Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy hà nội và xã tân lập đan phương hà tây)

16 922 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2014, 22:11

Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Nội Tân Lập - Đan Phương - Tây) Nguyễn Ngọc Thụy Trường Đại học Khoa học hội & Nhân văn Luận văn ThS ngành: hội học; Mã số: 60 31 30 Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Quyết Năm bảo vệ: 2010 Abstract: Khảo sát thực địa phân tích những tài liệu có liên quan đến đề tài về sự bất bình đẳng (BBĐ) trong tiếp cận các dịch vụ y tế (DVYT) của người dân (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Nội Tân LậpĐan Phượng - Nội). Xử lí, phân tích các số liệu, thông tin thu thập được để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân. Đề xuất một số khuyến nghị để nhằm làm giảm bớt sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân Keywords: Bất bình đẳng hội; Dịch vụ y tế; hội học; Nội Content 1. Tính cấp thiết của đề tài Sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của mỗi cá nhân có tác động vô cùng sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - chính trị của mỗi quốc gia. Người dân có sức khoẻ sẽ làm tăng khả năng tạo ra nguồn của cải cho quốc gia ngược lại. Thế nhưng, một tỉ lệ lớn dân số trên thế giới vẫn đang phải sống trong tình trạng thiếu thốn về lương thực, thực phẩm, nguồn nước sạch các điều kiện vệ sinh không được bảo đảm. Điều này đã tác động tiêu cực đến sức khỏe của một bộ phận không nhỏ người dân. Bên cạnh đó, sự phân biệt đối xử giữa các nhóm hội khác nhau vẫn đang tồn tại, dẫn đến sự không ngang bằng nhau về chất lượng cuộc sống nói chung tiếp cận các dịch vụ CSSK nói riêng. Sau Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Việt Nam chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lí của Nhà nước. Những thành tựu về tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá - hội cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong thời gian qua đã đang làm thay đổi một cách rõ rệt cuộc sống của mỗi gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế là sự gia tăng khoảng cách thu nhập giữa các nhóm dân cư. Khoảng cách thu nhập này đã tạo nên sự phân hóa hội hết sức sâu sắc giữa các nhóm hội dẫn tới sự khác nhau về cơ hội tiếp cận các dịch vụ hội trong đó có sự tiếp cận các DVYT CSSK giữa các giai cấp xã hội, giữa đàn ông phụ nữ, giữa người trẻ người già, người giàu người nghèo, giữa người sống ở thành thị người sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi… vẫn còn tồn tại. Sức khỏe là một vấn đề hội, kinh tế, chính trị, trên hết là quyền cơ bản của con người. Sự bất bình đẳng, sự nghèo đói, nạn bóc lột, bạo lực bất công là nguyên nhân chính gây ra bệnh tật chết chóc cho người nghèo. Sức khỏe cho mọi người tức là phải xem xét xem mọi người dân đã có sự công bằng trong CSSK hay chưa? Hệ thống y tế nước ta đã đang được quan tâm đầu tư nhưng chưa thực sự toàn diện công bằng. Các tuyến BV tuyến trên thường nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư hơn là các BV tuyến dưới các TYT xã, phường, thôn bản; cơ sở y tế thành thị được quan tâm hơn ở nông thôn; các cơ sở y tế hướng tới những người có khả năng chi trả hơn là những người trông chờ vào sự miễn giảm chi phí… là những thực tế đã đang tồn tại, góp phần tạo nên sự BBĐ ngày càng sâu sắc trong việc tiếp cận các DVYT của người dân. Tình trạng sức khỏe khả năng tiếp cận các dịch vụ hội trong đó có tiếp cận các DVYT của người dân chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố quyết định sức khỏe điều kiện hội nơi người ta sống làm việc, còn gọi là các yếu tố quyết định hội. Các yếu tố quyết định hội này có thể là nguyên nhân gây nên sự BBĐ trong tiếp cận các dịch vụ hội DVYT của người dân. Do đó, thực hiện đề tài: Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Nội Tân Lập - Đan Phượng - Nội) là một việc làm cần thiết. Những nhận xét trên cơ sở đánh giá những nguyên nhân chính gây nên sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay các khuyến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu sẽ có ích cho việc giảm bớt sự BBĐXH của người dân trong tiếp cận các DVYT. 2. Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu - Mô tả phân tích sự khác biệt trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay - Chỉ ra yếu tố cơ bản dẫn tới sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay - Đề xuất khuyến nghị nhằm làm giảm bớt sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân, góp phần cải thiện chất lượng dân số 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Khảo sát thực địa phân tích những tài liệu có liên quan đến đề tài về sự BBĐ trong tiếp cận các DVYT của người dân - Xử lí, phân tích các số liệu, thông tin thu thập được để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân - Đề xuất một số khuyến nghị để nhằm làm giảm bớt sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân 3. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu - BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân 3.2. Khách thể nghiên cứu - Chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình làm việc trong các cơ quan Nhà nước - Chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình làm nông nghiệp - Chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình làm việc tự do 3.3. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Đề tài chọn địa bàn khảo sát là phường Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy Nội (Đặc trưng đại diện là phường nằm cửa ngõ phía Tây của thành phố Hà Nội, nơi có nhiều biến động về dân cư, nhà ở mức sống do quá trình đô thị hoá) Tân Lập - Đan Phượng - Nội (đặc trưng cho ven đô đang trong quá trình đô thị hoá mạnh mẽ) Phạm vi thời gian: Từ năm 2009 đến năm 2010 4. Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 4.1. Câu hỏi nghiên cứu BBĐXH trong tiếp cận các DVYT diễn ra như thế nào? Nguyên nhân nào tạo nên sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay? 4.2. Giả thuyết nghiên cứu - Hiện nay, trong tiếp cận các DVYT của người dân tồn tại sự khác biệt giữa các nhóm hội - Các yếu tố cơ bản dẫn tới sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay: (1) Yếu tố kinh tế (mức sống); (2) Địa vị hội; (3) Khoảng cách địa lí; (4) Sự tiếp cận nguồn thông tin y tế của người dân. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp tiếp cận Nghiên cứu dựa trên quan điểm, phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác Lê-nin để tìm hiểu, nhận thức các vấn đề nghiên cứu. Theo quan điểm phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, mọi sự vật, hiện tượng đều tồn tại trong một không gian thời gian nhất định phải được xem xét trong mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, trong sự mâu thuẫn trong sự vận động phát triển không ngừng của lịch sử hội. Trên cơ sở phương pháp luận nhận thức duy vật biện chứng duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác Lê-nin, tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống phương pháp hội học để tìm luận cứ chứng minh các giả thuyết nghiên cứu của đề tài luận văn. 5.2. Phương pháp thu thập thông tin cụ thể 5.2.1. Phương pháp phân tích tài liệu Các tài liệu thu thập được sẽ được tác giả phân thành nhiều mảng để tiện cho việc tham khảo: về DVYT, về mô hình bệnh tật hành vi CSSK của người dân nông thôn, về tình trạng tiếp cận các DVYT của người dân… Phương pháp này sẽ bổ sung cho những nhận định rút ra từ những thông tin thu thập được từ bảng hỏi phiếu phỏng vấn sâu. 5.2.2. Phương pháp điều tra chọn mẫu 5.2.2.1. Điều tra bằng bảng hỏi (định lượng) Phương pháp này được thực hiện trên cơ sở một bảng hỏi đã được chuẩn hóa để thu thập thông tin, giúp hiểu rõ hơn về tổng thể nghiên cứu. Tuy nhiên phương pháp này cũng có hạn chế là quá trình thu thập thông tin tại địa bàn rất khó để thay đổi nội dung câu hỏi, thu thập thêm những thông tin đã được xác định trước, những phát hiện, những nội dung mới hoặc những vấn đề thắc mắc về nội dung sẽ không được giải quyết (đây cũng là hạn chế của phương pháp nghiên cứu định lượng). Áp dụng phương pháp này, tác giả tập trung vào việc thu thập thông tin chung về tình trạng bệnh tật, hành vi CSSK, một số yếu tố tác động đến hành vi CSSK… Với phương pháp này, tác giả có thể nắm được thông tin về tiếp cận các dịch vụ CSSK của người dân các hộ gia đình trên diện rộng. Để tiến hành nghiên cứu, tác giả đã khảo sát 300 phiếu dành cho đại diện các hộ gia đình trong mẫu nghiên cứu: ở Phường Dịch Vọng Hậu 150 phiếu Tân lập 150 phiếu. 5.2.2.2. Phỏng vấn sâu (định tính) Phỏng vấn sâu là phương pháp quan trọng hỗ trợ cho phương pháp định lượng, bởi lẽ trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn nghiên cứu, nhiều thông tin, nội dung cụ thể của đề tài cần thu thập chưa được đề cập. Phỏng vấn sâu chủ yếu sử dụng những câu hỏi mở. Trong quá trình phỏng vấn sâu, điều tra viên sẽ tập trung tìm hiểu những vấn đề hay những phát hiện mới liên quan đến đề tàiphương pháp định lượng chưa đề cập. Các thông tin thu thập được từ phương pháp này sẽ giúp tác giả có những hiểu biết sâu hơn về tình hình sức khỏe cũng như thực trạng tiếp cận DVYT của người dân trên địa bàn khảo sát. Tác giả tiến hành phỏng vấn sâu 20 trường hợp. 5.2.3. Phương pháp xử lí thông tin Những bảng hỏi định lượng được xử lí trên máy tính nhờ phần mềm thống kê SPSS 17.0 để tìm ra tần suất cũng như tương quan nhằm so sánh đánh giá vấn đề trên nhiều khía cạnh khác nhau. Những ca phỏng vấn sâu được tác giả phân chia thông tin theo nhóm các chủ đề cụ thể phục vụ mục tiêu nghiên cứu. 5.3. Khái quát cơ cấu mẫu đã khảo sát 5.3.1. Hộ gia đình Hộ gia đình N % % thực tế % cộng dồn Thành thị 150 50.0 50.0 50.0 Nông thôn 150 50.0 50.0 100.0 Tổng 300 100.0 100.0 5.3.2. Giới tính người trả lời Giới tính N % % thực tế % cộng dồn Nam 152 50.7 50.7 50.7 Nữ 148 49.3 49.3 100.0 Tổng 300 100.0 100.0 5.3.3. Trình độ học vấn người trả lời Trình độ học vấn N % % thực tế % cộng dồn Tiểu học 8 2.7 2.7 2.7 Phổ thông cơ sở 28 9.3 9.3 12.0 Phổ thông trung học 74 24.7 24.7 36.7 Trung cấp 52 17.3 17.3 54.0 Cao đẳng, đại học 110 36.7 36.7 90.7 Trên đại học 28 9.3 9.3 100.0 Tổng 300 100.0 100.0 5.3.4. Nghề nghiệp người trả lời Nghề nghiệp N % % thực tế % cộng dồn Làm ruộng 46 15.3 15.3 15.3 Nghề thủ công 34 11.3 11.3 26.7 Buôn bán, dịch vụ 68 22.7 22.7 49.3 Viên chức Nhà nước 120 40.0 40.0 89.3 Hưu trí 32 10.7 10.7 100.0 Tổng 300 100.0 100.0 5.3.5.Thu nhập bình quân (đơn vị: triệu đồng) Thu nhập bình quân N % % thực tế % cộng dồn Từ 500 - 1000 76 25.3 25.3 25.3 Từ 1001 - 2000 78 26.0 26.0 51.3 Từ 2001 - 3000 86 28.7 28.7 80.0 Trên 3000 60 20.0 20.0 100.0 Tổng 300 100.0 100.0 5.3.6. Nhóm tuổi người