Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quan hệ công chúng ( PR )

51 22,904 241
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2013, 23:44

thi trắc nghiệm có đáp án môn PR( bộ môn quan hệ công chúng) - những câu hỏi hay gặp khi học bộ môn này. CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ PR 1. Công chúng - khách hàng là? a. một trong những yếu tố cần thiết trong DN b. một trong những yếu tố không thể thiếu trong DN c. một trong những yếu tố sống còn của DN d. một trong những yếu tố quang trọng trong DN 2. Khái niệm PR thường nhầm lẫn với ? a. Quảng cáo và tiếp thị b. Tuyên truyền, truyền thông c. Thông tin trên báo chí d. cả a , b , c 3. PR là một chương trình hàng động được hoạch định đây đủ, duy trì liên tục và dài hạn với mục tiêu nhằm? a. Phát triển bền vững mối quan hệ giữa một tổ chức và công chúng mục tiêu của tổ chức đó. b. Xây dựng và phát triển bền vững quan hệ giữa một tổ chức và công chúng mục tiêu của tổ chức đó. c. Phát triển bền vững mốt quan hệ giữa các tổ chức và công chúng mục tiêu của tổ chức đó. d. Xây dựng và phát triển bền vững quan hệ giữa các tổ chức và công chúng mục tiêu của tổ chức đó. 4. Các chiến dịch PR không chỉ mag lại lợi ích cho tổ chức mà còn đem lại lợi ích cho ? a. cá nhân b. mọi người c. Xã hội d. cả a, b, c đúng `5. Vai trò của người làm PR được thể hiện ỡ mấy phương diện? đó là những phương diện nào? a. 4 , gồm : quản lý, tư duy , tuyên truyền, giáo dục b. 4 gồm : tuyên truyền , tư duy, giáo dục, thực hiện c.3. gồm : quản lý , thực thi, tuyên truyền d. 4 gồm: quản lý , tư duy, thực thi, giáo dục 6. Quản trị các vấn đề phức tạp nảy sinh, cung cấp các giải pháp nhằm? a. xoay chuyển tình thế bất lợi cho tổ chức b. ổn định lại tình thế bất lợi cho tổ chức c. Khắc phục tình thế bất lợi cho tổ chức d. a và c sai 7. Vai trò PR trong Marketing mix trong mục tiêu tiếp thị bao gồm : a.Xây dựng các mối quan hệ bền vững và lâu dài với KH, Nâng cao nhận thức về sản phẩm, quảng cáo sản phẩm mới rộng hơn. b. Xây dựng các mối quan hệ bền vững và lâu dài với KH, Nâng cao nhận thức về công ty, quảng cáo sản phẩm mới rộng hơn. c. Xây dựng các mối quan hệ bền vững và lâu dài với KH, Nâng cao nhận thức về chất lượng và công dụng sản phẩm, quảng cáo sản phẩm mới rộng rãi. d. Xây dựng các mối quan hệ bền vững và lâu dài với KH, Nâng cao nhận thức về công ty, tiếp thị quảng cáo sản phẩm mới rộng rãi trên thị trường. 8. Người tiêu dùng thích giao dịch với công ty? a . mà họ thích và có những cảm nhận tốt b. mà họ đánh giá cao và có những cảm nhận tốt c. mà họ không thích và cảm nhận không tốt d. mà họ đánh giá thấp và không có cảm nhận gì 9. Các DN thường quan tâm đến nhiều hơn đến nhóm công chúng bên ngoài vì? a. phần lớn công chúng bên ngoài là KH của DN b. đa số công chúng bên ngoài là KH và là KH tiềm năng của DN c. phần lớn công chúng bên ngoài là KH hoặc là KH tiềm năng của DN d. đa số công chúng bên ngoài sẽ là KH tiền năng của DN 10. Chọn cậu đúng về Quan hệ công chúng (IPR) Anh quốc :" PR là những nổ lực được hoạch định và thực hiện bền bỉ nhằm mục tiêu .?" a. .hình thành và duy trì mối quan hệ thiện cảm và thông hiểu lẩn nhau giữa một cá nhân và công chúng của nó b . hình thành và duy trì mối quan hệ thiện cảm và thông hiểu lẩn nhau giữa một cá nhân và tổ chức với công chúng của nó c. . hình thành và duy trì mối quan hệ thiện cảm và thông hiểu lẩn nhau giữa các tổ chức và công chúng của nó d. .hình thành và duy trì mối quan hệ thiện cảm và thông hiểu lẩn nhau giữa một tổ chức và công chúng của nó 11. Tiến trình , trình tự PR (RACE) bao gồm : a.1 Nghiên cứu , 2 Lập kế hoạch, 3 Giáo dục , 4 Đánh giá b.1 Khảo sát, 2 Nghiên cứu, 3 Lập kế hoạch, 4 Đánh giá c.1 Thăm dò, 2 Lập kế hoạch, 3 Nghiên cứu, 4 Đánh Gía d.1 Lập kế hoạch , 2 Nghiên cứu , 3 giáo dục , 4 Đánh giá 12. " Thực thi " của vai trò PR là? a. Tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động theo kế hoạch đã đề ra bao gồm cả các hoạt động PR bên trong và bên ngoài tổ chức b. Tổ chức thực hiện các chương trình PR theo kế hoạch đã đề ra bao gồm cả các hoạt động nội bộ, nhân sự của tổ chức c. Tổ chức thực hiện các chương trình PR theo kế hoạch đã đề ra bao gồm cả các hoạt động PR bên trong và bên ngoài tổ chức d. Tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động theo kế hoạch đã đề ra bao gồm cả các hoạt động nội bộ, nhân sự của tổ chức 13. Lợi ích của PR đối với DN là? a. Làm mọi người biết đến, hiểu về DN, khuyến khích cho DN b. Xây dựng hình ảnh và uy tín cho DN, và tạo động lực cho DN c. Bảo vệ DN trước những cơn khủng hoảng d. cả a , b , c 14. PR quảng bá sự hiểu biết về tổ chức cũng như sản phẩm , dịch vụ và hoạt động của tố chức nhờ thế PR khắc phục .? a. PR khắc sự hiểu nhằm hoặc định kiến của công chúng đối với sản phẩm, thay đổi tình thế bất lợi. b. PR khắc sự hiểu nhằm hoặc định kiến xấu về của công chúng đối với tổ chức, thay đổi tình thế bất lợi của sản phẩm trên thị trường. c. PR khắc sự hiểu nhằm hoặc định kiến của công chúng đối với tổ chức, thay đổi tình thế bất lợi. d. PR khắc sự hiểu nhằm hoặc định kiến xấu của công chúng đối với sản phẩm, thay đổi tình thế bất lợi của sản phẩm trên thị trường. 15. Chức năng những xu hướng trong PR là? a. Thực hiện chiến lược và tư vấn, Quản lý vấn đề, danh tiếng và khắc phục hậu quả. b. Kiểm soát chiến lược và tư vấn, Quản lý danh tiếng ,vấn đề và ngăn ngừa hậu quả. c. Hoạch định chiến lược và tư vấn, Quản lý vấn đề, danh tiếng và ngăn ngừa hậu quả. d. Thực thi chiến lược và tư vấn, Quản lý vấn đề, danh tiếng và khắc phục hậu quả. 16. Những kỹ năng thiết yếu của PR? a. có kiến thức sâu , rộng, sáng tạo b. trung thực, có khả năng tổ chức và quyết định c. có kĩ năng giao tiếp , viết lách. d. cả a, b ,c 17. Trong từ điển Bách Khoa toàn thư Thế giới :" PR là hoạt động nhằm mục đích ."? a. Tăng cường khả năng giao tiếp và hiểu biết lẩn nhau giữa cá nhân nhiều nhóm công chúng. b. Tăng cường khả năng giao tiếp và hiểu biết lẩn nhau giữa một tổ chức hoặc cá nhân với một hoặc nhiều nhóm công chúng c.Tăng cường khả năng giao tiếp và hiểu biết lẩn nhau giữa một cá nhân hoặc tổ chức với từng nhóm khách hàng. d. Tăng cường khả năng giao tiếp và hiểu biết lẩn nhau giữa một tổ chức hoặc nhiều nhóm công chúng 18. PR phối hợp cùng với Marketing trong hoạt động quảng cáo, tiếp thị hoặc tuyên truyền nhằm .? a. phục vụ mục tiêu của cá nhân b. phục vụ mục tiêu của tổ chức. c. phục vụ mục tiêu của khách hàng. d. cả a , b , c 19. Sự có mặt của PR góp phần .? a. Khuếch trương hình ảnh của tổ chức, tạo mối thiện cảm giữa công chúng và tổ chức. b.Quảng bá hình ảnh của sản phẩm, tạo mối quan hệ tốt giữa công chúng và tổ chức. c.Quảng cáo tính năng của sản phẩm, tạo thiện cản với người tiêu dùng d. cả a ,b ,c 20.Định nghĩa của học giả Frank Jefkins " PR bao gồm tất cả các hình thức giao tiếp được lên kế hoạch, cả bên trong và bên ngoài tổ chức, giữa tố chức và công chúng của nó, nhằm đạt được những mục tiêu ." đó là mục tiêu gì? a mục tiêu duy trì mối quan hệ thiện cảm , thông hiểu lẫn nhau. b. mục tiêu cụ thể liên quan đến sự hiểu biết lẫn nhau. c. mục tiêu phục vụ lợi ích cho cả tổ chức lẫn công chúng. d. mục tiêu xây dựng hình ảnh thương hiệu CHƯƠNG 2: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Câu 1: Giả thuyết 2 về nguồn gốc hình thành hoạt động của PR là của ai? A. Thomas Jefferson B. Chính phủ Anh C. Frank Jefkins D. Ivy Ledbetter Lee Câu 2: Hiệp hội quan hệ công chúng đầu tiên trên thế giới được thành lập vào năm nào? A. Năm 1912 B. Đầu thế kỉ 20 C. Năm 1854 D. Năm 1946 Câu 3: Chính phủ Anh đã áp dụng các chính sách liên quan đến quan hệ công chúng vào hoạt động của họ vào thời gian nào? A. thế kỉ 17 B. thế kỉ 18 C. thế kỉ 19 D. thế kỉ 20. Câu 4: PR xuất hiện ở Trung Quốc khi nào? A. từ 6000 năm trước. B. từ 7000 năm trước. C. từ 8000 năm trước. D. từ 9000 năm trước. Câu 5: năm 1928 ở nước Mỹ xảy ra sự kiện gì gắn liền đến quyền của phụ nữ? A. Quyền được uống rượu bia. B. Quyền được hút thuốc lá. C. Quyền được bình đẳng D. Quyền được bảo vệ. Câu 6: Ai là người sáng lập ra cương lĩnh hoạt động của người làm PR? A. Edward Bernays B. Ivy Ledbetter Lee C. Frank Jefkins D. Thomas Jefferson Câu 7: bernays cộng tác với ngành điện tổ chức 1 sự kiện nhằm kỉ niệm bao nhiêu năm ngày thành lập? A. 40 năm B. 50 năm C. 60 năm D. 70 năm. Câu 8: Nguyên tắc bản nào của Ivy Ledbetter Lee đã trở thành “kinh điển” cho những tổ chức muốn nhạn dược sự ủng hộ của công chúng? A. Cởi mở cung cấp thông tin cho báo chí B. Khi sự cố, lãnh đạo phải là người chịu trách nhiệm. C. Tránh mọi phô trương, sáo rỗng. Nói sự thật và cung cấp minh chứng khi dược yêu cầu. D. Tất cả đều đúng. Câu 9: Ai là người công giúp PR đươc công nhận về mặt pháp lý như một nghề nghiệp chính thức? A. Thomas Jefferson B. Frank Jefkins C. Edward Bernays D. Ivy Ledbetter Lee Câu 10: PR trải qua bao nhiêu giai đoạn để dến giai đoạn chuyên nghiệp hóa: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 11: kĩ thuật nào không trong giai doạn khởi thủy của PR: A. Tuyên truyền B. Khuyến mãi C. Quảng bá sản phẩm. D. Thành lập tòa soạn báo. Câu 12: Giai đoạn hình thành nền tảng của PR là? A. 1600- 1799 B. 1800- 1899 C. 1900-1939 D. 1940- 1979 Câu 13: PR được coi là công cụ hữu hiệu trong lĩnh vực chính trị trong giai đoạn: A. Giai đoạn hình thành nền tảng. B. Giai đoạn tăng trưởng C. Giai đoạn trưởng thành D. Giai đoạn chuyên nghiệp hóa. Câu 14: Giai đoạn nào PR bắt đầu gắn liền với chức năng quản trị? A. Giai đoạn khởi thủy B. Giai đoạn hình thành nền tảng C. Giai đoạn trưởng thành D. Giai đoạn chuyên nghiệp hóa Câu 15: PR du nhập vào Việt Nam năm nào? A. 1990 B. 1991 C. 1992 D. 1993 Câu 16: Hướng phát triển của PR Việt Nam là: A. Các đơn vị quảng cáo mở thêm dịch vụ này. B. Nâng cao trình độ, tính chuyên nghiệp và chú trọng hơn vào các vấn đề đạo đức nghề nghiệp. C. Học tập thêm các nước đi trước. D. B và C đúng Câu 17: Tác động của PR khi xâm nhập vào Việt Nam? A. tạo ra nét mới trong kinh doanh. B. Thay đổi chiến lược kinh doanh truyền thống. C. Tạo ra làn sóng mới trong xu hướng nghề nghiệp. D. Tất cả đều đúng. Câu 18: Nguyên nhân làm cho hoạt động PR tại các doanh nghiệp Việt Nam chưa phát huy được công dụng của nó: A. nhận thức PR chưa đầy đủ. B. Người lãnhđạo không nhiều kiến thức chuyên sâu C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. Câu 19: Công ty chuyên nghiệp nhất trong giai đoạn PR mới du nhập Việt Nam là: A. Venus B. Galaxy C. Masso Group. D. Goldsun. Câu 20: Chương trình “sáng tạo vì thương hiệu Việt: (2001) do công ty nào tổ chức: A. Coca Cola B. Cà phê Trung Nguyên C. Prudential D. Tôn Hoa Sen. CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG CHÚNG Câu 1: Người làm nghiên cứu PR cần nhận thức: a. Sự ép buộc b. Công bố đầy đủ quy trình thủ tục nghiên cứu c. Báo cáo kết quả chính sách và phân bố rộng rãi d. Giữ bí mật thông tin cá nhân Câu 2 : Nghiên cứu đánh giá đầu ra là: a. Để xác định vấn đề / hội nào đang tồn tại b. Để điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay đổi chương trình cho hiêu quả hơn c. Nhận thức thái độ và hành vi của công chúng d. Xác định công cụ và kênh truyền thông nào sẽ hiệu quả Câu 3: Sắp xếp thành 1 tiến trình PR: 1. Lập kế hoạch 3. Nghiên cứu 2. Truyền thông 4. Đánh giá a. 1-2-3-4 c. 1-3-2-4 b. 3-1-2-4 d. 2-1-3-4 Câu 4: Các tiêu chuẩn trong nghiên cứu PR: a. Công bố đầy đủ quy trình / thủ tục nghiên cứu b. Báo cáo kết quả chính xác và phân bố rộng rãi c. Giữ bí mật thông tin cá nhân d. Tất cả các ý trên Câu 5: bao nhiêu nhóm công chúng bản? a. 7 c. 9 b. 8 d. 10 Câu 6: Để biết được nhận thức, thái độ, hành vi của công chúng như thế nào ta phải: a. Nghiên cứu thông tin đầu vào b. Nghiên cứu đánh giá đầu ra c. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả d. Tất cả đều phải nghiên cứu Câu 7: Phân tích tình thế là: a. Nêu vấn đề b. Phân tích ma trận SWOT c. Cả a, b đều đúng d. Cả a, b đều sai Câu 8: bao nhiêu phương pháp nghiên cứu? a. 1 c. 3 b. 2 d. 4 Câu 9: Câu nào sau đây không phải là tiêu chuẩn trong đạo đức nghiên cứu? a. Công bố đầy đủ quy trình / thủ tục nghiên cứu b. Báo cáo kết quả chính xác và phân bố rộng rãi c. Theo dõi các xu hướng / vấn đề d. Giữ bí mật thông tin cá nhân Câu 10: Nghiên cứu sơ cấp là gì? a. Là nghiên cứu dựa trên các kết quả của các nghiên cứu trước b. Nên thực hiện ngay khi nguồn thông tin thứ cấp vẫn còn giá trị c. Cả a, b đều đúng d. Cả a, b đều sai Câu 11 : Nghiên cứu theo thể thức là nghiên cứu tại bàn hoặc tại hiện trường. Đúng hay sai? a. Đúng b. Sai Câu 12 : Trong các câu sau, câu nào đúng? a. Điều tra là thu thập dữ liệu về sự hiểu biết, thái độ, quan điểm, niềm tin của công chúng mục tiêu b. Điều tra bằng bảng câu hỏi c. Điều tra qua thư tín, điện thoại, trực tiếp hoặc internet d. Tất cả các câu trên đều đúng Câu 13 : Phân tích phản hồi bao gồm: a. Qua điện thoai, internet b. Qua lời than phiền, lời khen hay những yêu cầu c. Qua những người xung quanh, điều tra, thống kê d. Tất cả các ý trên Câu 14 : Kĩ thuật nào không thuộc phương pháp thứ cấp? a. Điều tra b. Phân tích dữ liệu sẵn c. Nhóm trọng điểm d. Phỏng vấn sâu Câu 15 : Kĩ thuật nào thuộc phương pháp thứ cấp? a. Điều tra c. Điển cứu b. Nhóm trọng điểm d. Phân tích phản hồi Câu 16 : Người làm nghiên cứu PR cần nhận thức: a. Sự ép buộc c. Sự tổn hại b. Sự không trung thực d. Tất cả các ý trên Câu 17: Phương pháp nghiên cứu bao gồm: a. Nghiên cứu định lượng và định tính, nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp, nghiên cứu theo thể thức và không theo thể thức b. Nghiên cứu định lượng và định tính, nghiên cứu theo thể thức và không theo thể thức c. Nghiên cứu định lượng và định tính, nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp d. Nghiên cứu theo thể thức, nghiên cứu định lượng và nghiên cứu sơ cấp Câu 18 : Nhà đầu tư / tài chính thuộc nhóm công chúng bên trong a. Đúng b. Sai Câu 19 : Nghiên cứu để điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay đổi chương trình cho hiệu quả hơn là: a. Nghiên cứu thông tin đầu vào b. Nghiên cứu đánh giá đầu ra c. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả d. Cả a,b đều đúng Câu 20: Trong nội dung nghiên cứu PR, đầu ra ( output ) là: a. Những kết quả tác động lên công chúng mục tiêu . sẽ là KH tiền năng của DN 10. Chọn cậu đúng về Quan hệ công chúng (IPR) Anh quốc :" PR là những nổ lực được hoạch định và thực hiện. trình PR theo kế hoạch đã đề ra bao gồm cả các hoạt động nội bộ, nhân sự của tổ chức c. Tổ chức thực hiện các chương trình PR theo kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quan hệ công chúng ( PR ), Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quan hệ công chúng ( PR )

Từ khóa liên quan