bai tap phep chia phan so lop 4

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : PHÉP CHIA PHÂN SỐ ppsx

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : PHÉP CHIA PHÂN SỐ ppsx

Toán học

... động 3: phép chia phân số GV: Yêu cầu HS làm ?4 HS: :3= = 21 phép chia phân số 4 = = 7 21 HS: a quy tắc : sgk :3 = a : c b d HS: hai phân số a: nghịch đảo GV: phân số HS: ta thay phép chia hai phân ... phép chia thành phép toán gì? GV: muốn chia phân số cho ta làm nào? với phân số nghịch đảo HS: lầy phân số bị chi nhân cho phân số nghịch đảo phân số chia HS: -8 : = 8 : 4= 8 =  8.3 =  24 = ... = 1 .4 -6 GV: xét VD khác: -8 : HS: lấy số nguyên nhân với phân số nghịch đảo phân số chia HS: đọc quy tắc sgk c d = a.d = a.d b.c b c = a d c = a.d c b nhận xét: a : b c= a b.c Hoạt động 4: luyện...
 • 8
 • 2,125
 • 27

Luyen tap phep chia phan so (bai thi GVG cap huyen)

Luyen tap phep chia phan so (bai thi GVG cap huyen)

Toán học

... tÝnh chia Bài 2: Tìm x biết: Bài 3: Tốn có lời văn Lun tËp Bµi4: TÝnh 2 4 a) :  × ÷ 5 7 2 .4 = : 5.7 5.7 = × 2 .4 4.5.7 = 7.2 .4 = b) + : − 7 = + × − 7 = + − 7 = 1− = Lt ch¬i: Cã hép quµ kh¸c ... tÝnh chia a/ : ; 34 17 −6 4 b / 24 : ; c / : 11 13 TiÕt 89 : Lun tËp I KiÕn thøc cÇn nhí Hai ph©n sè ®­ỵc gäi lµ nghÞch ®¶o cđa nÕu tÝch cđa chóng b»ng Bài 2: Tìm x biết: Mn chia mét ph©n sè ... b»ng Mn chia mét ph©n sè hay mét sè nguyªn cho ph©n sè, ta nh©n sè bÞ chia víi nghÞch ®¶o cđa sè chia a c a d a.d : =× = b d b c b.c c d a.d a: = × = a d c c II Lun tËp Bài 1: - Lµm tÝnh chia Lun...
 • 21
 • 306
 • 0

bai giang ve phep chia phan so lop 6

bai giang ve phep chia phan so lop 6

Tư liệu khác

... o Tit 87: PHẫP CHIA PHN S Phộp chia phõn s ?4: Tớnh v so sỏnh: : v ì 3 2 .4 : = = Ta cú: 7.3 21 2 .4 = = 7.3 21 Vy : = ì 7 Tit 87: PHẫP CHIA PHN S Phộp chia phõn s Quy tc: Mun chia mt phõn s hay ... vo cỏc ụ trng sau: a) 63 : = = 5 20 14 b) : = = 15 24. (6) 144 c) 24 : 11 = 11 = 11 3.(9) 27 : (9) = = d) 4 S S S Tit 87: PHẫP CHIA PHN S Bi 84/ SGK: Tớnh 13 65 a) : = = 13 18 15.2 ... b.c (c0) Tit 87: PHẫP CHIA PHN S Phộp chia phõn s ?6: Lm phộp tớnh a/ : = 12 14 b/ - : = -3 c/ :9 = -10 5.12 12 = = 6.( 7) (-7).3 - = = 14 14 -1 -3 = 21 7.9 Tit 87: PHẫP CHIA PHN S tập vận dụng...
 • 16
 • 676
 • 0

