1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Hóa học >

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)

... www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 1/ 5 SỞ GD - < /b> ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CẨM B NH (Đề thi < /b> có 05 trang) ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC - < /b> CAO < /b> ĐẲNG NĂM 2013 < /b> Môn:< /b> HOÁ HỌC; Khối < /b> ... dịch Br2 thu được kết tủa Y có công thức phân tử là C7H5O2Br3. CTCT của X là? A. o-HO-CH2-C6H4-OH B. m-HO-CH2-C6H4-OH C. p-HO-CH2-C6H4-OH D. p-CH3-O-C6H4-OH ... khối < /b> lượng chất rắn giảm 0,64 gam và thu được chất hữu cơ B không có khả năng tráng b c. Vậy A là: A. 2-metylbutan-1, 4- < /b> iol B. Pentan-2, 3- < /b> iol C. 3-metylbutan-1, 3- < /b> iol D. 2-metylbutan-2, 3- < /b> iol...
 • 6
 • 463
 • 5
đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)

... TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN (ðề thi < /b> gồm 6 trang) ðỀ THI < /b> THỬ ðẠI HỌC LẦN 1- < /b> NĂM 2013 < /b> Môn < /b> thi:< /b> Hoá < /b> học < /b> Khối < /b> A ,B Thời gian làm b i 90 phút Họ tên học < /b> sinh: Số b o danh………….: Cho biết ... dung dịch: A. Fe3+, Cl - < /b> , NH4+, SO4 2- < /b> , S 2- < /b> B. Mg2+, HCO3 - < /b> , SO4 2- < /b> , NH4+ C. Fe2+, H+, Na+, Cl - < /b> , NO3 - < /b> D. Al3+, K+, Br - < /b> , NO3 - < /b> , CO3 2- < /b> II. PHẦN RIÊNG (10 ... gây ô nhiễm nguồn nước: A. Cl - < /b> , NO3 - < /b> , Hg2+, Cr3+, As3+ B. SO4 2- < /b> , Br - < /b> , Mg2+, Mn2+, H+ C. Ag+, Cd2+, K+, NO3 - < /b> , HCO3 - < /b> D. CO3 2- < /b> , Cl - < /b> , Cu2+, Ca2+, Na+ Câu...
 • 8
 • 559
 • 2
đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)

... đề < /b> thi < /b> 061 Câu 10: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HO-CH2-CH2-OH (X); HO-CH2-CH2-CH2-OH (Y); HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CH(OH)-CH2-OH ... ebook, tài liệu, đề < /b> thi,< /b> b i giảng tại : http://diendan.shpt.info Trang 1/7 - < /b> đề < /b> thi < /b> 061 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi < /b> gồm có 05 trang) ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM ... Download ebook, tài liệu, đề < /b> thi,< /b> b i giảng tại : http://diendan.shpt.info Trang 6/7 - < /b> đề < /b> thi < /b> 061 ĐÁP ÁN ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - < /b> MÔN HÓA HỌC 12 cauhoi 061 1 B 2 C 3 D 4 B 5 C 6...
 • 7
 • 600
 • 3
đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

... < axit p-metylbenzoic < axit benzoic < axit p-nitrobenzoic.>=axit p-nitrobenzoic < axit benzoic < axit phenic < axit p-metylbenzoic. Trang 4/9 - < /b> đề < /b> thi < /b> 485<4? ... p-metylbenzoic < axit p-nitrobenzoic < axit benzoic < axit phenic.'=axit phenic < axit p-nitrobenzoic < axit p-metylbenzoic < axit benzoic.=axit phenic < axit p-metylbenzoic ... là:%= a, < /b> b, c, d, e. '= a, < /b> c, d. = a, < /b> b, >= a, < /b> b, c, d.<40 Ứng với công thức phân tử C7H8O có bao nhiêu đồng phân là dẫn xuất của benzen và số đồngphân đều tác dụng được với các...
 • 9
 • 795
 • 3
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH

... lượt tại A và B sao cho 2 2AB = 1,00 1 2( ; 3 5); ( ; 3 1)A d A a a B d B b b ∈⇒− − ∈⇒− − ( 1; 3 3) 0; ( 1; 3 1)IA a a IB b b= − − − ≠ = − − +   I, A, < /b> B thẳng hàng ... 2y= 0,25 Lập BBT x −∞ 1 +∞ y’ - < /b> - y 2 −∞ +∞ 2 0,25 1 Đồ thị 654321 -1 < /b> -2 < /b> -4 < /b> -2 < /b> 2 4 61 0,25 trọng tâm của tam giác OAB thuộc đường thẳng ... thẳng hàng 1 ( 1)3 1 ( 3 3) b k aIB kIA b k a− = −⇒= ⇔− + = − −  0,25 Nếu 1 1 4a b AB=⇒=⇒= (không TM) Nếu 13 1 ( 3 3) 3 21 b b a a b a−⇒− + = − − ⇔ = −−...
 • 7
 • 429
 • 4
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH

... lượt tại A và B sao cho 2 2AB = 1,00 1 2( ; 3 5); ( ; 3 1)A d A a a B d B b b ∈⇒− − ∈⇒− − ( 1; 3 3) 0; ( 1; 3 1)IA a a IB b b= − − − ≠ = − − +   I, A, < /b> B thẳng hàng ... S GD&T THANH HểA TRNG THPT BA èNH THI < /b> TH I HC LN 1 NM 2013 < /b> Mụn: TON; Khi A, < /b> B Thi < /b> gian lm bi: 180 phỳt Phần chung cho tất cả thí sinh (7,0 im) ... thẳng hàng 1 ( 1)3 1 ( 3 3) b k aIB kIA b k a− = −⇒= ⇔− + = − −  0,25 Nếu 1 1 4a b AB=⇒=⇒= (không TM) Nếu 13 1 ( 3 3) 3 21 b b a a b a−⇒− + = − − ⇔ = −−...
 • 7
 • 364
 • 1
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn TOÁN, khối A, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn TOÁN, khối A, B

... ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC, CAO < /b> ĐẲNG NĂM 2011 Môn < /b> thi:< /b> TOÁN, khối < /b> A, < /b> B Thời gian làm b i 180 phút, không kể thời gian giao đề< /b> Câu 1 (2.0 điểm): Cho hàm số 3 2 33 ... −−−−−−−−−−−−−o0o−−−−−−−−−−−−−Cán b coi thi < /b> không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh: SBD: Câu Nội dungĐiểmI1. Khi m = 1, hàm số có dạng: y = x3 − 3x2 + 4+ TXĐ: R+ Sự biến thi< /b> n: y’ = 3x2 − ... 0.25LËp BBT:0.25§å thÞ: 0.252/. Ta có: y’ = 3x2 − 6mx = 0 ⇔ 02xx m==Để hàm số có cực đại < /b> và cực tiểu thì m ≠ 0.0.25Giả sử hàm số có hai điểm cực trị là: A(0; 4m3), B( 2m;...
 • 5
 • 291
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

... y =b 3 z=c3 thì x, y, z >0 và abc=1.Ta cóa3 + b 3=(a +b) (a2 +b 2-ab)(a +b) ab, do a +b& gt;0 và a2 +b 2-abab a3 + b 3+1 (a +b) ab+abc=ab(a +b+ c)>0( )3 31 1a b 1 ab a b ... http://ductam_tp.violet.vn/Trờng THPT Nguyễn Huệ đề < /b> thi < /b> thử < /b> đại < /b> học < /b> lần 1 năm < /b> 2011 Môn:< /b> TOáN ; Khối:< /b> A ,B (Thời gian làm b i: 180 phút) Phần chung cho tất cả thí sinh (7,0 ... pt AB: x y 5 = 0 SABC= 12d(C, AB).AB = 32 d(C, AB)= 32Gọi G(t;3t-8) là trọng tâm tam giác ABC thì d(G, AB)= 12 d(G, AB)= (3 8) 52t t =12t = 1 hoặc t = 2G(1; - < /b> 5)...
 • 6
 • 384
 • 2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010 MÔN TOÁN KHỐI A ĐỀ 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010 MÔN TOÁN KHỐI A ĐỀ 1

... ŀ B Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THAM KHẢO Email: phukhanh@moet.edu.vn ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO < /b> ĐẲNG NĂM 2010 Môn < /b> thi < /b> : TOÁN - < /b> khối < /b> A. Ngày thi < /b> : 28.02.2010 (Chủ Nhật ) ĐỀ 01 I. PHẦN B T ... 3;0),A a B a C a3; ; 02 2a aM    , gọi N là trung điểm của AC ⇒3 30; ;2 2a aN    . MN là đường trung b nh của tam giác ABC ⇒ AB // MN ⇒ AB //(OMN) ⇒ d(AB;OM) ... 2A B Cx y z= = = Nếu , , (0; ),A B C A B Cπ π∈ + + =thì t n t n t n t n t n t n 1.2 2 2 2 2 2A B B C C Aa a a a a a+ + = Khi đó 2sin sin cos 2 cos cos 2 cos 12 2 2C A B CP A B...
 • 5
 • 212
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010 MÔN TOÁN KHỐI A ĐỀ 02

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010 MÔN TOÁN KHỐI A ĐỀ 02

... ŀ B Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THAM KHẢO Email: phukhanh@moet.edu.vn ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO < /b> ĐẲNG NĂM 2010 Môn < /b> thi < /b> : TOÁN - < /b> khối < /b> A. Ngày thi < /b> : 07.03.2010 (Chủ Nhật ) ĐỀ 02 I. PHẦN B T ... trong sách b i tập hình học < /b> 12 . Học < /b> sinh tự vẽ hình Gọi ,I Jlần lượt là trung điểm của các cạnh ,AB CD Dễ thấy 1 1, . , .3 3ABCD AICD BICD AICD ICD BICD ICDV V V V AI dt V BI dt= + ... trình mới giảm tải b i điểm uốn của chương trình ban cơ b n , sự giảm tải này đã dẫn đến các b i toán về cấp số cộng , cấp số nhân khá hạn chế trong mỗi đề < /b> thi < /b> . Nếu xuất hiện b i toán về cấp số...
 • 6
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi thử đại học cao đẳng năm 2013 môn tiếng anh ch59 đề thi thử đại học cao đẳng năm 2010 môn hóa họcđáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán khối a trường thpt đặng thúc hứa thanh chương – nghệ anđề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn toán khối a a1 b trường thpt chuyên phan bội châutrường thpt nguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 môn toán ; khối a bđề thi thử đại học cao đẳng năm 2013đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2007 môn toán khối ađề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 b chuyên vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán; khối ađề thi thử đại học cao đẳng năm 2011đề thi thử đại học cao đẳng năm 2010đề thi thử đại học cao đẳng năm 2012đề thi thử đại học cao đẳng năm 2014dap an đề thi thử đại học cao đẳng năm 2011 đề số 3 pptBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật