Pháp luật quản lý thuế ở việt nam hiện nay thực trạng và hướng hoàn thiện

67 504 4
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2014, 01:03

LỜI NÓI ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiThuế có vai trò rất quan trọng đối với một quốc gia, đối với đời sống xã hội và sự phát triển kinh tế của quốc gia đó. Thuế là công cụ hiệu quả để Nhà nước điều tiết nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, giải quyết nhiều vấn đề kinh tế xã hội của đất nước, để điều tiết một phần tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân vào ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo nhu cầu chi tiêu chung của nhà nước và xã hội. Nó góp phần bảo đảm công bằng xã hội và hội nhập quốc tế.Hoạt động quản lý thuế là một hoạt động không thể thiếu trong việc quản lý nền kinh tế - tài chính của đất nước, nhận thấy được tầm quan trọng của nó,các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã đưa ra những chính sách, biện pháp, giải pháp quản lý hữu hiệu nhất, pháp luật thuế nói chung và pháp luật quản lý thuế nói riêng đã từng bước hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu đó. Trong thời gian qua, công tác quản lý thuế ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, thúc đẩy nền kinh tế phát triển vượt bậc, nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục.Vì vậy cần một hệ thống pháp luật thuế hoàn thiện, cơ chế quản lý thuế thích hợp để góp phần đảm bảo công bằng xã hội, đảm bảo tính dân chủ cao.Qua quá trình học tập nghiên cứu Môn Luật Tài Chính, người viết nhận thấy vấn đề quản lý thuế là một vấn đề hay, đang được xã hội quan tâm,bằng những kiến thức được học tập và qua nghiên cứu tìm hiểu pháp luật thuế nói chung và pháp luật quản lý thuế nói riêng,người viết chọn đề tài: “Pháp luật quản lý thuế ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và hướng hoàn thiện” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. 2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu của khóa luậnKhoá luận nghiên cứu một số vấn đề về nội dung các quy định của pháp luật quản lý thuế hiện hành ở Việt Nam. Đồng thời, khoá luận xem xét các biện pháp nhằm bảo đảm cho các quy định đó sẽ được thực hiện một cách hiệu quả trên thực tế. Bên cạnh đó, khóa luận cũn xem xét, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định này, trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện cũng như nõng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về vấn đề này. 3. Phương pháp nghiên cứu Để đạt được mục đích nghiên cứu, khoá luận chủ yếu dựa trên cơ sở phương pháp luận của triết học Mac - Lênin. Ngoài ra để hoàn thành đề tài, khóa luận cũn sử dụng kết hợp một số phương pháp nghiên cứu truyền thống như: Phương pháp phõn tích, tổng hợp; phương pháp đối chiếu, so sánh; phương pháp logic; phương pháp thống kê… nhằm làm sáng tỏ các vấn đề cần nghiên cứu.4. Bố cục của khoá luậnNgoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận được kết cấu gồm 3 chương :Chương I: Những vấn đề chung về quản lý thuế và pháp luật quản lý thuếChương II: Thực trạng pháp luật quản lý thuế hiện nay ở Việt NamChương III: Hoàn thiện pháp luật quản lý thuế của việt nam  LỜI NÓI ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài  !"#$%!"!&'() $'*+,-.!/012!,3 4"!55-4&+,67!4"()$. 8%97!5-:7'2(-;7+,%2< 5!5-()$.!4"%!,!5#$=>'2?# ()$;@7@'+4"A#!2#B27= C.4"()$/3=B27!2#0BA() $$/ 79!$2D#$79!$-0,7 2D5-E.!4"%<!4:=#  .%+F?#<5.G3#!)!4HE'+% B+%2+2DH%++ 2DC!)IB4"7!,!+J<C=!/ 7&%0+2DKG3#!)!9!4: H*7"%L!?<5-+,4:B%4BC 9!MN959%'=!4:-O1/GP< =#$+7%F2DE:!, =!2#B270BA()$%!2#B27E;@.7/ Q+P CJR0STE%4& <!52D#$!5<%!!4:()$@#%BA H-J!4: CJP#,+ +2DC%4& !5U“Pháp luật quản thuế Việt Nam hiện nay: Thực trạng hướng hoàn thiện”#!5 -7+/ V  2. Đối tượng mục đích nghiên cứu của khóa luận 7+CJ#$'!55$;+<!. +2DKGNam/N&%-7+(6#(W +B+A#B27!2#7+<!!'X!4:*#$+ 2C*/C9!%-Y(6#(W%!++*Z +;1+<!<%CF'K!!4H-A#7 Y4[72+;1+<!.+5 !5</ 3. Phương pháp nghiên cứu ,!9!4:#1!ECJ%-7+.<;*CF'K 4F+. RSC/37!,7!5% -Y'\;1-:#$'4F+CJ<5 4U]4F+[E%>:^4F+!%'7'+^ 4F+7^4F+-C_A##'+`+!5 =CJ/ 4. Bố cục của khoá luận 37=#K!=%-;#1#-27%- !4:-N#4FU T4FaU3H!552D+2D  T4FaaU*9+2D<KGNam T4FaaaU7+2D.# b  Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN THUẾ PHÁP LUẬT QUẢN THUẾ 1.1. Những vấn đề chung về quản thuế 1.1.1. Khái niệm đặc điểm của quản thuế 1.1.1.1. Khái niệm Q2D#$9#c!,dH#'*+!$ 9H+.,2D!4:B2DA#!9!4:H #1C!57!5-'*B!>.#04&efg/Q2D (I-79!$.74&/h67<C=%#1 C9#CJ#,,.,2DH! 4:B2DK[#*!/3$;2D4&B7N#U S-79^>JB$#+<2D^!797+B$(+BC7> J%7#i70^d<%!$C+B$#67+- 79%#1C^-,#//// +#QSj2Dk),,67b8nh'U 678$U2D24"78*% +P(@<;*4:+,%B+ %>J%2D%!5%%+#'+*+ ^%-,#%(\D9#+5/// 678lU2D2DE4"5% >J%2D%!5+PW^B7N#+79 !$1#EE78*^79!$ 67-79P*!!4:*BK+F QS SQS . Q$-7+ma%-h JV%'nopqbrqQVV <bsqVVqbr%!t2D678l/S-0 !4-+#1,5QS#dC+$;72D   9Điều 3. Nội dung quản thuếB7N#U u-D%-%$ %!^.17%#Z%2#^m7+:5% 59^Q2D054&$^,#%^ T4v<!E^m\D9#+5 ^w2<-9%+75/ I!5<,<%+2DB7N#+<! #E.1!4:(@<;*!,*+E'+. 4"/ 2.QS2DE4"78*/ GP<%QS!4:CF'K@.+<CO2DE/ T.,7QSB7N#b!4:U xk4:2DUtFB2%+##QS. 4"# >J%+@/<C%!,!2#B27*+# QS%4"7<59%+#QS*7FQS 1,FjN#>1%T1%T1kF 2jN#>12%T12%T12k/ xk4:'*QS.4"!4:W!4: (+!72DbrN#‘‘ a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) do cơ quan quản thuế quản thu theo quy định của pháp luật; c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế.’’72V%!5b%SQS/ Q<!<,44K()$7+79!$QS.# %!@<(4".0$2+2DE 4"</Ry-+'*#.@;@72D4" Y#$7z1$FB2!,2D4"j1$9 +#2P%E#B9%ECk/<C!,* z  !4:!5<P4"C2!>#"4;<.!$+B$0 J(@<;*#$+#B9/ 1.1.1.2. Đặc điểm của quản thuế QSB7N#+!y!,#'U J%QS#$79!$9<2#%J9%!`2!2# B27:{.2bBCU4"4&W/y!,#<!` FQS2H4FJ2D79%-0,h !5+<!E+!y%!$!7+/S'\!)J# HBJ(L"!$-7+,-W767H<,BE uB2/ J%QS2DBA+67++B +1%B+E-+%7!+01. <%?#*B$# 4&2@67%;c4&< 4&W/C9!;4()$= 7 0+QSC78*/ JB%2.0+QS1$75<4UD J+.4&;@%P!$u*.0J QS%F'K.%,2D-()$ j2D!!%2D!u-D-;7%!$-7+///k/y!,#< !y<C=U# $2+2!4:!NB$% 4:>+%+2+--Z%O+/ 1.1.2. Cơ chế quản thuế trong xã hội hiện đại TFQS>:.+<U4F@#2D%+ J79!$2DB$#+<>J.F* 79!$</34F2D<52D67 !$<C2j#$+B$<C2*7B$+-@* I!4:WN'!W7-7B9k"4F @#.<;c<5*#E+!y!"4&W%P 4F@#.F2D!9#74&W, f  *+@.81.#P/67!%+JU 4&W'X*-C-%*E%*W%FQSd|! 74&:4&W9#+%-0*E !4:'2W7y+4&:!yB-+67<!9 !5o%p%s.SQS/TFQS<!)!4:,-+;1K 4"Iu#bo`54!,#4:$'7"FY4U RWU-#&%0'J.+B$QSU+B$QS -02#&E7+'C&-%'2W% -0#&\0B+7!0!W/ U-#E2DEU-02\ 0B+77+!4:W%-#E|%4" EB4!/ U34&W2#&&F& -+4"-+0B+7/ U3@7+#+D.!4:%2 +#775E*.'-C-%EE (+.E7+E(+'2W/ 3u#U975!5@720+2D.F /}7-0#&E9'2W%\0B+7 %+B$!5-&%0'J7+0 2D40+%-,#%!0!W/ 37%FQS*2D;cC-~ 2D.7j2D67#J!$@..4&Wk/Q2D. 7;*!7+5H-2u#J!$2 • '*, (2<%!+;1HB+!,#2#!$-07 <!>+(6#(W!$!"'*!/}4"!$2D% 2D.7#$4F+!,+H<@<2 4K(!2.0+2DI!<!>+(6#(W !$A#79I7y#2#'*24K.H< r  C/Q2D.77QS8FQS2CJ @.+.4&W%7!7+<BC 7.-0@./€!uJ7'\@.. 4&W%F2D@794&W67H #-+4U#4&W@.%'O'* +81^#4&W@.4!0-M9#^ #4&W!-0#@.^#4&W P-0@.%n/G@79<d'\;17$B$ F2D%-00B74&W/67%F QS'X(+!J*4C+B+(\D!"H.7@ .5/•C=!y2!;97++B+(\DJ-0 d+;1#$B+"2+79.7A#@72 .B+!%!N&.'*<.$!NH4& W"F2D/ T,<%4F+2D.7*#$-~!4: +;17#$P#E7IB2% (+!@E!++(\D2.7Y4O.7 "+!$./]4F+2D.7K#$01H +;17+B+7y<P17+-79% 4FP!$A#!9!4:+#1C!y/ C9!%;1i:4&W2!4: 7#$#1 .F2D/S79P;1 'X!4:4U4";M7W4&$+u B2+<%4";M%B,#M=7 ,[81. #P^0L4&$,*81 #$+%!2#B27E0BA%#B97 ^4 0E<C#07I+ <C78*74&$/T+4FJi:'X o  !4:!;9A#7+!4:$4! 79%;166///,*H<C=CPF>J .FQS!4:'O(HB$67#4&W %"+Ju<C'@A#2D;17 I#4&W/TFQS!y @#7P#, !+J=.4&WFB$4&W2!+J<C =.#P/ 1.2. Khái quát chung về pháp luật quản thuế 1.2.1. Khái niệm T+<!5PJ>J!2#B27* 4&!4:#4H<!5PJ.+ %BKL#1(+!P*%.12D Y4(\D9#2<+5/,67 8$%2+<!C!79!$<!5, !4: 7#$H‚`2Dƒc<$ 7!,#.I4"#L,!4:<!7$ <+!97%7y!4:+B9CX#$!97 52D/ TH4"<!2+'O7#$$ 5% $1/7B$<%#I<! 5$;1,.+797%I<!5 P*%.1F2DY4(\D9# 2<+5/w2+<!)I!4:+;19 R53#G3#4"u#Vsofjm6#U$1%3<Zc 4F'71%€w%Vsobk/9%2+<Y!!4:+ ;19T$]+/eg/ 34:9%H4"* 2+-#i79 !4:BBA#$!97C%!$"4M!2#B27 E4FE"!N&+B9+<!52D p  BA#$!97CB'7"+!97/@<2+! !4:+;19G3##$'-`&"/ 7B2"!4F!9%(4".+4"P# +BH!97C5I79O+B9 +<!5E-`+!975%BA+B #$!97C% S52D/w2+<!4:!+ +E:F"!5-$-7=%v7W #,'\!>%B>'!5d+<!7+!97 #$+;Z;F%'7"!42+<!5 7#$$5/ ]+QS>:+<9#+;7+F 4"?#<5B!5d+()$+'7 79!$QS.4"j2D7W7 @'+4".+F4"?#<5!"+! 4:W+!4:-+Ck/ R$+>+%,P;+2DB7N# `L#<!FB2'!@<U R$UT+<!5!u-D%-C-%E%$%< 7+%<7/u-D%-C-%E%$%< 7+%<7H79!$ 7+ P*Ju2D.+F4"?# <5/4"!@<%+79!$<4&!4:*BA+< !7yE!F4F.34"B+!$ .4&$/<%<P<5FB2!)!4:<!>%67 4";<5.!$!74&$7*!u-D %*-C-%E*$74"%CF'K'* -,#%+#'+*%4&(<C.+F2D" 4+4&!9;734"779!$/34 !)@EKC%<,'#0P67F* s  !u-D%*-%*E*$B4"!$+ 7 P2+EK+4"C"KG 3#C/mWI4F;+%+<!5F*!u -D%*-C-%*E*$A#4""#1C#K$<5 u74&$%!N&0!Y!57DJ+ #. 7+P*81E"34"/ UT+<!5%-,#(\D9#+ /@<H<!,[%Ju2D E.34"!"()$!"4&$ C/4"!@<%79!$%-,#4&!4: 4"-4&$*81$% F ‚5-,#ƒ/<C%=!@<%Hi*7+P2+ E!);M!<,!>IF‚5-,#ƒ'F‚ -,#ƒ%67!F2Dd%-,#'- 4&$!)**+.1E<.+P2D 4!u-D%-C-%E$%<7+% 7<(#Z2#/}*CF'K-2-,# %F<5+;1+(\D!"H 9#+/G<!674"<-0H#2# +y07F2D%!2#B27E:D.+ P2D#97!5-!,F@7E<C 7+P%-,#"4+H01 2D2/ UT+<!52<78*/ 5C2-+.+ P*Ju2DE%!yB2DE 78*/€K;84<BKP%+<!=!@<.S 54"u<KCJ9F%c" +P<,!>'#0P4"„+<5()$;@ V . II: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THUẾ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 2.1. Thực trạng pháp luật quản lý thuế 2.1.1.Hệ thống pháp luật quản lý thuế hiện hành ở Việt Nam. +2DC%4& !5U Pháp luật quản lý thuế ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và hướng hoàn thiện #!5 -7+/ V
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật quản lý thuế ở việt nam hiện nay thực trạng và hướng hoàn thiện, Pháp luật quản lý thuế ở việt nam hiện nay thực trạng và hướng hoàn thiện

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn