Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... nƣớc vo gạo, thuốc Curcumin (Cur) dạng tinh khiết 95% - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Cur màng CVK lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo Nội dung nghiên cứu Tạo màng xử lý màng ... thuốc dựa màng CVK định hƣớng giúp curcumin khắc phục tính khả dụng sinh học thấp, chọn đề tài : Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Curcumin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo Mục ... đích nghiên cứu - Tìm hiểu khả hấp thụ thuốc màng để tìm trƣờng hợp hấp thụ thuốc nhiều nhằm tăng sinh khả dụng, hiệu thuốc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Màng CVK làm từ môi...
 • 46
 • 228
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc cimetidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu chế tạo màng CVK từ chủng Acetobacter Xylinum môi trường nước ... màng xử lý màng CVK từ môi trường nước vo gạo 3.1.1 Thu màng CVK từ môi trường lên men Kết tạo màng CVK từ môi trường thể qua hình 3.1 a b c Hình 3.1 Hình ảnh màng CVK lên men từ môi trường nước ... 2017 Sinh vi n Phạm Thị Mai LỜI CAM ĐOAN Tôi xin khẳng định kết khóa luận Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc cimetidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo kết nghiên cứu cá nhân...
 • 42
 • 243
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... nghiên cứu: Khả hấp thụ thuốc famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu thực quy mô phòng thí nghiệm Nhiệm vụ nghiên cứu  Thu màng CVK từ ... đích nghiên cứu Thiết kế hệ thống màng CVK lên men từ môi trường nước vo gạo nạp thuốc famotidin nghiên cứu khả hấp thụ thuốc để màng CVK hấp thụ nhiều Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên ... QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Tạo màng CVK 3.1.1 Thu màng CVK từ môi trường nước vo gạo Kết tạo màng CVK từ môi trường lên men từ nước vo gạo thể Hình 3.1 Hình 3.1 Môi trường dinh dưỡng lên men thu màng Gạo...
 • 39
 • 143
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu - Tạo hệ thống CVK hấp thụ thuốc đƣợc lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo - Nghiên cứu ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo 2.2 Nội dung nghiên cứu - Tạo màng CVK đƣợc lên men từ môi trƣờng ... 2017 Sinh vi n Nguyễn Hữu Thị Quỳnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin khẳng định kết khóa luận Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo kết nghiên cứu cá nhân...
 • 44
 • 260
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu khả hấp thụ thuốc màng để tìm trƣờng hợp hấp thụ thuốc nhiều ... nghiệm Khi hấp thụ thuốc, màng CVK 0,3cm có khả hấp thụ thuốc cao màng CVK 0,5cm 0,7cm Kiến nghị Cần tiến hành khảo sát thêm khả hấp thụ thuốc berberin màng CVK, thay môi trƣờng chuẩn môi trƣờng ... sinh khả dụng, hiệu thuốc Nội dung nghiên cứu Tạo màng xử lý màng CVK Khảo sát, đánh giá khả hấp thụ thuốc qua hệ thống màng đƣợc thiết kế Vật liệu phạm vi nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu: Màng...
 • 45
 • 141
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thu thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Nghiên cứu khả năng hấp thu thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già
... men từ môi trường nước dừa già Mục đích nghiên cứu - Tạo hệ thống màng CVK nạp thu c curcumin từ môi trường nước dừa già - Tìm hiểu khả nạp thu c curcumin vào màng CVK môi trường nước dừa già ... thu c dựa màng CVK giúp curcumin khắc phục tính khả dụng sinh học, xét thấy hướng nghiên cứu triển vọng Đó lí chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp thụ thu c curcumin màng cellulose vi khuẩn lên men ... lợi dụng đặc tính quý báu màng CVK để tăng khả hấp thụ thu c Nước dừa già môi trường tiềm vi c nuôi cấy màng CVK lên men từ vi khuẩn có chứa nhiều vi chất dinh dưỡng, vitamin, axit hữu cơ, đường,...
 • 41
 • 218
 • 1

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già
... famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tiềm màng CVK vi c hấp thụ thuốc famotidin nhằm khắc phục hạn chế thuốc Tạo hệ thống màng CVK lên men ... men từ môi trường nước dừa già nạp thuốc tìm hiểu khả nạp thuốc từ tìm trường hợp nạp nhiều thuốc vào môi trường CVK Nhiệm vụ nghiên cứu Tạo màng xử lý màng CVK lên men từ môi trường nước dừa già ... Sinh vi n Bùi Thị Huyền Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin khẳng định kết khóa luận: Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già kết nghiên cứu...
 • 42
 • 251
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... dài, từ làm tăng khả dụng sinh học thuốc điều trị bệnh, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Curcumin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu Nghiên ... thụ giải phóng thuốc Curcumin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu in vitro (nghiên cứu thể) - Địa điểm nghiên cứu: Phòng thí nghiệm sinh lý ... hấp thụ giải phóng thuốc Curcumin để giúp thuốc giải phóng cách kéo dài, từ tăng khả dụng sinh học thuốc Với mục đích nghiên cứu khả hấp thụ giải phóng thuốc dựa màng BC giúp Curcumin giải phóng...
 • 58
 • 195
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... từ môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu - Chế tạo đƣợc màng CVK đƣợc lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo - Thiết kế đƣợc hệ thống gồm CVK nạp thuốc khả giải phóng thuốc famotidine màng cellulose ... vi khuẩn đƣợc lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo - Nâng cao tối ƣu hoá trình giải phóng kéo dài thuốc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: khả giải phóng thuốc famotidin màng cellulose ... NỘI KHOA SINH-KTN ====== VŨ THỊ THU THẢO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC FAMOTIDIN CỦA MÀNG CELLULOSE VI KHUẨN LÊN MEN TỪ MÔI TRƢỜNG NƢỚC VO GẠO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành:...
 • 55
 • 238
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... nghiên cứu: Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Cimetidine màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu quy trình nuôi cấy thu sản phẩm Cellulose vi khuẩn từ Acetobacter ... 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp lên men thu màng CVK từ môi trường chuẩn - Bước 1: Pha môi trường chuẩn để lên men tạo màng Cellulose vi khuẩn Công thức môi trường chuẩn bảng 2.1 ... pháp nghiên cứu 15 2.2.1 Phương pháp lên men thu màng CVK từ môi trường chuẩn 15 2.2.2 Phương pháp xử lý màng Cellulose vi khuẩn trước hấp thụ thuốc xác định lượng màng Cellulose vi khuẩn...
 • 45
 • 361
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... bệnh vi m loét dày Đó lí chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn Mục đích nghiên cứu Thiết kế hệ thống màng CVK lên men từ môi ... trƣờng chuẩn đƣợc nạp thuốc famotidin nghiên cứu khả hấp thụ thuốc màng CVK Nhiệm vụ nghiên cứu - Thu sản phẩm màng CVK từ môi trƣờng nuôi cấy xử lí màng - Thiết kế hệ thống hấp thu thuốc qua màng ... hƣớng nghiên cứu khả hấp thụ màng CVK lên men từ môi trƣờng chuẩn làm hệ thống hấp thu thuốc famotidin - Kết nghiên cứu đề tài định hƣớng tạo hệ thống hấp thu thuốc để tăng hoạt tính sinh học famotidin...
 • 43
 • 203
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc curcumin của màng gellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc curcumin của màng gellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... chế thuốc trình sử dụng, tăng hiệu chữa trị Đó lí chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Curcumin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn Mục đích nghiên cứu - Tạo màng CVK từ môi ... trƣờng chuẩn Hestrin - Schramm (HS) - Nghiên cứu hệ thống CVK đƣợc hấp thụ thuốc Cur từ nhằm tìm trƣờng hợp khả hấp thụ thuốc Cur tối đa vào màng CVK Nhiệm vụ nghiên cứu - Tạo đƣợc màng CVK từ môi ... hấp thụ thuốc số môi trƣờng lên men CVK khác - Tiếp tục tiến hành nghiên cứu đề tài động vật thí nghiệm để đánh giá sinh khả dụng thuốc từ hệ thống CVK mang thuốc - Nghiên cứu khả hấp thụ màngCVK...
 • 46
 • 236
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tạo màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn đƣợc nạp thuốc nghiên cứu khả giải phóng thuốc berberin ... - Nghiên cứu khả giải phóng thuốc berberin từ hệ thống màng CVK đƣợc nạp thuốc berberin Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn Vật liệu nghiên cứu: Màng CVK, thuốc berberin...
 • 47
 • 275
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già
... cứu khả giải phóng thuốc Curcumin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già" Mục đích nghiên cứu - Thiết kế hệ thống màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già ... - Nghiên cứu khả giải phóng thuốc curcumin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già Nội dung nghiên cứu - Tạo màng Cellulose vi khuẩn kiểm tra số đặc tính lí hóa màng xử lý màng ... Tạo màng Cellulose vi khuẩn từ vi khuẩn A xylinum lên men từ môi trường nước dừa già - Lượng thuốc curcumin giải phóng môi trường pH acid kiềm cho thấy môi trường kiềm cụ thể với pH = 12 màng...
 • 53
 • 247
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già
... bệnh vi m loét dày, chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả giải phóng thuốc famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già 2 Mục đích nghiên cứu Chế tạo màng CVK từ vi khuẩn ... tượng nghiên cứu: Khả giải phóng thuốc famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực quy mô phòng thí nghiệm Địa điểm nghiên cứu: Phòng ... Sinh vi n Nguyễn Thị Liên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin khẳng định vi t khóa luận Nghiên cứu khả giải phóng thuốc famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già kết qủa nghiên cứu...
 • 42
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu nghiên cứu khả năng hấp thu kim loại nặng trong nước thải của xơ dừa hoạt hóa potxnghiên cứu khả năng hấp thụ niken trong nước của cây rong đuôi chồn và cây bèo cáinghiên cứu khả năng hấp thụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng keo tai tượng ở các tuổi khác nhau tại huyện yên bình – tỉnh yên báinghiên cứu khả năng hấp thụ của m n ơ 2 với m n 2 trong dung dịchnghiên cứu khả năng hấp thụ co2của rừngnghiên cứu khả năng hấp thụ asen của vật liệu mcm 41nghiên cứu khả năng hấp thụ cacbon rừng trồng keo lai thuần loài ở các cấp tuổi và các cấp đất khác nhaunghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3nghiên cứu khả năng hấp phụ po4 3 của bùn đỏ biến tínhnghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ đồng niken sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nướcnghiên cứu khả năng hấp phụ ion fe3 sau khi tiến hành các bước như phần ii 5 thu được dung dịch có ph 6 5 chúng tôi điều chỉnh ph 2 3 bằng dung dịch ch3cooh loãngtừ bảng 3 1 khi nghiên cứu khả năng hấp phụ ion ni2 chúng tôi nghiên cứu ở ph của dung dịch thu được từ cách tiến hành ơ phần ii 5 dung dịch có ph khoảng 6 5nghiên cứu khả năng hấp phụ của than hoạt tínhNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