 1 cos6x 1 =π∈ =π+π∈⎧⎧⇔⎨⎨==−⎩⎩2x k2 , k 2x k2 , khaycos 6x 1 cos 6x 1 π=∈kx,k2 Cách khác ==⎧⎧⇔⎨⎨==π∈⎩⎩cos8x 1 cos8x 1cos 4x 1 4x k2 , k π⇔= ∈kx,k2 Trường hợp 4: DÙNG KHẢO SÁT HÀM SỐ y = ax là hàm giảm khi 0< a <1. Do đó ta có sin sin , ,cos s , ,mnmnxxnmxkkxcoxnmx kkππππ<⇔>∀≠+∈<⇔>∀≠+22∈ sin sin ,cos s ,mnmnxxnmxxco x n m x≤⇔≥≤⇔≥∀∀ Bài 171: Giải phương trình: ()2x1cosx2−= * Ta có: ()2x*1 cos2⇔= + x Xét 2xycosxtrên2=+ R Ta có: y' x sinx=−và y'' 1 cosx 0 x R=−≥∀∈ Do đó y’(x) là hàm đồng biến trên R Vậy ()()()x0,:x0nêny'xy'0∀∈ ∞ > > =0 ()()()x,0:x0nêny'xy'0∀∈−∞ < < =0 Do đó: Vậy : 2xycosx1x2=+ ≥∀∈R Dấu = của (*) chỉ xảy ra tại x = 0 Do đó ()*x0⇔=• [...]...Bà i 172: Giả i phương trình sin 4 x + sin 6 x = sin 8 x + sin10 x (*) Ta có ⎧sin 4 x ≥ sin 8 x và dấu =xảy ra khi và chỉ khi sin 2 x = 1hay sinx = 0 ⎪ ⎨ 6 10 2 ⎪ sin x ≥ sin x và dấu =xảy ra khi và chỉ khi sin x = 1 hay sinx = 0 ⎩ ⇔ sin 2 x = 1 ∨ sinx = 0 π ⇔ x = ± + k 2π... sin2 x ) − 1 + sin 3 x = 0 4 π⎞ ⎛ sin 4x − cos 4x = 1 + 4 2 sin ⎜ x − ⎟ 4⎠ ⎝ 1 sin 2 x + sin 2 3x = sin x sin 2 3x 4 sin x π = cos x 5 2 cos x + 2 sin 10x = 3 2 + 2 cos 28x sin x 6 ( cos 4x − cos 2x ) 7 sin x + cos x = 2 ( 2 − sin 3x ) 8 sin 3x ( cos 2x − 2 sin 3x ) + cos 3x (1 + sin 2x − 2 cos 3x ) = 0 9 tgx + tg2x = − sin 3x cos 2x 10 2 log a ( cot gx ) = log 2 ( cos x ) 2 3 2 = 5 + sin 3x 12 ⎡ π⎤ 2sin... 1) = 0 14 sin x + cos x = 2 ( 2 − cos 3x ) 15 sin3 x + cos3 x = 2 − sin4 x 16 17 cos2 x − 4 cos x − 2x sin x + x 2 + 3 = 0 sin x 2 + sin x = sin 2 x + cos x 18 3 cot g 2 x + 4 cos2 x − 2 3 cot gx − 4 cos x + 2 = 0 11 Th.S Phạm Hồng Danh (TT luyện thi Vĩnh Viễn) . 1x8m,m8h3xx,hcos 1348h 8hDo : k k33để k nguyên ta chọn h 3m m ( thì k 8m ) Cách khác ==π∈⎧⎧⎪⎪⇔⇔=π∈⎨⎨π==⎪⎪⎩⎩cos 2x 1 x k , kx8m,m3x. CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc, Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc, Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn