NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂU VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM.PDF

84 262 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 15:51

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM  NGÔ QUANG M THIÊN NGHIÊN CU MI LIÊN H GIA PHÁT TRIN TÀI CHÍNH THEO CHIUăSỂUăVÀăTNGăTRNG KINH T TI VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT Thành ph H Chí Minh – Nm β01β B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM  NGÔ QUANG M THIÊN NGHIÊN CU MI LIÊN H GIA PHÁT TRIN TÀI CHÍNH THEO CHIUăSỂUăVÀăTNGăTRNG KINH T TI VIT NAM Chuyên ngành: Kinh t Tài chính - Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGI HNG DN KHOA HC: PGS-TS. NGUYN TH LIÊN HOA Thành ph H Chí Minh – Nm β01β LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan lun vn “Nghiên cu mi liên h gia phát trin tài chính theo chiu sâu và tng trng kinh t ti Vit Nam” là công trình nghiên cu ca riêng tôi, có s hng dn ca PGS-TS. Nguyn Th Liên Hoa. Các thông tin, d liu nghiên cu trong đ tài này là trung thc, thông tin tham kho đc đ cp chi tit trong tài liu tham kho đ ngi đc kim chng. Tác gi lun vn Ngô Quang M Thiên LI CMăN Tôi xin chân thành cm n Ban Giám hiu và Khoa đào to sau đi hc Trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh đư to điu kin hc tp thun li cho tôi trong quá trình hc tp ti trng. Tôi xin chân thành cm n Quý Thy Cô Trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh đư nhit tình ging dy, truyn đt kin thc cho tôi trong sut thi gian hc tp ti trng. Tôi xin chân thành cm n Cô, PGS-TS. Nguyn Th Liên Hoa đư tn tình hng dn giúp tôi hoàn thành lun vn này. Nhân đây, Tôi chân thành cm n nhng bn bè đư h tr tôi trong quá trình nghiên cu. Xin chân thành cm n. Tác gi lun vn Ngô Quang M Thiên MC LC Tóm tt 2 1. Gii thiu 3 2. Tng quan các kt qu nghiên cu trc đây v mi quan h gia chiu sâu tài chính và tng trng kinh t 5 β.1 Quan đim cho rng phát trin tài chính làm tng sn lng, tác đng tích cc đn tng trng kinh t 5 β.β Quan đim khng đnh mi quan h gia phát trin tài chính và tng trng kinh t ph thuc vào mc đ phát trin tài chính 8 β.γ Quan đim kt lun phát trin tài chính tác đng mnh m đn tng trng kinh t trong dài hn tuy nhiên không có tác đng trong ngn hn . 9 γ. Phng pháp nghiên cu 16 4. Kt qu nghiên cu 20 4.1 Kim đnh mi quan h tác đng trong dài hn gia các yu t tài chính đn GDP. 21 4.1.1 Kim đnh tng quan: 21 4.1.2 La chn mô hình: 22 4.1.3 Kim đnh tính dng ca các yu t: 23 4.1.4 Kt qu kim đnh mô hình xác đnh mi quan h gia các ch tiêu tài chính và tng trng GDP trong mi quan h cân bng dài hn . 24 4.2 Nghiên cu mi quan h nhân qu v mi quan h gia chiu sâu tài chính và tng trng kinh t ti Vit Nam giai đon 1995-2010. . 28 4.2.1 Kim đnh ng liên kt 28 4.2.2. Kim đnh nhân qu Granger: 30 4.3 Kt lun v mô hình: 35 5. Kt lun và gi ý gii pháp 36 5.1 Kt lun: 36 5.2 Gi ý gii pháp: 38 5.2.1 Nhng gii pháp đi vi đu t tài chính khu vc công (PUK): 38 5.2.2 Nhng gii pháp đi vi đu t tài chính khu vc t (PRK) 43 5.2.3 Gii pháp phát trin th trng lao đng 44 Ph lc 1: Tài liu tham kho 46 Ph lc 2: Tng quan thc trng tng trng GDP giai đon 1995-2012: 50 Ph lc 3: Kt qu xây dng mô hình (4.8) 54 Ph lc 4: Kim đnh hin tng t tng quan mô hình (4.8) 55 Ph lc 5: Kim đnh hin tng phng sai thay đi mô hình (4.8) 56 Ph lc 6: Kim đnh tính ARCH mô hình (4.8) 57 Ph lc 7: Kt qu mô hình (4.9): 58 Ph lc 8: Kim đnh tng tng quan mô hình (4.9) 59 Ph lc 9: Kim đnh phng sai thay đi mô hình (4.9) 60 Ph lc 10: Kim đnh tính ARCH ca mô hình (4.9) 61 Ph lc 11: Ph lc tính dng cho GDP 62 Ph lc 12: Ph lc tính dng cho bin LF 64 Ph lc 13: Ph lc tính dng cho bin M2Y 66 Ph lc 14: Ph lc tính dng cho bin PCY 68 Ph lc 15: Ph lc tính dng cho bin PRK 70 Ph lc 16: Ph lc tính dng đi vi bin PUK 72 Ph lc 17: Tính dng phn d ca mô hình (4.8) 74 Ph lc 18: Kim đnh tính dng phn d mô hình (4.9) 75 Danh mc các ký hiu, ch vit tt - VAR : Mô hình t hi quy vector (Vector Autoregression Model). - M0 : Tng lng tin mt do Ngân hàng Trung ng phát hành đang đc lu thông (Tin c s, Tin hp, tin mt có th chi tiêu ngay lp tc). - M1 : M0 + Tin mà các Ngân hàng Thng mi gi ti Ngân hàng Trung ng. - M2 : M1 + Chun t (Tin gi tit kim, tin gi có k hn,…ti các t chc tín dng). - M3 : M2 + Tt c các khon tit kim khác gi ti các t chc tín dng (Trái phiu quc gia, tín phiu …). - GDP : Tng sn phm quc ni (Gross Domestic Product). - GNP : Tng sn phm quc gia (Gross National Product). - WB : Ngân hàng Th gii (World Bank). - ADB : Ngân hàng Phát trin Châu Á (Asian Development Bank). - ED : Tng trng kinh t (Economic Development). - PRK : Vn khu vc t nhân (Private Capital). - PUK : Vn khu vc công (Public Capital). - LF : Lc lng lao đng (Labor Force). - PCY : T l tín dng khu vc t/Tng sn phm quc ni (Private Credit/ Gross Domestic Product). - M2Y : T l (Tng lng tin mt do Ngân hàng Trung ng phát hành đang đc lu thông + Tin mà các Ngân hàng Thng mi gi ti Ngân hàng Trung ng + Chun t (Tin gi tit kim, tin gi có k hn,… ti các t chc tín dng)) / Tng sn phm quc ni (M2/GDP). - ADF : Kim đnh Augmented Dickey – Fuller. - PP : Kim đnh Phillips – Perron. - KPSS : Kim đnh Kwiatkowiski-Phillips-Schmidt-Shin. - AIC : Kim đnh Akaike Info Criterion. - ARDL: Mô hình phân b tr t hi quy (Autoregressive Distributed Lag). - SBC : Kim đnh Schwarz Bayesian Criterio. - ARCH:Mô hình t hi quy vi nhng bin đng bt thng (AutoRegressive Conditional Heteroshedasticity). - Prob : Giá tr xác sut. - BOT : Hp đng xây dng-kinh doanh-chuyn giao. - BTO : Hp đng xây dng-chuyn giao-kinh doanh. - BT : Hp đng xây dng-chuyn giao. - ODA : H tr phát trin chính thc (Official Development Assistance). - FDI : Vn đu t trc tip nc ngoài (Foreign Direct Investment). Danh mc các bng biu Bng 3.1: Bng tng hp s liu ca mô hình ti Vit Nam giai đon 1995- 2012 19 Bng 4.1: Kim đnh tng quan gia các yu t trong mô hình 21 Bng 4.2: Kim đnh tính dng ca các yu t trong mô hình ti Vit Nam giai đon 1995-2012 24 Bng 4.3: Bng tng hp tác đng ca các yu t tài chính nh hng đn tng trng kinh t trong giai đon 1995 – 2012 26 Bng 4.4: Kim đnh đng liên kt 29 Bng 4.5: Kim đnh nhân qu Granger 30 1 Danh mc các biuăđ Biu đ 4.1: Mi liên h gia Log(GDP) và các nhân t còn li ca mô hình 23 Biu đ PL2.1: Bin đng v GDP ca Vit Nam giai đon 1995-2012 (T đng)……………………………………………………………50 Biu đ PL2.2: Bin đng v vn khu vc công và vn khu vc t nhân ca Vit Nam giai đon 1995-2012 52 Biu đ PL2.3: Bin đng ca T l cung tin so vi GDP và T l tín dng khu vc t nhân so vi GDP ti Vit Nam giai đon 1995-2012 53 [...]... ng kinh t c a m t qu c gia Xu t phát t t m quan tr c tiêu nghiên c u c tài này là: (1) Nghiên c u v m i liên h gi a phát tri n tài chính theo chi u sâu ng kinh t ; (2) Kh o sát th c nghi m v chi ng kinh t ng c a phát tri n tài chính theo Vi t Nam; (3) T k t qu nghiên c u th c nghi rút ra nh ng g i ý gi i pháp phát tri n h th ng tài chính Vi t Nam theo chi u sâu 4 ng nghiên c u là chi u sâu tài chính. .. còn ph thu c vào m phát tri n tài chính nh ng qu c gia mà tài chính phát tri n r t kém, phát tri n tài chính không có tác ng kinh t nh ng qu c gia mà tài chính phát tri n m nh thì phát tri n tài chính có m i quan h tích c c v ng kinh t i v i nh ng qu c gia có n n tài chính phát tri n r t cao thì phát tri n tài chính ng tích c ng kinh t ng này nh Rousseau, Peter L và Wachtel, Paul (2005): Nghiên c u... tri n tài chính lý u ch ng ng kinh t , tuy nhiên có th chia nh ng nghiên c u k m sau: King, Robert G và Levine, Ross (1993a); Levine, Ross (1997) cho r ng phát tri n h th tích c n ng ng s ng ng kinh t Rioja Felix và Valev Neven (2004) l i kh m i quan h gi a phát tri m nh r ng ng kinh t ph thu c vào phát tri n tài chính H th ng tài chính kém phát tri n thì tài chính ng kinh t N n tài chính phát tri... n r ng phát tri trong dài h ng m nh m ng trong ng n h n T nh ng nghiên c u trên, nghiên c u này t ra câu h i: ng kinh t 15 (1) Phát tri n tài chính theo chi u sâu có ng kinh t t i Vi t Nam không? (2) Nh ng g i ý chính sách phát tri n n n tài chính Vi t Nam v ng m nh theo chi u sâu Do Vi t Nam và Malaysia cùng n m trong khu v ch u ng cu c kh ng ho 1998 và kh ng ho ng kinh t toàn c ng v n bi n kinh t... 1960-1989 Phát tri n tài chính là m t nhân t d báo t t s v n và c i thi n kinh t ng kinh t p theo sau khi ki m soát nh p, giáo d c, chính tr c các bi n thu nh, các ch s c a t giá h i, tài chính và ti n t 2.2 Quan Rioja Felix và Valev Neven (2004): D a trên nghiên c u c a Ross Levine, Norman Loayza, Thorsten Beck (2000), nghiên c u này ch ra r ng m i quan h gi a phát tri n tài chính và ng kinh t còn... chu i nghiên c u th c nghi m vào nh p niên 1990 T ng quan c a nh ng nghiên c u th c nghi ng tích c u ch ng minh phát tri n ng kinh t Th gi i tr i qua nhi u cu c kh ng ho ng tài chính làm d y lên nh ng tranh cãi v vi c phát tri n tài chính theo chi ng kinh t không V này tr ng tích c c lên tài nóng b ng không ch i v i gi i h c thu t mà c nh ng nhà ho n n tài chính v ng m nh theo chi nh chính sách Phát. .. y m i quan h gi a phát tri nghiên c ng kinh t không m nh m c s d ng d li u t ng u này có th c gi i thích b i hai nguyên nhân Th nh ng th p niên 1970, 1980 x y ra nh ng cú s c tài chính trên kh p th gi i Th hai, t do hóa tài chính vào nh ng th u sâu tài chính nh ng qu c gia mà lu t pháp còn thi bùng n phát tri n tài chính tri h t ng làm nh ng qu c gia nghèo, m i quan h gi a phát ng kinh t là tích c c,... trong nh K t qu c a nghiên c u kh gi a m nh m i quan h ch t ch và tích c c phát tri ng kinh t trong dài h n Dimitris K Christopoulos, Efthymios G Tsionas (2004): Nghiên c u này ki m ch ng m i quan h gi a chi u sâu tài chính và ng kinh t theo mô hình sau: yit 0i 1iFit 2iSit yit: S it + uit (2.8) u ra th c c a qu c gia i vào th i gian t Fit: Chi u sâu tài chính Sit: V 3i 11 it: L m phát uit: Sai s D... ra và t t c các y u t quy t ng lao ng và phát tri n tài chính K t 14 qu ch ng minh r ng h th ng tài chính phát tri trong vi ng ng kinh t trong dài h n b ng cách t u ki n thu n l i cho vi c áp d ng các công ngh m i Tóm l i, t lâu trong l ch s kinh t h ng công trình nghiên c u m i quan h gi a phát tri thuy ng kinh t t n nhi u nghiên c u th c nghi m M c dù các h c gi minh r ng t n t i m i quan h gi a phát. .. quan các nghiên c tích th c nghi 3 gi i chi u v i nghiên c u này u 4 K t qu nghiên c u 5 K t lu n và g i ý gi i pháp phân 5 2.1 Q King, Robert G và Levine, Ross (1993a): Nghiên c u ch m c a Josph Schumpeter (1912) r ng h th ng tài chính phát tri n làm kinh t ng S d ng d li u c a 80 qu c gia phát tri nt 1989 D li ng v i ba th p niên, th p niên 1960, 1970 và 1980 Nh chính ng m nh m phát tri n tài nt ng . ca phát trin tài chính theo chiu sâu và tng trng kinh t  Vit Nam; (3) T kt qu nghiên cu thc nghim đ rút ra nhng gi ý gii pháp phát trin h thng tài chính Vit Nam theo. trin tài chính.  nhng quc gia mà tài chính phát trin rt kém, phát trin tài chính không có tác đng đn tng trng kinh t.  nhng quc gia mà tài chính phát trin mnh thì phát trin tài. quan h gia phát trin tài chính và tng trng kinh t ph thuc vào mc đ phát trin tài chính 8 β.γ Quan đim kt lun phát trin tài chính tác đng mnh m đn tng trng kinh t trong
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂU VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM.PDF, NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂU VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM.PDF, NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂU VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn