Ảnh hưởng phát triển tài chính theo chiều sâu đến tăng trưởng kinh tế, trường hợp một số nước Châu Á, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Ảnh hưởng phát triển tài chính theo chiều sâu đến tăng trưởng kinh tế, trường hợp một số nước Châu Á, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Ảnh hưởng phát triển tài chính theo chiều sâu đến tăng trưởng kinh tế, trường hợp một số nước Châu Á, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
... I H C KINH T TP.H CHÍ MINH ðÀO QUANG THANH NH HƯ NG PHÁT TRI N TÀI CHÍNH THEO CHI U SÂU ð N TĂNG TRƯ NG KINH T , TRƯ NG H P M T S NƯ C CHÂU Á, BÀI H C CHÍNH SÁCH CHO VI T NAM LU ... ch tài d a nh ng nghiên c u c a Mc Kinnon (1973) Shaw (1973): Phát tri n tài theo chi u sâu có nghĩa “tích lũy tài s n tài nhanh tích lũy tài s n phi tài chính Phát tri n tài theo chi u sâu ... lên tăng trư ng kinh t k c có kh ng ho ng tài Bài h c sách cho phát tri n h th ng tài Vi t Nam ñư c liên h t k t lu n rút t nghiên c u phát tri n tài theo chi u sâu s tác ñ ng tích c c lên tăng...
 • 87
 • 400
 • 0

MỐI QUAN HỆ CỦA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂUTĂNG TRƯỞNG KINH TẾ.PDF

MỐI QUAN HỆ CỦA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂU VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ.PDF
... khuy n ngh M i quan h c a phát tri ng kinh t n tài Phát tri n tài c th hi n qua s phát tri n c a h th ng tài Phát tri n tài theo chi y tài s n phi tài (Kitchen, 1995) M t h th ng tài phát tri n ng ... CHUNG t phát tri n tài v c quan tâm u Vì có n n tài phát tri n theo chi u sâu n n kinh t s ng m t cách b n v ng Nghiên c quan h c a phát tri n tài theo chi sát th c nghi i qu c gia c nm i ng kinh ... lu n r ng phát tri n tài n v t ch ng ng kinh t Tóm l i tài phát tri n h th ng tài ho ng hi u qu , d n n phát tri n tài theo chi u sâu giúp sàng l c, h tr d án hi u qu Phát tri n tài theo chi...
 • 63
 • 151
 • 0

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂUTĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM.PDF

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂU VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM.PDF
... (2000), nghiên c u ch r ng m i quan h gi a phát tri n tài ng kinh t ph thu c vào m phát tri n tài nh ng qu c gia mà tài phát tri n r t kém, phát tri n tài tác ng kinh t nh ng qu c gia mà tài phát ... ng kinh t c a m t qu c gia Xu t phát t t m quan tr c tiêu nghiên c u c tài là: (1) Nghiên c u v m i liên h gi a phát tri n tài theo chi u sâu ng kinh t ; (2) Kh o sát th c nghi m v chi ng kinh ... kinh t ng c a phát tri n tài theo Vi t Nam; (3) T k t qu nghiên c u th c nghi rút nh ng g i ý gi i pháp phát tri n h th ng tài Vi t Nam theo chi u sâu 4 ng nghiên c u chi u sâu tài th hi n qua...
 • 84
 • 264
 • 0

ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại florfenicol lên tăng trưởngmột số chỉ tiêu huyết học của cá tra (pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi trong bể

ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại florfenicol lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu huyết học của cá tra (pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi trong bể
... sinh lên tốc độ tăng trưởng lên số tiêu huyết học Vì mà đề tài Ảnh hưởng việc sử dụng lập lại Florfenicol lên tăng trưởng số tiêu huyết học tra (Pangasianodon Hypophthalmus) giống nuôi bể ... tài: Ảnh hưởng việc sử dụng lập lại Florfenicol lên tăng trưởng số tiêu huyết học tra (Pangasianodon Hypophthalmus) giống nuôi bể thực nhằm đánh giá ảnh hưởng Florfenicol (FFC) lên tăng trưởng ... Mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng việc cho ăn nhiều lần Florfenicol lên tăng trưởng tra nuôi bể nồng độ khác § Nội dung nghiên cứu: Xác định ảnh hưởng việc cho ăn nhiều lần Florfenicol lên tăng trưởng...
 • 60
 • 595
 • 0

Luận văn thạc sĩ Phát triển hệ thống tài chính theo chiều sâu - Nghiên cứu thực nghiệm và giải pháp cho Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Phát triển hệ thống tài chính theo chiều sâu - Nghiên cứu thực nghiệm và giải pháp cho Việt Nam
... luận phát triển hệ thống tài theo chiều sâu Chương 2: Thực trạng phát triển hệ thống tài theo chiều sâu Việt Nam Chương 3: Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ phát triển hệ thống tài theo chiều sâu ... nghiên cứu khác phát triển hệ thống tài theo chiều sâu mối quan hệ phát triển hệ thống tài theo chiều sâu tăng trưởng kinh tế 1.5.1 Lịch sử nghiên cứu phát triển hệ thống tài theo chiều sâu 25 Nghiên ... thực trạng phát triển hệ thống tài theo chiều sâu Việt Nam 2.1 Độ sâu phát triển hệ thống tài 32 2.1.1 Độ sâu phát triển hệ thống tài theo cấu hay cấu trúc Hệ thống tài hầu nói chung Việt Nam nói...
 • 122
 • 863
 • 1

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Vai trò của Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) Nhật Bản đối với một số nước Châu Á Thái Bình Dương và Việt Nam” ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Vai trò của Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) Nhật Bản đối với một số nước Châu Á Thái Bình Dương và Việt Nam” ppt
... Trang - A1 CN9 ODA Nhật Bản cho Việt Nam theo lĩnh vực u tiên 1991-2001 Đơn vị: số dự án đợc phê duyệt 17 Nông nghiệp 20 Giáo dục v y tế 21 Môi trờng Nguồn nhân lực v phát triển thể chế 38 43 ... Nguồn nhân lực v phát triển thể chế 38 43 Cơ sở hạ tầng kinh tế giao thông v điện 57 V iện trợ v hỗ trợ kỹ thuật V ốn vay Ngun: "Hp tỏc Phỏt trin ca Nht Bn Ti Vit Nam" - Din n phỏt trin ca Vin ... ngoi (FDI), ngun h tr phỏt trin chớnh thc (ODA) l mt kờnh u t phỏt trin quan trng i vi tt c cỏc quc gia ang phỏt trin Núi n H tr Phỏt Trin Chớnh Thc (ODA), khụng th khụng nhn mnh vai trũ ch cht...
 • 90
 • 556
 • 1

Mô hình phát triển xanh hướng tới phát triển bền vững của Singapore và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.DOC

Mô hình phát triển xanh hướng tới phát triển bền vững của Singapore và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.DOC
... là: hình phát triển xanh hướng tới phát triển bền vững Singapore học kinh nghiệm cho Việt Nam Thông qua đề tài này, em muốn có nhìn sâu hơn, kiến thức rộng phát triển xanh phát triển bền vững ... thấy phát triển xanh không bao quanh vấn đề kinh tế, sâu vào cấu kinh tế, cụ thể ngành, lĩnh vực kinh tế Để hướng tới phát triển bền vững phát triển bền vững tế bào kinh tế Về xã hội: Mục đích phát ... hội hóa hình phát triển xanh Singapore phổ biến văn hóa sống xanh người dân để người dân đóng góp vào ý tưởng cho phát triển bền vững đảo quốc Để xã hội hóa hình phát triển xanh, Singapore...
 • 77
 • 3,347
 • 55

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NPK (3-6-1) ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA LÁT HOA (Chukrasia tabularis A.Juss) GIAI ĐOẠN 1 - 3 THÁNG TUỔI TẠI VƯỜN ƯƠM CƠ SỞ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NPK (3-6-1) ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA LÁT HOA (Chukrasia tabularis A.Juss) GIAI ĐOẠN 1 - 3 THÁNG TUỔI TẠI VƯỜN ƯƠM CƠ SỞ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
... tập chuyên đề Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón NPK 3- 6 -1 đến sinh trưởng Lát hoa giai đoạn 1- 3 tháng tuổi vườn trường sở trường Đại Học Hồng Đức, rút số kết luận sau: - Phân bón NPK có tác dụng ... 16 3 16 3 16 3 16 3 15 1 15 1 15 1 15 1 ft 11 25 50 39 26 48 29 45 60 17 fl = T ai.T bj TS ( f t − f l )2 f l 11 .5 11 .5 11 .5 11 .5 40.75 40.75 40.75 40.75 37 .75 37 .75 37 .75 37 .75 χ n tính toán 0.0 217 39 ... 2. 630 435 4.8 9 13 04 15 .847 83 2.0996 93 0.07 515 3 5 .33 8957 1. 289877 2.02 814 6 1. 39 238 4 13 .11 424 11 .405 63 60 . 13 538 χ2n tra bảng 12 .6 Qua bảng (3 .15 ) cho thấy χ2n tính toán = 60 . 13 538 > χ2n tra bảng = 12 .6...
 • 55
 • 1,850
 • 5

Vai trò của Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) Nhật Bản đối với một số nước Châu Á Thái Bình Dương.pdf

Vai trò của Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) Nhật Bản đối với một số nước Châu Á Thái Bình Dương.pdf
... Trang - A1 CN9 ODA Nhật Bản cho Việt Nam theo lĩnh vực -u tiên 1991-2001 Đơn vị: số dự án đ-ợc phê duyệt 17 Nông nghiệp 20 Giáo dục y tế 21 Môi tr-ờng Nguồn nhân lực phát triển thể chế 38 43 ... tr-ờng Nguồn nhân lực phát triển thể chế 38 43 Cơ sở hạ tầng kinh tế giao thông điện 57 Viện trợ hỗ trợ kỹ thuật Vốn vay Ngun: "Hp tỏc Phỏt trin ca Nht Bn Ti Vit Nam" - Din n phỏt trin ca Vin ... H tr cỏc hot ng ca khu vc t nhõn v cung cp c s h tng - Cỏc vựng cú nhiu ngun lc t lin: tng cng vai trũ cung cp ngun lc ca vựng ny cho cỏc vựng duyờn hi, nhn mnh vo phỏt trin ni lc - Cỏc vựng...
 • 89
 • 663
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phát triển tài chính theo chiều sâuphê duyệt định hướng phát triển tài chínhđoạn 3 phát triển các ngành theo chiều sâugiai đoạn 3 sau khi có việc làm đầy đủ phát triển các ngành theo chiều sâuhuy động nguồn lực phi chính phủ quốc tế trong phát triển kinh tế xã hội ở một số nước châu á đang phát triểniii bài học kinh nghiệm cho việt nam và giải pháp nhằm phát triển hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại việt namthủy chiều đỏ một số loài tảo phát triển lấn át loài khác mật độ nhiều hàng triệu tế bào trong một lít nước chứa nhiều thành phần độc tố gây tê liệt thần kinh mạnhkinh nghiệm phát triển thương mại công bằng đối với mặt hàng gạo của thái lan và bài học kinh nghiệm cho việt namkinh nghiệm phát triển nông thôn ở một số nước châu á và bài học cho việt namthực trạng phát triển hoạt động logistics của nhật bản và bài học kinh nghiệm cho việt namphát triển nông thôn ở một số nước châu ánghiệm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho việt namthuê tài chính trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho việt namnghiệm quốc tế về phát triển nông nghiệp bền vững và bài học kinh nghiệm cho việt namiii bài học kinh nghiệm cho việt nam về vấn đề phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm thu hútNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