Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 8 pps

15 369 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 21:20

HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 155/169 người sử dụng được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh. Các chỉ tiêu cần nhập + Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0 + Các chỉ tiêu được đánh dấu bằng mầu xanh sẽ được tự động tính toán và không phải nhập. Các chỉ tiêu này đã được ghi rất rõ công thức từ các chỉ tiêu khác trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. + Các chỉ tiêu cần ràng buộc kiểm tra tính logic gồm các chỉ tiêu 02, 23, và ngày ký. o Đối với chỉ tiêu 02 các khoản giảm trừ doanh thu sẽ luôn nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu 01 doanh thu bán hành và cung cấp dịch vụ. o Đối với chỉ tiêu 23 chi phí lãi vay sẽ luôn nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu 22 chi phí tài chính. o Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế. Phụ lục 3: Báo cáo LCTT (Trực tiếp) cho DN theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 156/169 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2: + Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại. Và người sử dụng được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh. + Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0 Các chỉ tiêu phải nhập + Chỉ tiêu [20] = [01] + [02] + … + [06] + [07] + Chỉ tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27] + Chỉ tiêu [40] = [31] + [32] + …+ [36] + Chỉ tiêu [50] = [20] + [30] + [40] + Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế. Phụ lục 4: Báo cáo LCTT (Gián tiếp) cho DN theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 157/169 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2: + Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại. Và người sử dụng được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh. Các chỉ tiêu phải nhập Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0 + Chỉ tiêu [08] = [01] + [02] + … + [06] + Chỉ tiêu [20] = [09] + [10] + … + [16] + Chỉ tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27] + Chỉ tiêu [40] = [31] + [32] + …+ [36] + Chỉ tiêu [50] = [20] + [30] + [40] + Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế. 3.9.3 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 16/2007/QĐ-NHNN Cách gọi: Từ menu chức năng “Báo cáo tài chính” chọn “Bộ Báo cáo tài chính (QĐ 16/2007/QĐ- NHNN)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Chương trình mặc định không chọn các phụ lục cần kê khai. Bạn hãy chọn các phụ lục cần kê khai khi phải kê khai. Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình sẽ hiển thị ra một bảng kê với các phụ lục tương ứng với phục lục bạn đã chọn. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 158/169 Từ các phụ lục của Báo cáo tài chính theo quyết định (QĐ 16/2007/QĐ-NHNN) bạn lần lượt nhập dữ liệu cho các phụ lục. Cách nhập dữ liệu cho các phụ lục như sau: Phụ lục 1: Bảng CĐKT cho ngân hàng theo quyết định 16/2007/QĐ-NHNN Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2: + Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại. Và người sử dụng được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh. + Các cột phải nhập: cột [Số năm nay], [Số năm trước] Các chỉ tiêu cần nhập + Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0 Phần A: + [III] = III.[1] + III.[2] + III.[3] Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 159/169 + [IV] = IV.[1] + IV.[2] + [VI] = VI.[1] + VI.[2] + [VII] = VII.[1] + VII.[2] + VII.[3] + [VIII] = VIII.[1] + VIII.[2] + VIII.[3] + VIII.[4] + VIII.[5] + [IX] = IX.[1] + IX.[2] + IX.[3] + IX.[1] = IX.[1.a] + IX.[1.b] + IX.[1] = IX.[2.a] + IX.[2.b] + IX.[1] = IX.[3.a] + IX.[3.b] + [X] = X.[a] + X.[b] + [XI] = XI.[1] + X1.[2] + XI.[3] + X1.[4] + XI.[5] Phần B: + [II] = II.[1] + II.[2] + [VII] = VII.[1] + VII.[2] + VII.[3] + VII.[4] + [VIII] = VIII.[1] + VIII.[2] + VIII.[3] + VIII.[4] + VIII.[5] + VIII[1] = VIII.[1.a] + VIII.[1.b] + VIII.[1.c] + VIII.[1.d] + VIII.[1.e] + VIII.[1.g] Chỉ tiêu ngoài bảng: + [I] = I.[1] + I.[2] + I.[3] + Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 160/169 Phụ lục 2: Báo cáo KQ HĐ SXKD cho NH theo quyết định 16/2007/QĐ-NHNN Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2: + Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại. Và người sử dụng được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh. + Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0 + Các chỉ tiêu được đánh dấu bằng mầu xanh sẽ được tự động tính toán và không phải nhập. Các chỉ tiêu này đã được ghi rất rõ công thức từ các chỉ tiêu khác trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. + Các chỉ tiêu cần ràng buộc kiểm tra tính logic gồm chỉ tiêu ngày ký. + Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 161/169 Phụ lục 3: Báo cáo LCTT (Trực tiếp) cho NH theo QĐ 16/2007/QĐ-NHNN Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2: + Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại. Và người sử dụng được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh. Các chỉ tiêu cần phải nhập + Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0 + Chỉ tiêu [20] = [01] + [02] + … + [06] + [07] + Chỉ tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27] + Chỉ tiêu [40] = [31] + [32] + …+ [36] + Chỉ tiêu [50] = [20] + [30] + [40] + Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 162/169 Phụ lục 4: Báo cáo LCTT (Gián tiếp) cho NH theo QĐ 