1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Toán học >

Giáo án đại số lớp 9 - Chương 1: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA ppsx

Giáo án đại số lớp 9 - Chương 1: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA ppsx

Giáo án đại số lớp 9 - Chương 1: CĂN BẬC HAI CĂN BẬC BA ppsx

...  226 9 53 53 5x xxx       Giáo án đại số lớp 9 - Chương 1: CĂN BẬC HAI CĂN BẬC BA Tiết 1 §1 Căn Bậc Hai AA..MMụụcc ttiiêêuu:: ... bb//11 9 11 9    vvậậyy 11 3 - - YYêêuu ccầầuu hhss đđọọcc vvíí ddụụ 33 ttrraanngg 66 - - YYêêuu ... llàà 64==88;; - - 64== - - 88 ++ 8811 ccóó ccăănn bbậậcc hhaaii llàà 81 9; 81 9     ++ 11,,2211...
 • 7
 • 517
 • 0
Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 1 7 ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiếp theo) doc

Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 1 7 ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiếp theo) doc

... Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 1 7  ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiếp theo) AA..MMụụcc ttiiêêuu 11..KKiiếếnn ... bbạạnn - - LLààmm tthhếế nnààoo đđểể ttíínnhEENNBB ?? ++ TTaa tthhaayy AA== - - 11 vvààởở ... vvừừaa hhọọcc:: - - XXeemm llạạii ccáácc bbààii ttậậpp đđãã ggiiảảii LLààmm bbààii ttậậpp...
 • 5
 • 507
 • 0
Giao an dai so lop 8 chuong 1

Giao an dai so lop 8 chuong 1

... 9x2 +9] = x[x(x2 +1) - 9( x2 +1)]= x[(x2+ 1)(x -9 ) ] - HS2: x4 -9 x3 + x2 -9 x = 9x4 -9 x3)(x2 -9 x)= x3(x -9 ) +x(x -9 ) =x(x -9 ) (x2+1)Hoạt động 4 Luyện tập củng cố (15 phút) - GV: ... tập Đại diện hai nhóm lên bảng trình bàya) (a-b)3 =-( b-a)3 Cách 1: VT=(a-b)3= [-( b-a)]3 =-( b-a)3=VP Cách 2:VT= (a-b)3= a3 -3 2b+3ab2 - b3 =-( b3 -3 b2a+ 3ba 2-a3) = -( b-a)3=VPb) ... đẵng thức.x2 - 2xy + y2 - 9 = (x2 - 2xy + y2) - 9 = ( x - y)2 - 32= ( x - y + 3 )( x - y - 3 )2x3y - 2xy3 - 4xy2 - 2xy= 2xy ( x2 - y2 - 2y - 1)= 2xy [x2 - (y2 + 2y...
 • 72
 • 957
 • 5
Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 1 CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA potx

Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 1 CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA potx

... b )Căn bậc hai của 0,36 là 0,06 c)0,36 0,6 d )Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 và –0 ,6 e)0,36 0,6  So sánh các căn bậc hai số học: -Cho a,b>0 nếu a<b thì aso với bthế nào? -Ta ... từ câu c,d -Hs tự làm ?3 3 hs đứng tại chỗ lần lượt trả lời miệng + 64 có căn bậc hai là 64=8; - 64= -8 + 81 có căn bậc hai là 81 9; 81 9     + 1,21 có căn bậc hai là 1,21 1,1; ... a>0 có mấy căn bậc hai (viết kí hiệu)? Với a=0 có mấy căn bậc hai? Tại sao một số âm không có căn bậc hai 4.Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -Giới thiệu định...
 • 5
 • 559
 • 0
Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 18 TRA 1 TIẾTKIỂM potx

Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 18 TRA 1 TIẾTKIỂM potx

... nniiệệmm vvềề hhààmm ssốố E.Rút kinh nghiệm Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 18 KIỂM TRA 1 TIẾT AA..MMụụcc ttiiêêuu:: 11..KKiiếếnn ... ĐĐkk :: 44 55xx  00  xx  45 ((00,,55đđ)) (( II ))  44 55xx == ... == - - 114400 ((00,,55đđ))  xx == - - 2288 VVậậyy...
 • 4
 • 262
 • 1
Giao An Dai So Lop 9

Giao An Dai So Lop 9

... có căn bậc hai HS làm ?1HS đọc định nghóa căn bậc hai số học trong SGK1 - Căn bậc hai số họcĐịnh ngóa : SGK/4 - 1 - Giáo án Đại số lớp 9 Tiết 10 - Tuần 5BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN CĂN THỨC BẬC HAI ... trình :a/ ĐS : x = 2 ; x = -1 b/ ĐS : x = 512Chứng minh các hằng đẳng thức sau : - 34 - Giáo án Đại số lớp 9 CHƯƠNG I : CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA Tiết 1 - Tuần 1CĂN BẬC HAI I/ Mục tiêuHọc sinh ... p0≥ và p0≠) - 27 - +−+= 1ba abab 1ba abab2222+−+= 1ba 1ba 2222 Giáo án Đại số lớp 9 Tiết 15+16 - Tuần 8ÔN TẬP CHƯƠNG ICĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA I/ Mục tiêuHS...
 • 119
 • 2,056
 • 16
Giao an dai so lop 9

Giao an dai so lop 9

... giảng: 9/ 10/2012Tuần VIII Tiết 15: 9 CĂN BẬC BA A. MỤC TIÊU - Kiến thức: HS nắm được định nghĩa căn bậc ba và kiể m tra được một số căn bậc ba của số khác. Biết được một số tính chất của căn bậc ... nghĩa căn bậc hai của một số a không âm. Với a>0 , a = 0 mỗi số có mấy căn bậc hai - HS 1: lên bảng trả lời câu hỏi.HS2: chữa bài tập. Giáo án Đại số 9 năm học:201 2-2 013 Trang 22 Giáo viên: ... tr.17SGK.HS nhận xét bài làm của bạnMột HS so sánh - Cách 1: Với hai số dương, ta có tổng hai căn thức bậc hai của hai số lớn hơn căn bậc hai của tổng hai số đó.( )a b b a b b− + > − +a b b...
 • 96
 • 1,655
 • 0
Giao an dai so lop 8- chuong 2

Giao an dai so lop 8- chuong 2

... tính2 9 91 1 1x x xx x x+ =2 9 91 1 1x x xx x x+ + + = 2 9 9 3 161 1x x x xx x+ + + = Trờng THCS Lê Hồng Phong 82 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà - Cho ... 60 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Ngày sọan:Ch ơng 2 Phân thức đại số Tiết 22: Đ1. Phân thức đại số. I.Mục tiêu của bài: - Kiến thức: Học sinh hiểu rõ khái niệm phân thức đại số, ... 5 (1 ) - Học thuộc lí thuyết - Làm BT: 9, 10, 11/40 sgk BT: 9/ 17 sbt.Trờng THCS Lê Hồng Phong 65 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Tiết 29: Luyện tập.I.Mục tiêu của bài - Kiến thức...
 • 62
 • 1,301
 • 9
giáo án môn toán lớp 9 chương 1 - bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

giáo án môn toán lớp 9 chương 1 - bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

... 7 )- = 7- =7HS: 2( 2 1 )- =2 1- - HS: 2 1- - HS:Vì 2 1>Vậy 2( 2 1 )- =2 1- - HS: b)2(2 5 )- =2 5- =5 - 2 (vì 5 > 2)Vậy 2(2 5 )- =5 - 2 - HS: a) 2( 2)x - =2x - = x - 2 ( vì x≥2)b) ... 5a- xác định khi a≤0. - HS1: a) 2(0,1)=0,1=0,1 - HS2: 2( 0,3 )- = 0, 3- = 0,3 - HS:8a) 2(2 3 )- =2 3- = 2- 3 vì 2 >3 - HS: 2x=7Ta có: 49 =7 nên 2x= 49 ,do đó x2 = 49. ... mớiHoạt động 1: Căn thức bậc hai (12’) - GV treo bảng phụ h2SGK và cho HS làm?1. - GV (giới thiệu) người tagọi 225 x-là căn thức bậc hai của 25 x2, còn 25 x2 là biểu thức lấy căn. GV...
 • 5
 • 6,385
 • 11
giáo án môn toán lớp 9 chương 1 bài căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

giáo án môn toán lớp 9 chương 1 bài căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

... Định lí so sánh căn bậc hai số học.-BT 4 Sgk-7: +ĐVĐ: Mở rộng căn bậc hai của một số khôngâm, ta có căn thức bậc hai. -Các khẳng định sau đây đúng hay sai?a .Căn bậc hai của 64 là 8 v -8 b. 864±= ... nhà+HDHS học tập ở nhà: - n các kiến thức T1, 2.-Luyện tập giải các bài tập 15,16 Sgk-11,12; Bài tập 12,14,15 SBT Giáo án Đại số - Toán lớp 9 Ngày 09/ 09/ 2013Tiết 2: CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG ... 9c36262642±=⇔±=⇔=⇔=xxxx Giáo án Đại số - Toán lớp 9 a.3a;b.a5−;c.a−4 d.73+a x25− xác định khi 5 - 2x ≥ 0<=> -2 x ≥ -5 <=> x ≤ 253.Hoạt động 3:...
 • 6
 • 5,337
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số lớp 9toán đại số lớp 9 chương 1bài tập toán đại số lớp 9 chương 1đề kiểm tra toán đại số lớp 9 chương 1đề kiểm tra đại số lớp 9 chương 1giao an dai so lop 9bài tập đại số lớp 9 chuong 1bài tập đại số lớp 9 chương 1đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 9 chương 1giáo án đại số lớp 9 3 cộtgiao an dai so lop 9 hk2đề kiểm tra 1 tiết toán đại số lớp 9 chương 1giao an dai so lop 6 tiet on tap chuong 1 hk1giao án dai so lop 10 nang cao chuong 2giao an dai so lop 7 on tao chuong iNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM