1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Tài liệu Lập trình hướng đối tượng Chapter 5 pptx

Tài liệu Lập trình hướng đối tượng_ Chapter 5 pptx

Tài liệu Lập trình hướng đối tượng_ Chapter 5 pptx

... 0982.1 65. 568Email: sanghv@hvtc.edu.vnWebsite: http://www.hvtc.edu.vn/sanghv Lập trình hướng đối tượng 12/16/1312/16/13 08:1908:19 Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng Hà ... 08:1908:19 Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng Hà Văn SangKhoa HTTT,Academy Of Finance, HanoiHà Văn SangBộ môn: Tin học TC – KTKhoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài ChínhTel: ... áoChương trình dịch sẽ phát sinh thêm một con trỏ ảo (virtual pointer)Con trỏ này trỏ tới một bảng ảo (Vtable)Bảng ảo có chứa địa chỉ của các phương thức ảoQuá trình phát sinh một đối tượng...
 • 9
 • 356
 • 0
Tài liệu Lập trình hướng đối tượng - chương 4 pptx

Tài liệu Lập trình hướng đối tượng - chương 4 pptx

... 04:1204:12 Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng Hà Văn SangKhoa HTTT,Academy Of Finance, HanoiHà Văn SangBộ môn: Tin học TC – KTKhoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài ChínhTel: ... minhVí dụ:D d; d.A::x; hoặc d.B::x;12/23/1312/23/13 04:1204:12 Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng Hà Văn SangKhoa HTTT,Academy Of Finance, HanoiCHƯƠNG IVObject Oriented ... Department 15 5. Hàm khởi tạo và hàm huỷ 5. Hàm khởi tạo và hàm huỷa. Hàm khởi tạo- Hàm khởi tạo của lớp cha không được kế thừa- Mỗi đối tượng của lớp con có thể coi là một đối tượng của lớp...
 • 26
 • 328
 • 0
Tài liệu Lập trình hướng đối tượng - chương 5 pdf

Tài liệu Lập trình hướng đối tượng - chương 5 pdf

... 0982.1 65. 568Email: sanghv@hvtc.edu.vnWebsite: http://www.hvtc.edu.vn/sanghv Lập trình hướng đối tượng 12/23/1312/23/13 04:1204:12 Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng Hà ... 04:1204:12 Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng Hà Văn SangKhoa HTTT,Academy Of Finance, HanoiHà Văn SangBộ môn: Tin học TC – KTKhoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài ChínhTel: ... áoChương trình dịch sẽ phát sinh thêm một con trỏ ảo (virtual pointer)Con trỏ này trỏ tới một bảng ảo (Vtable)Bảng ảo có chứa địa chỉ của các phương thức ảoQuá trình phát sinh một đối tượng...
 • 9
 • 345
 • 0
Tài liệu Lập trình hướng đối tượng Khái niệm pptx

Tài liệu Lập trình hướng đối tượng Khái niệm pptx

... 80EIFFELC++CBETAJAVA1 957 196019 65 197019 75 198019 85 199019 95 MODULA 2MODULA 3OBERONC# 2000OOP: Khái niệm 25 NguyễnViệtHà Lập trình hướng đối tượng làm tăng năng suất lập trình (năng suất ... niệm22NguyễnViệtHàHệ thống hướng đốitượng Bao gồmmộttậpcácđốitượng mỗi đối tượng chịu trách nhiệm một công việc Các đốitượng tương tác thông qua trao đổi thông điệp (message) Các đốitượng có thể tồntại ... niệm21NguyễnViệtHàLớpvàđốitượng Lớp đốitượng (class) là khuôn mẫu để sinh ra đối tượng Đối tượng là thể hiện (instance) của một lớp. Đối tượng có định danh thuộctính(dữ liệu)  hành vi (phương...
 • 26
 • 261
 • 0
Tài liệu lập trình hướng đối tượng

Tài liệu lập trình hướng đối tượng

... chương trình hiệu quả hơn. Quá trình tiến hóa của OOP như sau:  Lập trình tuyến tính  Lập trình có cấu trúc  Sự trừu tượng hóa dữ liệu Lập trình hướng đối tượng Chương 6: Lập trình hướng ... nghĩa của các thuật ngữ:  Lập trình hướng đối tượng  Trừu tượng hóa  Đối tượng  Lớp  Thuộc tính  Phương thức  Thông điệp Chương 6: Lập trình hướng đối tượng 86 6.2 Phân biệt ... Chương 6. Lập trình hướng đối tượng Chương này giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng. Các khái niệm cơ bản như lớp, đối tượng, thuộc tính, phương...
 • 12
 • 1,287
 • 7
Tài liệu lập trình hướng đối tượng

