Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

13 9,182 3
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2014, 11:19

Đề cương thực tập tốt nghiệp TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢNKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOÁ 4 – (LỚP 04CNTT)I. Mục đích, yêu cầu:1. Mục đích:- Giúp cho sinh viên có điều kiện tiếp cận với thực tế, đồng thời thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng “học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế”.- Thông qua đợt thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên nâng cao hơn nữa tay nghề về về kỹ năng lập trình, Công nghệ thông tin, một lần nữa qua thực tế sản xuất sinh viên sẽ hệ thống lại toàn bộ những nội dung đã được học trên ghế nhà trường.- Qua thực tế nhằm nâng cao khả năng thực hành nghề nghiệp, rèn cho sinh viên tính chủ động trong công việc, đồng thời nhằm rèn luyện quan điểm lao động mới - lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả. Hệ thống hoá những nội dung đã được tích luỹ để chuẩn bị thi tốt nghiệp, sẵn sàng hoà nhập cuộc sống tự lập và nghiên cứu sau này.2. Yêu cầu:- Sinh viên thực hiện nghiêm nội quy, quy định của đơn vị thực tập.- Sinh viên sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của cán bộ do cơ sở thực tập chỉ định.- Quá trình thực tập sinh viên phải bám sát Đề cương thực tập đã được giáo viên, cán bộ hướng dẫn duyệt.- Kết thúc đợt thực tập sinh viên phải có nhận xét, chữ ký của cán bộ hướng dẫn, dấu xác nhận của cơ sở thực tập, nhận xét của giáo viên hướng hẫn và nộp về khoa CNTT cùng với Báo cáo thực tập tốt nghiệp + phần mềm ứng dụng (nếu có) được ghi ra đĩa CD.- Tất cả các sinh viên phải bảo vệ đề tài thực tập, mỗi sinh viên trình bày Powerpoint tóm tắt nội dung báo cáo thực tập của mình trong thời gian 10 đến 15 phút, sau đó trả lời các câu hỏi của giáo viên.1II. THỜI GIAN- Quỹ thời gian cho thực tập tốt nghiệp là 12 tuần từ ngày 08/04/2013 đến 28/06/2013.- Ngày nộp đề cương thực tập: 22/4/2013- Ngày nộp báo cáo: Sinh viên nộp cho giáo viên hướng dẫn ngày 21/06/2013.- Sinh viên bảo vệ kết quả thực tập: 8h ngày 26/06/2013. Tại phòng máy tính số 6- Tổng kết thực tập: 8h ngày 28/06/2013. Tại phòng học số 12III. ĐỊA ĐIỂMSinh viên thực tập tại các cơ sở đã đăng ký hoặc tại các cơ sở do nhà trường giới thiệu đến.IV. NỘI DUNG THỰC TẬPDo tính chất đặc thù của ngành, nội dung thực tập của sinh viên khoa Công nghệ thông tin gồm các loại chính: - Thực tập Phát triển ứng dụng: Sinh viên thực tập tham gia vào quá trình xây dựng hoặc phát triển các ứng dụng Công nghệ thông tin tại cơ sở thực tập. - Thực tập Tìm hiểu Công nghệ: Sinh viên thực tập tìm hiểu một số vấn đề về Công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng Công nghệ thông tin (quản lý theo qui trình, sử dụng công cụ phần cứng, công cụ phần mềm,…) tại cơ sở thực tập. - Thực tập Nghiên cứu: Sinh viên thực tập tập dượt nghiên cứu theo một số đề tài được đặt ra bởi cơ sở thực tập. Lưu ý: Sinh viên phải thực tập ít nhất một trong những loại nội dung cụ thể trên, tuy nhiên tùy theo cơ sở thực tập, sinh viên có thể thực tập nhiều hơn một trong số những loại nội dung trên. V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP:- Đợt thực tập tốt nghiệp được tổ chức tại các cơ sở ngoài trường.- Giáo viên phải quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.- Phổ biến đề cương thực tập tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn. - Giáo viên thường xuyên phối hợp với cơ sở thực tập kiểm tra, hướng dẫn sinh viên trong suốt quá trình thực tập. - Trong quá trình thực tập sinh viên phải bám sát đề cương thực tập, viết báo cáo đầy đủ và nộp đúng hạn.2- Cuối đợt thực tập sinh viên phải viết một báo cáo thu họach và sản phẩm phần mềm (ghi riêng trên đĩa CD) và nộp đúng hạn.VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP1. Điểm học phần thực tập TN:- Điểm Giáo viên hướng dẫn chấm (điểm quyển): hệ số 0,3.- Điểm Hội đồng bảo vệ chấm: hệ số 0,7.Ví dụ 3: Sinh viên có điểm giáo viên hướng dẫn chấm là 7, điểm bảo vệ chấm là 8 thì điểm của học phần thực tập là:7×0,3 + 8×0,7 = 7,7 (Điểm học phần Thực tập TN được làm tròn đến 1 chữ số thập phân).2. Sinh viên sẽ bị trừ điểm học phần thực tập TN trong các trường hợp sau đây:a) Trừ một điểm kết quả tổng hợp, áp dụng đối với sinh viên vi phạm một trong các lỗi sau đây:- Vắng mặt ngày đầu tiên của đợt thực tập mà không được phép của Trưởng khoa CNTT.- Nộp báo cáo, đề cương thực tập, bản đăng ký thực tập không đúng kế hoạch - Có thái độ sai trái với cán bộ hướng dẫn trực tiếp và cán bộ công nhân viên của cơ sở thực tập, gây mất đoàn kết nộ bộ.b) Trừ 2 điểm kết quả tổng hợp, áp dụng đối với sinh viên vi phạm một trong các lỗi sau:- Vắng 1/8 tổng số ngày thực tập.- Vi phạm các quy định của cơ sở thực tập c) Trừ 3 điểm kết quả tổng hợp, áp dụng đối với sinh viên vi phạm một trong các lỗi sau:- Vắng mặt 1/5 tổng số ngày thực tập.- Không thông qua đề cương thực tập - Vi phạm nghiêm trọng Quy chế thực tập, quy định của cơ sở thực tập.- Có hành vi sai trái gây hậu quả nghiêm trọng đối với cán bộ công nhân viên của cơ sở thực tập và nội bộ đoàn.3VII. HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁOVI.1. Cấu trúc của báo cáo(1) Trang bìa chính (Theo mẫu, Mầu xanh dương)(2) Trang bìa phụ (Theo mẫu, giấy bình thường)(3) Trang “Xác nhận của đơn vị thực tập” (ghi lời nhận xét của đơn vị nơi sinh viên đăng ký thực tập – có chữ ký và dấu đỏ, xác nhận của lãnh đạo đơn vị)(4) Trang “nhận xét của giáo viên hướng dẫn”(5) Đề cương thực tập(6) Trang “Lời cảm ơn”(7) Danh mục chữ viết tắt trong báo cáo (nếu có). (8) Danh mục bảng biểu (nếu có)(9) Phần nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp − Mục lục. − Các chương và các mục nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp. − Phụ lục (nếu có). − Danh mục các tài liệu tham khảo. VI.2. Bố cục phần nội dung của báo cáo thực tập TN Nội dung của báo cáo trình bày khoảng 40 trang trở lên (khổ A4) theo trình tự như sau:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu − Giới thiệu đơn vị thực tập− Mô tả bối cảnh chung của vần đề nghiên cứu− Mô tả vấn đề nghiên cứu – thường là các vấn đề tồn tại giữa lý thuyết và thực tế quan sát, giữa hiện trạng và kỳ vọng của đơn vị thực tập dựa trên cơ sở quan sát thực tế về các quy trình nghiệp vụ, các hoạt động kinh doanh hay các báo cáo tại đơn vị thực tập liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. 1.2 Lý do chọn đề tài − Lý do chọn đề tài thường dựa trên : ý nghĩa, tầm quan trọng hay kết quả đóng góp khi giải quyết vấn đề. − Tên đề tài thực tập 1.3 Mục tiêu nghiên cứu − Mục tiêu nghiên cứu là một phát biểu ngắn gọn và rõ ràng thể hiện các mục tiêu cụ thể của người viết để giải quyết vấn đề nghiên cứu. 1.4 Phương pháp nghiên cứu (Nếu có) Trình bày tóm tắt − Nguồn số liệu sử dụng − Phương pháp sử dụng để thu thập số liệu dữ liệu trong quá trình phân tích. − Các công cụ thống kê sử dụng để phân tích số liệu 4Lưu ý : Một số đề tài sinh viên thực hiện không có sử dụng phương pháp nghiên cứu thì có thể bỏ qua phần này.1.5 Phạm vi nghiên cứu − Căn cứ vào yêu cầu của học phần thực tập tốt nghiệp và báo cáo thực tập tốt nghiệp sinh viên trình bày giới hạn phạm vi của đề tài thực hiện về quy mô, không gian và thời gian đối với nguồn số liệu và vấn đề nghiên cứu. Lưu ý: Một sai lầm phổ biến là vấn đề nghiên cứu có phạm vi quá rộng (hoặc không xác định giới hạn) và do đó, không tìm được nguồn lực phù hợp để thực hiện nghiên cứu nàyCHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 .………………………………… 2.2. …………………………………2.3. ………………………………… CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP 3.1 .………………………………… 3.2. …………………………………3.3. ………………………………… CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ4.1 Kết luận Viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt lại những gì báo cáo thực tập đã làm được) 4.2 Kiến nghịSinh viên có thể kiến nghị với nhà trường hoặc đơn vị thực tập về những ý kiến có liên quan đến quá trình học tập cũng như quá trình thực tập.4.3 Hướng phát triển Mở ra vấn đề những hướng nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển vấn đề. VI.3. Hình thức trình bày báo cáo- Hình thức trình bày: Áp dụng chung cho toàn BCTTTNGiấy khổ A4, in một mặt.Font chữ: Times New Roman, size: 14, line spacing: 1,5 lines (trừ các tiêu đề). Định lề trang giấy:Top : 2 cm Bottom : 2 cmLeft : 3 cm Right : 2 cmHeader : 1 cm Footer : 1 cm5Số thứ tự trang: đánh máy ở chính giữa và phía dưới mỗi trang. Được tính là 1 khi bắt đầu vào nội dung chính (phần 8 mục VI.1), còn các phần trước đó (từ (6) đến (8) đánh số thứ tự trang theo i, ii, …- Cách đánh chương mục: Nên đánh số ả rập (1, 2, 3, …) (tránh dùng số la mã I, II, III, …) nhiều cấp (thường tối đa 3 cấp) như sau:Chương 1: TIÊU ĐỀ CẤP 1 (SIZE 14 chữ in hoa)1.1 Tiêu đề cấp 2 size 14 như văn bản bình thường nhưng in đậm1.1.1 Tiêu đề cấp 3 size 14 như văn bản nhưng in đậm và nghiêng- Tài liệu tham khảo : Tài liệu tham khảo chỉ liệt kê các tài liệu đã được người viết thực sự tham khảo để thực hiện BCTTTN và được ghi theo thứ tự abc với chuẩn là tên. Ví dụ:Nếu là sách: Họ tên tác giả, tên sách (chữ nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản.Nếu là bài báo trong tạp chí hoặc tập san:Họ tên tác giả, tên bài báo (trong ngoặc kép), tên tạp chí (in nghiêng), năm xuất bản, số tạp chí.Bắc Ninh, ngày tháng năm 2013KHOA CNTTTrần Đình Diễn6TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢNKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBÁO CÁOTHỰC TẬP TỐT NGHIỆPNGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TINTÊN ĐỀ TÀI:………………………………………… ………………………………………………………… Bắc Ninh, năm 20137Mẫu bìa ngoàiTRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢNKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBÁO CÁOTHỰC TẬP TỐT NGHIỆPNGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TINTÊN ĐỀ TÀI:………………………………………… ………………………………………………………… Giảng viên hướng dẫn:………………………Sinh viên thực hiện:………………………….Lớp:………………………………………… Bắc Ninh, năm 20138Mẫu bìa trongNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPTên người nhận xét : ……………………………………………………………….Chức vụ : ………………………………………………………………Tên sinh viên : ……………………………………Lớp : ………………………Tên đề tài : …………………………………………………………………A. Ý thức tổ chức kỷ luật :Sinh viên đã làm việc tại đơn vị bao nhiêu buổi :……………….……/ tuầnTrong thời gian làm việc :……… /thángThái độ :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… B.Sinh viên đã nắm được vấn đề gì ? có sâu không ? (ít nhất là 2 vấn đề).1.:…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2.:…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3:…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… C. Nhận xét góp ý cho sinh viên ( xin vui lòng cho SV ít nhất 4 ý kiến).1:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… ,Ngày ……tháng ……năm 2013 (Ký tên và đóng dấu)9Mẫu: nhận xét của đơn vị thực tậpNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNA.Về mặt hình thức chuyên đề : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B. Về mặt nội dung :1. Lý luận : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Thực tế : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… C.Tinh thần , thái độ thực tập :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………D. Những thiếu sót , hạn chế :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….D. Xếp loại và cho điểm : … điểm………… ,Ngày ……tháng ……năm 2013Giáo viên hướng dẫn(Ký và ghi rõ họ tên).10 Mẫu: Nhận xét của giáo viên HD[...]...Mẫu đề cương thực tập ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thời gian từ …………… đến ………… 1 Thông tin chung Họ và tên sinh viên: Lớp: Điện thoại: Email: Cơ sở thực tập: Tên cơ quan: Địa chỉ: Điện thoại: Cán bộ hướng dẫn (là cán bộ tại cơ sở thực tập) : Điện thoại: Nhà riêng Di động: Email: Nơi công tác: Giáo viên hướng dẫn (là giáo viên trong khoa): Điện thoại: Nhà riêng Di động: Email: Tên đề tài: ... hình: Thực tập tốt nghiệp Mục đích yêu cầu (nêu mục đích yêuc ầu của đề tài): Dự kiến kết quả (là sản phẩm của đề tài): Nội dung công việc: - Công việc 1: Khảo sát sơ bộ về môi trường làm việc nơi mình thực tập, tìm hiểu về hệ thống mạng tại nơi thực tập - Công việc 2: Phân tích và tìm hiểu kĩ cách thiết lập mạng cục bộ - Công việc 3: … 11 - Công việc 4: … - Công. .. Lịch trình thực hiện (Bám sát nội dung công việc): Công việc 1: Khảo sát sơ bộ về môi trường làm việc nơi mình thực tập, tìm hiểu về hệ thống mạng tại nơi thực tập Công việc 2: Phân tích và tìm hiểu kĩ cách thiết lập mạng cục bộ Tuần 3: Tuần 4: Tuần 5: ……… Tuần 12: Nộp báo cáo kết quả công việc và bảo vệ kết quả thực tập tốt nghiệp Đề nghị (nếu có): Ngày nộp Đề cương: Ngày... Báo cáo: Ngày bảo vệ kết quả Thực tập: Ý kiến phê duyệt của giáo viên hướng dẫn về nội dung Đề cương: Ngày tháng năm 2013 Ngày tháng năm 2013 Ngày tháng năm 2013 Chữ ký của cán bộ hướng dẫn Xác nhận của giáo viên hướng dẫn Xác nhận của đơn vị thực tập Lưu ý: 1)Thời hạn nộp đề cương cho cán bộ hướng dẫn và giáo viên hướng dẫn theo kế hoạch thực tập đã được duyệt 2) Trong... hướng dẫn và giáo viên hướng dẫn theo kế hoạch thực tập đã được duyệt 2) Trong trường hợp cán bộ hướng dẫn đi công tác đột xuất, sinh viên phải liên hệ từ xa để làm Đề cương TTTN, nộp cho đúng hạn như trong Lưu ý 1 Sinh viên phải báo 12 cáo ngay với giáo viên hướng dẫn về việc này và nộp đề cương ngay cả khi chưa có chữ ký xác nhận của cán bộ hướng dẫn Khi cán bộ hướng dẫn về phải lấy xác nhận 13 . Hình thức trình bày báo cáo- Hình thức trình bày: Áp dụng chung cho toàn BCTTTNGiấy khổ A4, in một mặt.Font chữ: Times New Roman, size: 14, line spacing:. đề). Định lề trang giấy:Top : 2 cm Bottom : 2 cmLeft : 3 cm Right : 2 cmHeader : 1 cm Footer : 1 cm5Số thứ tự trang: đánh máy ở chính giữa và phía dưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, Chương 1: TIÊU ĐỀ CẤP 1 (SIZE 14 chữ in hoa), 1 Tiêu đề cấp 2 size 14 như văn bản bình thường nhưng in đậm

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn