Tài liệu Chính sách phân biệt đối xử các nước và nhóm nước của Hoa Kỳ docx

1 644 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2014, 15:59

Trong chính sách đối ngoại, Hoa Kỳ chia các nước thành nhiều nhóm khác nhau như: nhóm T (nhóm kinh tế thị trường), nhóm X (nhóm các nước XHCN cũ), nhóm Z (nhóm các nước bị Mỹ cấm vận) chính sách đối xử khác nhau thể hiện trong Biểu thuế của họ. Thông tin này có thể tìm kiếm trong các websites: và .Biểu thuế HTS của Hoa Kỳ có 2 cột thể hiện hai chính sách khác nhau của họ đối với các nước có quan hệ bình thường chưa bình thường với họ:+ Cột 1, có hai loai thuế suất: tối huệ quốc ưu đãi. Thuế tối huệ quốc dành cho các nước nhóm T gồm các nước thành viên WTO các nước đã có NTR (có quan hệ bình thường) với Mỹ. Thuế ưu đãi dành cho các nước có thoả thuận ưu đãi với Mỹ như : NAFTA, Nhóm Caribê (CBI), ADEAN, Israel thuế GSP dành cho các nước kém đang phát triển theo UNCTAD quy định.+ Cột 2, thuế không tối huệ quốc: cao hơn nhiều lần so với tối huệ quốc, dành cho các nước không có thoả thuận về tối huệ quốc vơi Mỹ gồm: Các nước thuộc diện cấm vận (Cu Ba, Bắc Triều Tiên, Iraq, Libi), các nước chưa có tối huệ quốc của Mỹ như: Việt Nam, Lào.Sau đây là các hiệu về các loai thuế suất trong Biểu thuế Hoa Kỳ mà thực chất là sự đối xử khác nhau của Hoa Kỳ với các nước nhóm nước khác nhau trong thương mại :A=Generalized System of Preferences (GSP) A*=Certain countries excluded from eligibility for that HTS subheading A+=Only imports from least-developed beneficiary developing countries eligible for GSP under that subheading B=Automotive Products Trade Act (APTA) C=Agreement on Trade in Civil Aircraft CA=NAFTA for Canada E=Caribbean Basin Initiative (CBI) E*=Certain countries or products excluded from CBI eligibility IL=Israel Special Rate J=Andean Trade Preference Act (ATPA) J*=Certain countries or products excluded from ATPA eligibility K=Agreement on Trade in Pharmaceutical Products L=Uruguay Round Concessions on Intermediate Chemicals for Dyes MX=NAFTA for Mexico . chính sách đối ngoại, Hoa Kỳ chia các nước thành nhiều nhóm khác nhau như: nhóm T (nhóm kinh tế thị trường), nhóm X (nhóm các nước XHCN cũ), nhóm Z (nhóm. quốc của Mỹ như: Việt Nam, Lào.Sau đây là các ký hiệu về các loai thuế suất trong Biểu thuế Hoa Kỳ mà thực chất là sự đối xử khác nhau của Hoa Kỳ với các
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chính sách phân biệt đối xử các nước và nhóm nước của Hoa Kỳ docx, Tài liệu Chính sách phân biệt đối xử các nước và nhóm nước của Hoa Kỳ docx, Tài liệu Chính sách phân biệt đối xử các nước và nhóm nước của Hoa Kỳ docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn