Một số bài tập về sự điện ly và bài tập về PH có đáp án

18 1,360 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2015, 16:11

BÀI TẬP VỀ SỰ ĐIỆN LI (1)Câu 1.Câu nào dưới đây là đúng khi nói về sự điện li?A. Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước tạo thành dung dịch.B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hoá − khử.Câu 2.Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn được điện là do trong dung dịch của chúng có cácA. ion trái dấu. B. anion. C. cation.D. chất.Câu 3.Trong số các chất sau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, NH3 , H2S. Số chất thuộc loại chất điện li làA. 7. B. 8. C. 9. D. 10.Câu 4.Chất nào sau đây không dẫn điện được?A. HBr hòa tan trong nước B. KOH nóng chảy C. NaCl nóng chảy D. KCl rắn, khanCâu 5.Chất nào không phân li ra ion khi hòa tan trong nước:A. MgCl2 B. HClO C. C6H12O6 (glucozơ) D. Ba(OH)2Câu 6.Cho các chất dưới đây: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, CuSO4. Các chất điện li yếu làA. H2O, CH3COOH, CuSO4. B. CH3COOH, CuSO4.C. H2O, CH3COOH. D. H2O, NaCl, CH3COOH, CuSO4.Câu 7.Cho các chất: HNO3, NaOH, H2SO4, NaCl, H2SO3, CuSO4, Cu(OH)2. Các chất điện li mạnh là:A. NaOH, H2SO4, NaCl, H2SO3. B. HNO3, NaOH, H2SO4, NaCl, CuSO4.C. NaCl, H2SO3, CuSO4. D. H2SO4, NaCl, CuSO4, Cu(OH)2. BÀI TẬP VỀ SỰ ĐIỆN LI (1) Câu Câu nói điện li? A Sự điện li hồ tan chất vào nước tạo thành dung dịch B Sự điện li phân li chất tác dụng dòng điện C Sự điện li phân li chất thành ion dương ion âm chất tan nước hay trạng thái nóng chảy D Sự điện li thực chất q trình oxi hố − khử Câu Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện dung dịch chúng có A ion trái dấu B anion C cation D chất Câu Trong số chất sau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, NH3 , H2S Số chất thuộc loại chất điện li A B C D 10 Câu Chất sau khơng dẫn điện được? A HBr hòa tan nước B KOH nóng chảy C NaCl nóng chảy D KCl rắn, khan Câu Chất khơng phân li ion hòa tan nước: A MgCl2 B HClO C C6H12O6 (glucozơ) D Ba(OH)2 Câu Cho chất đây: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, CuSO4 Các chất điện li yếu A H2O, CH3COOH, CuSO4 B CH3COOH, CuSO4 C H2O, CH3COOH D H 2O, NaCl, CH3COOH, CuSO4 Câu Cho chất: HNO3, NaOH, H2SO4, NaCl, H2SO3, CuSO4, Cu(OH)2 Các chất điện li mạnh là: A NaOH, H2SO4, NaCl, H2SO3 B HNO3, NaOH, H2SO4, NaCl, CuSO4 C NaCl, H2SO3, CuSO4 D H2SO4, NaCl, CuSO4, Cu(OH)2 Câu Khi pha lỗng dung dịch CH3COOH 1M thành dung dịch CH3COOH 0,5M A độ điện li tăng B độ điện li giảm C độ điện li khơng đổi D độ điện li tăng lần Câu Khi thay đổi nhiệt độ dung dịch chất điện li yếu (nồng độ khơng đổi) A độ điện li số điện li thay đổi B độ điện li khơng đổi số điện li thay đổi C độ điện li số điện li khơng thay đổi D độ điện li thay đổi số điện li khơng thay đổi Câu Khi thay đổi nồng độ dung dịch chất điện li yếu (nhiệt độ khơng đổi) thì: 10 A độ điện li số điện li thay đổi B độ điện li khơng đổi số điện li thay đổi C độ điện li số điện li khơng thay đổi D độ điện li thay đổi số điện li khơng đổi thay