ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại florfenicol lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu huyết học của cá tra (pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi trong bể

60 594 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2014, 15:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN QUANG VINH ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG LẬP LẠI FLORFENICOL LÊN TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC CỦA TRA (Pangasianodon hypophthalmus) GIỐNG NUÔI TRONG BỂ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com i TÓM TẮT Đề tài: “Ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại Florfenicol lên tăng trưởng một số chỉ tiêu huyết học của tra (Pangasianodon Hypophthalmus) giống nuôi trong bể” được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của Florfenicol (FFC) lên tăng trưởng một số thay đổi huyết học của tra giống. Đề tài được thực hiện trong 2 tháng từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2009, gồm một thí nghiệm có 5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại, mổi tháng lập lại 1 lần. tra giống kích cỡ 26 (g) được bố trí trên bể composite 500 L, cho ăn kháng sinh FFC ở các liều 10mg FFC/kg cá/ ngày, 50mg FFC/kg cá/ngày, 100mg FFC/kg cá/ngày, 200mg FFC/kg cá/ngày trong vòng 7 ngày. Thời gian thu mẫu: 1 ngày trước khi ăn kháng sinh, sau khi ăn kháng sinh 1 ngày, 7 ngày, ngưng ăn kháng sinh 7 ngày. Kết quả cho thấy: số lượng hồng cầu giảm không có ý nghĩa thống kê sau 7 ngày ăn kháng sinh trở lại gần bằng với ban đầu sau 7 ngày ngưng ăn kháng sinh ở tháng 1. Ở tháng thứ 2 số lượng hống cầu tăng không có ý nghĩa thống kê sau 7 ngày ăn kháng sinh. Số lượng bạch cầu ở tháng 1 giảm có ý nghĩa thống kê từ ngày 1-7 sau khi ăn kháng sinh. Ở tháng 2 từ ngày 1 -7 sau khi ăn kháng sinh số lượng bạch cầu chỉ giảm có ý nghĩa thống kê ở nghiệm thức 200 mgFFC, các nghiệm thức còn lại giảm không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ huyết sắc tố ở tháng 1, giảm sau 7 ngày ăn kháng sinh giữa các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng. ở tháng 2 giữa các nghiệm thức đều khác biệt không có ý nghĩa thống kê 7 ngày sau khi ăn kháng sinh cả 4 nghiệm thức có thuốc tỷ lệ huyết sắc tố đều tăng không có ý nghĩa thống kê. Tăng trưởng của không bị ảnh hưởng của thuốc trong thời gian thí nghiệm. Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối tốc độ tăng trưởng tương đối giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Hệ số tiêu tốn thức ăn ở các nghiệm thức có thuốc đều thấp hơn ở nghiệm thức đối chứng. Tỷ lệ sống đạt cao từ 95.3-98% sau 60 ngày thí nghiệm. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ii LỜI CẢM TẠ! Xin chân thành cảm ơn! Thầy Nguyễn Thanh Phương – Trưởng khoa thủy sản, cô Đỗ Thị Thanh Hương - Trưởng bộ môn Dinh dưỡng chế biến thủy sản – đã tạo điều kiện và hướng dẫn thực hiện đề tài trong thời gian qua. Chị Nguyễn Thị Kim Hà đã tận tình tình giúp đỡ, chỉ dẫn hoàn thành đề tài. Các thầy cô khoa Thủy sản, trường ĐHCT đã chỉ dạy trong suốt thời gian học tập ở trường. Những người bạn đã giúp đỡ trong thời gian làm đề tài. Xin chân thành cảm ơn! PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com iii MỤC LỤC Tóm tắt i Lời cảm tạ ii Mục lục iii Danh sách bảng v Danh sách hình vi Danh mục viết tắt vii Chương 1. GIỚI THIỆU 1 Chương 2. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3 2.1 Đặc điểm sinh học của tra 3 2.1.1 Vị trí phân loại 3 2.1.2 Phân bố 3 2.1.3 Đặc diểm sinh lí 3 2.1.4 Đặc điểm hình thái 3 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 3 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng 4 2.2 Các nghiên cứu về tồn lưu kháng sinh trên 4 2.3 Florfenicol các nghiên cứu về florfenicol trong điều trị bệnh trên 5 2.4 Một số nghiên cứu về huyết học tăng trưởng trên 7 Chương 3. VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9 3.1 Vật liệu nghiên cứu 9 3.2 Phương pháp nghiên cứu 9 3.3 Phương pháp thu phân tích mẫu 12 3.4 Xử lý số liệu 16 Chương 4. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 17 4.1 Các yếu tố môi trường 17 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com iv 4.1.1 TAN (NH3+/NH4+) 17 4.1.2 Nitrite 17 4.1.3 Nitrate 18 4.1.4 Ammonia 18 4.1.5 pH 19 4.1.6 Nhiệt độ 20 4.2 Các chỉ tiêu huyết học 21 4.2.1 Hồng cầu 21 4.2.2 Bạch cầu 24 4.2.3 Tỷ lệ huyết sắc tố hematocrit: (%) 27 4.3 Tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống hệ số chuyển hoá thức ăn 29 4.3.1 Tốc độ tăng trưởng-Tỷ lệ sống 30 4.3.2 Hệ số tiêu tốn thức ăn 31 Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT 33 5.1 Kết luận 33 5.2 Đề xuất 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHỤ LỤC 37 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com v DANH SÁCH BẢNG Bảng 3.1: Nhu cầu thức ăn của trong thời gian thí nghiệm 11 Bảng 4.1: Sự thay đổi số lượng hồng cầu (106 tb/mm3) giữa các nghiệm thức trong thời gian thí nghiệm (tháng 1) 21 Bảng 4.2: Sự thay đổi số lượng hồng cầu (106 tb/mm3) giữa các nghiệm thức trong thời gian thí nghiệm (tháng 2) 22 Bảng 4.3: Sự thay đổi số lượng bạch cầu (104 tb/mm3) giữa các nghiệm thức trong thời gian nghiệm (tháng 1) 24 Bảng 4.4: Sự thay đổi số lượng bạch cầu (104 tb/mm3) giữa các nghiệm thức trong thời gian nghiệm (tháng 2) 24 Bảng 4.5: Sự thay đổi tỷ lệ huyết sắc tố (%) giữa các nghiệm thức trong thời gian thí nghiệm (tháng 1) 27 Bảng 4.6: Sự thay đổi tỷ lệ huyết sắc tố (%) giữa các nghiệm thức trong thời gian thí nghiệm (tháng 2) 27 Bảng 4.7: Biến động khối lượng trong thời gian thí nghiệm 30 Bảng 4.8: Sự biến động tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (DWG), tốc độ tăng trưởng tương đối (SGR) tỉ lệ sống giữa các nghiệm thức 30 Bảng 4.9: Sự biến động hệ số thức ăn lượng thức ăn sử dụng hàng ngày giữa các nghiệm thức 31 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com vi DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1: Công thức cấu tạo của florfenicol 6 Hình 3.1: Hệ thống bể thí nghiệm 10 Hình 3.2 : Vị trí đếm hồng cầu trên buồng đếm Neubauer 14 Hình 3.3: Máy li tâm sigma 201m 15 Hình 4.1 Biến động TAN của các nghiệm thức 17 Hình 4.2 Biến động NO2 của các nghiệm thức 18 Hình 4.3 Biến động NO3 của các nghiệm thức 18 Hình 4.4 Biến động NH3 của các nghiệm thức 19 Hình 4.5 Sự biến động pH giữa các các nghiệm thức trong quá trình thí nghiệm. 20 Hình 4.6 Biến động nhiệt độ giữa các các nghiệm thức trong thời gian thí nghiệm 21 Hình 4.7 Khối lượng sau 60 ngày thí nghiệm 29 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com vii DANH MỤC VIẾT TẮT CAP: Chloramphenicol ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long FFC: Florfenicol ha: hecta ĐCSVN: Đảng cộng sản Việt Nam NTTS II: Nuôi trồng thuỷ sản II ĐC: Đối chứng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 1 Chương 1 GIỚI THIỆU Ngành Thuỷ sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Năm 2007 tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt 3.752 triệu USD, tăng 4% so với kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2006, 9 tháng đầu năm 2008 Sản lượng thủy sản ước tính đạt 3408,5 nghìn tấn, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: nuôi trồng 1828,5 nghìn tấn, tăng 20,9%; khai thác 1580 nghìn tấn (nguồn báo điện tử ĐCSVN Ngày 8/2/2008). Trong đó tra (Pangasianodon hypophthalmus) là đối tượng chủ lực của các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Lợi nhuận thu được từ các mô hình nuôi của những đối tượng này đã góp phần làm diện tích nuôi không ngừng mở rộng. Cuối tháng 6/2008 diện tích nuôi tra của An Giang đạt 1400 ha, tăng 20,6%; Cần Thơ 1200 ha, tăng 22,1%; Vĩnh Long 450 ha, tăng 13,2%; Bến Tre trên 360 ha, tăng 5 lần so với thời điểm cuối năm 2007 (agifish.com.vn 01/10/2008, nguồn Vinanet). Tuy nhiên, do sự tăng nhanh diện tích nuôi phát triển thiếu quy hoạch, không đồng bộ như hiện nay đã kéo theo rất nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến năng suất chất lượng nuôi như sự suy thoái, ô nhiễm nguồn nước, môi trường tự nhiên biến động bất thường, dịch bệnh xảy ra thường xuyên ở có các bệnh phổ biến như: bệnh đốm trắng ở gan thận; bệnh xuất huyết, lở loét, đốm đỏ, bệnh ký sinh trùng…Khi dịch bệnh xảy ra người nuôi thường sử dụng các loại kháng sinh không đúng liều lượng hướng dẫn để trị bệnh cho như oxytetracyline, furazolidone, streptomycin… Điều này đã gây ra hiện tượng kháng thuốc ở một số chủng vi khuẩn vì vậy khi dịch bệnh xảy ra lại thì tỷ lệ chết cao bên cạnh đó là vấn đề tồn lưu lớn dư lượng chất kháng sinh trong sản phẩm thuỷ sản. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt của một số thị trường xuất khẩu thủy sản về vấn đề dư lượng hóa chất, kháng sinh trong các sản phẩm thủy sản xuất khẩu, Bộ Thủy Sản ( nay là Bộ Nông Nghiệp & PTNT ) đã giao cho Viện Nghiên cứu NTTS II nghiên cứu tìm ra các chất thay thế những hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng như Chloramphenicol (CAP), Nitrofuran, Malachite green,…Trong số những hóa chất, kháng sinh được đề nghị thay thế cho nhóm cấm sử dụng thì Florfenicolmột trong những chất được khuyến cáo sử dụng rộng rãi trên tra, basa. Đây là dẫn chất của CAP, có khả năng diệt khuẩn tương tự như CAP nhưng ít độc hơn CAP. Kháng sinh này đã được EU cho phép sử dụng trên da trơn (Catfish), mức giới hạn tối đa trong sản phẩm thủy sản xuất vào thị trường EU là 1000 ppb Canada là 800 ppb. Ở Việt Nam Florfenicol được khuyến cáo sử dụng trong điều trị bệnh mủ gan ở cá, PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 2 tuy nhiên kháng sinh này thuộc danh mục kháng sinh hạn chế sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản với mức dư lượng tối đa là 1000 ppb (Quyết định 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005). Florfenicol là loại kháng sinh mới được phép sử dụng để điều trị bệnh cá của nhiều quốc gia trên thế giới kể Hoa Kỳ. Ở Việt Nam Florfenicol cũng được sử dụng phổ biến nhất là vùng ĐBSCL để điều trị bệnh nhiễm khuẩn trên đặc biệt là bệnh gan thận mủ ở tra. Mặc dù được sử dụng rộng rãi nhưng chưa có nhiều nghiên cứu về sự ảnh hưởng của kháng sinh này lên tốc độ tăng trưởng cũng như lên một số chỉ tiêu huyết học. Vì thế mà đề tài “Ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại Florfenicol lên tăng trưởng một số chỉ tiêu huyết học của tra (Pangasianodon Hypophthalmus) giống nuôi trong bể” được thực hiện. § Mục tiêu: Đánh giá sự ảnh hưởng của việc cho ăn nhiều lần Florfenicol lên tăng trưởng của tra nuôi trong bể ở các nồng độ khác nhau. § Nội dung nghiên cứu: Xác định sự ảnh hưởng của việc cho ăn nhiều lần Florfenicol lên sự tăng trưởng số lượng hồng cầu, số lượng bạch cầu, hematocrit của tra. . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com[...]... cho ăn thức ăn có chứa thuốc thì số lượng hồng cầu tăng trở lại gần bằng với ban đầu ở 3 nghiệm thức (10 mgFFC, 50 mgFFC, 100 mgFFC), đối với nghiệm thức 200 mgFFC thì số lượng hồng cầu lại tiếp tục giảm So với kết quả nghiên cứu của Lê Thị Cẩm Tú (2009) về ảnh hưởng của Florfenicol lên một số chỉ tiêu huyết học của tra giống nuôi trên bể ở nghiên cứu đó cho kết quả là số lượng hồng cầu chỉ giảm... cầu tăng tỉ lệ với nồng độ thuốc sử dụng, sau 24 giờ giảm trở lại bình phục sau 7 ngày thí nghiệm Tăng trưởng của càng giảm nếu sử dụng thuốc càng cao ở nồng độ thấp thì không ảnh hưởng đến cá Kết quả nghiên cứu của Lê Nguyễn Hạnh Đoan (2008), cũng cho thấy số lượng hồng cầu tăng theo sự tăng dần của nồng độ Malachite green nhưng ở nghiệm thức 0,2 ppm thì số lượng hồng cầu lại thấp hơn ở các... với thuốc số lượng hồng cầu tăng 1,3 – 1,6 lần ở cả 3 loài trên Ở nồng độ LC50 96 giờ hàm lượng hemoglobin tỉ lệ huyết cầu (hematocrit) của 3 loài này đều tăng ở thời điểm 12 giờ Sinh trưởng của càng chậm khi sử dụng thuốc với nồng độ càng cao Hàm lượng oxy hòa tan trong nước khác nhau không ảnh hưởng nhiều (p>0,5) đến chỉ tiêu huyết học của rô phi vằn (Oreochromis niloticus) Số lượng... xác định Nghiên cứu của Kasagala Pathiratne (2007) về tác động của chloramphenicol oxytertracycline lên các chỉ tiêu huyết học của chép Nhật Bản (Cyprinus carpio) đã cho thấy khi sử dụng oxytertracycline với nồng độ 100 mg/l trong 3 ngày gây giảm bạch cầu, đặc biệt là bạch cầu trung tính của chép Nhật Bản (Cyprinus carpio) Khi sử dụng chloramphenicol ở nồng độ 10 mg/l trong 10 ngày liên... tiếp được lặp lại 2 lần (1 lần/tháng) Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần Các bể thí nghiệm được sục khí liên tục Định kỳ thay nước 2 lần/tuần, thay 20% nước/lần Các chỉ tiêu theo dõi phân tích : - Môi trường : nhiệt độ (0C), pH, DO, NO 3-, NO2-, NH4+/NH3 - Huyết học : số lượng hồng cầu bạch cầu - Tốc độ tăng trưởng : cân trọng lượng đo chiều dài mỗi tháng 1 lần - Tỉ lệ sống - Hệ số tiêu. .. flofenicol trong các cơ quan nước ngọt cao hơn nước mặn sự bài tiết kháng sinh flofenicol của nước mặn nhanh hơn nước ngọt Sự khác biệt đó có thể ảnh hưởng bởi cơ quan bài tiết, đối với rô phi nước biển cơ quan bài tiết chính chủ yếu là mang, trong khi đó rô phi nước ngọt cơ quan bài tiết chủ yếu là ở mật 2.3 Florfenicol các nghiên cứu về florfenicol trong điều trị bệnh trên Trong. .. salmonicida tỷ lệ chết là 14% so với 18% không điều trị bằng florfenicol, những bị nhiễm vi khuẩn Vibrio salmonicida tỷ lệ chết là 24% so với 97% không điều trị bằng florfenicol (theo www.spaquaculture.com) 2.4 Một số nghiên cứu về huyết học tăng trưởng trên Theo Đỗ Thị Thanh Hương (1998), số lượng hồng cầu của chép, rô phi mè vinh gia tăng trong khoảng 24 giờ đầu khi tiếp xúc với thuốc trừ sâu... bể thí nghiệm b thí nghiệm tra cỡ 26 g/con, lựa chọn khoẻ, không dị hình, màu sắc sáng tự nhiên không có dấu hiệu bệnh trước khi đưa vào hệ thống thí nghiệm được nuôi dưỡng cho khoẻ cho ăn để quen với thức ăn thí nghiệm Thời gian nuôi dưỡng khoảng 2 tuần Không cho ăn 1 ngày trước khi bố trí thí nghiệm Sau đó bố trí ngẫu nhiên vào hệ thống bể thí nghiệm với mật độ 50 con /bể. .. thậm chí tra bột còn ăn thịt lẫn nhau trong bể ương nuôi Trong ao nuôi tra có khả năng thích nghi với nhiều loại 3 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com thức ăn như: mùn bã hữu cơ, cám, rau, động vật đáy, phân động vật, thức ăn hỗn hợp (Dương Nhật Long, 2003) 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng tra có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh về chiều dài trong ao... ictaluri gây bệnh mủ gan tra, basa, trê rất nhạy với Florphenicol Đây là loại kháng sinh mới được phép sử dụng để điều trị bệnh của nhiều quốc gia trên thế giới kể Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu tra, basa lớn nhất của Việt Nam Florfenicol có hoạt tính chống lại sự phát triển của vi khuẩn bằng cách kết dính với tiểu đơn vị 50S của ribosom, ngăn chặn cầu nối peptid giữa các acid amin vì vậy . tài: Ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại Florfenicol lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu huyết học của cá tra (Pangasianodon Hypophthalmus) giống nuôi trong. tăng trưởng cũng như lên một số chỉ tiêu huyết học. Vì thế mà đề tài Ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại Florfenicol lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu huyết
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại florfenicol lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu huyết học của cá tra (pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi trong bể, ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại florfenicol lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu huyết học của cá tra (pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi trong bể, ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại florfenicol lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu huyết học của cá tra (pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi trong bể

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn