bai tap ve gioi tu co dap an lop 9

Bài tập về giới từ có đáp án

Bài tập về giới từ đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... new formula________ his students.55. The English contest organized ________ our teachers is an annual event in my school. 56. The participants must find ________ all the answers in order to go ... was very rude_________ her.28. She was very angry_________ Tom. 29. Fred is capable________ doing better work than he is doing at present.30. You get bored___________ doing the same thing every ... mother in many ways.7. We need to set ________ early tomorrow.8. The plane took ________ very quickly. 9. Anne’s leaving ________ London tomorrow morning.10. Your friend is always complaining...
 • 3
 • 46,839
 • 4,144
Bài tập về đảo ngữ (có đáp án) dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi

Bài tập về đảo ngữ (có đáp án) dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi

Ngữ pháp tiếng Anh

... the coast guards been notified they could have saved the vessels. 9. Had they confirmed by phone, the airline could have warned them.10. Had it not been for his solicitor’s advice, he would have ... you.……………………………………………………………………………………8. If only they had confirmed by phone, the airline could have warned them.…………………………………………………………………………………… 9. The coast guards could have saved the vessels if they had been notified.……………………………………………………………………………………10. ... an overgrown garden.6. ………… and suddenly round the corner it came. ( no inversion)7. In front of them was a white pillar, and on top of it stood a small, marble statue.8. …………….and off ran...
 • 11
 • 18,336
 • 327
Bài tập về đảo ngữ, có đáp án

Bài tập về đảo ngữ, đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... disturbed 4. we turned. 9. a pupil at this / a student from5. did I know 10. does the company.XI. Rewrite each sentences so that it contains the word or words in capitals, and so that the meaning ... you.……………………………………………………………………………………8. If only they had confirmed by phone, the airline could have warned them.…………………………………………………………………………………… 9. The coast guards could have saved the vessels if they had been notified.……………………………………………………………………………………10. ... language not been in a state of change.7. Under no circumstance will Miss Weaver be offered the job.8. Under no circumstance should you send money to us by post. 9. Under no circumstance can...
 • 8
 • 30,129
 • 2,864
bai tap ve gioi tu + dap an

bai tap ve gioi tu + dap an

Tiếng anh

... không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources/276/ 197 282//Baitapvegioitu%20dapan.doc)Quay trở về http://violet.vn...
 • 2
 • 8,898
 • 295
BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

Tiếng anh

... 26….was too expensive for him./ ……cost more than he could afford. 27….a dirty restaurant that noone wants to eat there. 28….was so difficult that the pupils couldn’t do it. 29 .be late if you ... we could have gone on a holiday. 23……had had a map, we couldn’t have got lost. 24…such a low bridge that the bus couldn’t go under it. 25…. late for anything to be done./ … late to do anything. ... sánh.15.She knows a lot more about it than I do.-I don’t know……………………………… 16.Jane is a better cook than Betty.-Betty can’t………………………………… 17.Tom is younger than he looks.-Tom isn’t………………………………………...
 • 3
 • 115,541
 • 6,655
Bài tâp về giới từ

Bài tâp về giới từ

Tiếng anh

... foot2. It never snow here Christmas3. The country looks beautiful the spring4. I can see you . Monday5. She lives seaside.6. Have you got any money ?7. He always comes . Bus8. I have to learn ... He is drinking a cup………26. I have been able to sleep night………27. She always agrees . every thing he says………28. Are you acquainted the lady?……… 29. She is very angry . me………30. I apologize .keeping ... such a thing…… 39. I should like to be independent . you………40. May I introduce you . everyone?……41. What prevent you coming earlier…………42. Are you interested . math?……43. She is very jealous(ghen...
 • 6
 • 6,128
 • 374
Câu hỏi ôn tập về ngoại thương, có đáp án

Câu hỏi ôn tập về ngoại thương, đáp án

Kinh tế - Thương mại

... những nguyên nhân khách quan mang lại). Các nhà Doanh nghiệp NT phải quan tâm đếnhiệu quả KTXH vì đó là tiền đề và điều kiện cho DN kinh doanh hiệu quả. Nhưng để DNquan tâm đến hiệu quả KTXH ... do, liên minh thuế quan hoặc tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới.Câu 9: Thế nào là bảo hộ danh nghĩa của thuế quan( NPR)? Công thức tính? Cho ví dụ?(SGK : 293 - 295 )b. NT tác động ... cạnh tranh quốc gia củaM.Porter” Khái quát : + Lợi thế cạnh tranh quốc gia do Michael Porter đưa ra vào những năm 199 0+ Mục đích : Giải thích vì sao một quốc gia lại lợi thế cạnh tranh vế...
 • 42
 • 6,009
 • 4
Bài tập về giới từ

Bài tập về giới từ

Tiếng anh

... mainly_______ tropical plants. a. with b. in c. for d. up7. _______ the game last evening, my cousin hurt his ankle. a. For b. During c. Since d. From8. Water consists_____ oxygen and hydrogen. a. ... tomatoes, and corn, are native______ the New World. a. for b. to c. about d. upon15. This style of architecture is typical___ the Colonial period. a. of b. to c. about d. with16. Oxygen, fuel, and ... said is contrary_______ common sense. a. for b. about c. of d. to13. The art museum is located next_____ the museum of natural history on State Street. a. to b. for c. on d. with14. Many vegetables,...
 • 4
 • 3,460
 • 136
Bài tập về giới từ at, in, on

Bài tập về giới từ at, in, on

Ngữ pháp tiếng Anh

... …………. five minutes.4. The course begins ……… 7 January and ends ………… 10 March.5. Tom’s grandmother died ……… 197 7 ……… the age of 79. 6. The price of electricity is going up …………. October.7. Ann ... …………… five minutes.16. I haven’t seen Ann for a few days. I last saw her …………. Tuesday.17. Jack’s brother is an engineer but he’s out of work ………… the moment.C) Fill in the blanks using correct ... School. 9. You mustn’t smoke …………… a bus.10. Ahmet’s grandmother died ……… 199 0 …………. the age of 81.11. Were there many people …………. the concert?12. He speaks quite good French. He studied ………...
 • 4
 • 25,075
 • 3,737
Bai tap ve gioi tu va mao tu

Bai tap ve gioi tu va mao tu

Tiếng anh

... TILL: dùng cho thời gian và không gian. Wait for me till next Friday (thời gian) They walked till the end of the road. (không gian) 2. UNTIL: dùng với thời gian. He did not come back until 11.pm ... a shirt over my singlet. 3. ABOVE: Với nghĩa là trên nhưng chỉ sự cao hơn so với vật khác thấp hơn. The ceiling fans are above the pupils. The planes fly above our heads. 6. TILL, UNTIL (tới, ... 5. ON, OVER, ABOVE. (ở trên) 1. ON: dùng chỉ vị trí đứng liền ngay ở trên On the table; on the desk 2. OVER: dùng chỉ các lớp/thứ tự ở lần trên (áo, quần) I usually wear a shirt over my singlet....
 • 4
 • 1,897
 • 99
Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)

Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)

Hóa học

... Hợp kim Al-Cu. 89. Cho một thanh Al tiếp xúc với 1 thanh Zn trong dung dịch HCl, sẽ quan sát được hiện tượng: A. Thanh Al tan, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Zn.B. Thanh Zn tan, bọt khí H2 ... tan, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al.C. Cả 2 thanh cùng tan và bọt khí H2 thoát ra từ cả 2 thanh.D. Thanh Al tan trước, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al. 90 . 2 chiếc thìa sắt như nhau, ... trên, khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Lượng sắt đã tham gia phản ứng là A. 2, 598 4g B. 0,6 496 g C. 1, 299 2g D. 1 ,94 88g 12. Cho 4 cặp oxi hoá - khử: Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag ; Cu2+/Cu....
 • 9
 • 2,582
 • 62

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25