Tài liệu lập trình hướng đối tượng

... nhau về trừu tượng hoá dữ liệu trong lập trình cấu trúc và lập trình hướng đối tượng 5. Bản chất của đối tượng 6. Mối quan hệ giữa các đối tượng 7. Khai báo lớp, sử dụng các đối tượng 36TS. ... CNPM 41 5. Bản chất của đối tượng Hoạt động của đối tượng Hoạt động của đối tượng xác định cách thức đối tượng đáp ứng các yêu cầu từ các đối tượng khácvàđó là tất cả những gì đối tượng có ... CNPM 40 5. Bản chất của đối tượng Trạng thái của đối tượng Trạng thái của một đối tượng là một trong sốnhững hoàn cảnh mà đối tượng có thể tồn tại. Thôngthường, trạng thái của đối tượng...
 • 36
 • 826
 • 1
Tài liệu Lập trình hướng đối tượng_ Chapter 6 doc

Tài liệu Lập trình hướng đối tượng_ Chapter 6 doc

... 08:1908:19 Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng Hà Văn SangKhoa HTTT,Academy Of Finance, HanoiHà Văn SangBộ môn: Tin học TC – KTKhoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài ChínhTel: ... a;MT<float> b;MT<long> c;12/16/1312/16/13 08:1908:19 Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng Hà Văn SangKhoa HTTT,Academy Of Finance, HanoiCHƯƠNG VIObject Oriented ... Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài ChínhTel: 0982.1 65. 568Email: sanghv@hvtc.edu.vnWebsite: http://www.hvtc.edu.vn/sanghv Lập trình hướng đối tượng Object Oriented Programing– Information Systems...
 • 13
 • 311
 • 0
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 2 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 2 pdf

... được 15 Giảm một (tiền tố) k + 10 // được 14 Giảm một (hậu tố)k + 10 // được 15 Toán Tử Ví dụ Tương đương với=n = 25 + =n += 25 n = n + 25 -=n -= 25 n = n – 25 *=n *= 25 n = n * 25 /=n ... 6.8/Chia9 / 2.0 // cho 4 .5 %Lấy phần dư13 % 3 // cho 1Toán tửTên Ví dụ= =So sánh bằng 5 = = 5 // cho 1!=So sánh không bằng 5 != 5 // cho 0<So sánh nhỏ hơn 5 < 5. 5 // cho 1< =So ... cho 1< =So sánh nhỏ hơn hoặc bằng 5 <= 5 // cho 1>So sánh lớn hơn 5 > 5. 5 // cho 0> =So sánh lớn hơn hoặc bằng 6.3 >= 5 // cho 1 5 Toán Tử Luận Lý & Trên BitToán...
 • 8
 • 469
 • 1
Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 1 ppt

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 1 ppt

... chương trình C++Nội dung Viết và biên dịch chương trình C++ Biến, hằng, chú thích, kiểu dữ liệu  Bộ nhớ, nhập xuất Cách đặt tênChương 1 4 Chương Trình C++ Đầu TiênChương Trình ... Báo BiếnKhai Báo Biến1 2 3 4 5 6789 1011#include <iostream.h>int main (void){int workDays = 5; float workHours = 7 .5; float payRate = 38 .55 ;float weeklyPay = workDays * workHours ... 1.21 2 3 4 5 67891011 #include <iostream.h>int main (void){int workDays;float workHours, payRate, weeklyPay;workDays = 5; workHours = 7 .5; payRate = 38 .55 ;weeklyPay =...
 • 10
 • 399
 • 1
Tài liệu Lập trình hướng đối tượng - chương 2 doc

Tài liệu Lập trình hướng đối tượng - chương 2 doc

... Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài ChínhTel: 0982.1 65. 568Email: sanghv@hvtc.edu.vnWebsite: http://www.hvtc.edu.vn/sanghv Lập trình hướng đối tượng 23/12/13 04:1110/202.4. Khai ... class” Phiên bản thương mại đầu tiên vào năm 19 85  Ansi và ISO đưa ra phiên bản C++ chuẩn C++ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng 23/12/13 04:11 5/ 201. Lịch sử của C++ (tiếp)Ưu điểm:Được ... Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng Có nhiều thư viện mẫu chuẩn STL23/12/13 04:116/202. Mở rộng của C++Một số mở rộng của C++ so với C:Đơn giản chỉ là 2 dấu ++?Từ khóa mớiDữ liệu, khai...
 • 19
 • 349
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu lập trình hướng đối tượng ctài liệu lập trình hướng đối tượng với ctài liệu lập trình hướng đối tượng trong cdownload tài liệu lập trình hướng đối tượng ctài liệu lập trình hướng đối tượng trong javatài liệu lập trình hướng đối tượng javatài liệu lập trình hướng đối tượng phptài liệu lập trình hướng đối tượng trong phptài liệu lập trình hướng thành phầnđề tài 3 lập trình hướng đối tượng trong javatài liệu về lập trình hướng đối tượngtài liệu thực hành lập trình hướng đối tượngtài liệu phương pháp lập trình hướng đối tượngtài liệu ôn tập lập trình hướng đối tượngtài liệu học môn lập trình hướng đối tượngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