1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

... Phân tích thành nhân tử : Phân tích thành nhân tử : x 2 - 6x + 8 Ch Ch ứ ứ ng minh r ng minh r ằ ằ ng: ng: A= (5n+2) A= (5n+2) 2 2 - 4 - 4 chia hết cho 5 với mọi chia hết cho 5 với mọi số nguyên ... 2 x + c x + c b = b b = b 1 1 +b +b 2 2 ; b ; b 1 1 b b 2 2 = ac = ac Phân tích thành nhân tử : Phân tích thành nhân tử : x x 2 2 - 6x + 8 - 6x + 8 a) x 2 - 6x + 8 = x 2 - 6x + 9 - 1 = ( x 2 ... nhân tử : 5x 3 + 10x 2 y +5xy 2 = 5x(x = 5x(x 2 2 + 2xy + y + 2xy + y 2) 2) = 5x(x = 5x(x 2 2 + 2xy + y + 2xy + y 2) 2) = 5x(x + y ) = 5x(x + y ) 2 2 Ví dụ 2 :Phân tích đa thức sau thành nhân tử: ...
 • 17
 • 2,326
 • 5
Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

... + Tích cực học tập = Vàng 10 - xét kỹ đa thức chọn phương pháp phù hợp Tiết1 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. I. Các ví dụ1 Ví dụ 1. Phân tích đa ... rõ cáchi làm trên,bạn việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử Bạn Việt đã sử dụng các phương pháp sau để phân tích đa thức tành nhân tử Phương pháp nhóm Phương ... đa thức sau thành nhân tử 5x3+ 10x2y +5xy2.Lời giải: 5x3 + 10x2y + 5xy2 5x x2+5x 2xy +5xy2=5x (x2 + 2xy + y2 ) = 5x(x+y)22 Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân...
 • 6
 • 797
 • 0
Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

... + Tích cực học tập = Vàng 10 - xét kỹ đa thức chọn phương pháp phù hợp Tiết1 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. I. Các ví dụ1 Ví dụ 1. Phân tích đa ... rõ cáchi làm trên,bạn việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử Bạn Việt đã sử dụng các phương pháp sau để phân tích đa thức tành nhân tử Phương pháp nhóm Phương ... đa thức sau thành nhân tử 5x3+ 10x2y +5xy2.Lời giải: 5x3 + 10x2y + 5xy2 5x x2+5x 2xy +5xy2=5x (x2 + 2xy + y2 ) = 5x(x+y)22 Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân...
 • 6
 • 583
 • 1
Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

... + Tích cực học tập = Vàng 10 - xét kỹ đa thức chọn phương pháp phù hợp Tiết1 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. I. Các ví dụ1 Ví dụ 1. Phân tích đa ... rõ cáchi làm trên,bạn việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử Bạn Việt đã sử dụng các phương pháp sau để phân tích đa thức tành nhân tử Phương pháp nhóm Phương ... đa thức sau thành nhân tử 5x3+ 10x2y +5xy2.Lời giải: 5x3 + 10x2y + 5xy2 5x x2+5x 2xy +5xy2=5x (x2 + 2xy + y2 ) = 5x(x+y)22 Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân...
 • 6
 • 603
 • 1
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

... Đại số 8 Kiều Ngọc Tú Tiết 13: phân tích đa thức thành nhân tử Bằng cách phối hợp nhiều phơng pháp Ngày soạn : Ngày giảng: I. Mục tiêu: HS biết phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số ... số ) bằng cách phối hợp nhiều phơng pháp. Biết làm các bài toán không quá khó các bài toán với hệ số nguyên. HS có kĩ năng phân tích đề bài để tìm ra phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử ... hạng tử của đa thức nhân tử chung hay không? Đó là nhân tử nào? Đặt nhân tử chung 5x Biểu thức trong ngoặc có phân tích thành nhân tử đợc hay không? Để giải bài toán này cần sử dụng phơng pháp...
 • 5
 • 12,293
 • 23
Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

... rõ trong cách làm trên, bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử? ?2 Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 1. ... 1) 2 Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x 3 + 10x 3 y + 5xy 2 Gợi ý: - Đặt nhân tử chung? ... ] = 2xy(x y 1)(x + y +1) Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x 3 + 10x 3 y + 5xy 2...
 • 10
 • 4,131
 • 12
GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

... Lấ QUí ễN Tiết1 3 PHÂN TíCH ĐA THứC THàNH NH ÂN Tử BằNG CáCH PHốI HợP NHIềU PHƯƠNG PHáP NGƯờI SOạN: NGUYN TH VN Kiểm tra bài cũ: Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử mà em đã ... -(x+y) =(x+y)(x+y-1). 1/Ví dụ:Phân tích đa thức sau thành nhân tử. a. 5x 3 +10x 2 y+5xy 2 TIếT 13: PHÂN TíCH ĐA THứC THàNH NHÂN Tử BằNG CáCH PHốI HợP NHIềU PHƯƠNG PHáP =5x (x 2 +2xy+y 2) =5x(x+y) ... phân tích đa thức thành nhân tử người ta thường sử dụng phương pháp nào trước =2xy[x 2 -(y 2 +2y+1)] =2xy[x 2 -(y +1) 2 ] =2xy(x+y+1) (x-y-1) -Nếu đa thức có nhântử chung thì nên đặt nhân tử...
 • 7
 • 1,163
 • 7
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

... hoàn thành bài toán sau. Em hãy kể những phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học? 1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. 2. Phân tích đa thức thành nhân ... tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hằng đẳng thức. 3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. Đáp Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 223 5105 xyyxx ++ ... đẳng thức Đặt nhân tử chung 2. Áp dụng: b). Khi phân tích đa thức thành nhân tử Em hãy chỉ rỏ trong cách làm trên bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử. ...
 • 10
 • 1,351
 • 11
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp

... Ngày dạy : Tiết 13 : PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP I. Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử , giới ... tử , giới thiệu phương pháp tách số hạng , thêm và bớt cùng một số hạng - Học sinh biết phối hợp các phương pháp một cách thích hợp để phân tích triệt để một đa thức thành nhân tử II. Chuẩn bò ... ba phương pháp phân tích thành nhân tử III. Các bước tiến hành 1.n đònh tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : Yêu cầu HS : Phân tích các đa thức thành nhân tử và trả lời đcâu hỏi sau : để phân tích đa...
 • 2
 • 3,891
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápbài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápbài tập 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phổi hợp nhiều phương phápphân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương phápphan tich da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hpo nhieu phuong phapgiai bai tap phan tinh da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hop nhieu phuong phap lop 8bai tapphan tich da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hop nhieu phuong phapluyen tapphan tich da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hop nhieu phuong phapmột số biện pháp giúp học sinh yếu môn toán lớp 8 phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứctuần 6 tiết 11 § 8 phân tích đa thức thành nhân tửsach giai bai tap toan 8 phan tich da thuc thanh nhan tutoán 8 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứctoán lớp 8 phân tích đa thức thành nhân tửphân tích đa thức thành nhân tử bằng hằng đẳng thứcluyện tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng nhiều phương phápBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