Tài liệu Thủ tục đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới T pdf

4 462 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 14:20

Thủ tục đăng vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức,nhân vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam hoặc vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địaCơ quan thẩm quyền quyết định:Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Cơ quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực (trừ xác nhận đăng vận tải hành khách theo tuyến cố định qua biên giới). Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế thuộc Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cơ quan thẩm quyền xác nhận trực tiếp vào bản đăng Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, nhân nộp hồ sơ đến Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. 2. Giải quyết Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận và thẩm định hồ sơ nếu đủ các điều kiện quy định thì xác nhận đăngvận tải hành khách theo tuyến cố định. Trường hợp đăngvận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực trình Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam xem xét xác nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy chứng nhận đăng kinh doanh ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa. 2. Giấy chứng nhận đăng phương tiện thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với các tuyến đường hoạt động. 3. Danh bạ thuyền viên, bằng chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng phù hợp với loại phương tiện và tuyến đường thuỷ nội địa mà phương tiện hoạt động. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đăng hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định Quyết định số 34/2004/QĐ-BGTV Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Thủ t c đăng ký vận t i hành khách theo tuyến cố định đối với t chức, cá nhân có vốn đầu t nước ngoài t i Vi t Nam hoặc vận t i hành khách đường thuỷ. đủ các điều kiện quy định thì xác nhận đăng ký vận t i hành khách theo tuyến cố định. Trường hợp đăng ký vận t i hành khách đường thuỷ nội địa qua biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới T pdf, Tài liệu Thủ tục đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới T pdf, Tài liệu Thủ tục đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới T pdf

Từ khóa liên quan