1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2 5 4 - 1 doc

Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 1 doc

Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ khai HTKK 2.5.4 - 1 doc

... nghiệp 11 1 .2. 10 Điều khiển nhập dữ liệu 12 1 .2. 11 Nhập mới, mở tờ khai thuế 14 1 .2. 12 Các chức năng trên màn hình khai tờ khai 15 1 .2. 13 Kiểm tra và thông báo khai sai 18 1 .2. 14 Sao ... 1 MỤC LỤC 2 1. 1 Mã vạch 2 chiều 4 1 .2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ khai 4 1 .2. 1 Cách sử dụng trợ giúp trong ứng dụng 4 1 .2. 2 Yêu cầu về cấu hình hệ thống 4 1 .2. 3 Hướng dẫn thiết ... dữ liệu 19 1 .2. 15 Phục hồi dữ liệu 20 1 .2. 16 Kết xuất ra file PDF 21 1 .2. 17 Danh mục 25 1 .2. 18 Tra cứu tờ khai 27 2 ĐẢM BẢO CỦA CƠ QUAN THUẾ 30 2. 1 Bản quyền 30 2. 2 Tính tin cậy 30 2. 3...
 • 22
 • 333
 • 0
Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 8 pps

Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ khai HTKK 2.5.4 - 8 pps

... Chỉ tiêu [ 21 1] = [ 21 2] + [ 21 3] + Chỉ tiêu [ 21 4] = [ 21 5] + [ 21 6] + Chỉ tiêu [ 21 7] = [ 21 8] + [ 21 9] + Chỉ tiêu [22 0] = [22 1] + [22 2] + [22 3] + [22 4] + [22 7] + Chỉ tiêu [22 4] = [22 5] + [22 6] + ... tiêu [10 0] = [11 0] + [ 12 0 ] + [13 0] + [ 14 0 ] + [ 15 0 ] + Chỉ tiêu [11 0] = [11 1] + [1 12 ] + …+ [11 6] + Chỉ tiêu [ 12 0 ] = [ 12 1 ] + [ 12 2 ] + [ 12 3 ] + [ 12 6 ] + Chỉ tiêu [ 12 3 ] = [ 1 24 ] + [ 1 25 ] + Chỉ tiêu [13 0] ... tiêu [ 41 0] = [ 41 1] + [4 12 ] + Chỉ tiêu [ 42 0 ] = [ 42 1 ] + [ 42 2 ] + [ 42 3 ] + Chỉ tiêu [43 0] = [43 1] + [4 32] + [43 7] + [43 8] + [43 9] + Chỉ tiêu [4 32] = [43 3] + [43 4] + [4 35] + [43 6] + Chỉ tiêu [44 0]...
 • 15
 • 368
 • 0
Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 7 pptx

Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ khai HTKK 2.5.4 - 7 pptx

... tiêu [ 14 0 ] = [ 14 1 ] + [ 14 9 ] + Chỉ tiêu [ 15 0 ] = [ 15 1 ] + [1 52 ] + [ 1 54 ] + [ 15 8 ] + Chỉ tiêu [20 0] = [ 21 0] + [22 0] + [ 24 0] + [ 25 0] + [26 0] + Chỉ tiêu [ 21 0] = [ 21 1] + [ 21 2] + [ 21 3] + [ 21 8] + [ 21 9] ... [22 4] + [22 7] + Chỉ tiêu [22 1] = [22 2] + [22 3] + Chỉ tiêu [22 4] = [22 5] + [22 6] + Chỉ tiêu [22 7] = [22 8] + [22 9] + Chỉ tiêu [ 24 0] = [ 24 1] + [ 24 2] + Chỉ tiêu [ 25 0] = [ 25 1] + [ 25 2] + [ 25 8] ... Chỉ tiêu [10 0] = [11 0] + [ 12 0 ] + [13 0] + [ 14 0 ] + [ 15 0 ] + Chỉ tiêu [11 0] = [11 1] + [1 12 ] + Chỉ tiêu [ 12 0 ] = [ 12 1 ] + [ 12 9 ] + Chỉ tiêu [13 0] = [13 1] + [1 32] + [13 3] + [1 34] + [1 35] + [13 9] + Chỉ...
 • 22
 • 354
 • 0
Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 6 ppsx

Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ khai HTKK 2.5.4 - 6 ppsx

... sửa : [09], [10 ], [ 12 ] , [13 ], [ 14 ] , [ 15 ] , [16 ], [17 ], [18 ], [ 21 ], [22 ], [23 ], [ 24 ], [26 ], [27 ], [28 ], [29 ] B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung Cách gọi : Từ menu chức năng khai/ Quyết toán ... HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 11 9 /16 9 Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng 5A : [11 ], [ 12 ] , [13 ] Các chỉ tiêu cần nhập : [ 14 ] , [ 15 ] , [16 ] dạng số ... dẫn sử dụng v2 .5. 4 1 24 /16 9  Nhập các chỉ tiêu: [8], [ 12 ] , [ 14 ] , [16 ], [17 ], [18 ] kiểu số, mặc định là 0  Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng 06B/BK-TNCN : [10 ], [11 ] o...
 • 22
 • 292
 • 0
Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 5 pptx

Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ khai HTKK 2.5.4 - 5 pptx

... [11 ], [ 12 ] , [ 14 ] , [ 15 ] , [16 ], [17 ], [18 ], [19 ], các chỉ tiêu Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comHTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 10 0 /16 9 ... sử dụng v2 .5. 4 97 /16 9 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống khai HTKK 2. 5 .2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: - Các chỉ tiêu cần nhập: [8], [9], [11 ], [ 12 ] , [ 14 ] , [ 15 ] , ... Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống khai HTKK 2. 5 .2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: - Các chỉ tiêu cần nhập: [8], [9], [11 ], [ 12 ] , [ 14 ] , [ 15 ] , [16 ], [17 ], [18 ], [19 ], các chỉ...
 • 22
 • 292
 • 0
Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 4 pdf

Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ khai HTKK 2.5.4 - 4 pdf

... Version - http://www.simpopdf.comHTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 71/ 169 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống khai HTKK 2. 5 .2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: - ... - http://www.simpopdf.comHTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 74/ 16 9 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống khai HTKK 2. 5 .2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: - ... Unregistered Version - http://www.simpopdf.comHTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 87 /16 9 - Nhập các chỉ tiêu: [08], [09], [10 ], [11 ], [ 12 ] , [13 ], [ 14 ] , [ 15 ] dạng số, không...
 • 22
 • 280
 • 0
Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 3 pdf

Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ khai HTKK 2.5.4 - 3 pdf

... [18 ]= [16 ]-[ 14 ] -[ 12 ] ; [19 ]= [17 ]-[ 15 ] -[ 13 ] o Thuế GTGT phải nộp: [20 ]= [18 ]x5%; [ 21 ]= [19 ]x10% o Chỉ tiêu [20 ], [ 21 ] = 0 khi Chỉ tiêu tương ứng [18 ], [19 ] <= 0 o Chỉ tiêu [22 ] = [20 ] + [ 21 ] 3 .4 Hướng dẫn ... Version - http://www.simpopdf.comHTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 47 /16 9 o Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([ 12 ] = [10 ] - [11 ]) o Thu nhập chịu thuế ( [17 ]=[ 12 ] + [13 ] - [ 14 ] ... Unregistered Version - http://www.simpopdf.comHTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 46 /16 9 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống khai HTKK. 2. 5 .2: Chi tiết các...
 • 22
 • 293
 • 0
Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 2 pot

Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ khai HTKK 2.5.4 - 2 pot

... Nếu [39] - [23 ] - [11 ] < 0 thì chỉ tiêu [ 41 ] = [39] - [23 ] - [11 ] o Nếu [39] - [23 ] - [11 ] >= 0 thì chỉ tiêu [ 41 ] = 0 o Chỉ tiêu [ 42 ] : nhập kiểu số o Chỉ tiêu [43 ] = [ 41 ] - [ 42 ] . Không ... GTGT của tờ khai tháng 01 năm sau. o Giá trị gia tăng chịu thuế trong kỳ [18 ]= [16 ]-[ 14 ] -[ 12 ] ; [19 ]= [17 ]-[ 15 ] -[ 13 ] o Thuế GTGT phải nộp: [20 ]= [18 ]x5%; [ 21 ]= [19 ]x10% o Chỉ tiêu [20 ], [ 21 ] = 0 khi ... thuế. Tính năng hỗ trợ hướng dẫn khai: Tài liệu hướng dẫn khai là một tài liệu độc lập nằm ngoài tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống HTKK 2. 5. 3 Tuy nhiên trong tài liệu trợ giúp của chương...
 • 22
 • 291
 • 0
Khắc phục Lỗi khi cài đặt và sử dụng Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 2.5.5 ppt

Khắc phục Lỗi khi cài đặt và sử dụng Phần mềm hỗ trợ khai thuế 2.5.5 ppt

... sử dụng Phần mềm hỗ trợ khai thuế 2. 5. 5 Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK 2. 5. x từ khi ra đời đến nay đã rất nhiều lần nâng cấp phiên bản. Phiên bản mới nhất hiện nay là HTKK 2. 5. 5. ... dụng HTKK mà bạn đã cài đi. (Remove HTKK bằng phần mềm chuyên dụng, không bằng Control Panel) - Bạn tải HTKK 2. 5. 5 bản chuẩn mới tại đường link sau: Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK 2. 5. 5 - ... bản HTKK 2. 5. 4 hoặc HTKK 2. 5. 3 mà bạn đã cài đi. Tất cả những lỗi như trên, các bạn làm như sau: - Cài đặt Uninstall vào máy tính của bạn. Sau khi cài xong, sử dụng Uninstall để Remove ứng dụng...
 • 2
 • 741
 • 0
Tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế

Tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng hỗ trợ khai thuế

... NG H TR KÊ KHAI THUỨ Ụ Ỗ Ợ ẾPhiên b n ả 2. 5. 0(DÙNG CHO DOANH NGHI P)ỆHà n i, 03 /20 10 ộKích đúp vào bi u t ng HTKK đ kh i đ ng ch ng trình.ể ưở ể ở ộ ươCài đ t công c h tr k t xu t t khai mã ... n t i đ a ch : ế ệ ể ướ ẫ ạ ị ỉhttp://www.gdt.gov.vn/HD_tai_bo_cai_UD _HTKK_ v2 .5. doc. 1. 1 Đ i v i h th ng ch a có ng d ng HTKK. ố ớ ệ ố ư ứ ụĐ i v i vi c cài đ t ph n m m ng d ng t đĩa CD, các ... nh sau: ưVi c cài đ t ph n m m ng d ng HTKK ệ ặ ầ ề ứ ụ 2. 5. 0 đ c th c hi n theo cácượ ự ệ b c nh sau: ướ ư• B c 1: Cài đ t t đĩa CD ướ ặ ừ H tr khai thuỗ ợ ế ho c t th m c đã ch aặ ừ ư...
 • 6
 • 700
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hướng dẫn sử dụng sap 2000 v12 hệ dầm ghéptài liệu hướng dẫn sử dụng sap 2000 v12tài liệu hướng dẫn sử dụng sap2000 v12tài liệu hướng dẫn sử dụng sap 2000tài liệu hướng dẫn sử dụng mixed in keytài liệu hướng dẫn sử dụng microsoft office visio 2007Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)