Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu

75 616 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2012, 08:59

Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu 1Giao thức truyền thông các Giao thức truyền thông các hình tham chiếumô hình tham chiếuBé/Së .UBND TØnh . VPCPRouterPA1PA2MIÒn b¾cMIÒn namBé/Së .UBND TØnh .X25/TelX25/TelX25/TelX25/TelRouter3CSECSENhững nội dung chínhNhững nội dung chínhGiao thức truyền thông là gìGiao thức truyền thông là gìhình tham chiếu OSIMô hình tham chiếu OSIBộ giao thức TCP/IPBộ giao thức TCP/IPCác vấn đề liên quan Các vấn đề liên quan 4CSECSEGiao thức truyền thôngGiao thức truyền thôngĐể các máy tính trên mạng có thể trao đổi Để các máy tính trên mạng có thể trao đổi thông tin với nhau, cần có một bộ những phần thông tin với nhau, cần có một bộ những phần mềm cùng làm việc theo một chuẩn nào đó. mềm cùng làm việc theo một chuẩn nào đó. Giao thức truyền thông (protocol) là tập quy Giao thức truyền thông (protocol) là tập quy tắc quy định phương thức truyền nhận thông tắc quy định phương thức truyền nhận thông tin giữa các máy tính trên mạng.tin giữa các máy tính trên mạng.5CSECSEGiao thức truyền thôngGiao thức truyền thôngCác mạng máy tính hiện đại được thiết kế Các mạng máy tính hiện đại được thiết kế bằng cách phân chia cấu trúc ở mức độ cao bằng cách phân chia cấu trúc ở mức độ cao nhằm làm giảm sự phức tạp khi thiết kế. Các nhằm làm giảm sự phức tạp khi thiết kế. Các giao thức mạng thường được chia làm các giao thức mạng thường được chia làm các tầng (layer), mỗi tầng được xây dựng dựa tầng (layer), mỗi tầng được xây dựng dựa trên dịch vụ của tầng dưới nó cung cấp trên dịch vụ của tầng dưới nó cung cấp dịch vụ cho tầng cao hơn.dịch vụ cho tầng cao hơn.6CSECSEMô hình tham chiếu OSIMô hình tham chiếu OSIMô hình tham chiếu cho việc kết nối các hệ hình tham chiếu cho việc kết nối các hệ thống mở (Open System Interconnection thống mở (Open System Interconnection reference model - OSI) được tổ chức tiêu reference model - OSI) được tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Standard chuẩn hoá quốc tế (International Standard Organization - ISO) đưa ra vào năm 1984 Organization - ISO) đưa ra vào năm 1984 nhằm mục đích làm cơ sở cho việc kết nối nhằm mục đích làm cơ sở cho việc kết nối các hệ thống mở. Các hệ thống có thể kết nối các hệ thống mở. Các hệ thống có thể kết nối nếu chúng cùng tuân thủ một số quy tắc.nếu chúng cùng tuân thủ một số quy tắc.7CSECSECác nguyên tắc xây dựng hình Các nguyên tắc xây dựng hình tham chiếutham chiếuĐể đơn giản cần hạn chế số lượng các tầngĐể đơn giản cần hạn chế số lượng các tầngTạo ranh giới các tầng sao cho các tương tác Tạo ranh giới các tầng sao cho các tương tác dịch vụ là tối thiểudịch vụ là tối thiểuCác chức năng khác nhau được tách biệt Các chức năng khác nhau được tách biệt Các chức năng giống nhau được đặt cùng một Các chức năng giống nhau được đặt cùng một tầngtầngChọn ranh giới các tầng theo kinh nghiệm Chọn ranh giới các tầng theo kinh nghiệm thành công của các hệ thống trong thực tếthành công của các hệ thống trong thực tế8CSECSECác nguyên tắc xây dựng hình Các nguyên tắc xây dựng hình tham chiếutham chiếuCác chức năng được định vị sao cho có thể Các chức năng được định vị sao cho có thể thiết kế lại tầng mà không ảnh hưởng tới các thiết kế lại tầng mà không ảnh hưởng tới các tầng kháctầng khácTạo ranh giới giữa các tầng sao cho có thể Tạo ranh giới giữa các tầng sao cho có thể chuẩn hoá giao diện tương ứngchuẩn hoá giao diện tương ứngTạo một tầng khi dữ liệu được xử lý một cách Tạo một tầng khi dữ liệu được xử lý một cách tách biệttách biệtMỗi tầng sử dụng dịch vụ của tầng dưới nó, Mỗi tầng sử dụng dịch vụ của tầng dưới nó, cung cấp dịch vụ cho các tầng trêncung cấp dịch vụ cho các tầng trên9CSECSECác nguyên tắc áp dụng cho Các nguyên tắc áp dụng cho các tầng concác tầng conCó thể chia một tầng thành các tầng con khi Có thể chia một tầng thành các tầng con khi cần thiếtcần thiếtTạo các tầng con để cho phép giao diện với Tạo các tầng con để cho phép giao diện với các tầng kề cận các tầng kề cận Cho phép huỷ bỏ các tầng con nếu thấy Cho phép huỷ bỏ các tầng con nếu thấy không cần thiếtkhông cần thiếtKiến trúc phân tầng của Kiến trúc phân tầng của hình tham chiếu OSImô hình tham chiếu OSI ApplicationApplicationPresentationPresentationSessionSessionTransportTransportNetworkNetworkPhysicalPhysicalData linkData linkTầng ứng dụngTầng ứng dụngTầng trình diễnTầng trình diễnTầng phiênTầng phiênTầng giao vậnTầng giao vậnTầng mạngTầng mạngTầng vật lýTầng vật lýTầng liên kết dữ liệuTầng liên kết dữ liệu77665544331122[...]... phiênCung cấp phương tiện quản lý truyền thông Cung cấp phương tiện quản lý truyền thông giữa các ứng dụnggiữa các ứng dụngThiết lập, duy trì, đồng bộ hoá huỷ bỏ các Thiết lập, duy trì, đồng bộ hoá huỷ bỏ các phiên truyền thông giữa các ứng dụngphiên truyền thông giữa các ứng dụng 26CSECSE Các lớp tương ứng giữa OSI TCP/IP Các lớp tương ứng giữa OSI TCP/IPApplicationApplicationPresentationPresentationSessionSessionApplicationApplicationTransportTransportTransportTransportNetworkNetworkInternetnetInternetnetPhysicalPhysicalData... dịch vụ chuyển giao trực tiếp đến gói tin của dịch vụ chuyển giao giống như dịch vụ mà giao thức IP cung cấp.giống như dịch vụ mà giao thức IP cung cấp.Nó cho phép ứng dụng trao đổi thông tin qua Nó cho phép ứng dụng trao đổi thông tin qua mạng với ít thông tin điều khiển nhất. mạng với ít thông tin điều khiển nhất. UDP là giao thức không kết nối, kém tin cậy vì UDP là giao thức không kết... đường, cập nhật các thông tin sử dụng cho việc chọn đường thông tin sử dụng cho việc chọn đường 12CSECSETầng liên kết dữ liệuTầng liên kết dữ liệuCung cấp phương tiện để truyền thông tin qua Cung cấp phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậyliên kết vật lý đảm bảo tin cậyGửi các khối dữ liệu (frame) với các cơ chế Gửi các khối dữ liệu (frame) với các cơ chế đồng... EClass E Kiến trúc phân tầng của Kiến trúc phân tầng của mô hình tham chiếu OSI mô hình tham chiếu OSI ApplicationApplicationPresentationPresentationSessionSessionTransportTransportNetworkNetworkPhysicalPhysicalData linkData linkTầng ứng dụngTầng ứng dụngTầng trình diễnTầng trình diễnTầng phiênTầng phiênTầng giao vậnTầng giao vậnTầng mạngTầng mạngTầng vật lýTầng vật lýTầng... 42CSECSEMét sè giao thøc líp d­íiMét sè giao thøc líp d­íi■ Giao thøc líp m¹ng Giao thøc líp m¹ng –Internet Protocol - IPInternet Protocol - IP■ Giao thøc tÇng giao vËn Giao thøc tÇng giao vËn –Transmission Control Protocol - TCPTransmission Control Protocol - TCP–User Datagram Protocol - UDPUser Datagram Protocol - UDP 13CSECSETầng mạngTầng mạngThực hiện việc chọn đường chuyển tiếp... soát lỗi kiểm soát luồng đồng bộ hoá, kiểm soát lỗi kiểm soát luồng dữ liệu cần thiếtdữ liệu cần thiếtDLP dị bộ sử dụng các bit đặc biệt để tách các DLP dị bộ sử dụng các bit đặc biệt để tách các ký tù trun ®iký tù trun ®i■DLP ®ång bé sư dụng các ký tự đặc biệt để báo DLP đồng bộ sử dụng các ký tự đặc biệt để báo hiệu dữ liệu đang đi, đếnhiệu dữ liệu đang đi, ®Õn 16CSECSE Các kỹ... HeaderNetwork 23CSECSEGiíi thiƯu bé giao thøc TCP/IPGiíi thiƯu bé giao thøc TCP/IPVào cuối những năm 1960 đầu 1970, Trung tâm nghiªn cøu cÊp cao (Advanced Research Projects Agency - ARPA) thuéc bé quèc phßng MÜ (Department of Defense - DoD) được giao trách nhiệm phát triển mạng ARPANET bao gồm mạng của những tổ chức quân đội, các trường đại học các tổ chức nghiên cứu được dùng để hỗ trợ cho... 25CSECSEKiÕn tróc bé giao thøc TCP/IPKiÕn tróc bé giao thøc TCP/IPBộ giao thức TCP/IP được phân làm 4 tầngãTầng ứng dụng (Application Layer)ãTầng giao vận (Transport Layer)ãTầng Internet (Internet Layer)ãTầng truy cËp m¹ng (Network access Layer) 30CSECSE•TCP (Transmission Control Protocol): Giao thøc h­íng kÕt nèi cung cấp dịch vụ truyền thông tin tưởng.ãIP (Internet Protocol): Giao thøc... việc chọn đường chuyển tiếp thông tin với công nghệ chuyển mạch thích thông tin với công nghệ chuyển mạch thích hợphợpThực hiện kiểm soát luồng dữ liệu, cắt/hợp Thực hiện kiểm soát luồng dữ liệu, cắt/hợp dữ liệu khi cần thiếtdữ liệu khi cần thiếtLiên quan tới các vấn đề đo độ trễ đường Liên quan tới các vấn đề đo độ trễ đường truyền, quyết định chọn đường, cập nhật các truyền, quyết... 15CSECSE Các kỹ thuật chọn đường Các kỹ thuật chọn đườngãChọn đường tập trung đặc trưng bởi sự tồn tại Chọn đường tập trung đặc trưng bởi sự tồn tại của một số trung tâm điều khiển mạng thực của một số trung tâm điều khiển mạng thực hiện việc chọn đường sau đó gửi các bảng hiện việc chọn đường sau đó gửi các bảng chọn đường tới các nút mạng. Các nút mạng chọn đường tới các nút mạng. Các nút . dung chínhGiao thức truyền thông là g Giao thức truyền thông là g Mô hình tham chiếu OSIMô hình tham chiếu OSIBộ giao thức TCP/IPBộ giao thức TCP/IPCác vấn. 1Giao thức truyền thông và các Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếumô hình tham chiếu Bé/Së ...UBND TØnh... VPCPRouterPA1PA2MIÒn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu, Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu

Từ khóa liên quan