bai tap dien tu co dap an trong tieng anh

Bài Tập Giới Từ có đáp án

Bài Tập Giới Từ đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... breakfast, and then spend four hours (7)………… the pool (8)…… all the other guests (9)……… lunch we would eat something light like sandwiches and fruit (10)……… the afternoon we would return to the ... dục IDJ 24 In the cupboard I found a box full……………old letters 25 Who is that man standing………….the window? II Write the correct prepositions in the following passage (1)…………the summer, we went (2)……………...
 • 3
 • 1,686
 • 43
bài tập điện trường có đáp án

bài tập điện trường đáp án

Vật lý

... độ lớn là: E1, r1 E2, r2 R A chiều từ A sang B, I = 0,4 (A) B chiều từ B sang A, I = 0,4 (A) A B C chiều từ A sang B, I = 0,6 (A) Hình 2.42 D chiều từ B sang A, I = 0,6 (A) 2.43 Nguồn điện với ... lên 18 B Chuyển động định hướng electron tăng lên C Biên độ dao động ion quanh nút mạng tăng lên D Biên độ dao động ion quanh nút mạng giảm 3.5 Một sợi dây đồng điện trở 74Ω 500 C, điện trở ... electron an t iôn dương catốt B dòng chuyển dịch hướng electron an t iôn dương catốt C dòng chuyển dịch hướng iôn âm an t iôn dương catốt D dòng chuyển dịch hướng electron từ catốt an t,...
 • 24
 • 1,257
 • 2
120 bài tập giới từ có đáp án

120 bài tập giới từ đáp án

Anh ngữ phổ thông

... my refusal 37) Quang Linh is popular (with/for/to/in) folk songs 38) The student is quick (with/at/on/to) understanding what the teacher explains 39) The story is very pleasant (to/with/for/in) ... the world’s computers use programs (at/in/on/about) English 94) Attending all the lectures is important (to/with/at/in) us 95) English belongs (from/to/on/in) those who use it 96) Clean air provides ... child when you’re away? 78) Congratulate you (in/to/on/with) winning the game 79) I feel very hot because the electricity has gone (off/out/along/after) 80) The plane crashed (into/on/in/with)...
 • 11
 • 1,874
 • 134
bài tập mạo từ có đáp án lớp 10.mc

bài tập mạo từ đáp án lớp 10.mc

Tiếng anh

... Did Jane get job she applied for? A the B a C the / the D φ / an C an D φ C φ / the D the / φ C an D φ I want apple from that basket A a B an C the D X Miss Lin speaks Chinese A a B an ... a B an C the D X Please give me pen that is on the counter A a B an C the D X Albany is the capital of New York state A a B an C the D X Our neighbor has cat and dog A a/ a B an/ a ... pen is red A a B an C the D X 11 It is funniest book that I have ever read A a B an C the D X 12 Can anyone give me hand, please because I have just fallen over? A a B an C the D X 13 She...
 • 4
 • 3,967
 • 112
BÀI TẬP ĐIỆN 12 CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP ĐIỆN 12 ĐÁP ÁN

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... π π  ÷ (A) B i = 5cos  100π t + ÷ (A) 6 6  π π   C i = 5cos  100π t − ÷ (A) D i = cos  100π t − ÷ (A) 6 6     A i = cos  100π t + Đặt điện áp u = U cos ω t vào hai đầu tụ ... P D 4P 7: Trong m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp, hiƯu ®iƯn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch uAB = 170 cos100 πt HƯ sè c«ng st cđa toµn m¹ch lµ cos ϕ1 = 0,6 vµ hƯ sè c«ng st cđa ®o¹n m¹ch AN chứa (RL) lµ cos ϕ = 0,8; ... thøc i = 2cos(100 π t + π /6)A BiĨu thøc hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai ®Çu cn d©y lµ : A ud =100cos100 π t - 0,47 π )V B ud =100cos100 π t + 0,47 π )V C ud =100 cos100 π t + 0,13 π )V D ud =100 cos100...
 • 8
 • 483
 • 0
Lý thuyết và bài tập dao động điện từ có đáp án

Lý thuyết và bài tập dao động điện từ đáp án

Vật lý

... thông tin vô tuyến gọi sóng vô tuyến D Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian 12 Trong dụng cụ máy phát máy thu sóng vô tuyến? A Máy thu B Chiếc điện thoại ... gian lan truyền không gian dạng sóng Đó sóng điện từ B Sóng điện từ lan truyền với vận tốc lớn Trong chân không, vận tốc 3.108 m/s C Sóng điện từ mang lượng D Trong trình lan truyền sóng điện từ ... – Bình Thuận – Trang * Thông tin liên lạc sóng vô tuyến + Sóng vô tuyến sóng điện từ dùng vô tuyến Chúng bước sóng từ vài m đến vài km Theo bước sóng, người ta chia sóng vô tuyến thành loại:...
 • 11
 • 1,229
 • 1
Bài tập về dao động điện từ có đáp án

Bài tập về dao động điện từ đáp án

Vật lý

... số dao động mạch s A.tăng lần B.giảm lần C.tăng lần D.giảm lần Câu 16 Trong mạch dao động LC tồn dao động điện từ, thời gian để chuyển lượng tổng cộng mạch từ dạng lượng điện trường tụ điện ... khoảng thời gian ngắn kể từ lúc lượng điện trường lượng từ trường đến lượng điện trường giá trị Q2 4C 10-8s Chu kì dao động điện từ mạch A.4.10-8s B.8.10-8s C.2.10-8s D.10-8s Câu 21: Trong mạch ... Câu 25 Mạch dao động lí tưởng dòng điện qua cuộn dây i  10 cos106 t (mA) Điện lượng lớn chuyển qua tiết diện dây dẫn thời gian t   106 ( s ) là: A 10-8C B.2 10-8C C 0,75.10-8C D 0,5 10-8C...
 • 4
 • 1,402
 • 4
Bài tập trắc nghiệm dao động và sóng điện từ có đáp án

Bài tập trắc nghiệm dao động và sóng điện từ đáp án

Vật lý

... = nF, ban đầu khóa K sau chuyển sang Chọn t = lúc K bắt đầu chuyển sang a) Viết biểu thức điện tích tụ A A qA = 3.10-6.cos(105 t) C B qA = 3.10-8.cos(10 t+  /2)C K E C q A = 3.10 -8.cos(105t+ ... dòng điện mạch i = 20.cos(1000t +  /2)(mA) Biểu thức hiệu điện hai tụ điện dạng   A u  20 cos(100t  )(V ) B u  20 cos(100t )(V ) C u  20 cos(1000t )(V) D u  20 cos(1000t  )(V) 2 Câu ... dòng điện mạch i = 20.cos(1000t +  /2)(mA) Biểu thức hiệu điện hai tụ điện dạng  A u  20 cos(1000t  )(V) B u  20 cos(1000t )(V)   C u  20 cos(1000t  )( V) D u  20 cos( 2000t  )(V )...
 • 14
 • 992
 • 8
Bài tập tiếng anh điền từ có đáp án

Bài tập tiếng anh điền từ đáp án

Ngoại ngữ

... catch them for sport, and many people keep them (7) pets Fish are also important in the balance of nature They eat plants and animals and (8) turn, become food (9) plants and animals Fish thus ... catch them for sport, and many people keep them (7) pets Fish are also important in the balance of nature They eat plants and animals and (8) turn, become food (9) plants and animals Fish thus ... biệt danh từ ñếm ñược danh từ không ñếm ñược; danh từ số danh từ số nhiều ñể chia ñộng từ/ trợ ñộng từ cho ñúng Các em cần lưu ý nhiều từ kết thúc –s danh từ số (ví dụ series) hay danh từ...
 • 29
 • 4,095
 • 41
câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn thương mại điện tử (có đáp án)

câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn thương mại điện tử (có đáp án)

Thương mại điện tử

... cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế b Duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng người cung cấp c An toàn giao dịch, ký kết hợp đồng d Tiền đề để thực toàn giao dịch điện tử qua mạng Question 25 dTrong ... câu trả lời a tắt máy tính ngắt kết nối Internet b Xóa cookies c Không quan tâm d Thiết lập chế độ chặn cookies e thông báo cho công ty cookies f kiện công ty Question 16 Để thực giao dịch điện ... thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến TMĐT e Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu tiếp cận hiệu với TMĐT Question 15 Khi cá nhân thấy công ty dùng cookies để theo dõi bí mật cá nhân mình,...
 • 8
 • 3,792
 • 37
bài giải trường điện từ có đáp án

bài giải trường điện từ đáp án

Cao đẳng - Đại học

... , θB , φB ) with θ and φ held constant; (b) C(rA , θB , φB ) to D(rA , θA , φB ) with r and φ held constant; (c) D(rA , θA , φB ) to A(rA , θA , φA ) with r and θ held constant: The general expression ... = cos−1 (5/7.07) = 45◦ , and φ = tan−1 (4/ − 3) = −53.1◦ RP Q · ar = (5ax − 4ay − 6az ) · ar = sin θ cos φ − sin θ sin φ − cos θ = 0.14 RP Q · aθ = (5ax − 4ay − 6az ) · aθ = cos θ cos φ − cos ... cartesian components at P : Find x = r sin θ cos φ = −1.90, y = r sin θ sin φ = 1.38, and z = r cos θ = −3.24 Then use ar · ax = sin θ cos φ = −0.48, ar · ay = sin θ sin φ = 0.35, and ar · az = cos...
 • 259
 • 765
 • 1
bài tập phân tích đầu tư chứng khoán có đáp án bài tập tổng hợp có đáp án

bài tập phân tích đầu chứng khoán đáp án bài tập tổng hợp đáp án

Chuyên ngành kinh tế

... phiếu Chính phủ coi phi rủi ro thông số tích sai nh sau: Cov(a, b) = 96, Cov (a,c) = 0, Cov (a,d) = -110, Cov (c,b) = 0, Cov (b, d) = 140, Cov (c,d)= Hãy dự báo rủi ro VF1 theo danh mục đầu t với ... phiếu Chính phủ coi phi rủi ro thông số tích sai nh sau: Cov(a, b) = 96, Cov (a,c) = 0, Cov (a,d) = -110, Cov (c,b) = 0, Cov (b, d) = 140, Cov (c,d)= Hãy dự báo rủi ro VF1 theo danh mục đầu t với ... (expected covariance) lợi nhuận A &B d Tính hệ số tơng quan lợi nhuận A&B A B kết hợp để trừ khử rủi ro danh mục đầu t hay không? Vì sao? Câu 124: Trái phiếu A thông số sau: - Thời gian đáo hạn...
 • 34
 • 1,383
 • 24
Bài tập viết lại câu tường thuật trong tiếng anh (có đáp án)

Bài tập viết lại câu tường thuật trong tiếng anh (có đáp án)

Ngữ pháp tiếng Anh

... untilher husband returned from the expedition and that when he returned,they would go to the seaside together 9.The mother told her son to sit still 10.John asked/told his friend to come and spend ... from his sister 4.The chairman said that the students had also taken part in arranging the conference 5.The stranger asked me if I had been there long 6.The policeman asked the boy if he had really ... time VI Exercise Jane said to Bill, “When you expect to finish your assignment?" The man said to the boy: "Can you show me the way to the bank?" Fred asked the postman: "Are there any letters for...
 • 10
 • 8,564
 • 14
On tap LT+BT chuong đ dien tu, song dien tu (Co dap an va huong dan)

On tap LT+BT chuong đ dien tu, song dien tu (Co dap an va huong dan)

Vật lý

... Với mạch dao động hở vùng không gian A quanh dây dẫn từ trường biến thiên B quanh dây dẫn điện trường biến thiên C Bên tụ điện từ trường biến thiên D quanh dây dẫn từ trường biến thiên ... chọn câu Trong trình lan truyền sóng điện từ, vectơ B vectơ E luôn: A Trùng phương vuông góc với phương truyền sóng B Biến thiên tu n hoàn theo không gian, không tu n hoàn theo thời gian C Dao ... dđđt, sđt Giáo viên: Trần Thanh Vân 5) Sự thu phát sóng điện từ: đài phát thanh, dao động cao tần trì trộn với dao động điện tương ứng mà thông tin cần truyền (âm thanh, hình ảnh) chuyển đổi thành...
 • 10
 • 292
 • 0
Cách đọc các ký hiệu phiên âm quốc tế trong tiếng anh bài tập đính kèm có đáp án

Cách đọc các ký hiệu phiên âm quốc tế trong tiếng anh bài tập đính kèm đáp án

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... t Đọc thờ nhanh, gọn, dứt điểm Dot /dɒt/ Tea /ti:/ 26 d Đọc đờ nhanh, gọn, dứt điểm Did /did/ Stand /stænd/ 27 k Đọc kha nhanh, gọn(giống caa) Cat /kæt/ Desk /desk/ 28 ɡ Đọc gờ nhanh, dứt khoát ... 'generator/ 'sanctuary/ 'sanguiary/ 'temporary … * Ngoại lệ : - cur'riculum/ memo'randum/ ulti'matum/ an' thusiast/ e'phemeral … III Trọng âm trước vần sau - ance, ence, ant, ent, ience, ient, ian, iar, ... ca’pacity; cap’tivity; co mmunity; invisi’bility - ia: ’Asia; - ial: co mmercial; - ian: elec’trician; - iance: lu’xuriance; - iar: fa’miliar; ical: e’lectrical; icant: sig’nificant; - ience (cy):...
 • 48
 • 1,749
 • 1
Một số bài tập về sự điện ly và bài tập về PH có đáp án

Một số bài tập về sự điện ly và bài tập về PH đáp án

Hóa học - Dầu khí

... NaNO3, K 2CO3 , CuSO4, FeCl3, AlCl3, KCl Các dung dịch giá trị pH = A NaNO3 KCl B NaNO3, KCl, AlCl3, CuSO4 FeCl3 C NaNO3, K 2CO3 KCl D NaNO3, KCl CuSO4 Trong dung dịch đây: K 2CO3 , KCl, CH3COONa, ... CH3COOH C H2PO4 < CH3COOH < H3PO4 D H3PO4 < CH3COOH < H2PO4- Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua phân li H2O) phần tử nào? A H+, CH3COO- C CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O B H+, CH3COO-, H2O D CH3COOH, ... AlCl3 B CuSO4, NaNO3,K 2CO3 C K 2CO3 , CuSO4, FeCl3 D NaNO3, FeCl3, AlCl3 Cho dung dịch muối sau: NaNO3, K 2CO3 , CuSO4, FeCl3, AlCl3 Dung dịch giá trị pH > A NaNO3 B AlCl3 C K 2CO3 D CuSO4 Dãy...
 • 18
 • 1,363
 • 7
148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

Quản trị kinh doanh

... Các mô hình kinh doanh truyền thống đặt môi trưòng thương mại điện tử c Sự nâng cấp mô hình kinh doanh truyền thống d Sự nâng cấp mô hình kinh doanh truyền thống mô hình kinh doanh hoàn toàn Câu ... Infrastructure-Messages-Basic rules-Specific rules-Applications ) Câu 17 : D Phần 2: câu hỏi từ Commerce Turban Bài Câu Các mô hình kinh doanh sau đây, mô hình không phù hợp với môi trường kinh doanh ... mua bán chứng khoán qua mạng a Priceline.com b Schwab.com c E-Trade.com d Datek.com Câu 12 Dịch vụ không thuộc khả Home Banking a In séc từ Internet b Thanh toán hoá đơn c Xem thông tin tài khoản...
 • 30
 • 41,798
 • 215
Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - đáp án

Thương mại điện tử

... gì? a Thanh toán hóa đơn trực tuyến - biller direct b Cổng toán hóa đơn trực tuyến - bill consolidator c Ngân hàng điện tử - online banking d Thẻ tín dụng ảo - virtual credit card 19 Trong giao ... trị lớn, ví dụ 50.000 USD, doanh nghiệp thường sử dụng hình thức toán nào? a Thanh toán thẻ - trade card payment b Thanh toán sử dụng chữ ký số - PKI payment c Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayment ... toán trực tuyến ngân hàng cung cấp Đây ví dụ về: a Thẻ tín dụng ảo - virtual credit card b Cổng toán hóa đơn trực tuyến - bill consolidator c Ngân hàng điện tử - online banking d Thanh toán hóa...
 • 5
 • 6,688
 • 122

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25