đổi Câu Khi pha lỗng dung dịch axit yếu điều kiện nhiệt độ độ điện li α tăng 11 Phát biểu ? A Hằng số phân li axit Ka tăng B Hằng số phân li axit Ka giảm C Hằng số phân li axit Ka khơng đổi D Hằng số phân li axit Ka tăng giảm Câu Trong dung dịch axit axetic có cân sau: CH3COOH  H+ + CH3COO− 12 Độ điện li α CH3COOH biến đổi nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch axit axetic? A Tăng B Khơng biến đổi C Giảm D Khơng xác định + Câu Trong dung dịch axit axetic có cân sau: CH3COOH  H + CH3COO− 13 Độ điện li α CH3COOH biến đổi nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch axit axetic? A Tăng B Khơng biến đổi C Giảm D Khơng xác định Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu Trong dung dịch axit axetic có cân sau: CH3COOH  H+ + CH3COO− Nếu pha lỗng dung dịch nước, độ điện li α CH3COOH A Tăng B Khơng biến đổi C Giảm D Khơng xác định Trong dung dịch CH3COOH 0,043 M, người ta xác định nồng độ H + 0,86.10-3 mol/l Hỏi độ điện li α (% phân tử CH3COOH dung dịch phân li ion) là: A 2% B 0,2% C 0,86% D 1,6% Đối với axit xác định, số axit Ka phụ thuộc vào A nhiệt độ B nồng độ C áp suất D nồng độ áp suất Chọn câu phát biểu A Giá trị Ka axit nhỏ, lực axit mạnh B Giá trị Ka axit nhỏ, lực axit yếu C Giá trị Ka axit lớn, lực axit yếu D Khơng xác định lực axit dựa vào Ka nồng độ axit Chọn câu phát biểu A Giá trị Kb bazơ nhỏ, lực bazơ yếu B Giá trị Kb bazơ lớn, lực bazơ yếu C Giá trị Kb bazơ nhỏ, lực bazơ mạnh D Khơng xác định lực bazơ dựa vào Kb nồng độ bazơ Biết [CH3COOH] = 0,5M trạng thái cân [H+] = 2,9.10-3M Hằng số cân Ka axit A 1,7.10-5 B.5,95.10-4 C 8,4.10-5 D 3,4.10-5 Dung dịch CH3COOH 0,1M (Ka=1,75.10-5 ) có nồng độ mol ion H+ A 1,75.10-6 M B 1,32.10-3 M C 6,57.10-6 M D 2,31.10-3 M Theo thuyết Bronstet, câu đúng? A Axit chất hồ tan kim loại B Axit tác dụng với bazơ C Axit chất có khả cho proton D Axit chất điện li mạnh Theo thuyết Bronstet câu trả lời khơng đúng? A Axit bazơ phân tử ion B Trong thành phần axit khơng có hiđro C Trong thành phần bazơ phải có nhóm –OH D Trong thành phần bazơ khơng có nhóm –OH Theo định nghĩa axit−bazơ Bronstet, chất ion thuộc dãy nào đóng vai trò axit: A HSO −4 , NH +4 , CO 32 − B NH +4 , HCO 3− , CH3COO− C ZnO, Al2O3, HSO −4 , NH +4 D HSO −4 , NH +4 Theo định nghĩa axit−bazơ Bronstet, chất ion thuộc dãy bazơ? 2− − A CO , CH3COO− B NH +4 , HCO , CH3COO− C ZnO, Al2O3, HSO −4 D HSO −4 , NH +4 Theo định nghĩa axit−bazơ Bronstet, chất ion thuộc dãy lưỡng tính? A CO 32 − , CH3COO− B ZnO, Al2O3, HSO −4 , NH +4 C NH +4 , HCO 3− , CH3COO− D ZnO, Al2O3, HCO 3− , H2O Theo định nghĩa axit−bazơ Bronstet, chất ion thuộc dãy trung tính? 2− − A CO −, Cl− B Na+, Cl−, SO 24− C NH +4 , HCO , CH3COO− D HSO −4 , NH +4 , Na+ Theo Bronstet, ion lưỡng tính? A PO43− B CO32− C HSO4− D HCO3− Theo thuyết axit − bazơ Bronstet, ion HSO −4 có tính chất A axit B lưỡng tính C bazơ D trung tính Theo thuyết axit − bazơ Bronstet, ion Al3+ nước có tính chất 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 A axit B lưỡng tính C bazơ D trung tính Cho phản ứng sau: HCl + H 2O → H3O+ + Cl− (1) HSO 3− + H2O  H3O+ + SO32− (4) NH3 + H2O  NH4+ + OH− (2) HSO 3− + H2O  H2SO3 + − OH (5) CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O (3) Theo thuyết Bronstet, H2O đóng vai trò axit phản ứng A A (1), (2), (3) B (2), (5) C (2), (3), (4), (5) D (1), (3), (4) − + 3+ 2− 3Cho chất ion sau: HSO , H2S, NH , Fe , Ca(OH)2, CO3 , NH3, PO4 , HCOOH, HS–, Al3+, Mg2+, ZnO, H2SO4, HCO3−, CaO, Cl−, NaOH, NaHSO4, NaNO3 , NaNO2, NaClO, NaF, Ba(NO3)2, CaBr2 a.Theo Bronstet số chất ion có tính chất axit là: A 10 B 11 C 12 D b.Theo Bronstet số chất ion có tính chất bazơ là: A 12 B 10 C D 11 c.Theo Bronstet số chất ion có tính chất trung tính là: A B C D Cho chất ion sau: HCO3─, Cr(OH)3 , Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS─, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO 24− , H2PO −4 , HSO3− Theo Bronstet số chất ion có tính chất lưỡng tính là: A 12 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 B 11 C 13 D 14 Có dung dịch :Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat có nồng độ 0,1 mol/l Khả dẫn điện dung dịch tăng dần theo thứ tự thứ tự sau A NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 B C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO C C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl D CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4 Theo định nghĩa axit − bazơ Bronstet có ion số ion bazơ: Na+, Cl−, CO32− , CH3COO−, NH4+, S2−? A B C D Dung dịch axit axetic CH3COOH 0,6% có khối lượng riêng D ≈ 1g/ml Độ điện li axit điều kiện 1,0% Nồng độ mol ion H + dung dịch (bỏ qua điện li nước) là: A 10-2 mol/l B 10-3 mol/l C 10-1 mol/l D 6.10-3 mol/l Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua phân li H2O) chứa loại ion ? A B C D Trong dung dịch H2SO4 (bỏ qua phân li H2O) chứa loại ion ? A B C D Cho muối sau: NaHSO4 ;NaHCO3 ;Na2HPO3 Muối axit số là: A NaHSO4, NaHCO3 B.Na2HPO3 C NaHSO4 D.cả muối Cho biết : pKa(CH3COOH) = 4,75 , pKa(H3PO4) = 2,13, pKa(H2PO4 )= 7,21 pKa = -lgKa Hãy xếp theo thứ tự tăng dần tính axit axit trên: A CH3COOH < H2PO4- < H3PO4 B H2PO4- < H3PO4 < CH3COOH C H2PO4 < CH3COOH < H3PO4 D H3PO4 < CH3COOH < H2PO4- Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua phân li H2O) có phần tử nào? A H+, CH3COO- C CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O B H+, CH3COO-, H2O D CH3COOH, CH3COO-, H+ Câu 41 Câu 42 Câu 43 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Dung dịch X có chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol Cl− d mol SO42− Biểu thức đúng? A a + 2b = c + 2d B a + 2b = c + d C a + b = c + d D 2a + b = 2c + d 2+ Một dd có chứa ion: Mg (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), SO42- (x mol) Giá trị x A 0,05 B 0,075 C 0,1 D 0,15 2+ 3+ 2Dung dịch A chứa ion: Fe (0,1 mol), Al (0,2 mol), Cl (x mol), SO4 (y mol) Cơ cạn dung dịch A thu 46,9g muối rắn Giá trị x y A 0,1 0,35 B 0,3 0,2 C 0,2 0,3 D 0,4 0,2 SỰ ĐIỆN LI (2) : Mơi trường dung dịch giá trị pH Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M (coi HNO3 phân li hồn tồn) đánh giá đúng? A pH >1 B pH = C [H+] < [NO3−] D pH < − −12 Một dung dịch có [OH ] = 10 M Dung dịch có mơi trường A bazơ B axit C trung tính D khơng xác định Chọn câu trả lời sai câu sau: A Giá trị [H+] tăng giá trị pH tăng B Dung dịch mà giá trị pH > có mơi trường bazơ C Dung dịch mà giá trị pH < có mơi trường axit D Dung dịch mà giá trị pH = có mơi trường trung tính Cho dung dịch muối sau: NaNO3, K2CO3, CuSO4, FeCl3, AlCl3, KCl Các dung dịch có giá trị pH = A NaNO3 KCl B NaNO3, KCl, AlCl3, CuSO4 FeCl3 C NaNO3, K2CO3 KCl D NaNO3, KCl CuSO4 Trong dung dịch đây: K 2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S có dung dịch có pH > 7? A B C D Chọn câu trả lời đúng, nói muối axit A Muối axit muối mà dung dịch ln có giá trị pH < B Muối axit muối phản ứng với bazơ C Muối axit muối hiđro phân tử D Muối axit muối mà phân tử hiđro có khả cho proton Chọn câu trả lời muối trung hồ A Muối trung hòa muối mà dung dịch ln có pH = B Muối trung hòa muối tạo axit mạnh bazơ mạnh C Muối trung hòa muối khơng có hiđro phân tử D Muối trung hòa muối khơng hiđro có khả phân li proton Điều khẳng định đúng? A Dung dịch muối trung hồ ln có pH = B Dung dịch muối axit ln có mơi trường pH < C Nước cất có pH = D Dung dịch bazơ ln làm cho phenolphtalein chuyển sang màu hồng Dung dịch muối có mơi trường axit? A CH3COONa B ZnCl2 C NaCl D Na2CO3 Dung dịch muối có mơi trường bazơ? A Na2CO3 B NaCl C NaNO3 D (NH4)2SO4 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Dung dịch muối có pH = 7? A NaCl B NH4Cl C Na2CO3 D ZnCl2 Khi hồ tan NaHCO3 vào nước, dung dịch thu có giá trị A pH =7 B pH 7 D pH khơng xác định Cho dung dịch X có pH = 10, dung dịch Y có pH = Điều khẳng định đúng? A X có tính bazơ yếu Y B X có tính axit yếu Y C Tính axit X Y D X có tính axit mạnh Y Dung dịch KCl có giá trị A pH= B pH > C pH < D pH khơng xác định Dung dịch CH3COONa có giá trị A pH= B pH> C pH< D pH khơng xác định Dung dịch NH4Cl có giá trị A pH = B pH > C pH < D pH khơng xác định Cho dung dịch muối sau: NaNO3, K2CO3, CuSO4, FeCl3, AlCl3 Các dung dịch có pH < A CuSO4, FeCl3, AlCl3 B CuSO4, NaNO3,K2CO3 C K2CO3, CuSO4, FeCl3 D NaNO3, FeCl3, AlCl3 Cho dung dịch muối sau: NaNO3, K2CO3, CuSO4, FeCl3, AlCl3 Dung dịch có giá trị pH > A NaNO3 B AlCl3 C K2CO3 D CuSO4 Dãy chất gồm chất sau phân li nước tham gia phản ứng thủy phân? A Na3PO4, Ba(NO3)2, KCl B Mg(NO3)2, Ba(NO3)2, NaNO3 C AlCl3, Na3PO4, K2SO3 D KI, K2SO4, K3PO4 Cho phản ứng : 2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O Hấp thụ hết x mol NO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH dung dịch thu có giá trị A pH= B pH>7 C pH= D pH [OH−] Câu 25 Câu 26 Câu D pH=12 [Na+] = [OH−] = 10−2 Dung dịch X có pH = 12, [OH−] dung dịch A 0,01M B 1,20M C 0,12M D 0,20M Trộn 20ml dung dịch HCl 0,05M với 20ml dung dịch H 2SO4 0,075M Nếu coi khơng có thay đổi thể tích trộn axit phân li hồn tồn pH dung dịch thu sau trộn giá trị đây? A 1,0 B 2,0 C 3,0 D 1,5 Nếu trộn 150ml dung dịch HCl 2M với 50ml dung dịch NaOH 2M dung dịch thu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 Câu 1: Câu 2: Câu 3: có A pH = B pH > C pH = D pH < Dung dịch NaOH có pH = 11, cần pha lỗng dung dịch lần để dung dịch NaOH có pH = 9? A 10 lần B 100 lần C 20 lần D 200 lần Cho 10 ml dung dịch HCl có pH = Cần thêm vào dung dịch ml nước để sau khuấy đều, thu dung dịch có pH = 4? (Coi khơng có thay đổi thể tích trộn.) A 10 ml B 90 ml C 100 ml D 40 ml Dung dịch HCl có pH = 3, cần pha lỗng dung dịch nước lần để thu dung dịch có pH = 4? A lần B 10 lần C 100 lần D 12 lần Cho dung dịch chứa x mol Ca(OH) vào dung dịch chứa x mol H 2SO4, dung dịch sau phản ứng có mơi trường gì? A Axit B Trung tính C Bazơ D Khơng xác định Cho dung dịch chứa x (g) Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x (g) HCl Dung dịch thu sau phản ứng có mơi trường A axit B trung tính C bazơ D khơng xác định Có dung dịch nồng độ mol/lit là: Dung dịch NaCl(1), dung dịch HCl(2), dung dịch Na2CO3 (3), dung dịch NH4Cl(4), dung dịch NaHCO3(5), dung dịch NaOH(6) Dãy xếp theo trình tự pH chúng tăng dần sau: A (1)[...]... H3PO4 có bao nhiêu loại ion khác nhau? A 3 B 4 C 5 D 6 Câu 53 Cho từ từ dd Na2CO3 đến dư vào dd HCl , dung dịch thu được có A pH= 7 B pH > 7 C pH < 7 D A,B,C đều có thể đúng Câu 54 Cho từ từ dd HCl vào dd Na2CO3 (tỉ lệ mol 1 :1), dung dịch thu được có A pH= 7 B pH > 7 C pH < 7 D A,B,C đều có thể đúng Câu 55 Cho từ từ dd HCl vào dd NaHCO3(tỉ lệ mol 1:1) và có đun nóng , dung dịch thu được có A pH= 7 B pH. .. mol/lit và Ba(OH)2 b mol/lit Để trung hồ 50 ml dung dịch X cần 60 ml dung dịch HCl 0,1M Mặt khác cho một lượng dư dung dịch Na 2CO3 vào 100 ml dung dịch X thấy tạo thành 0,394 gam kết tủa a, b lần lượt là: A 0,1M và 0,01M B 0,1M và 0,08M C 0,08M và 0,01 M D 0,08M và 0,02M Câu 84 Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li? a Sự điện li là sự hồ tan một chất vào nước thành dung dịch b Sự điện li là sự ph n... li là sự ph n li một chất dưới tác dụng của dòng điện c sự điện li là sự ph n li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy d Sự điện li là q trình oxi hóa - khử Câu 85 Vì sao dung dịch của các muối, axit, bazơ dẫn điện? a Do muối, axit, bazơ có khả năng ph n li ra ion trong dung dịch b Do các ion hợp ph n có khả năng dẫn điện c Do có sự di chuyển của electron... NaHSO4 vào dd hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3? A Khơng có hiện tượng gì B Có bọt khí thốt ra ngay C Một lát sau mới có bọt khí thốt ra D Có chất kết tủa màu trắng Câu 45 Cân bằng sau tồn tại trong dd : CH3COOH CH3COO- + H+ Trường hợp nào sau đây làm cho độ điện li của CH3COOH giảm? A Pha lỗng dd B Nhỏ thêm vài giọt dd HCl vào C Nhỏ thêm vào vài giọt dd NaOH D Nhỏ thêm vào vài giọt dd NaCl Câu 46 Có hiện... chất điện li yếu D Có ít nhất một trong 3 điều kiện trên Câu 40 Nếu pH của dd A là 11,5 và pH của dd B là 4,0 thì điều khẳng định nào sau đây đúng? A Dung dịch A có [H+] lớn hơn dd B B Dung dịch B có tính bazơ mạnh hơn A C Dung dịch A có tính bazơ mạnh hơn B D Dung dịch A có tính axit mạnh hơn B Câu 41 Cho 0,5885g NH4Cl vào 100 ml dd NaOH có pH = 12 Đun sơi dd sau đó làm nguội, dd thu được có giá... Câu 98 : Dự đoán hiện tượng xảy ra khi thêm từ từ dd Na2CO3 vào dd FeCl3: A có kết tủa và bọt khí B có bọt khí C không có hiện tượng D có kết tủa Câu 99 : Cho m gam hỗn hợp Mg và Al vào 250 ml dd X ( HCl 1M và H2SO4 0,5M) thì thu được 11,144 lit khí ở đkc và dd Y Coi thể tích là không đổi thì dd Y có pH là: A 6 B 1 C 2 D 7 Câu 100 : Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước dư thu được dd X và 3,36 lit... với các chất tan Câu 67 Thêm 900 ml vào 100ml dd A có pH = 9 pH của dd thu được sẽ bằng: A 9 B 11 C 10 D 8 Câu 68 A là dung dịch NaOH có pH = 12; B là dung dịch H2SO4 có pH = 2 Để ph n ứng đủ với V1 lít dung dịch A cần V2 lít dung dịch B Quan hệ giữa V1 và V2 là: a.V1 = V2 b V1 = 2V2 c V2 = 2V1 d Tất cả đếu sai Câu 69: Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch có chứa 26,7g AlCl3 cho đến khi thu được... Ba(OH)2 đến dư vào 50 ml dd X có chứa các ion NH4+, SO42-, NO3- thấy có 11,65g kết tủa được tạo ra và đun nóng thì thu được 4,48 lit (đktc) một chất khí Nồng độ mol của mỗi muối trong X là : A (NH4)2SO4 1M và NH4NO3 2M B (NH4)2SO4 2M và NH4NO3 1M C (NH4)2SO4 1M và NH4NO3 1M D (NH4)2SO4 0,5M và NH4NO3 2M Câu 51 Dung dịch X có chứa các ion : NH4+, Fe2+, Fe3+, NO3 – Để chứng minh sự có mặt của các ion... màu trắng xuất hiện tan trong HCl dư D Có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện tan trong HCl dư Câu 48 Nhỏ vài giọt dd phenolphtalein vào dd NH3 thấy dd chuyển màu hồng Trường hợp nào sau đây làm cho màu của dd đậm lên? A Đun nhẹ dd NH3 B Cho vào dd trên vài giọt dd HCl C Cho vào dd trên vài giọt dd K2CO3 D Cho vào dd trên vài giọt dd NH4Cl Câu 49 Khi cho dd Na2CO3 dư vào dd chứa các ion Ba2+, Fe3+, Al3+,... thì nồng độ mol của ion H+ có giá trị nào sau đây? A Bằng 0,01 M B Khơng xác định được C Lớn hơn 0,01M D Nhỏ hơn 0,01M Câu 65 Giá trị tích số ion của nước ph thuộc vào: A Sự có mặt của axit hồ tan B Sự có mặt của bazơ hồ tan C Áp suất D nhiệt độ Câu 66 Nước đóng vai trò gì trong q trình điện li các chất trong nước? a Mơi trường điện li b dung mơi khơng ph n cực c dung mơi ph n cực d tạo liên kết hiđro ... Na2CO3 (4) Hãy chọn đáp án A.(4), (3) có pH =7 B (4), (2) có pH> 7 C.(1), (3) có pH= 7 D (1), (3) có pH< 7 Câu 15 Khi hòa tan nước, chất sau cho mơi trường axit (pH< 7)? Chọn đáp án A.Na2S B KCl C... Câu 3: có A pH = B pH > C pH = D pH < Dung dịch NaOH có pH = 11, cần pha lỗng dung dịch lần để dung dịch NaOH có pH = 9? A 10 lần B 100 lần C 20 lần D 200 lần Cho 10 ml dung dịch HCl có pH = Cần... muối có pH = 7? A NaCl B NH4Cl C Na2CO3 D ZnCl2 Khi hồ tan NaHCO3 vào nước, dung dịch thu có giá trị A pH =7 B pH 7 D pH khơng xác định Cho dung dịch X có pH = 10, dung dịch Y có pH =
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài tập về sự điện ly và bài tập về PH có đáp án, Một số bài tập về sự điện ly và bài tập về PH có đáp án, Một số bài tập về sự điện ly và bài tập về PH có đáp án

Từ khóa liên quan