1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - MÃ ĐỀ: 246 pdf

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - MÃ ĐỀ: 246 pdf

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - ĐỀ: 246 pdf

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 201 0-2 011 Môn: Tiếng Anh - Hệ 3 năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ: 246 ĐỀ ... their age, position, or income. ĐÁP ÁN ĐỂ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT- LẦN 2 – NĂM HỌC 201 0-2 011 MÃ ĐỀ 246 MÃ ĐỀ 257 CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN 1. A 1. B 2. ... that hobbies art available in helping patients suffering from physical or mental illness. Hobbies give these patients activities to do, and provide interests that prevent them from thinking about...
 • 7
 • 490
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh pps

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh pps

... đề 24 6- Trang / 3 1 UBND TỈNH KON TUM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 201 0-2 011 Môn: Tiếng Anh - Hệ 3 năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) ... KIỂM TRA 1 TIẾT – LẦN 2 NĂM HỌC 201 0-2 011 Môn: Tiếng Anh - Hệ 3 năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ: 257 ĐỀ Choose the best answer ... bring interesting activities for people who have retired. People, rich or poor, old or young, sick or well, can follow a satisfying hobby, regardless of their age, position, or income. đề...
 • 7
 • 1,043
 • 5
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11-Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - Mã đề 001 pps

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11-Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - đề 001 pps

... Trang 2/3 - đề thi 132 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. being invited B. inviting C. to be invited D. to invite Câu 15: Choose the word which has the underlined ... ____________twice, he didn’t want to try again. A. Have failed B. Failed C. Failing D. Having failed Câu 19: Choose the word which is stressed differently from the rest. A. illiteracy B. minority C. ... evenings it was hot, because the pipe had been lying in the sun all day. All in all, I think .my time with OV was a good experience. Although it was not well-paid, it was well worth doing,...
 • 3
 • 2,925
 • 83
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11-Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - Mã đề 002 doc

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11-Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - đề 002 doc

... Trang 1/3 - đề thi 209 Sở GD & ĐT Đồng Tháp Trường THPT Nguyễn Tr i Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11-Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 002 A/ TRẮC NGHIỆM: ... __________at the party, but I wasn’t. A. being invited B. inviting C. to be invited D. to invite Câu 14: Identify one underlined word or phrase that is incorrect: Don’t let the children to stay up too ... C. the pineline D. running water Câu 32: What does the author think about his time with OV? A. It wasted time. B. It was not worth working. C. It provided good experience. D. It was paid a lot...
 • 3
 • 1,815
 • 28
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11-Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - Mã đề 003 doc

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11-Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - đề 003 doc

... the capital N'Djamena Trang 1/3 - đề thi 357 Sở GD & ĐT Đồng Tháp Trường THPT Nguyễn Tr i Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11-Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: ... experience. Although it was not well-paid, it was well worth doing, and I would recommend it to anyone who was considering working for a charity. Câu 28: The author ______. A. is living in the ... have some pipes delivered. We built a simple pipeline and a pump, and it worked first time. It wasn't perfect - there were a few leaks, but it made a great difference to the villagers,...
 • 3
 • 1,353
 • 25
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11-Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - Mã đề 004 potx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11-Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - đề 004 potx

... because the pipe had been lying in the sun all day. All in all, I think .my time with OV was a good experience. Although it was not well-paid, it was well worth doing, and I would recommend it to ... five activities in all.On completion of each activity, you will have to answer the questions on the(24)_____ within two minutes.The(25) _____ will observe and score your performance.The maximum ... working in a remote village D. is living in the capital N'Djamena Câu 29: How did the author feel when he arrived in the village? A. disappointed B. depressed C. surprised D. impressed...
 • 3
 • 876
 • 11
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - Mã đề 001 pptx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - đề 001 pptx

... Trang 1/3 - đề thi 132 Sở GD & ĐT Đồng Tháp Trường THPT Nguyễn Tr i Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11-Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 001 A/ TRẮC NGHIỆM: ... A. I hadn’t talked with him B. I haven’t talked with him C. I didn’t talk with him D. I wasn’t talking to him Câu 14: Choose the best answer to complete each sentence: Trang 2/3 - đề ... again. A. Have failed B. Failed C. Failing D. Having failed Câu 19: Choose the word which is stressed differently from the rest. A. illiteracy B. minority C. donation D. gratitude Câu 20: Identify...
 • 3
 • 826
 • 6
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - Mã đề 002 pps

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - đề 002 pps

... Trang 1/3 - đề thi 209 Sở GD & ĐT Đồng Tháp Trường THPT Nguyễn Tr i Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11-Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 002 A/ TRẮC NGHIỆM: ... __________at the party, but I wasn’t. A. being invited B. inviting C. to be invited D. to invite Câu 14: Identify one underlined word or phrase that is incorrect: Don’t let the children to stay up too ... C. the pineline D. running water Câu 32: What does the author think about his time with OV? A. It wasted time. B. It was not worth working. C. It provided good experience. D. It was paid a lot...
 • 3
 • 683
 • 4
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - Mã đề 004 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 Lần 2 MÔN :Tiếng Anh - đề 004 ppsx

... experience. D. It was not worth working. HẾT Trang 1/3 - đề thi 485 Sở GD & ĐT Đồng Tháp Trường THPT Nguyễn Tr i Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11-Lần 2 MÔN :Tiếng Anh ... Trang 3/3 - đề thi 485 B. has been working for OV for a year C. used to be a volunteer working in a remote village D. is living in the capital N'Djamena Câu 29: How did the ... Julia said. A. Julia suggested having a picnic the following Saturday. B. Julia said that let's have a picnic the next Saturday. C. Julia told that why they didn't have a picnic...
 • 3
 • 636
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 7 môn tiếng anhđề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8 môn tiếng anhkiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tiếng anh thpt không dùng bài thibiện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tiếng anh lớp 12một số phương pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tiếng anhđề 1 kiểm tra định kì giữa học kì i năm học 20112012 môn toán – lớp 4đề số 1 đề kiểm tra giữa học kì i – năm học 20112012 môn toán – khối 2đề kiểm tra giữa kì i toán 2đề kiểm tra giữa kì i môn tiếng việt lớp 3đề kiểm tra giữa kì i lớp 5đề kiểm tra giữa kì i ngữ văn 6đề kiểm tra giữa kì i ngữ văn 8đề kiểm tra giữa kì i môn toán lớp 5đề kiểm tra giữa kì i lớp 5 môn toánđề kiểm tra giữa kì i lớp 5 môn tiếng việtNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM