Báo cáo nông nghiệp: " PHáT HIệN GEN KHáNG BệNH BạC Lá lúa Xa7, Xa21 ở CáC DòNG Bố BằNG CHỉ THị PHÂN Tử" pps

Báo cáo nông nghiệp: " PHáT HIệN GEN KHáNG BệNH BạC lúa Xa7, Xa21 CáC DòNG Bố BằNG CHỉ THị PHÂN Tử" pps

Báo cáo nông nghiệp:
... để phát hiện gen kháng bệnh bạc lá. Việt Nam, Nguyễn Thị Pha v cs. (2004) sử dụng các chỉ thị STS (RG556, RG136, pTA248 ), SSR (RM21, RM114, RM122, RM164, RM190) để phát hiện các gen Xa21, ... LUậN Các chỉ thị phân tử RM5509 v pTA248 đà đợc sử dụng thnh công để phát hiện gen kháng bạc tơng ứng l Xa7 v Xa21 ba dòng bố 9311BB, D42BB, R308BB- kết quả lai hồi quy giữa các dòng ... NễNG NGHIP H NI PHáT HIệN GEN KHáNG BệNH BạC lúa Xa7, Xa21 CáC DòNG Bố BằNG CHỉ THị PHÂN Tử Detection of Bacterial Blight Resistance Genes Xa7, Xa21 in Male lines of Rice by Molecular...
 • 7
 • 490
 • 2

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC XA -GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÚA doc

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC XA -GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ LÚA doc
... X. oryzae gây bệnh bạc lúa Philippin, Nhật Bản, cũng như các nước trồng lúa nước châu Á. Việt Nam đã xác định các gen kháng Xa7, Xa21 (trội) và Xa5 (lặn) đều có tính kháng cao đối ... hầu hết các nhóm nòi (Races) vi khuẩn X.oryza gây bệnh bạc lúa các tỉnh phía Bắc nước ta, cần được sử dụng trong lai tạo các giống lúa mới kháng bệnh để phòng trừ bệnh bạc lúa trong ... được các gen mồi (Primer) để xác định và phát hiện các Xa -gen của các giống lúa khác nhau chưa được nghiên cứu (Bảng 2 và 3). Bảng 1. Đặc điểm, nguồn gốc các Xa -gen kháng bệnh bạc lúa (Ogawa,...
 • 7
 • 841
 • 5

Báo cáo nông nghiệp: "PHáT TRIểN MộT PHƯƠNG PHáP SảN XUấT BộT LòNG TRắNG TRứNG Gà BằNG Kỹ THUậT SấY NHIệT Độ THấP" potx

Báo cáo nông nghiệp:
... hởng bởi các CT lm khô khác nhau. Mẫu MCT7 có giá trị của b* lớn nhất (32,68), cao hơn nhiều so với các CT chạy nhiệt độ thấp hơn. Điều ny có thể l do mẫu MCT7 sấy nhiệt độ cao hơn (ở ... quan theo các chỉ tiêu về ngoại quan, mu sắc, mùi vị v tạp chất. Các chỉ tiêu cảm quan ny đợc so sánh với sản phẩm bột lòng trắng trên thị trờng. 2.10. Xử lý số liệu Số liệu đợc xử lý bằng phần ... 1. Hình ảnh chụp các mẫu bột lòng trắng trứng lm khô bởi các chế độ sấy khác nhau (CT1-CT8) Bảng 4. Đánh giá chất lợng cảm quan các mẫu bột lòng trắng trứng g sấy khô bằng các chế độ sấy khác...
 • 8
 • 542
 • 4

Báo cáo nông nghiệp: " PHáT TRIểN KINH Tế LàNG NGHề HUYệN YÊN MÔ, TỉNH NINH BìNH - NHữNG THUậN LợI, KHó KHĂN Và THáCH THứC" docx

Báo cáo nông nghiệp:
... 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp v Phát triển nông thôn về việc phát triển ngnh nghề, lng nghề nông thôn, Thông t số 113/2006/TT-BTC của Bộ Ti chính về việc hớng dẫn thực hiện các chính sách phát triển ... thời kế thừa các báo cáo hng năm của doanh nghiệp, UBND các xà có lng nghề, UBND huyện, Phòng Nông nghiệp v Phòng Thống kê huyện, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình. Trong phân tích, ... ren, mây tre đan Phát triển kinh tế lng nghề l một trong những mục tiêu để xây dựng nông thôn mới của huyện. Để thực hiện mục tiêu ny, cần phải phân tích thực trạng, tình hình phát triển, thuận...
 • 9
 • 528
 • 0

Nghiên cứu phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc phục vụ công tác chọn tạo giống lúa doc

Nghiên cứu phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc lá phục vụ công tác chọn tạo giống lúa doc
... giống lúa địa phơng bằng PCR, phát hiện có 8 giống chứa gen Xa-7 các giống này đều kháng tất cả 6 chủng, 8 giống khác tuy kháng đợc tất cả các chủng tơng tự nh IRBB7 nhng bằng PCR không phát hiện ... 1. Đặt vấn đề Muốn chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc thành công thì việc có nguồn gen kháng phong phú đóng vai trò quan trọng. Để phát hiện nguồn gen kháng có nhiều phơng pháp khác nhau, ... thống là sử dụng tập đoàn các dòng đẳng gen đem lây nhiễm với tập đoàn các chủng vi khuẩn bạc chuẩn đợc phân lập. Phơng pháp áp dụng chỉ thị phân tử AND (RFLP) hiện cũng đang đợc nhiều nhà...
 • 8
 • 662
 • 3

Báo cáo khoa học: Khả năng kháng bệnh bạc của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lúa phổ biến miền Bắc Việt Nam pot

Báo cáo khoa học: Khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa phổ biến ở miền Bắc Việt Nam pot
... Báo cáo khoa học: Khả năng kháng bệnh bạc của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lúa phổ biến miền ... dòng lúa chứa các gen kháng bệnh bạc khác nhau. Gen xa5 là gen lặn, chỉ thể hiện phản ứng kháng trạng thái đồng hợp tử, do vậy rất có lợi cho công tác chọn các giống lúa thuần chống bệnh ... Khả năng kháng bệnh bạc của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lúa phổ biến miền Bắc Việt...
 • 7
 • 549
 • 1

BÁO CÁO KHOA HỌC: "PHÁT HIỆN VIRUT GÂY BỆNH ĐẦU VÀNG TRÊN TÔM SÚ BẰNG KỸ THUẬT RT-PCR" ppsx

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... khả năng phát hiện được 6 pg ARN YHV hiện diện trong mẫu. Kết quả phát hiện YHV trên 20 mẫu tôm nghi nhiễm bệnh đầu vàng Quy trình đã thiết lập trên ARN YHV được áp dụng để phát hiện YHV ... tôm chủ yếu giai đoạn tôm con đến tôm gần trưởng thành. Tôm bệnh sẽ chết hàng loạt sau 2 - 4 ngày, với sự xuất hiện màu vàng - Quy trình RT-PCR do chúng tôi thiết lập phát hiện được YHV ... Chúng tôi sử dụng các phần mềm Annhyb và ClustalX để thiết kế các đoạn mồi dùng cho phản ứng RT-PCR dựa trên các trình tự hệ gen YHV được công bố (Tang & Lightner, 1999). Các đoạn mồi này...
 • 13
 • 716
 • 1

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY doc

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY doc
... II. Kết quả phát hành cổ phiếu 1. Số cổ phiếu đã phân phối: 2. Số người lao động được phân phối: 3. Tổng số cổ phiếu hiện tại: III. Tài liệu gửi kèm 1. Danh ... chữ ký của người lao động được tham gia mua cổ phiếu. 2. …, ngày … tháng … năm (Tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ...
 • 2
 • 699
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc các dòng đẳng gen

Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen
... bạc các dòng đẳng gen kiểm chứng gen kháng bệnh bạc các dòng đẳng gen BÁO CÁOHỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊNKS. Tống Văn Hải:Người hướng dẫnPhan Thị HươngNguyễn Thị Vân AnhBùi ... tiến hành đề tài “Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc các dòng đẳng gen HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010 Phan Thị Hương, ... Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn DươngĐề tài: Đề tài: “Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo “Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc các...
 • 32
 • 880
 • 2

KHảO SáT NGUồN GEN TRÊN CÂY LúA MANG GEN KHáNG BệNH BạC BằNG CHỉ THị PHÂN Tử DNA

KHảO SáT NGUồN GEN TRÊN CÂY LúA MANG GEN KHáNG BệNH BạC Lá BằNG CHỉ THị PHÂN Tử DNA
... (2004). Khả năng kháng bệnh bạc của các dòng lúa chỉ thị (Tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oyzae pv oyzae gây bệnh bạc lúa phổ biến miền Bắc Việt Nam, ... (1996). Chọn dòng (Ti liệu lu hnh nội bộ - Trờng Đại học Nông nghiệp H Nội). Khảo sát nguồn gen trên cây lúa mang gen kháng bệnh bạc bằng chỉ thị phân tử DNA 14 Phản ứng với các chủng ... Từ các kết quả nghiên cứu trong nớc, bớc đầu có thể khẳng định các gen Xa3, Xa4, xa5, Xa7, Xa10, Xa13, Xa14 l các gen kháng thờng có mặt trên các giống lúa địa phơng Việt Nam. Các gen kháng...
 • 8
 • 817
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: gen kháng bệnh bạc lánghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7 xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dònggiống kháng bệnh bạc lá lúachọn lọc các dòng kháng bệnh bằng chỉ thị phân tửbáo cáo nông nghiệpbáo cáo nông nghiệp công nghệ caobáo cáo nông nghiệp hàng thángbáo cáo nông nghiệp việt nam 2011báo cáo nông nghiệp việt nambáo cáo nông nghiệp nông thôn nông dânbáo cáo nông nghiệp nông dân nông thônbáo cáo nông nghiệp 2013báo cáo nông nghiệp 2014báo cáo nông nghiệp 6 tháng đầu nămkết quả pcr phát hiện gen kháng virus xoăn vàng láBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM