Tài liệu Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng thuê khoán" doc

1 2,973 10
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 01:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcMẫu số : 8/KHTCTp.HCM, ngày … … tháng … … năm 200…BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN(VỚI ĐƠN VỊ THUÊ NGOÀI)Số: … … … ngày … … / … … /200…Chương trình: Đề tài: 1- ĐẠI DIỆN BÊN A GỒM: 2- ĐẠI DIỆN BÊN B GỒM : 3- SẢN PHẨM KHOA HỌC BÊN B GIAO CHO BÊN A GỒM: 4- KINH PHÍ ĐÃ CHI CHO CÁC KHOẢN MỤC: 5- Ý KIẾN VÀ ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN CỦA ĐẠI DIỆN BÊN A: 6- BIÊN BẢN ĐƯỢC THÀNH LẬP THÀNH 4 BẢN (Mỗi bên giữ 1 bản, Gửi phòng KH-TC, Phòng KHCN & SĐH mỗi phòng 1 bản)BÊN B KÝ BÊN A KÝ(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) . Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 8/KHTCTp.HCM, ngày … … tháng … … năm 200…BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG THU KHOÁN CHUYÊN MÔN(VỚI ĐƠN VỊ THU NGOÀI)Số: …. DIỆN BÊN A: 6- BIÊN BẢN ĐƯỢC THÀNH LẬP THÀNH 4 BẢN (Mỗi bên giữ 1 bản, Gửi phòng KH-TC, Phòng KHCN & SĐH mỗi phòng 1 bản) BÊN B KÝ BÊN A KÝ(Ký
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng thuê khoán" doc, Tài liệu Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng thuê khoán" doc, Tài liệu Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng thuê khoán" doc

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn