Tài liệu Cách viết một bài báo kỹ thuật (Tài liệu song ngữ Anh-Việt) ppt

13 4,490 24
  • Loading ...
1/13 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 18:20

Writing the Technical PaperAssoc Professor Andy TanSchool of Mechanical, Manufacturing andMedical EngineeringQueensland University of TechnologyGeorge Street, Brisbane, Queensland 4002,Australia.Email: a.tan@qut.edu.au1. IntroductionWriting the technical paper is a difficult aspectin communication. It may be easier to talkabout a project than to write about it. Writtenlanguage lacks the body language, gestures,and intonation of spoken language. Eventhough we use the same words and phrases inwriting that we do in speaking, writing thepaper to report our research project is muchharder than presenting the project orally to anaudience. We are unable to show bodylanguage or intonation in writing. For thisreason, technical paper seems dry and lackingthe passion and intensity we feel about ourtopic.The purpose of a technical paper is to presentfacts and ideas in direct and concise language.It is aimed at the readers' understanding, ratherthan the imagination or emotions. It has adifferent purpose than creative writing. Oftenwe can fully understand our project and evenexplain it to an audience. Writing the paper isconstraint by what should be included or takenout, the format and length of the paper. It isessential to strive for economy of expressionby avoiding jargon, wordiness, andredundancy. Say only what needs to be said. Writing the technical paper requires a specificstructure. Use active voice, avoid first personreferences (normally for report writing), anduse correct grammar. In addition, follow anestablished presentation format. There areseveral acceptable formats for writing formalpapers. CÁCH VIẾT MỘT BÀI BÁO KỸ THUẬTPhó Giáo sư: Andy TanĐại học Queenland – AustraliaEmail: a.tan@qut.edu.au1. Giới thiệu:Viết một bài báo kỹ thuậtmột công việckhó. Thật dễ dàng khi nói về một dự ánnhưng rất khó khăn khi phải viết nó ra. Ngônngữ viết không diễn tả được bằng cử chỉ,điệu bộ và âm điệu như ngôn ngữ nói. Thậmchí ngay cả khi chúng ta sử dụng các từ vàcụm từ tương tự như khi nói, viết bài báo đểbáo cáo công trình nghiên cứu của chúng tathì khó hơn nhiều so với việc trình bày bằnglời trước thính giả. Chúng ta không thể thểhiện ngôn ngữ cử chỉ hoặc ngữ điệu trongbài viết. Vì lý do này, bài báo kỹ thuật có vẻkhô khan và thiếu cảm xúc và sức lôi cuốn.Mục đích của bài báo kỹ thuật là trình bàycác sự kiện và ý kiến bằng ngôn ngữ súctích. Nhằm mục đích giúp người đọc hiểuđược vấn đề mà không phải tưởng tượnghoặc cảm nhận. Thường chúng ta có thể hiểuvà thậm chí giải thích dự án của chúng tacho người nghe. Viết báo bị hạn chế bởi nộidung, thể thức và độ dài của bài báo. Điềucốt yếu là cố gắng hạn chế sự miêu tả bằngcách tránh viết dông dài, lan man và thừa.Chỉ viết những gì cần nói.Viết báo kỹ thuật yêu cầu một cấu trúc đặctrưng. Sử dụng ngôn từ tích cực, tránhtham khảo người đi trước (thường gặptrong viết báo cáo), dùng đúng ngữpháp. Thêm vào đó, theo sự hướng dẫntừ mẫu trình bày có sẵn. Có một sốmẫu để viết một bài báo.- 1 - Báo cáo Nhóm 12. What is a Technical/Research Paper?A good research paper has a clear statement ofthe problem the paper is addressing, theproposed solution(s), and results achieved. Thegoal of a paper is to describe the technique/sused to solve a problem/s and to ensure thatthe next person takes advantage of some ofyour best solutions. It describes clearly whathas been done before on the problem, andwhat is new. The paper should also report onthe hard problems (and their solutions) and thenon-obvious mistakes (and how to avoidthem). There are four types of technical results: 1. An algorithm; 2. A system of hardware and software design, etc.; 3. A performance evaluation: obtained through analyses, simulation or measurements; 