16/2007/QĐ-NHNN Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2: + Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại. Và người sử dụng được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh. Các chỉ tiêu cần phải nhập + Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0 + Chỉ tiêu [08] = [01] + [02] + … + [06] + Chỉ tiêu [20] = [09] + [10] + … + [16] + Chỉ tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27] + Chỉ tiêu [40] = [31] + [32] + …+ [36] + Chỉ tiêu [50] = [20] + [30] + [40] + Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 163/169 3.9.4 Lập Bộ báo cáo tài chính theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC Cách gọi: Từ menu chức năng “Báo cáo tài chính” chọn “Bộ Báo cáo tài chính 99/2000/QĐ-BTC” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Bạn hãy nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để vào màn hình của Báo cáo tài chính theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC Từ các phụ lục của Báo cáo tài chính theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC bạn lần lượt nhập dữ liệu cho các phụ lục. Cách nhập dữ liệu cho các phụ lục như sau: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 164/169 Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán cho CTCK theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2: + Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại. Và người sử dụng được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh. Các chỉ tiêu cần phải nhập + Các cột phải nhập: cột [Số năm nay], [Số năm trước] + Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0 + Chỉ tiêu [100] = [110] + [120] + [130] + [140] + [150] + Chỉ tiêu [110] = [111] + [112] + …+ [116] + Chỉ tiêu [120] = [121] + [122] + [123] + [126] + Chỉ tiêu [123] = [124] + [125] + Chỉ tiêu [130] = [131] + [132] + …+ [138] + Chỉ tiêu [140] = [141] + [142] + [143] + Chỉ tiêu [150] = [151] + [152] + [153] + [156] + Chỉ tiêu [153] = [154] + [155] Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com [...]... Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 + Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế Phụ lục 4: Báo cáo LCTT (Gián tiếp) cho CTCK theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: + Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến... Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh + Các chỉ tiêu cần ràng buộc kiểm tra tính logic gồm chỉ tiêu ngày ký Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế Phụ lục 3: Báo cáo LCTT (Trực tiếp) cho CTCK theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC Hướng dẫn nhập dữ liệu trong... [20] + [30] + [40] 1 68/ 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 + Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế 4 CÁC ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ Khi cần giải đáp vướng mắc trong quá trình kê khai thuế, các Doanh... [4 38] + [439] + Chỉ tiêu [432] = [433] + [434] + [435] + [436] + Chỉ tiêu [440] = [441] + [442] + [443] + Chỉ tiêu [443] = [444] + [445] + Chỉ tiêu [450] = [300] + [400] + Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế 165/169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng. ..Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 + Chỉ tiêu [200] = [210] + [220] + [230] + [240] + Chỉ tiêu [210] = [211] + [214] + [217] + Chỉ tiêu [211] = [212] + [213] + Chỉ tiêu [214] = [215] + [216] + Chỉ tiêu [217] = [2 18] + [219] + Chỉ tiêu [220] = [221] + [222] + [223] + [224] + [227] + Chỉ tiêu... định của cơ quan thuế 165/169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 Phụ lục 2: Báo cáo KQ HĐ SXKD cho CTCK theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Phần I + Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0 + Các chỉ tiêu được đánh dấu bằng mầu xanh sẽ được tự động tính... Báo cáo LCTT (Trực tiếp) cho CTCK theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: + Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại Và người sử dụng được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh Các chỉ tiêu cần phải nhập + Tất cả các... tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại Và người sử dụng được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh Các chỉ tiêu cần phải nhập + Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0 + Chỉ tiêu [ 08] = [01] + [02] + … + [06] + Chỉ tiêu [20] = [09] + [10] + … + [16] + Chỉ tiêu [30]... tài chính theo quy định của cơ quan thuế 4 CÁC ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ Khi cần giải đáp vướng mắc trong quá trình kê khai thuế, các Doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ với Phòng Tuyên truyền/Hỗ trợ NNT của Cục thuế/Chi cục thuế địa phương để được giải đáp 169/169 . tiêu [21 4] = [21 5] + [21 6] + Chỉ tiêu [21 7] = [21 8] + [21 9] + Chỉ tiêu [22 0] = [22 1] + [22 2] + [22 3] + [22 4] + [22 7] + Chỉ tiêu [22 4] = [22 5] + [22 6] + Chỉ tiêu [ 24 0] = [ 24 1] + [ 24 2] + [ 24 3]. = [ 42 1 ] + [ 42 2 ] + [ 42 3 ] + Chỉ tiêu [43 0] = [43 1] + [4 32] + [43 7] + [43 8] + [43 9] + Chỉ tiêu [4 32] = [43 3] + [43 4] + [4 35] + [43 6] + Chỉ tiêu [44 0] = [44 1] + [4 42] + [44 3] + Chỉ tiêu [44 3]. http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 1 65/ 169 + Chỉ tiêu [20 0] = [21 0] + [22 0] + [23 0] + [ 24 0] + Chỉ tiêu [21 0] = [21 1] + [21 4] + [21 7] + Chỉ tiêu [21 1] = [21 2] + [21 3]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 8 pps, Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 8 pps, Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 8 pps

Từ khóa liên quan