Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 1

4 1,264 44
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 11:51

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 ÂẢI HC  NÀƠNGTRỈÅÌNG ÂẢI HC BẠCH KHOAKHOA ÂIÃÛNBÄÜ MÄN : TỈÛ ÂÄÜNG HOẠ - ÂO LỈÅÌNGÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛPÂÃƯ TI:NGHIÃN CỈÏU, KHO SẠT, THIÃÚT KÃÚ CHỈÅNG TRÇNH PLC S7-300 ÂÃØ ÂIÃƯU KHIÃØN GIẠM SẠTTRẢM TRÄÜN Bà TÄNG XI MÀNG Giạo viãn hỉåïng dáùn: Th.S Lám Tàng Âỉïc Giạo viãn duût : Sinh viãn thỉûc hiãûn : Tráưn Thë Hả Âoan Låïp : 04ÂLT Ngnh : Tỉû âäüng hoạ - âo lỉåìng Nàơng - 2006ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc oo KHOA ĐIỆNNHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPSinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu TâmLớp: 04ĐLTNgành: TỰ ĐỘNG HỐ – ĐO LƯỜNG A. NỘI DUNG:I. ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁTTHIẾT KẾ PLC CHO TRẠM TRỘN TƠNG XI MĂNGII. SỐ LIỆU BAN ĐẦU : TÀI LIỆU VÀ KHẢO SÁT TRẠM TRỘN CỦA CƠNG TY CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ. III. NỘI DUNG PHẦN THUYẾT MINH:• Chương 1: Tổng quan về cơng nghệ tơng xi măng• Chương 2: Cảm biến và cơ cấu chấp hành• Chương 3: Giới thiệu tổng quan về PLC S7-300• Chương 4: Ứng dụng hệ SCADA và phần mềm WinCC để mơ phỏng trạm trộn tơng xi măng• Chương 5: Sơ đồ thuật tốn, bảng phân cơng đầu vào/ra và chương trình điều khiển • Phụ lụcTHỜI GIAN:♦ Ngày nhận nhiệm vụ: 13 tháng 02 năm 2006♦ Ngày hồn thành nhiệm vụ: tháng năm 2006GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN DUYỆT Th.s Lâm Tăng Đức THÔNG QUA BỘ MÔN Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2004Trưởng bộ môn Th.s Lâm Tăng ĐứcNHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢĐà Nẵng, ngày tháng năm2006Chủ tịch hội đồng Kết luậnSau hơn 4 tháng nghiên cứu thực hiện đề tài với sự giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo trong bộ môn và đặc biệt dưới sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy giáo Lâm Tăng Đức và thầy Nguyễn Kim Ánh cùng với sự nổ lực ngày đêm của bản thân. Đến nay em đã hoàn thành đầy đủ các công việc mà đề tài tốt nghiệp yêu cầu.Trong quá trình thực hiện em đã tích luỹ được một số kiến thức để có thể nhanh chóng nắm bắt công nghệ của trạm trộn tông, qui trình vận hành, cách điều chỉnh, các phương pháp xử lý sự cố cũng như sửa chữa những sai sót, hỏng hóc. . . để đáp ứng tính liên tục trong qui trình sản xuất tông .Trong thời gian này mặc dù đã cố gắng hết sức mình, song không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những góp ý xây dựng của các thầy, cô để đồ án em được hoàn thiện hơn nữa.Một lần nữa em xin bày tỏ lòng chân thành cảm ơn sâu sắc đến các thầy, cô giáo trong khoa, trong bộ môn và thầy giáo hướng dẫn Lâm Tăng Đức cũng như bạn đã động viên giúp đỡ em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này.Đà Nẵng, ngày tháng năm 2006Sinh viên thực hiện . KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ PLC CHO TRẠM TRỘN BÊ TƠNG XI MĂNGII. SỐ LIỆU BAN ĐẦU : TÀI LIỆU VÀ KHẢO SÁT TRẠM TRỘN CỦA CƠNG TY CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ. III. NỘI DUNG PHẦN. MINH:• Chương 1: Tổng quan về cơng nghệ bê tơng xi măng Chương 2: Cảm biến và cơ cấu chấp hành• Chương 3: Giới thiệu tổng quan về PLC S7 -300 Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 1, Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 1, Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 1

Từ khóa liên quan