4. A theory: consisting of a collection of theorems. A paper should focus on • describing the results in sufficient details to establish their validity; • describing a new algorithm in clear,precise way that allows the reader tocompare the algorithm to otheralgorithms. For example, mostlearning algorithms can be viewed asoptimizing (at least approximately)some measure of performance andaddressing fundamental questions; • identifying the novel aspects of theresults, i.e., what new knowledge isdiscovered and what makes it non-obvious; • all experiments must include measuresof uncertainty of the conclusions(typically take the form of confidenceintervals, statistical tests, or estimatesof standard error);• proper experimental methodologyemployed; • identifying the significance of theresults: what improvements and impactdo they suggest;2. Bài báo kỹ thuật/nghiên cứu là gì?Một bài báo nghiên cứu tốt trình bày rõ ràngcác vấn đề của bài báo là định địa chỉ, đưa ragiải pháp, và các kết quả đạt được. Mục tiêucủa bài báo là mô tả phương pháp dùng để giảiquyết một vấn đề và chắc chắn rằng ngườikhác đang mong đợi các giải pháp tối ưu củabạn. Nó mô tả một cách cụ thể những gì nhữngngười đi trước đã làm, những gì mới. Bài báocũng nên nói rõ những vấn đề phức tạp (vànhững giải pháp) và những sai sót không nhìnthấy (và cách phòng tránh).Có 4 dạng nghiên cứu kỹ thuật:1. Giải thuật;2. Thiết kế hệ thống phần cứng và phầnmềm…;3. Đánh giá hiệu suất: thông qua phântích, mô phỏng hoặc đo đạt…;4. Lý thuyết: Bao gồm việc thu thập cácđịnh lý.Một bài báo nên tập trung vào- Trình bày các nghiên cứu một cách thậtchi tiết, nhằm củng cố tính hiệu quảcủa nó;- Trình bày giải thuật mới một cách rõràng, tỷ mỉ điều đó cho phép người đọcso sánh giải thuật này với các giải thuậtkhác. Ví dụ, hầu hết việc học các giảithuật có thể được xem như tối ưu mộtsố phép đo hiệu suất và xác định cáccâu hỏi cơ bản.- Nhận dạng định hướng nghiên cứumới, …những kiến thức mới nào đượcphát hiện và những điều gì làm cho nókhông được phát hiện.- Tất cả các thí nghiệm phải bao gồmviệc kiểm chứng các kết luận chưachắc chắn (vùng tin cậy, kiểm tra thốngkê hay ước lượng tiêu chuẩn lỗi);- Phương pháp thí nghiệm thích hợpđược sử dụng;- 2 - Báo cáo Nhóm 1- Nhận biết được ý nghĩa của các nghiêncứu: những cải tiến và ảnh hưởng gì;• conclusions drawn from results shouldbe clearly stated (Graphical displayand tables of experimental data can bevery); • appendices for extended derivation oflong equations, detailed drawings ofexperimental rigs, etc.3. Format of a Technical PaperThere are several acceptable formats forwriting formal papers. The format for aconference or journal paper is normally set bythe conference organizer or editor of thejournal, respectively, for consistency.Whichever format you choose, the technicalpaper should include the followingcomponents:ExampleTitleKeywordsAbstractIntroductionReview of literaturePresentation of idea and/or MethodologyDiscussion and ResultsConclusions and RecommendationsReferencesAppendix3.1 Description of HeadingsTitle PageThe title page should contain key informationabout your technical paper. Besides the titleitself, the title page can include the authors'names, the name of your school, the locationof your school (the city and state), and theemail address. It may contain otherinformation or pictures that will make it lookmore attractive, but these are not required. Thetitle page should look appealing without beingcluttered.- Các kết luận có được từ các nghiêncứu phải rõ ràng (biểu đồ và các bảngsố liệu thực nghiệm);- Bổ sung nguồn gốc của các côngthức, vẽ chi tiết các bản vẽ thiết bị thínghiệm,…3.0 Thể thức một bài báo kỹ thuậtCó một số thể thức được áp dụng để viết cácbài báo chính qui. Dạng bài báo tạp chí hayhội nghị thường được thiết lập bởi người tổchức hội nghị hoặc biên tập viên của tạp chí.Bất cứ mẫu nào mà bạn chọn, bài báo kỹthuật cũng nên bao gồm các thành phần sau:Ví dụ:Tiêu đềTừ khóaTóm tắtGiới thiệuTổng quanTrình bày các ý kiến/ phươngphápCác kết quả và Thảo luận Kết luận và đề xuấtTài liệu tham khảoPhụ lục3.1 Trình bày phần tiêu đềTrang tiêu đềTrang tiêu đề nên chứa thông tin cốt lõi vềbài báo. Bên cạnh bản thân tiêu đề, trang tiêuđề có thể bao hàm tên tác giả, tên cơ quan, vịtrí địa lý (thành phố và bang), địa chỉ email.Cũng có thể chứa một số thông tin khác hay- 3 - Báo cáo Nhóm 1các hình ảnh nhằm làm tăng sức hấp dẫn,nhưng không nhất thiết phải có. Trang tiêuđề nên trang trí hấp dẫn nhưng không nênquá cầu kỳ.Abstract (proposed problem )The abstract should be about 100-200 words inlength. It is a statement of the problem youwill eventually identify and clearly describe.In the abstract you should express the centralconcepts of the problem, followed bystatements that elaborate and generally explainthe problem. The abstract is not the place forthe background information, nor justificationfor the problem. The problem statement shouldbe clear and the reader should not have tosearch for the topic of the research paper.IntroductionIn order to write an informative introductionfor your research paper, you should be veryfamiliar with your problem. The introductionshould be a natural outgrowth of the researchyou have done. In fact, the introduction couldbe written after the descriptions andconclusions. This will give you a good idea ofwhat to include in the introduction. Yourintroduction is a broad overview of what iscontained in the research paper without goinginto great detail. It should contain thefollowing four points:a) a complete statement of the problem;b) purpose - the background material and reasons for conducting the study;c) scope - the depth of the study and how much is covered;d) method of development. Problem DescriptionThe problem description is a more specificdescription of the problem than theintroduction. Where the introduction is anoverview of the paper, the problem descriptionis an exact description of what is involved inthe solution of the scientific problem. It shouldinclude a description of the variables, T óm tắtPhần này khoảng 100-200 từ. Dùng liệt kê vấnđề mà bạn mô tả rõ ràng. Trong phần tóm tắtnên biểu thị các khái niệm trọng tâm của vấnđề, cùng với việc giải thích các vấn đề chungvà phức tạp. Phần tóm tắt không thay cho phầnthông tin phía sau cũng không phải là sự biệnminh cho vấn đề. Vấn đề nên tường minh vàngười đọc không phải tìm kiếm chủ đề của bàibáo.Giới thiệuĐể viết phần mở đầu cho bài báo, bạn phảihiểu tường tận vấn đề. Phần này mô tả ngắngọn công việc nghiên cứu. Trên thực tế, phầnmở đầu có thể được viết sau phần trình bày vàkết luận. Điều này sẽ giúp bạn có ý tưởng hayđể viết phần mở đầu. Phần mở đầu là phần baoquát chung những nội dung trong bài báo màkhông đi sâu vào chi tiết. Thông thường gồm 4điểm sau:a. Phát biểu đầy đủ vấn đề nghiêncứub. Mục đích – Lý do và cơ sở đểtiến hành nghiên cứuc. Mục tiêu –Mức độ và phạm vinghiên cứud. Phương pháp nghiên cứuThuyết minhTrình bày đặc trưng của vấn đề. Vì phần mởđầu là giới thiệu khái quát, phần tổng quan- 4 - Báo cáo Nhóm 1thuyết minh chính xác những nội dung trongphần giải pháp của vấn đề khoa học. Nó baogồm thuyết minh các biến,the environment, and the constants used in theproblem. In the problem description you willset the stage for the mathematical modelingprocess you will describe in the next section.In all descriptions of the processes for theproblem solution, you should avoiddepersonalization of the process. The problemdescription should include the scope of theproblem and any outside elements that wouldaffect the outcome of the problem.Review of Literature/BackgroundPresent major publications (within the past 5years) that are relevant to the ideas/pointsgiven in the paper and discuss how theseprevious techniques work and what are theirtechnical strengths and shortcomings. Brieflyindicate any similarities and/or differencesbetween your work and those of others.Correctly cite sources and references using theagreed-upon style.Do not downgrade other people's work just tomake your work look good. Your work is goodonly when it solves the problem. Be fair incriticism and support your views withtechnical reasons, not personal opinions.Proposed Method of Solution (Approach)The method of solution is a step by stepdescription of the problem solution. Themethods section is a list of the tactics used forthe problem and allows the readers of yourpaper to understand the objectives of yourstudy. If they desire, they should also be ableto determine through reading the methodssection whether or not these objectives weremet. You should plan your strategy for theproblem solution as you do your research. Youmay alter this strategy as you proceed with thedevelopment of the problem. Reasons forchange may be stated in the methods section.The methods section of the paper should be theeasiest part to write.The methods section is also the place todescribe the modeling process of yourproblem. You should state explicitly thedevelopment of your mathematical model andexplain it completely. môi trường và các hệ số được sử dụng. Ở đâybạn cũng sẽ thiết lập phương trình trạng tháicho mô hình toán mà sẽ trình bày ở phần kếtiếp. Khi trình bày quá trình giải quyết vấn đề,nên tránh. nhân cách quá trìnhPhần tổng quannên bao gồm phạm vi nghiên cứu và ảnhhưởng của các yếu tố bên ngoài đến kết quảnghiên cứu.Tổng quanGiới thiệu các tài liệu đã xuất bản (trong 5năm trở lại đây) đã cung cấp những ý tưởng,quan điểm tin cậy cho bài báo và thảo luậncách thực hiện cũng như độ ổn định và nhữngtồn tại của các kỹ thuật trước đó. Nêu vắn tắtsự khác và giống nhau giữa công trình nghiêncứu của mình và của những tác giả trước đó.Các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cậptới để bàn luận trong công trình nghiên cứu.Không nên đánh giá thấp công trình nghiên cứucủa người khác nhằm đề cao công trình nghiêncứu của mình. Công trình nghiên cứu của bạnchỉ có thể tốt khi giải quyết được vấn đề. Hãyphê bình một cách công bằng và chứng minhquan điểm của bạn trên cơ sở những lập luậnkhoa học, không dựa vào cảm tính.Giải phápGiải pháp trình bày cách giải quyết vấn đềtheo từng bước. Phần giải pháp được liệt kêcác chiến lược thực hiện và cho phép ngườiđọc có thể hiểu nội dung công trình nghiên cứucủa bạn. Nếu họ muốn, họ có thể xác địnhthông qua việc đọc phần giải pháp.Bạn lên kế hoạch chiến lược để giải quyết vấnđề cũng như thực hiện việc nghiên cứu. Có thểphải thay đổi chiến lược theo sự tiến triển củavấn đề. Các lý do để thay đổi được đề cậptrong phần giải pháp. Phần giải pháp là phầndễ viết nhất.- 5 - Báo cáo Nhóm 1Phần phương pháp cũng là nơi mô tả phươngpháp mô hình hóa. Bạn nên trình bày rõ ràngsự phát triển của mô hình toán học và giảithích đầy đủ về nó. Liệt kê các lý do để lựachọn mô hình này và giải thích các biến đượcdùng trong mô hình.List your reasons for choosing this model andexplain the variables used. List all equationsand functions you used in your mathematicalmodel, and state the identity of the variables ineach. You should fully explain the proceduresused for the problem solution and explain eachstep in the procedure. Completeness isimportant in the methods section. Anythingyou can say that will validate your studyshould be included in the methods section.a) Theoretical model and analysisPresent an in-depth discussion of thetheoretical aspects of your proposed approach.Use fundamental theory (EE, Math, Physics,etc.), circuit design, circuit analysis,algorithms, etc. Analyze the efficiency of yourapproach after the presentation, again usingtheoretical analysis. Analyze the complexity,overhead, cost, etc. of your approach. This isthe most important part of the paper. Allapproaches must be theoretically solid andjustifiable. Trial-and-error and lucky goodguesses are not acceptable.Equations are typically formatted with theequation indented from the text and theequation number posted to the right (againstthe right margin of the text). Some times it isnecessary for the author to provide details onthe variables after the equation is posted. Forinstance, if your document does not have anomenclature and you have not explained thevariables in your equation, how can the readersupposed to know what the variables mean? In this case, you should present a list whichmatches the variables to their names and unitsas seen below.σ = F (L – x) t / IEquation (1)Where,F = Force at end of beamL = Length of beamI = 2nd Area moment of inertiax = Distance from the base of the beam to the point of interestt = Thickness of beamLiệt kê tất cả các hàm và công thức được sửdụng trong mô hình toán, và các biến trạngthái một cách tường minh. Bạn nên giải thíchchi tiết qui trình giải quyết vấn đề và giải thíchtừng bước trong qui trình. Trong phần giảipháp sự thành công là yếu tố quan trọng.Những vấn đề mà bạn trình bày sẽ kiểm chứngquá trình nghiên cứu của bạn.a) Mô hình lý thuyết và phân tíchTrình bày cơ sở lý thuyết để đạt được mụcđích. Sử dụng cơ sở lý thuyết (toán học, vật lý,…), thiết kế mạch, phân tích mạch, giải thuật,…Phân tích hiệu quả cách tiếp cận sau khitrình bày, sử dụng lại việc phân tích lý thuyết.Phân tích mức độ phức tạp, thời gian, chi phí Đây là phần quan trọng nhất của bài báo. Tấtcả các phương pháp tiếp cận phải được lýthuyết bảo đảm và chắc chắn. Thử sai và maymắn trong ước tính đều không được chấpnhận.Các công thức được định dạng giống nhautrong bài báo và số thứ tự của công thức đượcghi ở bên phải (sát với lề phải của trang báo).Đôi lúc cần phải chú thích chi tiết các thànhphần trong công thức ngay bên dưới côngthức. Chẳng hạn, nếu bài báo của bạn khôngcó phụ lục và cũng không giải thích các phầntử trong công thức, thì người đọc làm sao cóthể biết được ý nghĩa của các phần tử đó?Trong trường hợp này, bạn nên liệt kê cáctham số trong công thức tương ứng với tên vàđơn vị đo như sau:σ = F ( L – x ) t / I (1)Trong đó:F = tổng các lực tác động lên con lắcL = chiều dài của con lắc- 6 - Báo cáo Nhóm 1I = momen quán tínhx = khoảng cách từ vị trí cân bằng đếnvị trí khảo sátt = bề dày của con lắcIf you paper contains a nomenclature, it is notnecessary to provide the names and units ofthe variables in an equation unless you think ithelps to make a point.b) Simulated studySimulation is used to support your theoreticalstudies. Generate figures and / or tables ofresults and compare with them to support thetheoretical analysis. Choose realistic casestudies, not just those that your approachhappens to work well. Do not choose "toy"problems as case studiesc) Experimental StudySimulation alone is not sufficient to supportyour theory because simulation is not accurateand does not include many real-life effects.High-quality conferences and journals demandexperimental results before publications. Planthe experiment well in advance since it takes along time to obtain real test data.Results and DiscussionThe results section is a response to themathematical model. The description of whatyou observed from the execution of yourmathematical model comes first in your resultssection. Results should only be long enough topresent the evidence of your study. Theoretical results may be plotted orillustrated by figures and / or tables for latercomparison with simulated and experimentalresults. Compare experimental results withsimulated results and theoretical results.Discuss agreements and discrepancies.Tables are used as a means to quickly compareinformation side-by-side. Tables have aheading which precedes the table, usually in afont that is bold and larger than the text of thetable. The headings of the table should bebold and contain information about the unitsfor the data.Nếu bài báo đã có phần phụ lục thì không cầnthiết phải ghi chú tên cũng như đơn vị đo củacác tham số trong công thức trừ khi bạn chorằng nó sẽ giúp làm nảy sinh vấn đề.b) Mô phỏng nghiên cứuMô phỏng được sử dụng để hỗ trợ cho việcnghiên cứu lý thuyết. Các hình ảnh minh họahay các bảng số liệu thực nghiệm và so sánhnhằm hỗ trợ cho việc phân tích lý thuyết. Chọncác nghiên cứu mang tính thực tế, sẽ giúp cáchtiếp cận vấn đề tiến triển tốt hơn.c) Nghiên cứu thực nghiệmChỉ mô phỏng thì chưa đủ củng cố lý thuyếtcủa bạn bởi vì mô phỏng thì không được chínhxác và không có hiệu quả về thực tiễn. Các hộithảo và tạp chí uy tín yêu cầu có kết quả thựcnghiệm trước khi xuất bản. Kế hoạch thựcnghiệm phải được chuẩn bị trước vì sẽ mất rấtnhiều thời gian để thu được dữ liệu thực tế.Kết quả và Thảo luậnPhần kết quả là đáp ứng của mô hình toán học.Mô tả những gì mà bạn quan sát được từ việcthực hiện mô hình toán. Các kết quả phải đủsức thuyết phục để chứng minh nghiên cứu củabạn.Các kết quả mang tính lý thuyết có thể được vẽhay minh họa bằng hình ảnh hoặc các bảngbiểu để sau đó so sánh mô phỏng với các kếtquả thực nghiệm. So sánh các kết quả thựcnghiệm với kết quả mô phỏng và kết quả trênlý thuyết. Thảo luận xem có phù hợp haykhông.Bảng biểu được dùng như là phương tiện để sosánh thông tin một cách trực quan. Bảng códòng tiêu đề đứng trước, thường sử dụng fontchữ đậm và lớn hơn các tự còn lại trong- 7 - Báo cáo Nhóm 1bảng. Các tiêu đề của các cột trong bảng nêntô đậm và chứa thông tin về dữ liệu bên trong.Figures can contain many different types of visual information. Typically figures contain either: • Photographs (may or may not be annotated) • Charts or data plots • Drawings or schematics • Other visual information types can be displayed The text in the figure appears after the subjectof the figure. The font of the figure titleshould be bold and larger than the font of thedocument text. The figure and title should becentered across the page or column of text. When referring to the figure in the text, onemay use one of the following formats (as longas one is consistent in the use, i.e. do not mixand match Fig. and Figure formats in the samedocument):Some examples of Figures are shown below:Figure 1: Example Photograph WithAnnotations Hình trên có thể chứa nhiều loại thông tinkhác nhau. Hình thông thường có thể chứa:• Hình ảnh (có thể có chú thích)• Đồ thị hoặc biểu đồ dữ liệu• Sơ đồ hoặc bản vẽ• Một số thông tin khác…Các tự trong hình vẽ xuất hiện sau chủ đềcủa hình. Font chữ của tiêu đề nên tô đậm vàlớn hơn các tự trong tài liệu. Hình và tiêuđề được đặt giữa trang hoặc giữa cột trong vănbản. Khi đưa hình vào trong tài liệu, có thểtham khảo một trong các mẫu sau (cần nhấtquán trong việc sử dụng…không lồng trộn vàghép các hình ảnh trong cùng 1 tài liệu):Một số ví dụ:- 8 - Báo cáo Nhóm 1Figure 1: Example Photograph WithAnnotationsFigure 2: Example Plot Figure 3: Example Chart/Drawing ConclusionThe conclusion should be separate from theresults. The conclusion is the section in whichyou bring your mathematical model problemback to the real world. After the model hasbeen developed, the code written andexecuted, the data obtained, and results of thecomputational model are determined andwritten, the problem must them be broughtback to the original situation. The real worldproblem now must be analyzed and the modelapplied to it. You should attempt to answer thequestion posed in the abstract and introductionto your problem. You could begin yourconclusion by telling what you learned fromyour study. Your conclusion should beanalytical, interpretive, and includeexplanatory arguments. You should be able toconfirm your original theories with thedevelopment of the mathematical model. Youshould be able to give evidence that yourproblem was solved by the results youobtained from the data.Kết luậnPhần kết luận phải tách biệt với phần kếtquả. Phần kết luận là phần mà bạn đưa môhình toán trở về với thế giới thực. Sau khimô hình được hoàn thiện, viết chương trìnhvà chạy chương trình, thu được dữ liệu, vàkết quả mô hình hóa máy tính được xácđịnh và lưu lại, vấn đề phải được đưa vềtrạng thái ban đầu. Nghiên cứu trong thếgiới thực phải được phân tích và mô hìnhứng dụng nó. Bạn nên tập trung để trả lờicác câu hỏi đã đề cập trong phần giới thiệuvà tóm tắt của bài báo. Bạn nên bắt đầu cáckết luận bằng cách cho biết bạn rút ra đượcđiều gì từ việc nghiên cứu này. Phần kếtluận nên phân tích, diễn dịch, và giải thíchcác tranh luận. Bạn có thể khẳng định lý- 9 - Báo cáo Nhóm 1Figure 2: Example PlotFigure 3: Example Chart/Drawingthuyết ban đầu với sự phát triển của môhình toán. Bạn cũng có thể chứng minhrằng vấn đề của bạn đã có lời giải từ kếtquả dữ liệu thu được.Future WorkIndicate the plans you have for future work onthe same problem, or modifications you mightmake. Also, if they exist, state theramifications of the results of your problemand any future problems to which theramifications might lead.ReferenceFollow recommended referencing format forwriting your reference. Also observe the rulesfor footnotes, citations, etc. AppendixThe following information should be found in the appendix:• a listing of your code or other computational model; • a copy of your raw data; • all graphs generated to represent your data; • detailed derivation of lengthy equations.4.0 Guides to Writing Technical PapersThe impact of a written report on a readerdepends not only on its content but also on itsformat, style, and level of errors. The mostbrilliant ideas can be obscured by poor writingbecause it projects to the reader an image ofthe writer that is less than flattering. Whilethere are many accepted variations in the styleand format of technical reports, there are somegeneral guidelines that should be followed. I. ERRORSOutright mistakes are to be avoided at allcosts. A reader can become skeptical about thescientific validity of a paper whose authorevidently does not understand high schoolEnglish or does not take the time to proofreadthe paper. Therefore, it is essential that thepaper be proofread, preferably by someone inaddition to the author, because extremefamiliarity with the material makes it easy tomiss mistakes.Hướng phát triểnDự kiến hướng phát triển đề tài hoặc những cảitiến trong tương lai, Tài liệu tham khảoMẫu tài liệu tham khảo đề nghị được cho ởphần tham khảo. Cũng có thể tuân thủ các quitắt viết ghi chú, trích dẫn…Phụ lụcCác thông tin sau sẽ được tìm thấy trong phầnphụ lụcChương trình hoặc mô hình tính toánBản sao dữ liệu thôTất cả các loại biểu đồKhai triển chi tiết các công thức phức tạp4.0 Hướng dẫn viết bài báo kỹ thuậtTác động của bài báo đến người đọc không chỉphụ thuộc vào nội dung mà còn phụ thuộc vàothể thức, văn phong và mức độ lỗi. Những ýtưởng hay có thể bị lu mờ bởi một bài viếtnghèo nàn bởi vì nó mang đến cho người đọchình ảnh về người viết không mấy được đềcao. Trong khi có rất nhiều sự thay đổi về vănphong và thể thức của một bài báo kỹ thuật, cómột số hướng dẫn chung như sau:I. LỖISai sót là điều nên tránh, người đọc có thể trởnên hoài nghi về tính hiệu quả khoa học củabài báo, những vấn đề mà tác giả viết sai chínhtả.- 10 - Báo cáo Nhóm 1[...]... technical literature, such as textbooks and journal articles Cần hạn chế những sai sót về chính tả, ngữ pháp, và chấm câu Điều đặc biệt quan trọng trong một bài báo kỹ thuật là sử dụng đúng các thành ngữthuật ngữ khoa học Sử dụng không đúng sẽ dẫn đến hiểu sai về các hiện tượng và khó tiếp cận với các tài liệu kỹ thuật phù hợp, cũng như các tạp chí và giáo trình II STYLE II VĂN PHONG Very formal reports... should not appear in any lab reports Rất nhiều loại báo cáo theo đúng thủ tục được viết cho ngôi số 3 (cô ấy, anh ấy, nó, họ) đối lập với ngôi thứ nhất (tôi, chúng tôi) Tuy nhiên, các báo cáo thường diễn tả những công việc đã thực hiện bởi một nhóm hay một cá nhân, và hướng đến một số lượng ít người đọc Vì vậy, những báo cáo kỹ thuật thường được viết bởi đối tượng ở ngôi thứ nhất, ngay cả các tạp chí... acknowledges their contributions towards the compilation of this document Một số thông tin trong bài báo này được rút ra từ nhiều bài báo khác nhau được liệt kê ở phần tài liệu tham khảo bên dưới Tác giả ghi nhận những đóng góp của các bài báo trong việc xây dựng bài báo này References Tài liệu tham khảo [1] Turabian, Kate, "A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations," University of Chicago... cục bài báo phụ thuộc vào sở thích của từng cá nhân nhưng cần bao hàm các phần sau: Mục tiêu, Cơ sở lý thuyết, Phương pháp, Kết quả và thào luận, Kết luận Acknowledgements Lời cảm ơn The materials of this document are extracted for the various articles listed in the reference list below The author acknowledges their contributions towards the compilation of this document Một số thông tin trong bài báo. .. (Figure 1 or Table 2, for example) and a title In the text, reference to figures and tables should be made by Mỗi phần trong bài báo nên có tiêu đề phù hợp Tất cả các hình ảnh và bảng biểu nên được đánh số thứ tự (Ví dụ: Hình 1 hoặc Bảng 2…) và tiêu đề Trong bài báo, việc tham - 11 - Báo cáo Nhóm 1 chiếu đến các hình ảnh và bảng biểu thông qua số thứ tự, hoặc bằng cụm từ như “bảng sau” [5] Richard E Poore,... đo; trên trục y đọc theo chiều từ dưới lên Tiêu đề nên trình bày cụ thể hơn; theo cách này, tiêu đề “Frequency Response of a Two-Stage Bipolar Voltage Amplifier” sẽ hay hơn “Gain vs frequency” Nếu trình bày nhiều đường cong trên cùng một đồ thị, các đường cong phải được phân biệt bằng nhãn Thật khó đọc đồ thị mà chỉ có một dấu hiệu để phân biệt các đường cong IV ORDER IV BỐ CỤC The order to be adopted... Style Macmillan Publishing Co., New York, 1979 - 12 - Báo cáo Nhóm 1 [5] Richard E Poore, A short guide to writing technical reports [6] Mary Claire van Leunen, A Handbook for Scholars ; Alfred Knopf, Publisher [7] D Gopen and Judith A Swan, The Science of Scientific Writing, George In American Scientist, Vol 78, No 6 (Nov-Dec, 1990), pp 550-558 - 13 - Báo cáo Nhóm 1 ... absolute requirements Ngoại trừ các công thức toán học phức tạp, còn lại các biểu mẫu cần ngắn gọn Các lề được đề nghị là lề trái 1,5inch, lề phải 1inch, lề trên và lề dưới có thể chọn nhỏ hơn 1 inch Trang báo phải được chia thành 2 cột Các yêu cầu khác chỉ tương đối Any handwork must be done neatly This includes corrections to typed pages, insertion of symbols into text, pages of mathematical derivation,... thường được viết bởi đối tượng ở ngôi thứ nhất, ngay cả các tạp chí có uy tín Đối tượng ở ngôi thứ 2 thì không thích hợp ngoại trừ những hướng dẫn không chính thức; từ “bạn” sẽ không xuất hiện trong bất kỳ báo cáo thực nghiệm nào III FORMAT III THỂ THỨC With the exception of involved mathematical equations, neatness of appearance is a necessity Suggested margins are one inch on the right and one and one-half . formalpapers. CÁCH VIẾT MỘT BÀI BÁO KỸ THUẬTPhó Giáo sư: Andy TanĐại học Queenland – AustraliaEmail: a.tan@qut.edu.au1. Giới thiệu: Viết một bài báo kỹ thuật. ngôn ngữ cử chỉ hoặc ngữ điệu trong bài viết. Vì lý do này, bài báo kỹ thuật có vẻkhô khan và thiếu cảm xúc và sức lôi cuốn.Mục đích của bài báo kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cách viết một bài báo kỹ thuật (Tài liệu song ngữ Anh-Việt) ppt, Tài liệu Cách viết một bài báo kỹ thuật (Tài liệu song ngữ Anh-Việt) ppt, Tài liệu Cách viết một bài báo kỹ thuật (Tài liệu song ngữ Anh-Việt) ppt, Bài báo kỹ thuật/nghiên cứu là gì?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn