phan speak unit 3 lop 9

Unit 3- lop 9

Unit 3- lop 9

Tiếng anh

... the keeper arrived. -The shop 2. Does Nam write the report in English ? -Is 3. The last time I saw Nam was in 198 6. - I haven’t 4. Have you got cheaper watch than this? - Is this the …………5.Lan ... asked……………………………………… V. Complete these sentence:1.Be/ you accustomed / speaking French / class ? 2.This tourist / used to / eat/ rice / his meals . 3. I / come here / when I / be/ a child . 4. He/ be/ to/ ... - The last time …… 8.My grand father hasn’t been to hospital before.- This is the first time 9. She found the bill in several seconds. - It …… ……10.He was driving very fast, so he couldn’t...
 • 2
 • 1,403
 • 17
unit 3 lop 3

unit 3 lop 3

Tiếng anh

... match Thank you very much Goodbye See you later Play a gameWhisperGroup 1Group 2Group 3 What’s your name?My name’s AlanNice to meet you 4. Read and matchThat’s L_I_N_D_AHello....
 • 11
 • 705
 • 0
MẪU CÂU - UNIT 3 - LỚP 6 ppsx

MẪU CÂU - UNIT 3 - LỚP 6 ppsx

Anh ngữ phổ thông

... những gì ? Cả hai dạng câu hỏi ở gần hay xa đều có cùng cách trả lời như sau: MẪU CÂU - UNIT 3 - LỚP 6 Mẫu câu 1 : Hỏi về số lượng How many people are there in your family ? Có bao nhiêu ... người Có 2 cách trả lời: - It's Lan : đó là Lan - That is Lan : đó là Lan Mẫu câu 3 : Hỏi nghề What do you do ? bạn làm nghề gì ? - I'm a student Tôi là học sinh What does...
 • 6
 • 576
 • 1
Ngữ pháp - UNIT 3 - LỚP 8 (2) ppt

Ngữ pháp - UNIT 3 - LỚP 8 (2) ppt

Anh ngữ phổ thông

... Ngữ pháp - UNIT 3 - LỚP 8 (2) 2. Modal verbs :must , have to , ought to ( Các động từ tình thái : must , ... arrive ? ( Toi nên đến lúc mấy giờ ?)  We ought to help them (Chúng ta phải / nên giúp họ.) 3. Why (tại sao) - Because (bởi vì ) - Why là trạng từ nghi vấn, được dùng để hỏi lý do hoặc nguyên...
 • 8
 • 474
 • 0
Ngữ pháp - UNIT 3 - LỚP 8 (1) pdf

Ngữ pháp - UNIT 3 - LỚP 8 (1) pdf

Anh ngữ phổ thông

... đại từ phản thân có thể đứng cuối câu. Ex: The manager spoke to me himself. Ngữ pháp - UNIT 3 - LỚP 8 (1) 1. Reflexive pronouns (đại từ phản thân) I => myself chính tôi You =>...
 • 4
 • 631
 • 0
TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 7 pot

TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 7 pot

Anh ngữ phổ thông

... TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 7 Put : đặt để Washing machine : máy giặt Refrigerator : tủ lạnh Electric stove :...
 • 8
 • 639
 • 1
TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 12 pdf

TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 12 pdf

Anh ngữ phổ thông

... Discourtesy : sự bất lịch sự Trang 37 Hurt someone’s feeling : gây thương tổn ai Permission : sự cho phép Seat : chỗ ngồi Action : hành động Trang 34 Pair of glasses : cặp mắt kính Watch ... : chỉ tay vào Acceptable : có thể chấp nhận Approach : đến gần Hairstyle : kiểu tóc Trang 33 Terrific : tuyệt Decent : đứng đắn, tề chỉnh Handle : chăm sóc (tóc) Kid : chơi khăm Terrible ... Polite : lịch sự Simply : đơn giản Interruption : sự gián đoạn Common : thông thường Trang 38 District : quận Run : điều hành Office : văn phòng Upset : buồn Side : phía Turn up :...
 • 16
 • 1,117
 • 2
VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 7 (1) ppsx

VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 7 (1) ppsx

Anh ngữ phổ thông

... What an interesting book ! Nếu biết cách làm thì cũng dễ phải không các em? VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 7 (1) CÂU CẢM Các em học thuộc công thức sau đây nhé: WHAT (a/an) + tính từ + danh...
 • 4
 • 447
 • 0
VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 6 (1) pptx

VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 6 (1) pptx

Anh ngữ phổ thông

... thì bình thường ta chỉ việc thêm s vào phía sau Ví dụ: A book : 1 quyển sách VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 6 (1) CÁCH ĐỔI SANG SỐ NHIỀU Trong các dạng bài tập người ta thường yêu cầu đổi sang ... Knife ==> knives Bookself ==> bookselves 3) Danh từ tận cùng là y : Đổi y thành i rồi thêm es : Country =====> countries Tuy nhiên...
 • 5
 • 304
 • 0
VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 6 (2) pps

VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 6 (2) pps

Anh ngữ phổ thông

... sẽ nhờ thợ may biến nó thành những bộ trang phục khác nhau. Cách dùng be ở đây VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 6 (2) ĐẠI TỪ SỞ HỮU Các em cũng cần học thuộc các đại từ và sở hữu của chúng như dưới...
 • 6
 • 282
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25