soan language focus unit 1 lop 11

language focus unit 9 - lớp 12

language focus unit 9 - lớp 12

Tiếng anh

... Grade 12 UNIT 9Lesson: SPEAKING• Objectives: By the end of the lesson, ss will be able to- distinguish ... now .- They’re students .- He’ll be 17 next month II. GRAMMAR Gap in the fill with a suitable word ( but, however, yet, although, so, therefore): 1. My brother still had a dollar , but ... go to the cinema tonight.(they’ll)4. I am a teacher and you are a student.(I’m)5. Lan will be 17 next week. Auxiliaries.I. PRONUNCIATION: Full and contracted forms of auxiliariesfull forms...
 • 3
 • 1,591
 • 4

Unit 5- Language focus ( tiet 1-NC)

Unit 5- Language focus ( tiet 1-NC)

Tiếng anh

... make him a rich man. ( inherit)inventorachievementattendanceeducationinheritance 1. That ( 1) ……………… couldn’t win the prize because of her poor (2) ………………. ice- skaterperformance2. ... - development, achievement, improvement… - action, collection, correction… - preservation, invitation, preparation…… - acceptance, attendance, observance……. Nouns in the English language can ... skaterOrganizerWinnerAnnouncementCollaborationCompetitionContestDesignEntertainmentIce-skatingOrganizationwin Give the correct form of the word in bracket 1. Many people think that Faraday is the greatest……………… in history. ( invent)2. It was one of...
 • 10
 • 607
 • 3

Đề kiểm tra học kỳ 1- Lớp 11 Ban A

Đề kiểm tra học kỳ 1- Lớp 11 Ban A

Vật lý

... dưới đây là đúng?A. q 1 q2>0 và |q 1 | >|q2| B. q 1 q2>0 và |q 1 | <|q2| C. q 1 q2<0 và |q 1 | <|q2| D. q 1 q2<0 và |q 1 | >|q2|Câu 16 : Hai bản kim loại ... Mã đề thi 309Trêng THPT sè 1 B¶o Th¾ngĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN: VẬT LÝ 11 - BAN NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm)Họ, tên thí sinh: Lớp :11 Mã đề thi 309Học sinh chọn ... ] 1 0−−ttαD. Rt =R0 ( )[ ]0 1 tt−+αCâu 20: Các điện tích q 1 = 2 .10 -8C và q2=-2 .10 8C đặt tại hai điểm A và B trong không khí biếtAB=6cm. Lực tương tác giữa chúng là:A. 10 -3N...
 • 3
 • 598
 • 3

đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 cả hai ban

đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 cả hai ban

Hóa học

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề kiểm tra học kỳ 1 Câu1. 1. NaHCO3 + NaOH→. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề kiểm tra học kỳ 1 Câu1. 1. NaHCO3 + NaOH→. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề kiểm tra học kỳ 1 Câu1.Viết phương trình phân tử và ion thu gọn từ các cặp chất sau: 1. BaCl2 + AgNO3 →. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
 • 5
 • 977
 • 5

Một số đề KT Học kỳ 1 - Lớp 11 Nâng cao.

Một số đề KT Học kỳ 1 - Lớp 11 Nâng cao.

Toán học

... MÔN TOÁN KHỐI 11 THỜI GIAN : 90 PHÚT S 1 Ề ỐCâu1: Giải các phương trình sau : a) 3 tan2x + 4 tanx = -1 b) 4 sinx + 3 cosx = 5Câu2: Cho phương trình ( )2 2sin 6sin cos 1 cos 0x x x m ... Trong mặt phẳng Oxy cho 2 đường tròn (C): x2 + y2 + 2x – 4y – 11 = 0 .Tìm phép tịnh tiến biến (C) thành (C1): (x – 10 )2 + (y + 5)2 =16 .Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình hành. Gọi O ... Oxy, cho A (1; 1) , B(0; 3), C(2; 4). Tìm ảnh của các điểm A, B, C qua các phép sau: a) Phép đối xứng trục Ox;b) Phép tịnh tiến theo vectơ (2 ;1) v =r;c) Phép đối xứng tâm I(2; 1) ;d) Phép...
 • 4
 • 806
 • 7

de ktra ki 1 lop 11

de ktra ki 1 lop 11

Vật lý

... êlectron mang một điện tích có độ lớn là e = 1, 6 .10 -19 C.A/ 2 .10 19 êlectron. B/ 1, 2 .10 18 êlectron.C/ 2. 10 16 êlectron. D/ 1, 2 .10 21 êlectron.Câu 15 / Kim loại dẫn điện tốt vìA/ mật độ các ... mỗi êlectron mang một điện tích có độ lớn là e = 1, 6 .10 -19 C.A/ 1, 2 .10 18 êlectron. B/ 1, 2 .10 21 êlectron.C/ 2 .10 19 êlectron. D/ 2. 10 16 êlectron.Câu 5/ Công của lực điện không phụ ... các phân tử chất khí tăng.Câu 12 / Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là không đúng?KIỂM TRA NGÀY 17 /12 /2008 1 D/ một vật chứa rất ít điện tích.Câu 11 / Với các kí hiệu được quy ước...
 • 6
 • 591
 • 0

de anh hoc ky 1- lop 11

de anh hoc ky 1- lop 11

Tiếng anh

... Đáp án đề thi học kỳ 1 Lớp 11 môn Tiếng Anh Năm học : 2008- 2009 Đề số 1 . Thang điểm : 10 Mỗi đáp án đúng dợc 0.25 điểm áp dụng cho tất cả các câu .I. (1 điểm ) 1. C . guitarist 2 . ... dục&đào tạo Đề thi học kỳ 1- Tiếng Anh Lớp 11 Trờng THPT Tĩnh Gia II Năm học : 2008-2009Nhóm Tiếng Anh (Thời gian làm bài : 60 phút )Họ và tên : Số báo danh : Đề số 1 Số phách : Question I:Khoanh ... (0.5 điểm) 1. If they had got up early enough, they wouldnt missed the train . 2. Having to work hard all day , he felt exhausted .VI. A. (1 điểm) 1. T 2.T 3. F 4. F B. ( 1 iểm) 1. The first...
 • 4
 • 487
 • 3

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11

Vật lý

... 9[ 1] c 10 [ 1] d 11 [ 1] b 12 [ 1] b Ô ỏp ỏn ca thi :1 1[ 1] d 2[ 1] b 3[ 1] b 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] c 7[ 1] d 8[ 1] a 9[ 1] c 10 [ 1] a 11 [ 1] d 12 [ 1] d Đáp án tự luậnĐề chẵn Câu 1 Lực điện F= 8 .10 -3NHiệu ... 12 [ 1] a Ô ỏp ỏn ca thi:3 1[ 1] c 2[ 1] b 3[ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] b 7[ 1] a 8[ 1] b 9[ 1] b 10 [ 1] c 11 [ 1] d 12 [ 1] a Ô ỏp ỏn ca thi:2 1[ 1] b 2[ 1] a 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] d 6[ 1] c 7[ 1] c 8[ 1] c ... chuyn1 in tớch q theo mt ng trũn bỏn kớnh r l?a A= 2. r.q b A=0 c A=q. 2r d A= .r2.qĐáp ánÔ ỏp ỏn ca thi:4 1[ 1] b 2[ 1] c 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] d 6[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] d 9[ 1] c 10 [ 1] b 11 [ 1] d 12 [...
 • 13
 • 845
 • 17

DE THI HOC KI 1 lop 11(NC) DS và HH

DE THI HOC KI 1 lop 11(NC) DS và HH

Toán học

... π/4) = sin(π/6) x = ππ2 12 5k+ ; x = ππ2 12 13 k+Trong khai triển (x + 2y) 14 số hạng thứ 11 có dạng :T 11 = 10 410 410 14 024.025 .1) 2( yxyxC= a) Lập số tự nhiên có 4 chữ số lấy ... giao điểm của SC với (AMN)==Hết==B’C’A’CBAHình 1. 0ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMBài Câu Điểm Đáp án Đchitiết 1 2 1 2 1 2 1 1.5 1. 50.5 1. 0 1. 0 1. 0Ta có (2sin2x - 3)(3tan3x – 3) = 0⇔ ==33tan232sinxx ... ≥−+≥mmmm22)34(0≥+−≥ 016 2 510 02mmm  ∀ m ≥ 0 b) khi m = 2 ta có (2)  2sinx – 2 cosx = 2 2 1 cos2 1 sin2 1 =−xx 2 1 cos4sinsin4cos=−xxππ Sin(x - π/4) = sin(π/6) x = ππ2 12 5k+...
 • 4
 • 514
 • 6

BÀI 1 LỚP 11

BÀI 1 LỚP 11

Tư liệu khác

...
 • 1
 • 435
 • 0

Xem thêm