trả lời Nhóm tuổi N % % thực tế % cộng dồn Dưới 30 86 28.7 28.7 28.7 Từ 31- 40 110 36.7 36.7 65.3 Từ 41- 50 50 16.7 16.7 82.0 Từ 51- 60 26 8.7 8.7 90.7 Trên 60 28 9.3 9.3 100.0 Tổng 300 100.0 100.0 6. Khung lí thuyết 6.1 Các biến số 6.1.1. Biến số độc lập Kinh tế (mức sống); Địa vị hội; Khoảng cách địa lí; Khả năng tiếp cận nguồn thông tin y tế của người dân 6.1.2. Biến số phụ thuộc BBĐXH trong tiếp cận các DVYT 6.1.3. Biến số can thiệp Môi trường kinh tế - chính trị - văn hóa - hội Hệ thống chính sách y tế của Việt Nam 6.2. Sơ đồ khung lí thuyết Môi trường kinh tế - chính trị - văn hóa - hội Hệ thống chính sách y tế Kinh tế (Mức sống) Địa vị hội Khoảng cách địa lí Tiếp cận nguồn thông tin y tế Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế 7. Luận cứ chứng minh 7.1. Luận cứ lí thuyết - Các khái niệm có liên quan đến đề tài luận văn - Một số quan điểm lí thuyết hội học về BBĐXH 7.2. Luận cứ thực tế - Những thông tin, số liệu liên quan đến đề tài thu thập được từ các công trình nghiên cứu sẵn có từ trước - Những thông tin, số liệu thu thập được qua khảo sát thực địa tại địa bàn nghiên cứu 8. Đóng góp của luận văn 8.1. Về lí luận Luận văn chúng tôi vận dụng lí thuyết phân tầng hội BBĐXH của Max Weber để lí giải nguyên nhân dẫn tới BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân. Đây là một trong những nỗ lực gắn kết lí luận với thực tiễn trong nghiên cứu. Đóng góp về mặt lí thuyết của luận văn là sự vận dụng lí thuyết trong thực tiễn cụ thể một cách linh hoạt và phù hợp. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng góp phần bổ sung những ý tưởng mới cho việc nghiên cứu BBĐXH nói chung BBĐXH trong tiếp cận các DVYT nói riêng ở nước ta hiện nay. 8.2. Về thực tiễn Nghiên cứu “Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế” là nghiên cứu đầu tiên về chủ đề này ở trên hai địa bàn phường Dịch Vọng HậuCầu Giấy Nội Tân LậpĐan Phượng Nội. Với đặc thù là một nơi có tốc độ đô thị hóa công nghiệp hóa nhanh chóng, có thể đại diện cho nhiều nơi khác trong cả nước, các dữ liệu thu được từ nghiên cứu tại địa bàn nghiên cứu có thể được khái quát áp dụng lý giải về vấn đề này ở những địa phương có điều kiện kinh tế - hội tương tự. Do vậy, nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm những bằng chứng khoa học góp phần giúp nhìn nhận đánh giá một cách khách quan hơn về các vấn đề hội, đặc biệt là vấn đề BBĐ trong tiếp cận các DVYT. [...]... tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay Chương 3 Nguyên nhân của sự bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay PHẦN III KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ Trình b y các kết luận nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị đối với các cơ quan quản lí y tế, chính quyền địa phương cộng đồng dân cư để giảm bớt tình trạng BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay. .. Trịnh Hòa Bình cộng sự (2007), Công bằng hội trong CSSK nhân dân ở nước ta hiện nay trong cuốn Những vấn đề lí luận thực tiễn về tiến bộ hội công bằng hội ở Việt Nam, Viện Khoa học hội Việt Nam, Viện hội học, Đề tài Khoa học cấp Bộ, Nội 8 Bộ Y tế, Ngân hàng thế giới (2003), Báo cáo kết quả Điều tra Y tế Quốc gia 9 Bộ Y tế (2007), Báo cáo y tế Việt Nam 2006, Nxb Y học, Nội 10... chí hội học, số 3.2005 (91) 42 Nguyễn Đình Tấn (1998), Cơ cấu hội phân tầng hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Nội 43 Phạm Nguyên Thanh (1994), Về cơ sở lí thuyết cho những nghiên cứu sức khỏe bệnh tật, trong sách hội học từ nhiều hướng tiếp cận, Nxb Khoa học hội, Nội 44 Nguyễn Q y Thanh cộng sự (2001), Những tác động hội của viện phí không chính thức, Tạp chí hội học,... học, Nội 10 Bộ y tế (2008), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2008, tài chính y tế ở Việt Nam, Nội 11 Nguyễn Thái Quỳnh Chi (2005), Y tế tư nhân trong CSSK người dân nông thôn hiện nay, Luận văn thạc sĩ hội học, Viện hội học, Nội 12 Trần Thị Trung Chiến (2005), Về tình hình thực hiện các chính sách CSSK cho người nghèo ở Việt Nam, Tạp chí Chính sách y tế, Số 9, ra ng y 15/12/2005 13... nghiên cứu của đề tài là cơ sở thực tiễn giúp cho các nhà quản lý hoạch định chính sách có một cái nhìn thực tế hơn về BBĐ trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay Các kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng để góp phần làm giảm bớt sự BBĐ trong tiếp cận các DVYT của người dân trên địa bàn khảo sát cũng như trên các địa bàn tương tự 9 Cấu trúc luận văn Ngoài Lời cảm ơn, phần Tài liệu tham khảo và. .. hội công bằng, Diễn đàn Kinh tế Việt - Pháp, Nxb Chính trị Quốc Gia, Nội 16 Phạm Huy Dũng, Nguyễn Kim Chúc, Nguyễn Khánh Phương, Trần Thị Mai Oanh (1999), Viện phí người nghèo ở Việt Nam, Viện Chiến lược Chính sách Y tế, Nội 17 Phạm Huy Dũng, Nguyễn Khánh Phương, Nguyễn Thị Kim Chúc (2001), Phân tích khả năng chi trả cho y tế của người dân nhằm đề xuất mô hình huy động tài chính y. .. dân nông thôn hiện nay – Những kiến nghị về chính sách (Qua nghiên cứu một số cộng đồng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ), Nội 5 Trịnh Hòa Bình, Nguyễn Đức Chính (2001), M y vấn đề cần quan tâm hiện nay của hệ thống CSSK, TC hội học, số 2/2001 6 Trịnh Hòa Bình, Đào Thanh Trường (2004), Vấn đề công bằng khả năng cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản tại các BV tư hiện nay, Tạp chí hội học, số 2/2004... lí luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 36 Đỗ Nguyên Phương (1999), Y tế Việt nam trong quá trình đổi mới, Nxb Y học, Nội 37 Nguyễn Khánh Phương (2002), Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ CSSK cho người nghèo: Đánh giá chính sách Thu viện phí, Viện Chiến lược Chính sách Y tế 38 Nguyễn Khánh Phương, Đàm Viết Cương, Trần Thị Mai Oanh (2005), Quỹ KCB cho người nghèo tác động của Quỹ... cáo y tế Việt Nam 2006 - Công bằng, hiệu quả, phát triển trong tình hình mới, Bộ y tế, NXB Y học 14 Lưu Hoài Chuẩn các cộng sự (2004), Đánh giá hiệu quả hoạt động của bác sĩ tuyến xã/ phường tại một số địa phương, Đề tài khoa học cấp Bộ 2002 - 2003, Viện chiến lược chính sách y tế, Nội 15 Claude Evin (2004), Tính công bằng cấp tài chính cho khu vực y tế trong các nước đang chuyển đổi trong. .. Quỹ tới các hộ gia đình nghèo tại tỉnh Hải Dương Bắc Giang, http://www.hspi.org.vn 39 Phương Kiến Quốc, Phường Dịch Vọng Hậu sau 5 năm hình thành phát triển, http://www.caugiay.hanoi.gov.vn 40 Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2001), Phương pháp nghiên cứu hội học, Nxb Đại học Quốc gia Nội 41 Nguyễn Đình Tấn (2005), Cơ cấu hội phân tầng hội – những đóng góp về mặt lí luận ứng . Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Hà Nội và xã. cận các dịch vụ y tế (DVYT) của người dân (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Hà Nội và xã Tân Lập – Đan Phượng - Hà Nội) . Xử
- Xem thêm -

Xem thêm: Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy hà nội và xã tân lập đan phương hà tây) , Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy hà nội và xã tân lập đan phương hà tây) , Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy hà nội và xã tân lập đan phương hà tây)

Từ khóa liên quan