đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

9 788 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2014, 09:03

 !"#$%&'Thời gian : 90 phút không kể giao đề()*+,-./0Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết khối lượng mol (đvC) của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Ni=59; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; I=127; Ba=137; Au=197; Pb=207, He =4; F =19; Li=7; Sn =119.,123,4253,6+7+38393+,:;-2,<4 X là hợp chất hữu cơ, mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn X chỉ thuđược CO2 và H2O. Khi làm bay hơi hoàn toàn 4,5 gam X thu được thể tích bằng thể tích của 2,1 gamkhí N2 ở cùng điều kiện. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là:%=5. '=4. =3. >=6.<4 Cho cân bằng hóa học sau: N2 (k) + 3H2 (k)  2NH3 (k) ; ∆H < 0. Cho các biện pháp: (1) Giảm nhiệt độ; (2) Tăng áp suất chung của hệ phản ứng; (3) Dùng thêmchất xúc tác Fe; (4) Giảm nồng độ của NH3. Những biện pháp nào làm cho cân bằng trên chuyển dịchtheo chiều thuận?%=(1), (2), (3). '=(1), (2). =(1), (2), (4). >=(2), (4).<4 Hiđrat hóa 3,36 lít axetilen (đktc) thu được hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ( hiệu suất phảnứng 60% tính theo C2H2). Cho toàn bộ A trên vào bình đựng lượng dư nước brom thì số mol brom đãphản ứng là%=0,15. '=0,21. =0,09. >=0,06.<4. Dẫn hỗn hợp M gồm hai chất X và Y có công thức phân tử C3H6 và C4H8 vào dung dịch bromtrong dung môi CCl4 thấy dung dịch brom bị nhạt màu và không có khí thoát ra. Ta có các kết luậnsau:a). X và Y là 2 xicloankan vòng 3 cạnh .b). X và Y là một anken và một xicloankan vòng 4 cạnh.c). X và Y là 2 anken đồng đẳng của nhau. d). X và Y là một anken và một xicloankan vòng 3 cạnh. e). X và Y là một xicloankan vòng 3 cạnh và một xicloankan vòng 4 cạnhCác kết luận đúng là:%=a, b, c, d, e. '=a, c, d. =a, b, >=a, b, c, d.<40 Ứng với công thức phân tử C7H8O có bao nhiêu đồng phân là dẫn xuất của benzen và số đồngphân đều tác dụng được với các chất: K, KOH, (CH3CO)2O:%=5 và 2. '=4 và 2. =4 và 3. >=5 và 3.<4? X là dd AlCl3, Y là dd NaOH 2 M. Thêm 150 ml dd Y vào cốc chứa 100ml dd X, khuấy đềuđến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 7,8 gam kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100 ml dd Y, khuấyđều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 10,92 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dd X bằng%=1,0 M. '=3,2 M. =2,0 M. >=1,6 M. Trang 1/9 -đề thi 485<4@ Cho các chất sau: phenol, khí sunfurơ, toluen, ancol benzylic, isopren, axit metacrylic, vinylaxetat, phenyl amin, axit benzoic. Số chất phản ứng được với dung dịch nước brom ở nhiệt độ thườnglà%=6. '=5. =7. >=4.<4/ Hỗn hợp X gồm axetilen ( 0,15 mol), vinylaxetilen (0,1 mol), etilen ( 0,1 mol) và hiđro ( 0,4mol). Nung X với xúc tác niken một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối đối với hiđro bằng 12,7.Hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với dd chứa a mol Br2. Gía trị của a là:%=0,35. '=0,45. =0,65. >=0,25.<4A Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa oxit cao nhất của nguyên tố R và hợp chất khí của nó với hiđrobằng 5,52. Khối lượng mol nguyên tử của R là:%=12. '=28. =19. >=32.<4 Cho các nguyên tố sau 13Al; 5B; 9F; 21Sc. Hãy cho biết đặc điểm chung trong cấu tạo củanguyên tử các nguyên tố đó.%=Đều có 3 lớp electron.'=Đều là các nguyên tố thuộc các chu kì nhỏ.=Đều có 1 electron độc thân ở trạng thái cơ bản.>=Electron cuối cùng thuộc phân lớp p.<4 Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3 là:%=Au, Cu, Al, Mg, Zn. '=Fe, Zn, Cu, Al, Mg.=Cu, Ag, Au, Mg, Fe. >=Fe, Mg, Cu, Ag, Al.<4 Hoà tan Fe3O4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Dung dịch Xtác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Cu, NaOH, Br2, AgNO3, KMnO4, MgSO4,Mg(NO3)2, Al?%=6. '=8. =7. >=5.<4 X là este tạo từ axit đơn chức và ancol đa chức. X không tác dụng với Na. Thủy phân hoàntoàn a gam X cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 6% thu được 10,2 gam muối và 4,6 gamancol. Vậy công thức của X là:%=(C2H3COO)3C3H5. '=(HCOO)3C3H5.=(CH3COO)2C3H6. >=(HCOO)2C2H4.<4. Cho sơ đồ sau: etanol  X. Hãy cho biết trong các chất sau: etilen, etylclorua, etanal, axitetanoic, natrietylat, buta-1,3-đien, glucozơ. Bao nhiêu chất có thể là chất X?%=3. '=6. =5. >=4.<40 Trong các thí nghiệm sau:(a) Cho khí O3 tác dụng với dung dịch KI.(b) Nhiệt phân amoni nitrit.(c) Cho NaClO tác dụng với dung dịch HCl đặc.(d) Cho khí H2S tác dụng với dung dịch FeCl3.(e) Cho khí NH3 tác dụng với khí Cl2.(g) Cho dung dịch H2O2 tác dụng với dung dịch chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng).(h) Sục khí O2 vào dung dịch HBr.(i) Cho NaI tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng.(k) Cho SiO2 tác dụng với Na2CO3 nóng chảy. Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là%=8. '=7. =6. >=5.<4? .Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với He là 3,75. Nung X với Ni sau một thời gian thuđược hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với He là 5. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là:%=50%. '=20%. =25%. >=40%.<4@ Cho 672 ml khí clo (ở đktc) đi qua 200 ml dung dịch KOH C (mol/l) ở 100oC. Sau khi phảnứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (có pH = 13). Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêugam chất rắn khan ? Trang 2/9 -đề thi 485%=4,95. '=1,97. =3,09. >=6,07.<4/ Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, 3HCO− và Cl–, trong đó số mol của ion Cl– là 0,07.Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịchX còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 4,5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đếncạn dung dịch X rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là%=8,79. '=6,645. =6,865. >=8,625.<4A Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thuđược V lít khí CO2. Ngược lại, cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịchchứa b mol HCl thu được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a vàb là%=a = 0,8b. '=a = 0,35b. =a = 0,75b. >=a = 0,5b.<4 Xà phòng hóa hoàn toàn 100 gam chất béo X cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH0,8M, sau phản ứng thu được 100,81 gam xà phòng. Xác định chỉ số axit của chất béo đó.%=2,8. '=5,6. =11,2. >=1,4.<4 Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit arcylic, phenylamoni clorua, ancolbenzylic, amoni axetat, phenol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là:%=6. '=3. =4. >=5.<4 Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,2 M với điện cực trơ vàcường độ dòng điện bằng 5A. Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy catot sấy khô thấy tăng mgam. Giá trị của m là:%=5,16 gam. '=3,44 gam.=2,58 gam. >=1,72 gam.<4 Thực hiện các thí nghiệm sau trong các ống nghiệm có đánh số:(1) Sục khí cacbonic vào dung dịch natri aluminat cho tới dư.(1) Nhỏ từng giọt dung dịch axit clohiđric vào dung dịch natri aluminat cho tới dư.(2) Nhỏ từng giọt dung dịch amoni nitrat vào dung dịch natri aluminat cho tới dư.(3) Nhỏ từng giọt dung dịch natri hiđroxit vào dung dịch nhôm clorua cho tới dư.(4) Nhỏ từng giọt dung dịch natri aluminat vào dung dịch nhôm clorua cho tới dư.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số ống nghiệm có kết tủa là:%=3. '=5. =2. >=4.<4. Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tácdụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi sovới H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng,sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là%=9,2. '=7,4. =8,8. >=7,8.<40 Dãy gồm các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng:%=Polistiren, tơ lapsan, nhựa novolac, tơ nilon-6,6.'=Tơ lapsan, nhựa novolac, tơ nilon-6,6.=Tơ lapsan, tơ nitron, cao su buna, nhựa novolac.>=Tơ lapsan, poli(metyl metacrylat), tơ xenlulozơ axetat.<4? Thực hiện các thí nghiệm sau:(1) Cho rất từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 .(1) Cho rất từ từ dung dịch chứa 0,1mol HCl vào dung dịch chứa 0,1 mol Na2CO3 và 0,1 molNaHCO3 .(2) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ca(HCO3)2.Thí nghiệm có giải phóng khí CO2 là:%=(1), (2) và (3). '=Chỉ có (2). =(2) và (3). >=(1) và (3). Trang 3/9 -đề thi 485<4@ Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. Trong một thínghiệm khác, cho 26,7 gam X vào dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn cẩn thận dung dịch thu được 37,65gam muối khan. Vậy X là:%=Glyxin. '=Alanin. =Valin. >=Axit glutamic.<4/ Thực hiện các thí nghiệm sau: (1). Sục khí C2H4 vào dd KMnO4. (2). Sục CO2 dư vào dd NaAlO2. (3). Chiếu sáng vào hỗn hợp khí (CH4; Cl2). (4). Sục khí H2S vào dd FeCl3. (5). Sục khí NH3 vào dd AlCl3. (6). Sục khí SO2 vào dd H2S.Số thí nghiệm có pư oxi hoá- khử xảy ra là%=1,3,4,6. '=2,4,5,6. =1,2,4,5. >=1,2,3,4.<4A Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch sau: H2N – CH2 – COOH (1), ClNH3 – CH2 – COOH (2),H2N – CH2 – COONa (3), C6H5OH (4), C6H5NH2 (5), CH3NH2 (6), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH(7), HOOC- CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (8). Các dung dịch làm quỳ tím đổi màu là:%=(1), (2), (4), (5), (6). '=(1), (4), (6), (7), (8).=(2), (3), (4), (5). >=(2), (3), (6), (7), (8).<4 Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, NaHCO3. Số chất trongdãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là:%=1. '=5. =4. >=3.<4 Cho các phát biểu sau :(1) Nguyên tử các nguyên tố halogen đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng.(1) Các nguyên tố halogen chỉ có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất.(2) Các nguyên tố halogen có độ âm điện giảm dần theo thứ tự: F > Cl > Br > I.(3) Các hidro halogenua đều là những chất khí, dung dịch của chúng trong nước đều có tính axitmạnh.(4) Tính khử của các hidro halogenua tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI.(5) Các muối bạc halogenua đều không tan trong nước.(6) Trong tự nhiên các halogen tồn tại chủ yếu ở dạng đơn chất.Các phát biểu sai là:%=(2), (3), (5), (6). '=(1), (3), (4), (6). =(1), (2), (4), (5). >=(2), (4), (6), (7).<4 Chia 4,58g hỗn hợp gồm ba kim loại Zn, Mg, Al thành hai phần bằng nhau: - Phần 1 tan hoàn toàn trong dd HCl giải phóng 1,456 lit H2 (đktc) và tạo ra m(g) hỗn hợp muốiclorua - Phần 2 bị oxi hóa hoàn toàn thu được m’(g) hỗn hợp ba oxit.Giá trị của m và m’ lần lượt là:%=7,035 và 3,33. '=7,035 và 4,37. =6,905 và 4,37. >=6,905 và 3,33.<4 Hòa tan 3,56 gam oleum X vào nước thu được dung dịch Y. Để trung hòa dung dịch Y cầndùng 80 ml dung dịch NaOH 1,0M. Vậy công thức của X là:%=H2SO4.4SO3. '=H2SO4.3SO3. =H2SO4.SO3. >=H2SO4.2SO3.<4. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal và etanoic) cần 3,36 lít O2(điều kiện chuẩn). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dd Ca(OH)2 dư, sau pư hoàn toàn thu được mgam kết tủa. Giá trị của m là%=20,5. '=15,0. =12,0. >=10,0.<40 Sự sắp xếp nào sau đây đúng với chiều tăng dần tính axit?%=axit p-metylbenzoic < axit p-nitrobenzoic < axit benzoic < axit phenic.'=axit phenic < axit p-nitrobenzoic < axit p-metylbenzoic < axit benzoic.=axit phenic < axit p-metylbenzoic < axit benzoic < axit p-nitrobenzoic.>=axit p-nitrobenzoic < axit benzoic < axit phenic < axit p-metylbenzoic. Trang 4/9 -đề thi 485<4? Cho phản ứng: K2Cr2O7 + K2SO3 + KHSO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O. Sau khi cân bằngtổng các hệ số (nguyên, tối giản) của phương trình thu được là:%=25. '=19. =41. >=21.<4@ Có các nhận định sau:(1) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài không phânnhánh.(1) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,…(2) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là các chất rắn ở nhiệt độ thường.(3) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.(4) Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật.(5) Khi đun chất béo lỏng với hiđro có xúc tác Ni trong nồi hấp thì chúng chuyển thành chất béorắn.Các nhận định đúng là:%=(1), (2), (4), (5). '=(1), (2), (3). =(3), (4), (5). >=(1), (2), (5), (6).<4/ Cho các chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl fomat, vinyl axetilen,glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat, axeton. Số chất có thể tham gia phảnứng tráng gương là%=6. '=5. =7. >=8.<4A Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào dung dịch HNO3 dư, thu được dungdịch B và 1,456 lít (đktc) hỗn hợp khí C gồm hai khí không màu, không hóa nâu trong không khí. Côcạn cẩn thận dung dịch B được m gam hỗn hợp muối khan D. Nung D đến khối lượng không đổi được14,2 gam hỗn hợp chất rắn E. Tính m, biết rằng tỉ khối của C so với CO2 là 111143.%=37,8. '=62,8. =59,4. >=42,6<4. Khi đốt cháy một polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp isopren với acrilonitrin bằnglượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 58,33% CO2 về thể tích. Tỷ lệ mắt xích isopren vớiacrilonitrin trong polime trên là:%=1:3. '=1:2. =3:2. >=2:1.B3<4CThí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B),D63,EF25+GH2,3,4I2B+J3<4.)K23<40C<4 Hỗn hợp X gồm HCHO và CH3CHO có tỉ lệ mol 1 : 1. Đun nóng 7,4 gam X với lượng dưdung dịch AgNO3 trong NH3 tới phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là%=32,4. '=64,8. =43,2. >=86,4.<4 Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch Na2Cr2O7 là%=dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.'=dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam.=dung dịch chuyển từ màu vàng thành không màu.>=dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.<4 Nhúng thanh Zn, thanh Cu và thanh hợp kim Zn-Cu lần lượt vào ba cốc 1, 2, 3 đều chứa dungdịch HCl nồng độ bằng nhau. Hãy cho biết tốc độ thoát khí H2 ở cốc nào diễn ra nhanh nhất?%=Cốc 1 và 3. '=Cốc 2. =Cốc 1. >=Cốc 3.<4. Cho200 ml dung dịch AgNO3 2,5a mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l.Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17,28 gam chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vàodung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là%=40,18. '=28,7. =34,44. >=43,05.<40 Trong số các phát biểu sau về anilin (C6H5NH2): (1) Anilin tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch NaOH. Trang 5/9 -đề thi 485(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím. (3) Anilin dùng để sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm, polime. (4) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen. Các phát biểu )L25là%=(1), (2), (3). '=(2), (3), (4). =(1), (3), (4). >=(1), (2), (4).<4? Cho 0,1 mol hợp chất hữa cơ có công thức phân tử CH6O3N2 tác dụng với dung dịch chứa 0,2mol NaOH đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất khí làm xanh giấy quì tím ẩmvà dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là%=21,8. '=15. =12,5. >=8,5.<4@ Lên men một lượng glucozơ thành ancol etylic thì thu được 100 ml ancol 460. Khối lượngriêng của ancol nguyên chất là 0,8 gam/ml. Hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình lên menvào dung dịch NaOH dư thu được muối có khối lượng là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn)%=212 gam. '=169,6 gam. =84,8 gam. >=106 gam.<4/ Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng vớilượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí. Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dungdịch BaCl2 thu được 43 gam kết tủa. Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thuđược 8,96 lít khí NH3. Các phản ứng hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Tính tổng khối lượng muốicó trong 300 ml dung dịch X ?%=71,4 gam. '=23,8 gam. =86,2 gam. >=11.<4A Cho hợp chất X tác dụng với NaOH tạo ra khí Y làm xanh quỳ tím ẩm. Mặt khác, chất X tácdụng với axit HCl tạo ra khí Z vừa làm vẩn đục nước vôi trong, vừa làm mất màu dung dịch Brom.Chất X không tác dụng với dung dịch BaCl2. Vậy chất X có thể là:%=NH4HCO3. '=(NH4)2SO3. =(NH4)2CO3. >=NH4HSO3.<4 Số đồng phân chứa đồng thời nhóm - COOH và nhóm - NH2 của công thức phân tửC4H9O2N là:%=3. '=4. =5. >=2.,D63,EF252<253M6B+J3<40)K23<4?C<4 Trong một bình kín dung tích 10 lít nung một hỗn hợp gồm 1 mol N2 và 4 mol H2 ở nhiệtđộ t0C và áp suất P. Khi phản ứng đạt đến trong thái cân bằng thu được một hỗn hợp trong đó NH3chiếm 25% thể tích. Xác định hằng số cân bằng KC của phản ứng: N2 + 3H2  2NH3.%=6,4. '=12,8. =1,6. >=25,6.<4 Tơ lapsan có thành phần chính là sản phẩm của phản ứng:%=Trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.'=Đồng trùng hợp etilenglicol và axit terephtalic.=Trùng ngưng etylenglicol và axit terephtalic.>=Trùng hợp acrilonitrin.<4 Cho sơ đồ sau: ++→ → → →0 0H O , t H SO ®Æc, t HCN3 2 4 CH OH/ H SO ®3 2 43 3 4 6 2CH COCH X Y Z (C H O ) T.Công thức cấu tạo của chất hữu cơ T là%=CH2 = C(CH3)COOCH3. '=CH3CH2COOCH3.=CH2 = CHCOOCH3. >=CH3CH(OH)COOCH3.<4. Khi điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng Cu. Hiện tượng và quá trình xảy ra bên anot là:%=Khối lượng anot giảm, xảy ra sự khử Cu.'=Khối lượng anot giảm, xảy ra sự oxi hóa Cu.=Khối lượng anot không thay đổi, xảy ra sự khử nước.>=Khối lượng anot không thay đổi, xảy ra sự oxi hóa nước. Trang 6/9 -đề thi 485<40 Cho khí CO qua hỗn hợp T gồm Fe và Fe2O3 nung nóng thu được hỗn hợp khí B và hỗn hợp chấtrắn D. Cho B qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 6 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hỗn hợp D bằng dungdịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và 24 gam muối. Phần trăm sốmol của Fe trong hỗn hợp T là%=45%. '=50%. =75%. >=80%.<4? Cho: E0(Cu2+/Cu)=0,34V; E0(Zn2+/Zn)=-0,76V. Kết luận nào sau đây N,O25 đúng?%=Cu2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Zn2+.'=Cu2+ bị Zn oxihoá tạo thành Cu.=Phản ứng xảy ra trong pin là: Zn+Cu2+→Zn2++Cu.>=Cu có tính khử yếu hơn Zn.<4@ Hoà tan 0,1 mol FeS2 trong 1 lít dung dịch HNO3 1,2M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu đượcdung dịch X. Tính khối lượng Cu tối đa có thể tan trong X, biết sản phẩm khử HNO3 trong các quátrình trên là NO duy nhất.%=22,4 gam. '=19,2 gam. =25,6 gam. >=12,8 gam.<4/ Cho các chất sau: toluen, etilen, xiclopropan, stiren, vinylaxetilen, etanal, đimetyl xeton,propilen. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là%=6. '=5. =7. >=4.<4A Cho m gam xenlulozơ tác dụng vừa đủ với 56,7 gam HNO3 có trong hỗn hợp HNO3 đặc vàH2SO4 đặc, tạo thành 97,2 gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ đinitrat và xelulozơ trinitrat. Gía trị m vàthành phần phần trăm về khối lượng của xenlulozơ đinitrat trong X lần lượt là:%=40,5 và 61,11%. '=56,7 và 61,11%. =57,6 và 38,89%. >=56,7 và 38,89%.<4 Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anlyl clorua; 0,3 mol benzyl bromua; 0,1 mol hexyl clorua; 0,15mol phenyl bromua. Đun sôi X với nước đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiết lấy phần nước lọc,rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là%=57,4. '=28,7. =70,75. >=14,35. HẾT Trang 7/9 -đề thi 485"">!" Trang 8/9 -đề thi 485<4 ( A 0@ ./0 <4 ( A 0@ ./0 D B A A  C A D D A D A C  C C C D B C C B  D C B C. C B C B . A D C B0 B C D D 0 C C D C? C B B D ? B D A A@ A A B A @ D A C D/ D D B B / C C D BA A C C A A B A A C A D A C . D B B A D B C B . B A B A A B C . C B A B C C B . A C D. C D A C D C C0 C B C A .0 C B B? D B D A .? D B C@ B D C D .@ B A C/ A C B C ./ A B AA D C D C .A A D D A D A A 0 D D C C A D D 0 A D B B B A D B 0 C C A C B B B A 0 A A A A. B A D D 0. C A D B0 A B B B 00 D B C D? D D A D 0? D A D B@ A A B B 0@ B B C A/ B B A A 0/ B C B BA D D D D 0A B D A D C A A C ? B B D C Trang 9/9 -đề thi 485 . B B B A D B 0 C C A C B B B A 0 A A A A. B A D D 0. C A D B 0 A B B B 00 D B C D? D D A D 0? D A D B @ A A B B 0@ B B C A/ B B A A 0/ B. C B 0 B C D D 0 C C D C? C B B D ? B D A A@ A A B A @ D A C D/ D D B B / C C D B A A C C A A B A A C A D A C . D B B A D B C B . B A B 
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485), đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485), đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn