1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Luật >

Bảo đảm quyền của lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ở Việt Nam

Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hóa

Nghiên cứu dòng di từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hóa

... thành thị thời gian tới Đề tài: Nghiên cứu dòng di từ nông thôn thành thị bối cảnh toàn cầu hóa kết mà thu sau nghiên cứu lý luận, thực trạng dòng di từ nông thôn thành thị bối cảnh toàn ... Torado ứng dụng nhiều thực tế để dự báo vấn đề di từ vùng nông thôn thành thị di nước 1.2 DÒNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ 1.2.1 Dòng di từ nông thôn ... Nam bối cảnh toàn cầu hóa Chương III: Các kiến nghị sách với dòng di từ nông thôn thành thị bối cảnh toàn cầu hóa Việt Nam 7 Chương I: Cơ sở lý luận di dòng di từ nông thôn thành thị bối...
 • 105
 • 3,960
 • 35
Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu

Nghiên cứu dòng di từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu

... Torado ứng dụng nhiều thực tế để dự báo vấn đề di từ vùng nông thôn thành thị di nước 1.2 DÒNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ 1.2.1 Dòng di từ nông thôn ... thành thị thời gian tới Đề tài: Nghiên cứu dòng di từ nông thôn thành thị bối cảnh toàn cầu hóa” kết mà thu sau nghiên cứu lý luận, thực trạng dòng di từ nông thôn thành thị bối cảnh toàn ... Nam bối cảnh toàn cầu hóa Chương III: Các kiến nghị sách với dòng di từ nông thôn thành thị bối cảnh toàn cầu hóa Việt Nam 7 Chương I: Cơ sở lý luận di dòng di từ nông thôn thành thị bối...
 • 105
 • 4,172
 • 13
Giới và tiền chuyển về của Lao động di cư

Giới và tiền chuyển về của Lao động di

... Thuật ngữ Di hiểu di dời đến miền hay nước khác để sinh sống Có hai hình thức di chủ yếu di nội địa di quốc tế Di nội địa di chuyển phạm vi nước, di quốc tế nghĩa di chuyển từ ... nơi trú hay nơi 14 Giới tiền chuyển lao động di Năm 1958, Liên Hợp Quốc đưa định nghĩa di sau: Di hình thức di chuyển không gian người từ đơn vị lãnh thổ tới đơn vị lãnh thổ khác, di ... biệt cho v.v… Hình thức di Biểu Hình thức di (%) Bảng Giới hình thức di (%) Di tạm Di dài hạn thời, mùa vụ Tổng số Chung 23,2 100,0 Nam Di dài hạn (23,2) Di tạm thời, mùa vụ...
 • 74
 • 367
 • 0
Tài liệu Đô thị hóa và vấn đề di cư từ nông thôn ra thành thị ppt

Tài liệu Đô thị hóa và vấn đề di từ nông thôn ra thành thị ppt

... hình di Tadora: Phân tích chi phí lợi ích tương đối dẫn đến việc di Sự chênh lệch tiền lương thực tế vùng thành thị nông thôn động dẫn đến tình trạng di Khả tìm kiếm công việc thành thị ... tỷ lệ việc làm đô thị Di xảy đối di n với tình trạng thất nghiệp đô thị Chúng ta thấy từ mô hình Todaro vấn đề di dân tới thành phố mang lại lợi ích cá nhân cho thân người nhập cư, dựa phân ... tế vùng nông thôn đô thị phải giảm thiểu Nhà hoạch định sách phải nhận thức việc tạo công ăn việc làm thành thị nhiều giải pháp để giải vấn đề thất nghiệp đô thị Mà thúc đẩy trình di làm tồi...
 • 8
 • 909
 • 18
di cư từ nông thôn ra thành thị thực trạng và giải pháp

di từ nông thôn ra thành thị thực trạng và giải pháp

... thành thị - Thưc trạng giải pháp làm chuyên đề cho học phần “nguyên lý phát triển nông thôn để tìm hiểu nguyên nhân, lợi ích tiêu cực mà trình di từ nông thôn thành thị để lại Từ đề xuất giải ... sáng lạng… từ hình thành nên luồng chuyển đặc trưng nông thôn - thành thị Ở nước ta, theo nghiên cứu di từ nông thôn thành thị có dòng sau: Di từ Đồng sông Cửu Long, Miền Trung, Miền ... Đông Nam Bộ Di từ miền núi phía Bắc xuống Đồng sông Hồng Di từ Duyên hải miền Trung, Miền núi phía Bắc, đồng sông Hồng Tây Nguyên Thực trạng di Việt Nam Di cư, đặc biệt di tỉnh tăng...
 • 18
 • 11,590
 • 64
TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH PHỐ/ TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DI CƯ Ở VIỆT NAM pot

TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH PHỐ/ TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DI VIỆT NAM pot

... Ra Thành Phố Tác động kinh tế - hội di Việt Nam CHƯƠNG I GIỚI THIỆU Lê Bạch Dương Ảnh: Sưu tầm Từ Nông Thôn Ra Thành Phố Tác động kinh tế - hội di Việt Nam 11 1.1 Tổng quan di Việt ... vi Từ Nông Thôn Ra Thành Phố Tác động kinh tế - hội di Việt Nam CHƯƠNG II QUÁ TRÌNH DI CƯ NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ Nguyễn Thị Phương Thảo Ảnh: Sưu tầm Từ Nông Thôn Ra Thành Phố Tác động kinh tế ... tác động di đến gia đình cộng đồng Hầu hết kiến thức di giới hạn yếu tố định di đặc điểm kinh tế hội người di Từ Nông Thôn Ra Thành Phố Tác động kinh tế - hội di Việt Nam 17...
 • 174
 • 671
 • 4
Báo cáo

Báo cáo " Quyền của lao động nữ theo quan điểm của tổ chức lao động quốc tế trong những công ước Việt Nam chưa phê chuẩn" docx

... i lao ng n m Nh n c hay i di n c a ng i lao ng cng khú cú th qu n lớ, giỏm sỏt Trong i u ki n c a mỡnh, Nh n c Vi t Nam ch b o v lao ng n m c quy nh: Ng i s d ng lao ng khụng c s d ng ng i lao ... sinh thỡ c ngh theo ch thai s n; cũn Vi t Nam khụng cú quy nh riờng Do ú, n c ta, tr ng h p ny, lao ng n ch c ngh theo ch m au thụng th ng i u ú khụng cú ngha l Vi t Nam, quy n c a lao ng n v thai ... Vi t Nam l ch tr giỳp y t cho lao ng n th i kỡ thai s n Theo Cụng c s 103 thỡ lao ng n cú quy n c t l a ch n th y thu c v t l a ch n b nh vi n cụng c ng hay t nhõn (kho n i u 4) Vi t Nam, lao...
 • 6
 • 367
 • 2
đời sống , việc làm của lao động di cư từ nông thôn tới khu công nghiệp

đời sống , việc làm của lao động di từ nông thôn tới khu công nghiệp

... THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG DI CƢ TỪ NÔNG THÔN TỚI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 41 2.1 Tình trạng việc làm nông thôn, trƣớc di cƣ 42 2.2 Đặc điểm công việc ... dụng lao động thƣờng trú lao động di cƣ doanh nghiệp 69 Chƣơng THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƢ TỪ NÔNG THÔN TỚI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 72 3.1 Đời ... 1.1.1 Đời sống 25 1.1.2 Lao động 26 1.1.3 Việc làm 27 1.1.4 Di 27 1.1.5 Lao động di 28 1.1.6 Nông thôn 29 1.1.7 Khu công nghiệp...
 • 9
 • 541
 • 7
đời sống , việc làm của lao động di cư từ nông thôn tới khu công nghiệp

đời sống , việc làm của lao động di từ nông thôn tới khu công nghiệp

... THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG DI CƢ TỪ NÔNG THÔN TỚI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 41 2.1 Tình trạng việc làm nông thôn, trƣớc di cƣ 42 2.2 Đặc điểm công việc ... dụng lao động thƣờng trú lao động di cƣ doanh nghiệp 69 Chƣơng THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƢ TỪ NÔNG THÔN TỚI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 72 3.1 Đời ... 1.1.1 Đời sống 25 1.1.2 Lao động 26 1.1.3 Việc làm 27 1.1.4 Di 27 1.1.5 Lao động di 28 1.1.6 Nông thôn 29 1.1.7 Khu công nghiệp...
 • 9
 • 414
 • 1
bình luận nội dung bảo vệ quyền của lao động di trú trong asean dưới các góc độ sau các vấn đề lí luận, các vấn đề pháp lí

bình luận nội dung bảo vệ quyền của lao động di trú trong asean dưới các góc độ sau các vấn đề lí luận, các vấn đề pháp lí

... phương để bảo vệ thúc đẩy cách có hiệu quyền người lao động di trú Từ phân tích trên, thấy, việc bảo vệ quyền lao động di cư cần thiết Và quyền người lao động di trú bảo vệ cách toàn di n mà có ... quyền dân sự, trị, lao động, kinh tế, xã hội văn hóa quyền mang tính chất đặc trưng người lao động di cư II Các vấn đề pháp quyền người lao động di trú ASEAN 2.1 Nội dung quyền người lao động ... trú Bảo vệ quyền người lao động di trú trước tiên bảo vệ quyền nhân phẩm người lao động di trú (Điều phần nguyên tắc, Tuyên bố Cebu) Qua văn kiện trên, thấy, quyền người lao động di trú bảo vệ...
 • 16
 • 2,623
 • 12
BÁO CÁO THỰC TRẠNG VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TRẠNG VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

... hành lao động di IV ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG DI RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP Đặc điểm nhân học lao động di từ nông thôn thành thị khu công nghiệp o Tuổi lao động di Lao động di thành ... ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG DI RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 29 Đặc điểm nhân học lao động di từ nông thôn thành thị khu công nghiệp 29 Những nét hoạt động di từ nông thôn thành thị khu công nghiệp ... thành thị với lao động di khu công nghiệp (%) 32 Hình Tình trạng hôn nhân lao động di từ nông thôn thành thị khu công nghiệp (%) 33 Hình Lý di lao động di thành thị khu công nghiệp...
 • 115
 • 1,608
 • 10
Đời sống , việc làm của lao động di cư từ nông thôn tới khu công nghiệp (nghiên cứu tại khu công nghiệp Sông Công, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Đời sống , việc làm của lao động di từ nông thôn tới khu công nghiệp (nghiên cứu tại khu công nghiệp Sông Công, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

... việc lý tưởng lao động nông thôn Vì vậy, đề tài Đời sống, việc làm lao động di từ nông thôn tới khu công nghiệp (Nghiên cứu khu công nghiệp Sông Công, thị Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) tiến ... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ LOAN ĐỜI SỐNG, VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN TỚI KHU CÔNG NGHIỆP (Nghiên cứu khu công nghiệp Sông Công, Thị Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên) Luận ... Thực trạng việc làm lao động di từ nông thôn tới KCN Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Thực trạng đời sống lao động di từ nông thôn tới KCN Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Kết luận khuyến nghị...
 • 128
 • 641
 • 5
Việc làm của thanh niên lao động tự do từ nông thôn ra thành phố (qua khảo sát tại quận Đống Đa

Việc làm của thanh niên lao động tự do từ nông thôn ra thành phố (qua khảo sát tại quận Đống Đa

... CHƢƠNG THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN LAO ĐỘNG TỰ DO TỪ NÔNG THÔN RA HÀ NỘI 31 2.1 Vài nét Thành phố Hà Nội Quận Đống Đa 31 2.2 Đặc điểm niên lao động tự từ nông thôn Hà Nội 33 2.2.1 ... làm việc niên lao động tự 60 2.3.7 Nhu cầu việc làm niên lao động tự 62 2.3.8 Dự định công việc tương lai niên lao động tự 65 2.4 Các yếu tố tác động đến việc niên lao động tự rời nông thôn ... lao động tự 43 2.3.2 Lý chọn làm công việc niên lao động tự 49 2.3.3 Nơi làm việc niên lao động tự 51 2.3.4 Thời gian làm việc niên lao động tự 53 2.3.5 Thu nhập từ công việc...
 • 96
 • 919
 • 1
Bảo đảm quyền của lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ở Việt Nam

Bảo đảm quyền của lao động di từ nông thôn ra thành phố Việt Nam

... pháp bảo đảm quyền người lao động di từ nông thôn thành phố 29 Chương 2: BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH PHỐ VIỆT NAM 37 2.1 BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ ... thôn thành phố - Chương Bảo đảm quyền người lao động di từ nông thôn thành phố Việt Nam - Chương Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định bảo đảm quyền lao động di từ nông thôn thành phố ... KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH PHỐ 1.1 KHÁI NIỆM LAO ĐỘNG DI CƯ 1.1.1 Định nghĩa lao động di Theo Đại từ điển Tiếng Việt di có hai nghĩa,...
 • 97
 • 879
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: cư từ nông thôn ra thành thịhướng di dân từ nông thôn ra thành thịtính theo giá hiện hành giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 3 5 triệu đồng đến năm 2010 đạt 11 6 triệu đồng thấp hơn bình quân thu nhập của cư dân nông thôn toàn thành phốgiảm sức ép di dân từ nông thôn ra đô thịthuc trang bao dam quyen cua nguoi lao dong trong cac doanh nghiep fdide xuat he thong giai phap nham phat huy cac tac dong tich cuc giam thieu cac tac dong tieu cuc den viec bao dam quyen cua nguoi lao dong trong cac khu cn phia nam viet nambáo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoàibáo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nướcbáo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp việt nam trúng thầu nhận thầu ở nước ngoàithủ tục và tiêu chuẩn trách nhiệm nội bộ cho người lao động di cư mà đánh giá và giải quyết nguy cơ của nạn buôn ngườipháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên ở việt namtình trạng nghèo và bất an của người lao động di cưkhai niem va thuc hien quoc te hoat dong tren linh vuc bao dam quyen cua nguoi tieu dungsach phap luat va hoat dong bao dam quyen cua nguoi tieu dung o nuoc ta tu nam 1992 den nayđổi việc làm của người lao động di cưBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP