Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

17 2,326 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2013, 01:25

Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân KIỂM TRA BÀI CŨ Tìm x biết :x 2 (x - 2) - 6 + 3x = 0 x x 2 2 (x - 2) – 6 + 3x = 0 (x - 2) – 6 + 3x = 0 X X 2 2 (x - 2) + (3x - 6) = 0 (x - 2) + (3x - 6) = 0 x x 2 2 (x - 2) +3(x - 2) = 0 (x - 2) +3(x - 2) = 0 ( x -2) (x ( x -2) (x 2 2 +3) = 0 +3) = 0 vì x vì x 2 2 0 nên x 0 nên x 2 2 +3 > 0 với mọi x +3 > 0 với mọi x Do đó: x - 2 = 0 Do đó: x - 2 = 0 ⇒ ⇒ x = 2 x = 2 Vậy: x = 2 Vậy: x = 2 ≥ CÓ THỂ TÍNH NHANH giá trị của biểu thức x 2 +2x +1 - y 2 tại x = 94,5 và y = 4,5 ? 5x 5x 3 3 + 10x + 10x 2 2 y + 5xy y + 5xy 2 2 5x 5x 3 3 + 10x + 10x 2 2 y + 5xy y + 5xy 2 2 1. Ví dụ: 1. Ví dụ: Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 5x 3 + 10x 2 y +5xy 2 = 5x(x = 5x(x 2 2 + 2xy + y + 2xy + y 2) 2) = 5x(x = 5x(x 2 2 + 2xy + y + 2xy + y 2) 2) = 5x(x + y ) = 5x(x + y ) 2 2 Ví dụ 2 :Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2 - 2xy + y 2 - 9 x 2 -2xy +y 2 - 9 = (x 2 -2xy+y 2 ) - 9 = (x - y) 2 - 3 2 = (x - y - 3)(x - y + 3) Phân tích đa thức 2x 3 y -2xy 3 - 4xy 2 _ 2xy thành nhân tử GIẢI: GIẢI: 2x 2x 3 3 y- 2xy y- 2xy 3 3 - 4xy - 4xy 2 2 - 2xy - 2xy = 2xy(x = 2xy(x 2 2 -y -y 2 2 - 2y - 1) - 2y - 1) = 2xy[x = 2xy[x 2 2 - (y - (y 2 2 +2y+1)] +2y+1)] = 2xy[x = 2xy[x 2 2 - (y+1) - (y+1) 2 2 ] ] = 2xy(x+y+1)(x-y-1). = 2xy(x+y+1)(x-y-1). ?1 2. ÁP DỤNG 2. ÁP DỤNG: Tính nhanh giá trị của biểu thức Tính nhanh giá trị của biểu thức x x 2 2 +2x+1-y +2x+1-y 2 2 tại x= 94,5 và y= 4,5 tại x= 94,5 và y= 4,5 ?2 x x 2 2 +2x+1-y +2x+1-y 2 2 = (x = (x 2 2 +2x+1) - y +2x+1) - y 2 2 = (x+1) = (x+1) 2 2 - y - y 2 2 = (x+1+y) (x+1-y) = (x+1+y) (x+1-y) Thay x = 94,5 và y = 4,5 vào biểu thức Thay x = 94,5 và y = 4,5 vào biểu thức trên ta có:(94,5 +1+ 4,5 )( 94,5 +1 - 4,5) trên ta có:(94,5 +1+ 4,5 )( 94,5 +1 - 4,5) =100.91= 9100 =100.91= 9100 Vậy: Giá trị của biểu thức tại x = 94,5 và Vậy: Giá trị của biểu thức tại x = 94,5 và y = 4,5 là 9100. y = 4,5 là 9100. x x 2 2 - 6x + 8 - 6x + 8 = x = x 2 2 - 2x - 4x + 8 - 2x - 4x + 8 = ( x = ( x 2 2 - 2x ) - (4x - 8) - 2x ) - (4x - 8) = x ( x - 2 ) - 4 (x - 2) = x ( x - 2 ) - 4 (x - 2) = ( x - 2 ) (x - 4 ) = ( x - 2 ) (x - 4 )  ax ax 2 2 + bx + c = ax + bx + c = ax 2 2 + b + b 1 1 x + b x + b 2 2 x + c x + c b = b b = b 1 1 +b +b 2 2 ; b ; b 1 1 b b 2 2 = ac = ac Phân tích thành nhân tử : Phân tích thành nhân tử : x x 2 2 - 6x + 8 - 6x + 8 [...]... em làm 1 bài vào giấy trong X Y Em hãy tính giá trị mỗi biểu thức sau ,rồi điền chữ tương ứng với giá trị tìm được của biểu thức đó vào ô chữ Â 70 x2 - 2x - y2 +1 tại x = 9,5 và y = 1,5 H x 2y + xy 2 - x - y tại x = 0,25 và y = 8 8,25 N 862 + 792 - 212 - 142 13 000 N 13 000 8,25 70 H Â 13 000 N NHÂN là một trong các đức tính con người : NHÂN, NGHĨA , LỄ , TRÍ ,TÍN Chọn câu trả lời đúng nhất: Gía trị...Phân tích thành nhân tử : x 2 - 6x + 8 a) x2 - 6x + 8 = x2 - 6x + 9 - 1 = ( x2 - 6x +9) - 1 = ( x - 3 )2 - 1 = ( x - 3 + 1 ) (x - 3 - 1 ) = ( x - 2 ) (x - 4 ) Chứng minh rằng: A= (5n+2)2 - 4 chia hết cho 5 với mọi số nguyên n A =(5n+2)2 - 4 = (5n+2)2 -22 = (5n+2+2)(5n+2-2) = 5n(5n+4) Vậy A= (5n+2)2 - 4 chia hết cho 5 với mọi số nguyên n Mỗi nhóm 4 em: Nhóm trưởng... (x-2-1)(x-2+1) = 0 (x-3)(x-1) =0 c/ x = 3; x = 1 x-3 = 0 d/ một kết qủa khác Do đó: hoặc : x-1 = 0 Vậy :x = 3; x =1 1 Làm bài tập 51,53,54 sgk /24, 25 2 Làm bài tập 36, 38 sbt / 7 3 Hoàn thành các bài tập ở PHT 4 Chuẩn bị cho tiết “Luyện tập” CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT . :Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2 - 2xy + y 2 - 9 x 2 -2xy +y 2 - 9 = (x 2 -2xy+y 2 ) - 9 = (x - y) 2 - 3 2 = (x - y - 3)(x - y + 3) Phân tích đa thức. b = b 1 1 +b +b 2 2 ; b ; b 1 1 b b 2 2 = ac = ac Phân tích thành nhân tử : Phân tích thành nhân tử : x x 2 2 - 6x + 8 - 6x + 8 a) x 2 - 6x + 8 = x 2 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp, Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp, Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Từ khóa liên quan