Bài 12: Phép Chia Phân Số

Bài 12: Phép Chia Phân Số

Toán học

... /(−8) =1 -8 -8 4. 7 4 = b/ 7 .4 4 =1 Có thể thay phép chia phân số phép nhân phân số không? BÀi 12 Là số nghịch đảo −8 −8 −8 Là số nghịch đảo phân số Hai số −8 −8 Là hai số nghịch đảo 4số nghịch ... nghịch đảo phân số Hai số −8 −8 Là hai số nghịch đảo 4số nghịch đảo 7 4số nghịch đảo phân số 4 Hai số 4 4 −8 4 Là hai số nghịch đảo Vậy em hiểu hai số nghịch đảo? Định nghĩa: Hai số ... tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia a c a d a.d c d a.d : = = ; a : = a = (c ≠ 0) b d b c b.c d c c 2 a ) : = = 3 4 4 −16 b)...
 • 11
 • 3,491
 • 5

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số

Toán học

... ?1 Làm phép nhân: 4 × =1 ? 4 (−8) × = ? −8 Ta nói −8 số nghịch đảo -8 -8 số nghịch đảo Hai số -8 −8 hai số nghịch đảo −8 4 × =1 4 ?2 Cũng vậy, ta nói 4 hai số , 4 7 4 4 số nghịch đảo ………………… ... Số nghịch đảo b b a Phép chia phân số ?4 Hãy tính so sánh : 4 × Giải 2 .4 × = = 7.3 21 2 .4 : = = 7.3 21 ⇒ : = Thực phép tính: −6 : Giải −6 −6 −6 : = : = × = −10 5 Muốn chia phân số hay số nguyên ... −−3 2 −3−1 3 −3 − d / ::22== : : = = × = = 44 4 d/ −3 −3 −3 −3  −3  :2 = : = × = = 44. 2 ÷  Muốn chia một phân sốcho sốsố nguyên Muốn chia phân số cho (khác 0), ta giữ nguyên tửnhư...
 • 20
 • 1,938
 • 5

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số

Toán học

... /(−8) =1 -8 -8 4. 7 4 = b/ 7 .4 4 =1 Có thể thay phép chia phân số phép nhân phân số không? BÀi 12 Là số nghịch đảo −8 −8 − Là số nghịch đảo phân số Hai số − −8 Là hai số nghịch đảo 4số nghịch ... Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia a c a d a.d c d a.d : = = ; a : = a = (c ≠ 0) b d b c b.c d c c 2 a ) : = = 3 4 − −16 b) ... a : = a = (c ≠ 0) b d b c b.c d c c c c :a = (a ≠ 0) d d a •Học thuộc quy tắc chia phân số • Làm 84 đến 90 trang 43 SGK •Tiết sau luyện tập ...
 • 11
 • 1,359
 • 3

Phep chia phan so - lop 4

Phep chia phan so - lop 4

Toán học

... l: 10 Bi 2: Tớnh: a/ 7 : = = : b/ x 24 35 8 : = = 8 x 32 21 : c/ 4 3 : = = 3 : x 2 Th t ngy 11 thỏng nm 2009 Toỏn: Phộp chia phõn s a/ Vớ d b/ thc hin phộp chia hai phõn s, ta lm nh sau: L y ... chiu di ca hỡnh ch nht ú A ?m 15 m2 C B m D b/ tớnh chiu di phộp chia hai phõn s lm lm tớnh chia: thc hin ca hỡnh ch nht ta , taphộp nh sau: L y:phõn s th nht nhõn vi phõn s th hai o ngc 15 ... 105 15 15 x = x = 10 21 1 : = = 10 21 x 30 42 10 x : = 15 21 70 = = 105 = 7 Th t ngy 11 thỏng nm 2009 Toỏn: Phộp chia phõn s a/ Vớ d b/ thc hin phộp chia hai phõn s, ta lm nh sau: Ly phõn s ...
 • 10
 • 5,380
 • 36

Bai 12 Phep chia phan so

Bai 12 Phep chia phan so

Toán học

... 12 = 4( km) Thời gian Hòa từ trường nhà: 4 :10 = = 10 (giờ) Em tính thương sau viết chữ tương ứng với kết vào ô chữ,em có tên địa danh lịch sử nước ta I A L −2 −3 : = H 48 12 : = 55 −11 − 14 −3 ... lịch sử nước ta I A L −2 −3 : = H 48 12 : = 55 −11 − 14 −3 : = 10 15 −1 14 −2 H I −1 4 :8 = 14 −8 = M 16 : −18 −3 4 −18 M L A M −18 Quân ta cắm cờ hầm tướng Đờ-các-tơ -ri Điện Biên ngày nay, ... người thứ điền vào ô trống thứ -Cứ tiếp tục người cuối Quãng đường Thời gian Vận tốc 68 m giây 340 m/s 40 0000km 12 km giây 300000 km/s 30 km/h Tính giá trị biểu thức A Giải: 6 − + A = 2005 9 − +...
 • 18
 • 712
 • 0

Luyện tập Phép chia phân số

Luyện tập Phép chia phân số

Toán học

... ⇒x= 4a : c2 = a ⋅2d4 = a.d4 a : c = a4 d = a.2 ( c ≠ 02) d b d b c b.c d c c TiÕt 88 I Lun tËp Bµi tËp 89/sgk _43 Thùc hiƯn phÐp chia: a> Lun TËp − : 13 b> −6 24 : 11 c> : 34 17  4 4 4 −2 ... Mn chia mét ph©n sè hay mét sè nguyªn cho mét ph©n sè ta lµm nh­ thÕ nµo ? Lµm bµi tËp 86 a,b/ Sgk 4 ⋅x = :x= ®¸p ¸n c©u hái kiĨm tra bµi cò HS1 vµ HS2 4 Hai4sè gäi lµ4nghÞch ®¶o cđa nÕu tÝch 4 ... 4 a) :  × ÷ 5 7 2 .4 = : 5.7 5.7 = × 2 .4 4.5.7 = 7.2 .4 = b) + : − 7 = + × − 7 = + − 7 = 1− = 4/ Hướng dẫn nhà a) Làm câu lại 90 b) Làm 92 Hỏi: có là: = = 2, 25 = 225% ? 4 ...
 • 17
 • 3,215
 • 16

Luyen tap Phep chia phan so

Luyen tap Phep chia phan so

Toán học

... 4 a) :  × ÷ 5 7 2 .4 = : 5.7 5.7 = × 2 .4 4.5.7 = 7.2 .4 = b) + : − 7 = + × − 7 = + − 7 = 1− = 4/ Hướng dẫn nhà a) Làm câu lại 90 b) Làm 92 Hỏi: có là: = = 2, 25 = 225% ? 4 ... 133 Bài 91 /44 : Người ta đóng 225 lít nước khoáng vào loại chai lít Hỏi đóng Được tất chai ? Giải: Số chai nước khoáng có là: 225 : = 225 × = 300 ( chai ) ĐS: 300 chai Bài 93 /44 Tính: 2 4 a) : ... E Q U I −5 4 E = :2 Q = −2 : Đ O N −1 25 −1 Bài 90 /43 : Tìm x biết: a) x × = d ) ×x − = 11 b) x : = 11 e) − ×x = −1 c) : x = 4 g) + : x = Bài giải 90 /43 : a) x × = 3 x= : 7 x= × 3 14 x= d ) ×x...
 • 14
 • 4,297
 • 9

Bài soạn Phép chia phân số - Đơn giản nhưng hay-DC

Bài soạn Phép chia phân số - Đơn giản nhưng hay-DC

Toán học

... Cũng vậy, ta nói 4 số nghòch đảo , ………………………… Hai số nghòch đảo 4 − −4và l 4 4 số nghòch đảo ; hai số hai số ………………………… có đặc điể7 gì? m 4 nghòch đảo …………………………………… §12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1) ... đảo b a §12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1) Số nghòch đảo: 2) Phép chia phân số: ?4 Hãy tính so sánh: : × 7 §¸p ¸n: : = 2 .4 = * Thùc7hiƯn 7.3 21 phÐp tÝnh: 2 .4 = = 7.3 21 ⇒ : = × 7 33 4 : = −6 ×5 −6: ⇒ ... Muốn chia phân số hay số nguyên cho Có nhận xét mối quan hệ phân sốgiữa m thế4nào? ta ? Ta nhân sốchia với số nghòch đảo số chia Ta chuyển phép chia bbbbb : thành phép tính nào? §12 PHÉP CHIA...
 • 14
 • 1,516
 • 6

Tiết 88: Luyện tập Phép chia phân số

Tiết 88: Luyện tập Phép chia phân số

Toán học

... nhau? AD: Tìm số nghịch đảo của: −3 3; − − − − + ; ; − 8 4 HS2: Phát biểu quy tắc chia phân số? AD: Tính : a) : 34 17 b ) 24 : −6 11 c) 4 : 13 Tiết 88: LUYỆN TẬP 1- Dạng toán tìm số đối a Viết ... vào ô chữ,em có tên địa danh lịch sử nước ta I − −2 : = H −1 − :8 = 14 A − 48 12 : = 55 − 11 M 16 : L −3 − 14 : = 10 15 −1 14 −2 − 18 −3 H I M L −8 = −18 A − 18 M Tiết 88: LUYỆN TẬP 1- Dạng toán ... pháp giải: Xác định quan hệ số đẳng thức x= 3 14 x= = 11 = 11 c) 2- Dạng toán thực phép chia hai phân số + Phương pháp giải: Áp dụng quy tắc chia phân số a) x b) x : Tìm x biết: b) x : 11 =...
 • 8
 • 2,677
 • 22

BÀI 12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ

BÀI 12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ

Toán học

... THỊ DANH 2.Phép chia phân số Tính so sánh : 7 tính 2 .4 : = = = 7 7.3 21 2 .4 = = 7.3 21 so sánh 4  : = =  7  21  ?Em có nhận xết mối quan hệ phân số Phân số ?ta thay phép chia phân số LÊ ...  12  3 +  +   11 22  4 −  14  3 = + +   11 11  4 − 11 = =− 11 LÊ THỊ DANH Có thể thay phép chia phân số phép nhân phân số khơng? PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1.Số nghịch đảo Thực ... 2.Phép chia phân số Thực phép tính Giải −: − − : = : 5 − = = 10 − Vậy chia số ngun cho phân số chia Phân số cho phân số Qua vd em phát biểu quy tắc chia phân số cho Một phân số? Quy tắc: muốn chia...
 • 15
 • 698
 • 2

bai 12. Phép chia phân số

bai 12. Phép chia phân số

Toán học

... thành phép tính sau: 2 : = = ; a) 3 4 16 : = = ; b) 5 15 4 = ; c) : = 7 3 (3).1 3 : 2= : = ì = = = Từ phép chia 4 4.2 4. 2 -3 : 2= 4 Nhận xét: Muốn chia phân số cho số nguyên (khác 0),ta ... b b a Phép chia phân số: ?4 : Hãy tính so sánh: : = ; 21 = 21 : = 2 .4 Vậy: 7 Ta có quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia a c a d ... ?6 Làm phép tính: 10 -7 12 5.12 = a) : = = 12 -7 6.(7) 14 -7.3 -3 b) : = = = 14 1. 14 3 1 :9 = : = c) = = 7 7.3 21 Bài tập 84- SGK/Trg 43 : Tính -7 a) : 12 12 5.12 10 = = = 6.(7) c)( 15) : =...
 • 13
 • 604
 • 3

Bài 12 Phép chia phân số

Bài 12 Phép chia phân số

Tư liệu khác

... http://violet.vn/thanhliem 24 4 × =1 4 ?2 Cũng vậy, ta nói 4 hai số , 4 7 4 4 số nghịch đảo ………………… số nghịch đảo 4 ; ………………… 7 4 nghịch đảo hai số http://violet.vn/thanhliem 24 Định nghĩa: Thế hai số nghịch Hai ... b b a http://violet.vn/thanhliem 24 Phép chia phân số ?4 Hãy tính so sánh : 4 × Giải 2 .4 × = = 7.3 21 2 .4 : = = 7.3 21 ⇒ : = http://violet.vn/thanhliem 24 Thực phép tính: −6 : Giải −6 −6 −6 : = ... http://violet.vn/thanhliem 24 ?5 Hoàn thành phép tính sau: 2 a / : = × = = 3 b/ 4 4 −16 4 :: = = × = = 5 15 −2 −7 c /− : = × = −3 −−3 2 −3−1 3 −3 − d / ::22== : : = = × = = 44 4 http://violet.vn/thanhliem24...
 • 20
 • 644
 • 1

bài giảng số học 6 chương 3 bài 12 phép chia phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 12 phép chia phân số

Toán học

... b) 0,5 Bài tập: Tính so sánh: b) a) 4 : 7 Ta có: 2 .4 : = = 7.3 21 2 .4 = = 7.3 21 Vậy : = 4 7 3 × 4: Ta có: : = 4. 3 = 3 4. 3 4 = × = =6 2 1.2 Vậy : = × * Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên ... = 14 15 c) 24 : − = 24. (−6) = − 144 11 11 11 3.(−9) − 27 = d) : (−9) = 4 Đ S S BT 84/ 43: Tính 5 e) : −3 −7 g)0 : 11 Đáp án 5 −3 −1 e) : = × = −3 −7 −7 g)0 : = =0 11 11 3 −1 h) : ( −9) = = 4. ( ... :1 ; : ; : b) So sánh số chia với trường hợp c) So sánh giá trị tìm với số bị chia rút kết luận Kết luận: Nếu số chia thương số bị chia Nếu số chia nhỏ thương lớn số bị chia Nếu số chia lớn thương...
 • 17
 • 443
 • 6

bài 12 phép chia phân số

bài 12 phép chia phân số

Toán học

... c c c c :a = (a 0) d d a Hc thuc quy tc chia phõn s Lm bi 84 n 90 trang 43 SGK Tit sau luyn Kim tra cũ Bài tp: Tớnh -8 = a /(8) =1 -8 -8 4. 7 = b/ 7 .4 =1 ... Sai 15 14 13 12 11 10 Hộp quà màu xanh 15 14 13 12 11 10 Một bạn học sinh thực phép tính sau, theo em bạn giải hay sai? Giải thích? 3 : + = + 7 7 4 = 0+ = 7 Đúng Sai Hộp quà màu Tím 15 14 13 12 ... Quy tc: Mun chia mt phõn s hay mt s nguyờn cho mt phõn s, ta nhõn s b chia vi s nghch o ca s chia a c a d a.d : = = ; b d b c b.c c d a.d a : = a = (c 0) d c c 2 a ) : = = 3 4 16 b) : =...
 • 19
 • 317
 • 0

bai 12: Phep chia phan so

bai 12: Phep chia phan so

Toán học

... 11 a §12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ Phép chia phân số ?4 Hãy tính so sánh: : ⋅ 7 Giải: 2 .4 : = ⋅ = = 7 7.3 21 2 .4 ⋅ = = 7.3 21 : = 7 §12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ  QUY TẮC CHIA PHÂN SỐ: Muốn chia phân số hay ... 14 − 14 − (−7).3 − b) − : = : = ⋅ = = 3 14 14 −3 − −1 c) :9= = 21 7.9 §12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ  Thế hai số nghòch đảo nhau? Hai số gọi nghòch đảo tích chúng  Nêu quy tắc chia phân số?  Muốn chia ... −8 −8 ( 4) .7 4 =1 = − 7.( 4) Từ kiến thức học tiểu học, em thực phép chia: : 2 =? Giải: 3.2 = : = = 2 2.5  Em phát biểu qui tắc phép chia phân số học tiểu học? Các em học phép chia phân...
 • 15
 • 426
 • 8

Xem thêm