1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

slide báo cáo luận văn công tác đánh giá rủi ro trong giai đonạ chuẩn bị kiểm toán tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn thuế atax

Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

... quân của nhân viên công ty cũng tăng hơn. Tuy nhiên so với 1 vài công ty khác trong lĩnh vực nội thất thì mức thu nhập này cũng còn khá thấp. Vì vậy, trong những năm tới công ty cần có nhiều biện ... nhiều nhà cung cấp rất đa dạng: công ty trong nước, công ty liên doanh hay công ty nước ngoài với đa dạng các chủng loại nguyên vật liệu đầu vào: gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, gỗ composite Mỗi ... của Công ty Sơ đồ 1.1 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY 11• Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận:Mô hình tổ chức của Công ty theo kiểu mô hình trực tuyến chức năng. Đứng đầu là giám đốc Công ty, ...
 • 47
 • 654
 • 0
Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.

... *ch1*Z>Y*Y>[C[1\W1[1*>[)*YW,Y!">("j7`55WZXZ>Y>WW:*Z\Y5YX[*Yd"Y,YdR!\Y*"j75Z5Z5ZYZ\YW*YZ1*"YdRY[Z>[)*YWZ>Y>Y>[>[)*YY>Z!4ZWC>J**Y([Z>[)*YW[>ZE[5Y4YY>Z!4Z,Y•*WC[1*Z5Y4YX5[1*51W:*"Ydj"j7`[:*>Z!)9X5!Y>Z1))*Y1*Z>Y*Y)Z55W(,Z[YW4>XZ*"Yd"j7`[:*>Z!WZ>Y>Y:Z4W*\W\W:*(>YE[Y>ZZ[:*>Z!^Z:WX*Y\Y>YX5[1*>WWW*Y>[W1YZ>YX5[1*51W:*1*J**Y>YE[Y5[\W"j7`\WXZ[[Y>[1*4>Z>[)*YX))*Y1*Z>Y>ZYY"j7`ZZ>ZE5Z1\WZ,YZ4W*Y>[YEY9*rYd`YLd",Z!54>W"j7`q[YW(j"\W>["j7`[4Z1>Z[>Yd>Y>Y>[)*Y5Z5Z*5W>>Y4>WE>Y>[)*Y4W>Y>Y4>W5ZY>[)*Y~*Z5Z>Z4W*Y>ZZ[>[)*Y5Z5Z"\W>["j7`[4Z:ZZ>ZE*Z,Z!>Y*Z>[*Y(1**Yj"![\W>[4>W>Y>Y4W4,ZW[["j7`[YW9*W>Y5Y,YW>[YYC9*YY`R"R*Y>[>[*YZ5j"X![,Z!54>W\Y1Z[E[1ZWZ\Yd€kYYX)!Z>WW(Lc1.1 Bản chất rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính !"#$%$&"9*Z\X,Y(1[1*WY>Z\[[W5Z)Z>Z5W**Y)9XC,Y>Z"W>[">Y>Z(WC,Y[7Wg*W(C,Y[fhhS[\YdiiN[1*W>W5W(55Y,YWC[>Yii"9*W>[`Yj*>ZC,Y[fhhcdiiN[1*W,ZE[,>ZZ\Y>W*Y>[:Z>YZ[5ZW4W4>ZZ>Z5\[!Z5Z4W*Y\Y[Y>)ZWZ>ZW4![Z1Y>Z4>W>ZZ,*WiiXZ\X1>,WYE>[Y">>YYE>[*,YXY*Y5Z5YE>Z*4YRYZ\X1>,>W>W,Z!>Y)Z5YY(WY*W,YW1*`>Z*Y(YZ\X>W*Y>Y,ZE[:*5Z>W>,,1RY*Y>[>[1[1*Y4Y5Z)Z)YXZ>Y4W:Z>Y4W)9X9Z,YZ*Y5YZ![YZN[1*W\Y,Y,YW4WW*W:Z>Y(>:W5*5Y(*W4,X![5YZ4Y*Y1**Z*Z5Z4W*Z\X4ZY5X\X4Z)9X*YX*Z1[1*Y"1>\X4Z>Y(1[1*WZ!W1[1*:*N[1*:*W1[1*Y4YY*ZW)[Y:*W,Z!4W!\Yk*YW[4>ZZYXZW)[4WZ[Y5W,Z!:Z>Y5C[11*Z>Y*Z[![c€p>YZYYY\YZ![1[1*>[)*Y[[Y1[1*!Y>ZW*Y[[Y)5YZWY>[*Y,W,Z!€k>[*Y>Y*Z>Y>YY5Z[*)Y\YZ!j"*Y>[,Z!>[>Y4>W"j7`9*fY>Y!,Zd9*1\W>Z!4Z4W9**[Zj"*Y>[:Z4W*>Z1Y,*Y4YYW(>[1[Z4W>Y5Z>Y*Y)5[)Y4WYW(E)YYZ*Z5Z[YW(C9C9Y)5[4>WYWlj5[4>W"j7`[YWj"*Y>[)[:Z!!Y!,Z![,*[*ZW49X5W`YfdkYY,W4>W1[1*>[)*Y>[,Z!>Y*Z*Y*[Z1>Y*Y*W\Y"9*mn7rhh(YY1[1*4Wj7`_7\W>[Z>Z5Y>Y*Y4W>[*Y5Z5Z(j"![Z>ZYY,W4>W1[1*>[)*Y9*Y)[:,X>Z*)5Y:[5XW*[1*Z>Ya"9*R^j">Z)5YrhhEZ_kYY,W4>W1[1*>[)*YW4>ZYY>ZE[["j7`[4Z1*4>ZW*Z!Y>Z4W)[X))*Y1*Z>YJZ1>)Z>[>Y4>W>Z5Y>Y*Y4W"j7`(j"4W5>[*Y![YY,W4>W1[1*>[)*Y5Y4Y)[:X>Z*W)5Y:W*[*ZY>Z!4Z>Y[>Ya7,Z!54W*Y>[>Y4>WY>Y>Y4,ZW["j7`(j")9XYY,W4>W1[1*>[)*Y*WZ>>[)*Y>YR54>ZWZ>YW1>19X*W*Z>Z!4Z>Y[>Y1*W1\W>Z!4Z[>Y`Ycd"Z>Z[>Z>[)*YLr3':9F2!<(*"/9+)0m">(>%%(E.1..1;1**.%J9*94Š%B<dMột ... 334>;/*.EGJ9*9"*9"*)%(4412334>A$;J9*97*9)n)/%**J9*9)$%1>‰.5*..2e334>;/J9*9"*9"*)(J9*9B!.:<4@%>DEG(I!)854516:*2.2 Quy trình đánh giá rủi ro tại Công ty Kiểm toán Deloitte Viêt NamJ9*9.!:@G*.n7vf;J9*9"*9"*)/I)-#(#)!HI!48;G9*>D;n7vf*Udp1*.n7vf(z?*.$:@n7vf43U)*.n7vfdLM71n:7!!*1"9**wz!.**.x+X,G)Y,Z!'R**J*9*wU)*.xn:n!!1*w:Š*.x4..1;1**.1**.`R"Ra(24..QK1;1**.41b=E1P(3)2C,:8.54!43T218!ET;*3*.`W4>Y[9*5Wcd ... *.4>J9*9*3*3?;T)-:@.F43U>TG)*.;.3J9*9>$*34E1..1;1**.9*>D;J9*9![!HI!4.:*!%"1,(>:*8*5(J9*9/#$>$1*!%4*35*3Gj*.n7vf*!HI!4cc[>Z[>YYY1[1*!Y>Z,Y!\Wj">YWY[>Z[>YYY1[1*!Y>Z[Y5Z1\W\W*Y>[[YY[>Z[4W>Y[>Z>[)*Y>Y1[1*!Y>Z[Y5Z*\W[>Y>YWY[>Z>[)*Y4W[>[Y[>Z[LsJMNOOPQOQORSNTQOUVVV2.1 Khái quát chung về công ty Deloitte Việt Nam'K+,$55,/"/W,,$2R5*.wPK3nR'xI`12`"3AFE<LyS"Rvpkv"RR`3...
 • 35
 • 268
 • 0
Đánh giá khả năng thích ướng một số giống ngô lai mới có triển vọng ỏ đăk lăk

Đánh giá khả năng thích ướng một số giống ngô lai mới có triển vọng ỏ đăk lăk

... quân trong tháng tại ba ñiểm trong thời gian thí nghiệm dao ñộng trong khoảng 24 – 26,9 0C. Trong ñó cao nhất vào tháng 5, sau ñó giảm dần trong các tháng sau ñó. Nhiệt ñộ bình quân trong ... dao ñộng trong khoảng 15 – 18 ngày. ðây là một trong những giai ñoạn quan trọng trong quá trình sinh trưởng, phát triển của cây ngô. Giai ñoạn ngô 3 - 4 lá là giai ñoạn cây chuyển từ giai ñoạn ... trọng trong việc sản xuất cũng như lai tạo giống ngô. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………41 Trong những năm gần ñây, các nhà nghiên cứu trong...
 • 138
 • 368
 • 0
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng nước sông hàn, thành phố đà nẵng bằng chỉ thị động vật không xương sống cỡ lớn

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng nước sông hàn, thành phố đà nẵng bằng chỉ thị động vật không xương sống cỡ lớn

... Hydrometridae, cho thấy các họ này có mẫn cảm với chất lượng nước ô nhiễm. Họ Polychaeta chỉ có mặt trong ñợt khảo sát 1 tại 02 vị trí thượng lưu, trong khi bộ Cánh úp Plecoptera chuyên sống trong ... vực khác trong cùng một ñợt nghiên cứu (7 cá thể họ Potamidae). Xu hướng ñiểm số trong ñợt này gia tăng về phía hạ lưu. Ở ñợt 3, ñiểm số BMWP dao ñộng thấp hơn ñợt 2, mức dao ñộng trong khoảng ... Ancylidae, Unionidae, trong ñó họ Potamidae bắt gặp ñược 6 cá thể, họ Unionidae là 31 cá thể, trong khi các khu vực khác hoàn toàn không xuất hiện hoặc chỉ “có mặt” trong cùng một thời ñiểm...
 • 26
 • 710
 • 1
Thực trạng của đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại một số công ty kiểm toán Việt Nam

Thực trạng của đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại một số công ty kiểm toán Việt Nam

... giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại một số công ty kiểm toán Việt NamĐánh giá trọng yếu và rủi ro công việc được coi trọng nhất trong giai đoạn lập kế hoạch ... một công ty nhỏ, trong khi cũng cùng sai số đó sẽ không trọng yếu với một công ty lớn hơn. Vì thế, quy mô tuyệt đối thường chỉ sử dụng trong quá trình xem xét, phát hiện, ít được sử dụng trong ... tính trọng yếu và rủi ro trong lập kế hoạch kiểm toán BCTCChương 2: Thực trạng của đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại một số công ty kiểm toán Việt NamTrần...
 • 34
 • 443
 • 1
Thực trạng của đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại một số công ty kiểm toán Việt Nam

Thực trạng của đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại một số công ty kiểm toán Việt Nam

... giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kếhoạch kiểm toán BCTC tại một số công ty kiểm toán Việt NamĐánh giá trọng yếu và rủi ro công việc được coi trọng nhất trong giai đoạn lập kế hoạch ... vớimột công ty nhỏ, trong khi cũng cùng sai số đó sẽ không trọng yếu với một công ty lớn hơn. Vì thế, quy mô tuyệt đối thường chỉ sử dụng trong quá trình xem xét,phát hiện, ít được sử dụng trong ... tính trọng yếu và rủi ro trong lậpkế hoạch kiểm toán BCTCChương 2: Thực trạng của đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lậpkế hoạch kiểm toán BCTC tại một số công ty kiểm toán Việt NamTrần...
 • 32
 • 366
 • 0
thực trạng kiểm toán tài sản cố định do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC thực hiện.doc

thực trạng kiểm toán tài sản cố định do công ty TNHH kiểm toán và vấn tài chính quốc tế IFC thực hiện.doc

... gian lận và sai sót có thể xảy ra trong khoản mục TSCĐ.Chuyên đề thực tập tốt nghiệptài chính. Nhân thức đợc điều này nên trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Kiểm toán và T vấn tài chính ... toán Tài sản cố định trong Kiểm toán Báo cáo tài chínhCHƯƠNG II: THựC TRạNG KIểM TOáN KHOảN MụC Tài SảN Cố ĐịNH TRONG KIểM TOáN BáO CáO Tài CHíNH DO CôNG TY KIểM TOáN Và TƯ VấN Tài CHíNH QUốC ... cô trong khoa cùng ban giám đốc công ty TNHH Kiểm toán và T vấn tài chính quốc tế đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp- Đánh giá tính hiện hữu của HTKSNB trong...
 • 90
 • 589
 • 1
Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và tư vấn tài chính (ACCA) thực hiện

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và vấn tài chính (ACCA) thực hiện

... [22.dI#J=A)IV-..<=.I4+.V=>k:!F4..BJ=.>k:+6#%)@.J:=2.^)+I :R.g!II. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH1. Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính "=.01/1+.<6.+*+%tX2Q;@+V ... 0918.775.368CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂMTOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNHI. CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN1. Ý nghĩa của ... X !/?87906/>oD^wZ(3Y,06B(•? rO •"/ [. ):%< #;.<A 2B=.=<=<<)JN+6.Ncq4=4J‚!A%9.fA...
 • 37
 • 436
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá rủi ro kiểm soát với chu trình kiểm toán được thực hiệnđánh giá rủi ro kiểm soát đối với các khoản mục trên bctcđánh giá rủi ro tiềm tàng trên số dư của các khoản mụcchỉ số đánh giá rủi ro tín dụngđánh giá rủi ro tín dụng tại shbslide thảo luận hướng nghiệp cho sinh viênthực hiện đánh giá thời gian bảo quản dược liệuhoàn thiện việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toánthực trạng vấn đề ở công ty tnhh xây dựng thương mại và dịch vụ thành túmẫu sản phẩm rượu vang xoài được đánh giá tốt về mặt cảm quan độ trong và màu sắc đạt 87 5 4 375 điểm mùi đạt 90 4 5 điểm vị đạt 97 5 4 875 điểmke hoach maketing cua công ty tnhh xây dựng thương mại và tư vấn thiết kế công đạthoàn thiện kế toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ kiểm toán và tư vấn uhy thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động do công ty tnhh dịch vụ kiểm toán và tư vấn uhy thực hiệnđặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty tnhh dịch vụ kiểm toán và tư vấn uhynhững đặc điểm về tổ chức công tác kiểm toán của công ty tnhh dịch vụ kiểm toán và tư vấn uhyBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