Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 6 ppsx

22 292 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 21:20

HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 111/169 Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê thu nhập chịu thuế : [08], [09], [10], [11], [12] B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung Cách gọi Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK- BH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn ”Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (02/KK-XS) với hộp chọn “Bổ sung” được đánh dấu. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 112/169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 113/169 Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Một trong hai cột Mã số thuế hoặc Số CMTND Nhập các chỉ tiêu : [08], [09], [10], [11] 3.5.17 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BH. A.Trường hợp khai tờ khai chính thức Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Quyến toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK- BH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 114/169 Bạn chọn “Tờ khai chính thức”, chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (02/KK-BH) với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 115/169 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2: Phần thông tin chung : Các chỉ tiêu [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [13], [14] được tự động hiển thị trên màn hình Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê thu nhập chịu thuế : [08], [09], [10], [11], [12] B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung Cách gọi : Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK-BH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 116/169 Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (02/KK-BH) với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dướivà lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 117/169 Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Mã số thuế Các chỉ tiêu cần nhập : [07], [08], [09], [10] 3.5.18 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN. A.Trường hợp khai tờ khai chính thức Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 05/KK- TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 118/169 Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai chính thức”, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (05/KK-TNCN) với hộp chọn “Chính thức” được đánh dấu “X” Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu lấy từ bảng kê thu nhập chịu thuế Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 5A : [08], [09], [10] Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 119/169 Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 5A : [11], [12], [13] Các chỉ tiêu cần nhập : [14], [15], [16] dạng số không âm, mặc định là số 0. B. Trường hợp khai tờ khai bổ sung Cách gọi : Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 05/KK- TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (05/KK-TNCN) với hộp chọn “Bổ sung” được đánh dấu “X” Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 120/169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com [...]... - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 Bảng kê cho cá nhân ký hợp đồng lao động (Bảng kê 5A) Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Một trong hai cột Mã số thuế hoặc Số CMND /Hộ chiếu Các chỉ tiêu cần nhập : [08], [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [ 16] , [17] 121/ 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng. .. với hộp chọn “Bổ sung” được đánh dấu “X” 124/ 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 Bảng kê 6B/BK-TNCN: Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 125/ 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu. .. Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Bảng kê 9C) Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Ngày sinh Các chỉ tiêu cần nhập : [03], [04], [05], [ 06] , [09], [10], [11], [12] Các chỉ tiêu tự tính và không cho sửa : [13] 131/ 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng. .. menu chức năng Kê khai/ Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 09/KKTNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau 1 26/ 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai Chọn “Tờ khai chính thức”, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế... Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 06/ KKTNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau 122/ 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai Chọn “Tờ khai chính thức”, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN 06/ KK-TNCN (Dành cho tổ chức cá nhân... kinh doanh (09/KK-TNCN) với hộp chọn “Chính thức” đánh dấu “X” như hình bên dưới Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập Các chỉ tiêu cần nhập : [08], [19], [20], [30], [31] Các chỉ tiêu tự tính, cho sửa : [11], [25] 127/ 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 Các chỉ tiêu... chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú) với hộp chọn “Chính thức” được đánh dấu “X” Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.4: Chi tiết các chỉ tiêu lấy từ bảng kê thu nhập chịu thuế 123/ 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn. .. Tài liệu hướng dẫn sử dụng    v2.5.4 Nhập các chỉ tiêu: [8], [12], [14], [ 16] , [17], [18] kiểu số, mặc định là 0 Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 06B/BK-TNCN : [10], [11] o Chỉ tiêu [10]: Được tổng hợp từ Chỉ tiêu [10] trên bảng kê 6B/BK-TNCN , không cho sửa o Chỉ tiêu [11]: Được tổng hợp từ Chỉ tiêu [11] trên bảng kê 6B/BK-TNCN, không cho sửa Các chỉ tiêu được ứng dụng hỗ trợ tính [09], [13],... [07] 129/ 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 Bảng kê thu nhập từ kinh doanh (Bảng kê 9B) Các chỉ tiêu cần nhập : [03], [04], [05], [07], [08], [10], [11], [14], [15], [ 16] , [17], [18] dạng số không âm, mặc định là số 0 Các chỉ tiêu tự tính và không cho sửa : [09], [12], [13] Chỉ tiêu tự tính cho sửa : [ 06] 130/ 169 Simpo... nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh (09/KK-TNCN) với hộp chọn “Bổ sung” đánh dấu “X” như hình bên dưới 128/ 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 Bảng kê thu nhập từ tiền công, tiền lương (Bảng kê 9A) Các chỉ tiêu cần nhập : [04], [05], [ 06] , [07], [08], [09], [10], [11] dạng số không âm mặc định là . http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 1 12/ 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4. http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 120 / 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4. [11], [ 12] , [13], [ 14] , [ 15] , [ 16] , [17]. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 122 / 169 Bảng kê cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 6 ppsx, Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 6 ppsx, Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 6 ppsx

Từ khóa liên quan