đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)

6 464 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2014, 09:03

www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 1/ 5 SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: HOÁ HỌC; Khối A, B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Khóa ngày 23,24/02/2013 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: - Thí sinh không sử dụng bảng HTTH các nguyên tố hóa học - Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. Câu 1. Cho 12,125g sunfua kim loại M (có hoá trị II không đổi) tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 11,2 lít khí SO2 ở đktc. Công thức của sunfua là: A. MgS B. CuS C. FeS D. ZnS Câu 2. Cho 7,68g hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 tác dụng vừa hết với 260ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn, giá trị của m là: A. 12g B. 16g C. 8g D. 24g Câu 3. Trộn 3,36 gam andehit đơn chức X với một andehit đơn chức Y (MX >MY) rồi thêm nước vào để được 0,1 lit dung dịch Z với tổng nồng độ các andehit là 0,8M. Thêm từ từ dung dịch AgNO3/NH3 dư vào dung dịch Z rồi tiến hành đung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là. A. CH3CHO và HCHO B. C2H3CHO và HCHO C. C2H5CHO và HCHO D. Không có nghiệm Câu 4. Hỗn hợp A gồm X, Y (MX < MY) là 2 este đơn chức có chung gốc axit. Đun nóng m gam A với 400 ml dung dịch KOH 1M dư thu được dung dịch B và (m – 12,6) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m + 6,68) gam chất rắn khan. % khối lượng của X trong A là: A. 54,66% B. 45,55% C. 36,44% D. 30,37% Câu 5. Cho các hợp chất: amoniac; p – nitroanilin; p – aminotoluen; metylamin; đimetylamin. Dãy nào trong các dãy sau được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ? A. p – O2N-C6H4-NH2 < C6H5-NH2 < p – CH3-C6H4-NH2 < NH3 < CH3-NH2 < (CH3)2NH B. p – O2N-C6H4-NH2 < C6H5-NH2 < p – CH3-C6H4-NH2 < NH3 < (CH3)2NH < CH3-NH2 C. C6H5-NH2 < p – O2N-C6H4-NH2 < p – CH3-C6H4-NH2 < NH3 < CH3-NH2 < (CH3)2NH D. (CH3)2NH < CH3-NH2 < NH3 < p – CH3-C6H4-NH2 < C6H5-NH2 < p – O2N-C6H4-NH2 Câu 6. Chất hữu cơ E có công thức cấu tạo là HCOOCH=CH2. Đun nóng m gam E sau đó lấy toàn bộ các sản phẩm sinh ra thực hiện phản ứng tráng gương thu được tổng khối lượng Ag là 108g Ag. Hiđro hóa m gam E bằng H2 xúc tác Ni,t0 vừa đủ thu được E’. Đốt cháy toàn bộ lượng E’ rồi dẫn sản phẩm vào bình đựng dung dịch NaOH dư thì khối lượng bình tăng thêm bao nhiêu gam? A. 55,8g B. 46,5g C. 42g D. 48,2g Câu 7: Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất ? A. Cho V(lít) dd NaOH 1M vào V (lít) dd AlCl3 1M B. Cho V(lít) dd HCl 1M vào V (lít) dd NaAlO2 1M C. Cho V(lít) dd AlCl3 1M vào V (lít) dd NaAlO2 1M D. Cho V(lít) dd HCl 2M vào V (lít) dd NaAlO2 1M Câu 8. Hoà tan hoàn toàn m gam hổn hợp X gồm Fe và Fe2O3 vào V ml dung dịch HNO3 2M, khuấy đều thu được 0,448 lít NO là sản phẩm khử duy nhất, dung dịch Y và 0,24 gam kim loại. Thêm dung dịch H2SO4 loãng dư vào dung dịch Y, cho tiếp dung dịch chứa NaNO3 từ từ vào cho đến khi khí vừa ngừng thoát ra thu được 0,672 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Tính m và V: A. 6,00 gam; 100 ml B. 7,84 gam; 130 ml C. 6,24 gam; 100 ml D. 6,24 gam; 130 ml. Câu 9. Cho a gam hổn hợp X gồm Fe2O3 và Cu tác dụng với 240 ml dung dịch H2SO4 loãng 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc thu được 4,48 gam hổn hợp rắn Y dung dịch Z. Cho hổn hợp rắn Y tác dụng với khí CO dư thu được 3,52 gam hổn hợp rắn A chứa b gam Fe. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a và b lần lượt là: MĐT 504 www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 2/ 5 A. 10,88 gam và 2,24 gam B. 23,68 gam và 1,68 gam C. 13,44 gam và 1,68 gam D. 13,44 gam và 2,24 gam. Câu 10. Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch H2SO4 1M loãng dư vào bình X chứa m gam hổn hợp gồm Fe3O4 và Cu (được trộn theo tỉ lệ nol 1:2) khuấy đều thấy hổn hợp tan dần và còn lại 3,84 gam chất rắn. Cho tiếp dung dịch chứa NaNO3 từ từ vào bình X (sau phản ứng của hổn hợp X với H2SO4) khuấy đều cho đến khi khí vừa ngừng thoát ra thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tính m và V: A. 10,8 gam; 0,896 lít B. 10,8 gam; 1,344 lít. C. 21,6 gam; 2,24 lít D. 21,6 gam; 0,896 lít Câu 11. Đốt cháy hết 9,984 gam kim loại M (có hoá trị II không đổi ) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 20,73 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 3,4272 lit (đktc). Kim loại M là. A.Ca B.Mg C.Zn D.Cu Câu 12. Trung hoà 5,4 gam X gồm CH3COOH, CH2=CHCOOH, C6H5OH và C6H5COOH cần dung Vml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 6,94 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị V là. A. 669,6 B.700 C.900 D.350 Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol no A cần 15,68 lít O2 (đktc) biết tỉ khối hơi của A so với H2 bằng 52. Lấy 4,16 gam A cho tác dụng với CuO nung nóng dư sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm 0,64 gam và thu được chất hữu cơ B không có khả năng tráng bạc. Vậy A là: A. 2-metylbutan-1,4-điol B. Pentan-2,3-điol C. 3-metylbutan-1,3-điol D. 2-metylbutan-2,3-điol Câu 14. Chất hữu cơ X có 1 nhóm amino, 1 chức este. Hàm lượng N có trong X là 15,73%. Xà phòng hoá m gam X thu được hơi ancol Z, cho Z qua CuO dư thu được andehit Y ( phản ứng hoàn toàn), cho Y phản ứng hoàn toàn AgNO3/NH3dư thu được 16,2 gam Ag . giá trị m là. A.7,725 B.6,675 C.3,3375 D .5,625 Câu 15. Cho X (chứ C, H, O) chỉ chứa 1 loại nhóm chức. Đốt cháy X thì thu được số mol H2O gấp 1,5 mol CO2. Cho 0,15 mol X tác dụng vừa đủ Na thu được m gam rắn và 3,36 lit H2(đktc). Giá trị m là. A.15,9 B.15,6 C.18,0 D.10,2 Câu 16. Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C7H8O2. X tác dụng với Na thu được số mol khí đúng bằng số mol X đã phản ứng. Mặt khác, X tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1 : 1. Khi cho X tác dụng với dung dịch Br2 thu được kết tủa Y có công thức phân tử là C7H5O2Br3. CTCT của X là? A. o-HO-CH2-C6H4-OH B. m-HO-CH2-C6H4-OH C. p-HO-CH2-C6H4-OH D. p-CH3-O-C6H4-OH Câu 17. Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 có khối lượng 21,67 gam. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thu được 2,016 lít H2 (đktc) và 12,4 gam chất rắn không tan. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là: A. 80% B. 75% C. 60% D. 71,43% Câu 18. Hiện tượng nào xảy ra trong thí nghiệm sau: Cho 0,1 mol Na vào 100 ml dung dịch chứa CuSO4 1M và H2SO4 1M (loãng). A. Chỉ có khí bay lên B. Có khí bay lên và có kết tủa màu xanh. C. Chỉ có kết tủa. D. Có khí bay lên và có kết tủa màu xanh sau đó kết tủa lại tan Câu 19. Điện phân (điện cực trơ) dung dịch NaCl và CuSO4 (tỉ lệ mol tương ứng là 3:1) đến khi catot xuất hiện bọt khí thì dừng lại .sản phẩm khí thu được ở Anot là A. khí Cl2 B. khí H2 và khí O2 C. khí Cl2và H2 D. khí Cl2và O2 Câu 20. Để trung hoà m gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chưc, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần dung 100ml dung dịch NaOH 0,3 M. Mặt khác đốt cháy m gam X rồi cho toàn bổan phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng P2O5, bình (2) đựng dung dịch KOH dư thấy khối lượng bình (1) tăng a gam, bình (2) tăng (3,64+ a) gam. Thành phần % về khối lượng của Axit có nguyên tử Cacbon nhỏ hơn trong X là A. 33,33% B. 66,67% C. 30,14% D. 69,86% Câu 21. Cho hơi nước đi qua than nung nóng đỏ sau khi loại bỏ hơi nước dư thu được 17,92 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, CO và H2. Hấp thụ X vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4 gam kết tủa và có V lít khí Y thoát ra. Cho Y tác dụng với CuO dư nung nóng sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm m gam. Giá trị của m là: A. 9,6 gam B. 8,4 gam C. 11,2 gam D. 4,8 gam Câu 22. Nhận định nào sau đây không đúng: A. Hỗn hợp Fe3O4 và Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl B. Hỗn hợp Al2O3 và K2O có thể tan hết trong nước C. Hỗn hợp CuS và FeS có thể tan hết trong dung dịch HCl dư D. Hỗn hợp Al và BaO có thể tan hết trong nước Câu 23. Cho 8,04 gam hỗn hợp hơi gồm CH3CHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 3/ 5 được 55,2 gam kết tủa. Cho kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng còn lại m gam chất không tan. Giá trị của m là: A. 41,69 B. 55,2 C. 61,78 D. 21,6 Câu 24. Hòa tan hết 10,24 gam Cu bằng 200 ml dung dịch HNO3 3M được dung dịch A. Thêm 400 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch A. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu được 26,44 gam chất rắn. Số mol HNO3 đã phản ứng với Cu là: A. 0,48 mol B. 0,58 mol C. 0,56 mol D. 0,4 mol Câu 25. Chất nào sau đây có khả năng tạo ra 4 loại dẫn xuất mono brom? A. o-đimetylbenzen B. m-đimetylbenzen C. p-đimetylbenzen D. Etylbenzen Câu 26. Một muối X có CTPT C3H10O3N2. Lấy 19,52 gam X cho phản ứng với 200 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn và phần hơi. Trong phần hơi có chất hữu cơ Y đơn chức bậc I và phần rắn chỉ là hỗn hợp các chất vô cơ có khối lượng m gam. Giá trị của m là: A. 18,4 gam B. 13,28 gam C. 21,8 gam D. 19,8 gam Câu 27. Cho khí H2S tác dụng với các chất: dung dịch NaOH, khí clo, nước clo, dung dịch KMnO4/H+, khí oxi dư đun nóng, dung dịch FeCl3, dung dịch ZnCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng và số trường hợp trong đó lưu huỳnh bị oxi hóa lên S+6 là: A. 7 và 2 B. 6 và 3 C. 6 và 1 D. 6 và 2 Câu 28. - Cho a gam Fe ( dư) vào V1 lit Cu(NO3)2 1M thu được m gam rắn. - Cho a gam Fe (dư) vào V2 lit AgNO3 1M, sau phản ứng thu được m gam rắn. Mối liên hệ V1 và V2 là: A. V1 = 2V2 B. V1 = 10V2 C. V1 = V 2 D. 10V1 = V2 Câu 29. Trong các chất Xiclopropan, xiclohexan, benzene, stiren, axit axetic, axit acrylic, andehit axetic, Andehit acrylic, axeton, etyl axetat, vinyl axetat, vinyl axetat, đimetyl ete số chất có khả năng làm mất màu nước brom là. A. 5 B. 7 C. 6 D. 4 Câu 30. X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X và Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 23,745 gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 68,1. B. 17,025. C. 19,455. D. 78,4 Câu 31.Cho các phản ứng : (1) O3 + dung dịch KI (2) F2 + H2O ( 3) KClO3 (rắn) + HCl đặc (4) SO2 + dung dịch H2S (5) Cl2 + dung dịch H2S (6) NH3(dư) + Cl2 (7) NaNO2 ( bão hoà) + NH4Cl (bão hoà) (8) NO2 + NaOH (dd) Số phản ứng tạo ra đơn chất là. A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 32.Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm KNO3 và Fe(NO3)2 . Hỗn hợp khí thu được đem dẫn vào bình chứa 2 lit H2O thì không thấy khí thoát ra khỏi bình . Dung dich thu được có gí trị pH=1 và chỉ chứa một chất tan duy nhất, coi thể tích dung dịch không thay đổi. Giá trị m là A. 28,1 B. 23,05 C.46,1 D. 38,2 Câu 33: Trong dãy biến hóa: C2H6  C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COOC2H5  C2H5OH  CO2 . Số phản ứng oxi hóa- khử trên dãy biến hóa trên là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 34. Este đơn chức X không có nhánh, chỉ chứa C,H,O và không chứa các nhóm chức khác. Biết tỉ khối hơi của X so với O2 là 3,125. Khi cho 15 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 21 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là A. CH3COO-CH2-CH=CH2. B. HCOO-CH2-CH2 –CH=CH2. C. D. Câu 35. Thực hiện các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Trộn 0,015 mol ancol no X với 0,02 mol ancol no Y rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na được 1,008 lít H2. Thí nghiệm 2: Trộn 0,02 mol ancol X với 0,015 mol ancol Y rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na được 0,952 lít H2. Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp ancol như trong thí nghiệm 1 thu được 6,21 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Biết thể tích các khí đo ở đktc và các ancol đều mạch hở. Công thức 2 ancol X và Y lần lượt là A. C3H6(OH)2 và C3H5(OH)3. B. C2H4(OH)2 và C3H5(OH)3. C. CH3OH và C2H5OH. D. C2H5OH và C3H7OH. Câu 36. Chất A mạch hở có công thức CxHyCl2. Khi cho tất cả các đồng phân của A tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có ba ancol có khả năng hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức phân tử của A là A. C5H10Cl2. B. C4H6Cl2. C. C4H8Cl2. D. C3H6Cl2. CH3-CH-CH2 CH2-O C=O CH2- CH2- C=O CH2-CH2-O www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 4/ 5 Câu 37. Cho các chất sau: 1) axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic (có trong quả chanh) 2) axit 2-hiđroxipropanoic (có trong sữa chua). 3) axit 2-hiđroxibutanđioic (có trong quả táo). 4) axit 3-hiđroxibutanoic (có trong nước tiểu của người bệnh tiểu đường). 5) axit 2,3-đihiđroxibutanđioic (có trong rượu vang). Thứ tự sắp xếp các axit trên theo chiều tính axit mạnh dần từ trái sang phải là A. 2,4,5,3,1. B. 4,2,3,5,1. C. 4,3,2,1,5. D. 2,3,4,5,1. Câu 38. Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 14:1 tác dụng hết với dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít một khí duy nhất (đo ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 23 gam chất rắn khan T. Xác định số mol HNO3 đã phản ứng ? A. 0,28 B. 0,34 C. 0,36 D. 0,32 Câu 39. Trong phòng thí nghiệm, hiđrohalogenua (HX) được điều chế từ phản ứng sau: NaX(rắn) + H2SO4 (đặc, nóng) → NaHSO4 (hoặc Na2SO4) + HX (khí). Hãy cho biết phương pháp trên có thể dùng để điều chế được hiđrohalogenua nào sau đây ? A. HF và HCl. B. HBr và HI. C. HCl, HBr và HI. D. HF, HCl, HBr, HI. Câu 40. Hòa tan hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 trong 400 ml dung dịch HCl a (M) thu được dung dịch Y và còn lại 1,0 gam Cu không tan. Nhúng thanh Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng hoàn toàn nhấc thanh Mg ra thấy khối lượng tăng thêm 4,0 gam so với khối lượng thanh Mg ban đầu và có 1,12 lít khí H2 (đo ở đktc) thoát ra (giả thiết toàn bộ lượng kim loại thoát ra đều bám hết vào thanh Mg). Khối lượng Cu trong X và giá trị của a lần lượt là A. 4,2 gam và 0,75M. B. 4,2 gam và 1M. C. 3,2 gam và 2M. D. 3,2g gam và 0,75M. Câu 41. Cho các chất sau: Al, ZnO, Na[Al(OH)4], CH3COONH4, KHSO4, H2NCH2COOH, H2NCH2COONa, KHCO3, Pb(OH)2, ClH3NCH2COOH, HOOCCH2CH(NH2)COOH. Số chất có tính lưỡng tính là: A. 6 B. 8 C. 7 D. 5 Câu 42. Cho các cặp chất sau: (1). Khí Cl2 và khí O2. (6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2. (2). Khí H2S và khí SO2. (7). Hg và S. (3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2. (8). Khí CO2 và dung dịch NaClO. (4). Khí Cl2 và dung dịch NaOH. (9). CuS và dung dịch HCl. (5). Khí NH3 và dung dịch AlCl3. (10). Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2. (11) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaAlO2 (12) C2H5Cl và NaOH Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là A. 8 B. 11 C. 9 D. 10 Câu 43. Hòa tan 2m (gam) kim loại M bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư hay hòa tan m (gam) hợp chất X (hợp chất của M với lưu huỳnh) cũng trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thì cùng thu được khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Giả sử nguyên tố lưu huỳnh chỉ bị oxi hóa lên mức cao nhất. Kim loại M và công thức phân tử của X lần lượt là A. Cu và CuS. B. Cu và Cu2S. C. Mg và MgS. D. Fe và FeS. Câu 44. Trong số các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nilon-7. Có bao nhiêu loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 45. Cho sơ đồ sau: X + H2  →0,txt ancol X1. X + O2  →0,txt axit hữu cơ X2. X1 + X2  →0,txt C6H10O2 + H2O. Công thức cấu tạo của X là A. CH3CH2CHO. B. CH2=CH-CHO. C. CH3-CHO. D. CH2=C(CH3)-CHO. Câu 46. Oxi hóa anđehit X đơn chức bằng O2 (xúc tác thích hợp) với hiệu suất phản ứng là 75% thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxylic tương ứng và anđehit dư. Trung hòa axit trong hỗn hợp Y cần 100 ml dung dịch NaOH 0,75M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,1 gam chất rắn khan. Nếu cho hỗn hợp Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng thì thu được khối lượng Ag là A. 21,6 gam. B. 5,4 gam. C. 27,0 gam. D. 10,8 gam. Câu 47. Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O, CH3COOH, Na, NaHCO3, CH3COCl: A. 4 B. 6 C. 5 D. 7 www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 5/ 5 Câu 48. Hoà tan hoàn toàn m gam Na vào 1lít dung dịch HCl nồng độ a(M), thu được dung dịch A và a (mol) khí thoát ra. Dãy nào trong các dãy dưới đây gồm cấc chất đều tác dụng với dung dịch A? A. AgNO3; Na2CO3: CaCO3 B. FeSO4; Zn; Al2O3; NaHSO4 C. Al; BaCl2; NH4NO3; Na2HPO3 D. Mg; ZnO; NaHCO3; NaOH Câu 49. Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48lít hỗn hợp Z ở đktc gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là: A. 8,9g B. 14,3g C. 16,5g D. 15,7g Câu 50. Có bao nhiêu chất có thể phản ứng với axit fomic trong số các chất sau: KOH, NH3, CaO, Mg, Cu, Na2CO3, Na2SO4, CH3OH, C6H5OH, AgNO3/NH3? A. 8 B. 9 C. 7 D. 6 HẾT (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 6/ 5 TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG LẦN 1 MÔN HÓA HỌC - NĂM HỌC 2012 - 2013 STT MĐT 269 STT MĐT 141 STT MĐT 195 STT MĐT 504 1 D 1 C 1 B 1 D 2 B 2 B 2 A 2 C 3 B 3 C 3 C 3 B 4 A 4 C 4 B 4 C 5 D 5 C 5 C 5 A 6 B 6 B 6 B 6 B 7 C 7 A 7 C 7 C 8 B 8 B 8 B 8 C 9 C 9 A 9 A 9 D 10 C 10 A 10 B 10 C 11 A 11 B 11 B 11 D 12 B 12 B 12 A 12 B 13 B 13 A 13 D 13 D 14 A 14 C 14 A 14 B 15 B 15 B 15 B 15 A 16 C 16 C 16 B 16 B 17 C 17 C 17 B 17 B 18 B 18 B 18 B 18 A 19 B 19 C 19 C 19 A 20 C 20 C 20 C 20 C 21 B 21 B 21 C 21 C 22 A 22 D 22 C 22 C 23 D 23 B 23 C 23 C 24 B 24 B 24 B 24 C 25 D 25 B 25 C 25 B 26 C 26 A 26 C 26 A 27 D 27 D 27 A 27 C 28 A 28 B 28 B 28 B 29 D 29 A 29 B 29 C 30 B 30 C 30 A 30 B 31 A 31 C 31 A 31 D 32 C 32 C 32 C 32 B 33 C 33 C 33 C 33 B 34 C 34 B 34 C 34 D 35 B 35 C 35 B 35 B 36 A 36 C 36 C 36 C 37 C 37 B 37 C 37 B 38 B 38 C 38 C 38 C 39 C 39 B 39 D 39 A 40 B 40 A 40 B 40 B 41 C 41 D 41 C 41 A 42 C 42 D 42 D 42 C 43 C 43 A 43 A 43 B 44 C 44 D 44 D 44 A 45 C 45 B 45 B 45 B 46 B 46 B 46 B 46 C 47 A 47 D 47 B 47 C 48 B 48 C 48 C 48 B 49 B 49 B 49 B 49 B 50 A 50 A 50 A 50 C . 504 Trang 6/ 5 TRƯỜNG THPT CẨM B NH ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG LẦN 1 MÔN HÓA HỌC - NĂM HỌC 2012 - 2013 STT MĐT 269 STT MĐT 141. www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 1/ 5 SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CẨM B NH (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504), đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504), đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)

Từ khóa liên quan